Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 32 - Bản đẹp 2 cột

I.PHẦN CHUẨN BỊ

1.Nhận lớp

2.Khởi động:

3.Bài cũ

-Xoay các khớp: cổ tay , cổ chân ,khớp gối, khớp hông, khớp vai, ép ngang, ép dọc; Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông , đá lăng

 Bài TD phát triển chung

II.PHẦN CƠ BẢN

 1. Chạy ngắn :

 Cự li : 60m.

-Các giai đoạn chạy ngắn 60m

2. Bài thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 32 - Bản đẹp 2 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
huù yù ñeán caùc ñieåm sau: +Giai ñoaïn xuaát phaùt thöôøng sai:khoâng thöïc hieän ñuùng caùc thao taùc vaøo vò trí xuaát phaùt. -Ñeå moâng chaïm goùt chaân sau khi vaøo choã.hai baøn chaân khoâng aùp vaøo baøn ñaïp, nhoåm moâng ñoät ngoät, phaûn xaï quaù chaäm so vôùi leänh xuaát phaùt. =>Caùch söûa:Taäp chaäm laàn löôït töøng thao taùc, thöïc hieän taäp caùc troø chôi boå trôï cho giai ñoaïn xuaát phaùt, taäp hoaøn chænh kó thuaät. +Giai ñoaïn chaïy lao:Böôùc ñaàu tieân bò cuøng chaân vôùi tay, caùc böôùc chaïy ñaïp sau khoâng tích cöïc. =>Caùch söûa:Taäp vôùi toác ñoä chaäm, +Giai ñoaïn chaïy giöõa quaõng:Ñaët chaân chaïm ñaát khoâng thaúng vôùi höôùng chaïy, chaân chaïm ñaát baèng goùt, caû baøn, khoâng ñaùnh maïnh ñöôïc khuyûu tay ra sau. =>Caùch söûa:chaïy böôùc nhoû vaø moät soá ñoäng taùc boå trôï khaùc, taïi choã taäp ñaùnh tay, taäp chaïy vôùi toác ñoä cao, troø chôi chaïy ñuoåi. * Yeâu caàu Hoïc sinh thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc ,ñuùng bieân ñoä cuûa töøng ñoäng taùc.Hoïc sinh tham gia taäp nghieâm tuùc, töï giaùc vaø tích cöïc . -Noäi dung lyù thuyeát xem saùch giaùo khoa. + Chuù yù : -Khi thöïc hieän ñoäng taùc böôùc sang ngang caàn ñuùng cöï ly, tay sang ngang ñuùng tö theá.nhòp 4, 6 phaûi kieãng goùt. -Nhòp10,12 nghieâng ñöôïc löôøn;-Nhòp 5,7 khoâng ñeå maát thaêng baèng. -Nhòp 14,15,16 khoâng co goái.. - Nhòp 18, 20, 22, 24 quay ñuû 90 0 - Nhòp 30 kieãng goùt. - Nhòp 32 baät cao öôõn caêng thaân ngöôøi. - Khi gaäp ngöôøi khoâng co goái III.PHAÀN KEÁT THUÙC 1.Cuûng coá 2.Hoài tónh 3.Daën doø,baøi taäp veà nhaø Baøi TD lieân hoaøn 35 nhòp Gaäp ngöôøi , ruõ chaân , ruõ tay thaû loûng OÂn taäp chuaån bò cho thi hoïc kì I MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh taäp khaù toát kyõ thuaät caùc giai ñoaïn trong chaïy ngaén GIAÙO AÙN SOÁ 32 Vaän duïng toát kó thuaät ñeå naâng cao thaønh tích . TTPPCT 32 -Taäp ñuùng, chính xaùc baøi TD -Reøn yù thöùc kæ luaät, tính töï giaùc , NG : 25/12/07 tích cöïc trong taäp luyeän ÑIAÏ ÑIEÅM: Saân theå duïc, Duïng cuï :coøi TDTT , baøn ñaïp LVÑ PHÖÔNG PHAÙP – BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY 5’-7’ 2-3l/ñt 1-2hs - GV nhaän lôùp kieåm tra só soá,GV giôùi thieäu noäi dung baøi hoïc . € € € € € € € € - Ñoäi hình khôûi ñoäng : € € € € € € € € - LT ñieàu khieån lôùp khôûi ñoäng € € € € € € € € GV quan saùt nhaéc nhôû lôùp taäp - Baøi cuõ : goïi hoïc sinh thöïc haønh , GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm GV 33-35’ 4-6l 5-7l * Chaïy ngaén : +GV nhaéc laïi yeâu caàu khi thöïc hieän ñoäng taùc boå trôï sau ñoù höôùng daãn lôùp taäp Ñoäi hình taäp : € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € € € € € € –GV keát hôïp nhaéc nhôû söûa sai . - GV nhaéc laïi yeâu caàu kyõ thuaät vaø höôùng daãn cho lôùp taäp theo ñoäi hình : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV . ***GV söû duïng phöông phaùp taäp phaân nhoùm quay voøng :1 nhoùm taäp chaïy ngaén vaø 1 nhoùm taäp baøi TD –GV quan saùt chung , laøm maãu vaø söûa sai töøng nhoùm. *Baøi TD :GV laøm maãu laïi ñoäng taùc ,höôùng daãn cho nhoùm taäp .GV quan saùt keát hôïp vôùi söûa sai. Ñoäi hình taäp : Baøi TD € € € € € € € € € € € € -Chaïy ngaén: GV € € € € € € € € € -----> € € -----> € € € € € € € 5’ *Cuûng coá baøi :Goïi nhoùm 2-3 hs thöïc haønh , € € € € € € € € GV nhaän xeùt vaø nhaéc laïiyeâu caàu kyõ thuaät cô baûn . € € € € € € € € *BTVN: - Chaïy beàn : 1-2 laàn / ngaøy ( vaøo saùng hoaëc chieàu ) € € € € € € € € - Baøi TD : taäp haøng ngaøy € € € € € € € € -Taäp chaïy ngaén 60m GV GIAÙO AÙN SOÁ 33 NOÄI DUNG BAØI DAÏY : TTPPCT 33 TUAÀN 18 OÂN TAÄP HOÏC KÌ I NS : 26/ 12/07 PHAÀN VAØ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KYÕ THUAÄT I.PHAÀN CHUAÅN BÒ 1.Nhaän lôùp 2.Khôûi ñoäng: 3.Baøi cuõ 8/1: 8/2: 8/3: -Xoay caùc khôùp: coå tay , coå chaân ,khôùp goái, khôùp hoâng, khôùp vai, eùp ngang, eùp doïc; Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng , ñaù laêng Baøi TD phaùt trieån chung II.PHAÀN CÔ BAÛN 1. Chaïy ngaén : Cöï li : 60m. -Caùc giai ñoaïn chaïy ngaén 60m. 2. Baøi theå duïc Yeâu caàu:-Hoïc sinh thöïc hieän khaù toát kó thuaät boán giai ñoaïn cuûa chaïy ngaén,thaønh tích ñaït möùc toái ña.Taäp luyeän töï giaùc vaø tích cöï, coù yù thöùc kyû luaät toát . - Lyù thuyeát boán giai ñoaïn cuûa chaïy ngaén : xem saùch giaùo khoa trang 26, 27, 28 trong ñoù caàn chuù yù ñeán caùc ñieåm sau: Xuaát phaùt nhanh , ñuùng tín hieäu baét nhanh vaøo giai ñoaïn chaïy lao toát, caàn duy trì toác ñoä toái ña ôû giai ñoaïn chaïy giöõa quaõng . Khoâng hít thôû nhieàu trong quaù trình chaïy . Phoái hôïp ñaùnh tay nhòp nhaøng . Thöïc hieän toát kyõ thuaät giai ñoaïn veà ñích , khoâng nhaûy ngöôøi leân ñaùnh ñích maø söû duïng ñaùnh ñích baèng vai hoaëc baèng ngöïc . Giaûm toác ñoä sau khi ñaõ chaïy qua vaïch ñích .. ( Xem giaùo aùn 32 ) * Yeâu caàu Hoïc sinh thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc ,ñuùng bieân ñoä cuûa töøng ñoäng taùc.Hoïc sinh tham gia taäp nghieâm tuùc, töï giaùc vaø tích cöïc . -Noäi dung lyù thuyeát xem saùch giaùo khoa. + Chuù yù : ( Xem giaùo aùn soá 32 ) III.PHAÀN KEÁT THUÙC 1.Cuûng coá 2.Hoài tónh 3.Daën doø,baøi taäp veà nhaø Baøi TD lieân hoaøn 35 nhòp Gaäp ngöôøi , ruõ chaân , ruõ tay thaû loûng OÂn taäp chuaån bò cho thi hoïc kì I MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh taäp khaù toát kyõ thuaät caùc giai ñoaïn trong chaïy ngaén GIAÙO AÙN SOÁ 33 Vaän duïng toát kó thuaät ñeå naâng cao thaønh tích . TTPPCT 33 -Taäp ñuùng, chính xaùc baøi TD -Reøn yù thöùc kæ luaät, tính töï giaùc , NG : 28/12/07 tích cöïc trong taäp luyeän ÑIAÏ ÑIEÅM: Saân theå duïc, Duïng cuï :coøi TDTT , baøn ñaïp LVÑ PHÖÔNG PHAÙP – BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY 5’-7’ 2-3l/ñt 1-2hs - GV nhaän lôùp kieåm tra só soá,GV giôùi thieäu noäi dung baøi hoïc . € € € € € € € € - Ñoäi hình khôûi ñoäng : € € € € € € € € - LT ñieàu khieån lôùp khôûi ñoäng € € € € € € € € GV quan saùt nhaéc nhôû lôùp taäp - Baøi cuõ : goïi hoïc sinh thöïc haønh , GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm GV 33-35’ 4-6l 5-7l * Chaïy ngaén : +GV nhaéc laïi yeâu caàu khi thöïc hieän ñoäng taùc boå trôï sau ñoù höôùng daãn lôùp taäp Ñoäi hình taäp : € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € € € € € € –GV keát hôïp nhaéc nhôû söûa sai . - GV nhaéc laïi yeâu caàu kyõ thuaät vaø höôùng daãn cho lôùp taäp theo ñoäi hình : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV . ***GV söû duïng phöông phaùp taäp phaân nhoùm quay voøng :1 nhoùm taäp chaïy ngaén vaø 1 nhoùm taäp baøi TD –GV quan saùt chung , laøm maãu vaø söûa sai töøng nhoùm. *Baøi TD :GV laøm maãu laïi ñoäng taùc ,höôùng daãn cho nhoùm taäp .GV quan saùt keát hôïp vôùi söûa sai. Ñoäi hình taäp : Baøi TD € € € € € € € € € € € € -Chaïy ngaén: GV € € € € € € € € € -----> € € -----> € € € € € € € 5’ *Cuûng coá baøi :Goïi nhoùm 2-3 hs thöïc haønh , € € € € € € € € GV nhaän xeùt vaø nhaéc laïiyeâu caàu kyõ thuaät cô baûn . € € € € € € € € *BTVN: - Chaïy beàn : 1-2 laàn / ngaøy ( vaøo saùng hoaëc chieàu ) € € € € € € € € - Baøi TD : Chuaån bò cho tieát 34 thi hoïc kì I € € € € € € € € -Taäp chaïy ngaén 60m GV GIAÙO AÙN SOÁ 34 NOÄI DUNG BAØI DAÏY : TTPPCT : 34 TUAÀN 18 THI HOÏC KÌ I NS : 29/12/07 PHAÀN VAØ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KYÕ THUAÄT I.PHAÀN CHUAÅN BÒ 1.Nhaän lôùp 2.Khôûi ñoäng: 3. OÂn taäp 8/1: 8/2: 8/3: -Xoay caùc khôùp: coå tay , coå chaân ,khôùp goái, khôùp hoâng, khôùp vai, eùp ngang, eùp doïc; Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng , ñaù laêng Baøi TD phaùt trieån chung ( lieân hoaøn 35 nhòp ) II.PHAÀN CÔ BAÛN THI HOÏC KÌ I Baøi TD phaùt trieån chung *Yeâu caàu : * Yeâu caàu : Thöïc hieän caû baøi , ñuùng ñoäng taùc , ñuùng thöù töï , nhòp , phöông höôùng vaø bieân ñoä ñoäng taùc .Hoïc sinh tham gia thi coù yù thöùc kyû luaät toát . Bieåu ñieåm thi : Ñieåm thi cho theo möùc ñoä thöïc hieän ñoäng taùc cuûa töøng hoïc sinh. Ñieåm 9 – 10: Thuoäc toaøn baøi,thöïc hieän ñoäng taùc ñuùng , ñeïp. Ñieåm 7 – 8 : Thuoäc toaøn baøi, nhöng coøn 2 – 3 nhòp bò sai soùt nhoû. Ñieåm 5 – 6: Coù 2 – 3 nhòp thöïc hieän sai. Ñieåm : 3 – 4 : Coù 4 – 6 nhòp thöïc hieän sai. Ñieåm : 1 – 2 : Coù 7 nhòp trôû leân thöïc hieän sai * Toång hôïp ñieåm thi: Lôùp Só soá 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 8/1 8/2 8/3 III.PHAÀN KEÁT THUÙC 1.Nhaän xeùt giôø thi 2.Hoài tónh 3.Daën doø,baøi taäp veà nhaø Nhaän xeùt öu ñieåm, haïn cheá cuûa giôø thi, thoâng baùo ñieåm Gaäp ngöôøi , ruõ chaân , ruõ tay thaû loûng OÂân taäp chaïy ngaén chuaån bò cho thi tieâu chuaån RLTT MUÏC TIEÂU: - Ñaùnh giaù yù thöùc taäp luyeän cuûa hoïc sinh trong caùc giôø noäi vaø ngoaïi khoaù GIAÙO AÙN SOÁ 34 - Naâng cao yù thöùc cuûa hoïc sinh trong luyeän taäp vaø kieåm tra TTPPCT 34 NG : 03/01/07 ÑIAÏ ÑIEÅM: Saân theå duïc LVÑ PHÖÔNG PHAÙP – BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY 5’-7’ - GV nhaän lôùp kieåm tra só soá,GV giôùi thieäu noäi dung thi . € € € € € € € € - Ñoäi hình khôûi ñoäng : € € € € € € € € - LT ñieàu khieån lôùp khôûi ñoäng € € € € € € € € GV quan saùt nhaéc nhôû lôùp taäp € € € € € € € € -Lôùp oân taäp laïi baøi TD 1-2 laàn : Lôùp taäp ñoàng loaït 33-35’ 1-3l *Thi hoïc kì I : -Giaùo vieân phoå bieán noäi dung , yeâu caàu cuûa giôø thi -Thoâng baùo bieåu ñieåm thi -Thi theo nhoùm 3 -4 hoïc sinh /nhoùm . -Moãi hoïc sinh ñöôïc döï thi moät laàn thöïc hieän toaøn baøi ( 35 nhòp ) .Tröôøng hôïp hoïc sinh bò ñieåm trung bình hoaëc döôùi trung bình , giaùo vieân coù theå cho thi laàn 2 hoaëc 3 . Khi thi laïi laàn 2 ñieåm toái ña khoâng quaù 8 ñieåm . Khi thi laàn 3 khoâng ñöôïc ñieåm toái ña quaù 7 -Giaùo vieân quan saùt chaám ñieåm. Ñoäi hình thi : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV 5’ € € € € € € € € € € € € € € € € *BTVN: - Chaïy beàn : 1-2 laàn / ngaøy ( vaøo saùng hoaëc chieàu ) € € € € € € € € - Taäp chaïy ngaén 60m: Chuaån bò thi TCRLTT € € € € € € € € GV

File đính kèm:

  • docGiao an P7.doc