Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 27+28 - Năm học 2012-2013 - Đoàn Khoa Vịnh

 

1.Nhận lớp

2. Giới thiệu ND - YC

3.Kiểm tra bài cũ

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Gv nhận lớp, HS báo cáo sĩ số.

-Gio vin phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

-Chạy nhẹ nhàng KĐxoay các khớpép dọc, ngang;

-Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 27+28 - Năm học 2012-2013 - Đoàn Khoa Vịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 27 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo PPCT : 27 Ñaù caàu: OÂn Taâng caàu baèng ñuøi; Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân; Taâng caàu baèng NS : 25/11/2012 mu baøn chaân; Ñôõ caàu baèng ngöïc. Hoïc :Ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. Moät soá ñieåm trong Luaät Ñaù caàu (phaùt caàu). PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2. Giôùi thieäu ND - YC 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Gv nhaän lôùp, HS baùo caùo só soá. -Giáo viên phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc. -Chaïy nheï nhaøng KÑ"xoay caùc khôùp"eùp doïc, ngang; -Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi. CÔ BAÛN 1. Ñaù caàu: *Taäp boå trôï: *OÂn taäp : * Hoïc môùi: *Moät soá ñieàu luaät ñaù caàu: *Caùc ñoäng taùc phaùt trieån bieân ñoä cô khôùp: -Caêng cô ñuøi, cô löng, cô buïng,eùp doïc eùp ngang. +Caùc ñoäng taùc di chuyeån caùc höôùng. -Böôùc löôùt caùc höôùng. -Böôùc -Chaïy tieán luøi caùc höôùng. *Taâng caàu baèng ñuøi: -Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. -Taâng caàu baèng mu baøn chaân. *Đá caàu cao chaân: +Kó thuaät: -Tö theá chuaån bò: Ñöùng chaân ñaù tröôùc, muõi baøng chaân caùch ñöôøng bieân ngang moät baøn chaân, caû baøn chaân chaïm ñaát, chaân sau ½ baøn chaân chaïm ñaát. -Ñoäng taùc : Böôùc chaân sau ra tröôùc moät böôùc, doàng troïng taâm vaøo chaân tröôùc,, tung caàu leân khoaûng 0.3m, co chaân sau, duøng mu baøn chaân ñaù maïnh vaøo caàu sang saân, khi ñaù naâng troïng taâm leân cao, kieång goùt chaân truï, chaân chaïm caàu ôû treân ñaàu goái. *Caùc ñieàu luaät vaø phaùt caàu. KEÁT THUÙC 1. Cuûng coá 2. Thaû loûng 3. Nhaän xeùt 4. Dặn dò - Taâng caàu, ñôõ caàu baèng ngöïc. -Cuùi ngöôøi thaû loûng toaøn thaân, ngoài choáng tay phía sau laéc ñuøi. -Nhaän xeùt giôø hoïc. - Veà nhaø oân laïi noäi dung Ñaù caàu hoâm nay ñaõ hoïc. MỤC TIEÂU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 27 -Hs bieát caùch thöïc hieän taâng caàu baèng ñuøi, baèng maù trong baøn chaân, baèng mu baøn chaân, NS: 25/11/2012 ñôõ caàu baèng ngöïc, ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân,bieát moät soá ND: 27/11/2012 ñieåm trong luaät ñaù caàu. *Ñòa ñieåm - Phöông tieän : Saân taäp thể dục vệ sinh an toàn nôi taäp luyeân, löôùi, giaùo aùn, soå ñieåm, caàu 1 Hs 1 quaû. ĐLĐV PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8-10’ 1-2 ph 2lx8n 1x2l - CS taäp hôïp lôùp baùo caùo só soá . -Giáo viên phổ biến nội dung: Ñaù caàu. - Lôùp tröôûng ñieàu khieån lôùp khôûi ñoäng. -Giáo viên gọi 2 em lên kiểm tra. 28-30’ 5ph 1x2l 1x3l 5ph 1x2l 1x3l 5ph 1x2l 1x3l 15ph 1x5l 1x6l TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU 1>ÑH ñaù caàu: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ a>Taäp boå trôï:+Taäp ñoàng loaït: -Caêng cô ñuøi, cô löng, cô buïng. -Xoaïc ngang, doïc. +Taäp theo nhoùm -Böôùc ñuoåi caùc höôùng. -Böôùc löôùt caùc höôùng. -Böôùc cheùo caùc höôùng. -Chaïy tieán luøi caùc höôùng. ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ b>OÂn taäp :+Taäp theo caù nhaân. -Taâng caàu baèng ñuøi: -Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân, Taâng caàu baèng mu baøn chaân. -Ñôõ caàu baèng ngöïc. c> Hoïc môùi : +Taäp ñoàng loaït: -Phaùt caàu cao chaân (khoâng caàu) +Taäp nhoùm giôùi tính (2 Hs moät nhoùm), Phaùt caàu qua cho nhau. * Phaân nhoùm quay voøng: +Nhoùm nam taäp phoái hôïp : Taâng caàu, ñôõ caàu baèng ngöïc. -Taäp theo nhoùm 2 hoïc sinh. +Nhoùm nöõ taäp phaùt caàu qua saân. -Taäp theo nhoùm. +Sau ½ thôøi gian Gv ñoåi noäi dung hoïc. 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l -Gv chæ ñònh töøng nhoùm thöïc hieän, nhoùm khaùc nhaän xeùt, Gv ñaùnh giaù chung. -Thöïc hieän ñoàng loaït caùc ñoäng taùc hoài phuïc. -Ñaùnh giaù yù thöùc tieát hoïc, giao baøi taäp vaø höôùng daãn taäp ôû nhaø. GIÁO ÁN SỐ : 28 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo PPCT : 28 Ñaù caàu: OÂn Taâng caàu baèng ñuøi, taâng caàu baèng maù trong baøn chaân, taâng caàu baèng mu NS : 25/11/2012 baøn chaân, ñôõ caàu baèng ngöïc,ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân, chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân ; Moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu; Giôùi thieäu Ñaáu taäp. PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2. Giôùi thieäu ND - YC 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Gv nhaän lôùp, HS baùo caùo só soá. -Giáo viên phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc. -Chaïy nheï nhaøng KÑ"xoay caùc khôùp"eùp doïc, ngang; -Kỹ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân. CÔ BAÛN 1. Ñaù caàu: *Taäp boå trôï: *OÂn taäp : * OÂn taäp : *Moät soá ñieàu luaät ñaù caàu: a>Taäp boå trôï: +Caùc ñoäng taùc phaùt trieån bieân ñoä cô khôùp: -Caêng cô ñuøi, cô löng, cô buïng. +Caùc ñoäng taùc di chuyeån caùc höôùng. -Böôùc ñuoåi caùc höôùng. -Böôùc löôùt caùc höôùng. -Böôùc cheùo caùc höôùng. -Chaïy tieán luøi caùc höôùng. b>OÂn taäp : -Taâng caàu baèng ñuøi: -Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. -Taâng caàu baèng mu baøn chaân. -Phaùt caàu cao chaân * Kó thuaät ñaù caàu cao chaân baèng mu chính dieän: -Ñöùng chaân thuaän sau, chaân ngöôïc laïi tröôùc. Thaân ngöôøi thaúng, tay buoâng töï nhieân, maét quan saùt ñoái phöông -Khi caàu bay sang phaûi hay traùi, ngöôøi chuyeån troïng taâm sang chaân truï duøng chaân phía coù caàu rôi taâng caàu moät nhòp baèng mu baøn chaân, ñuøi hay maù trong baøn chaân. Tieáp theo duøng mu baøn chaân thuaän ñaù caàu ñi. c>Moät soá ñieàu luaät ñaù caàu: +Ñieàu 21 : Phaùt caàu ñuùng. +Ñieàu 22: Loãi phaùt caàu. KEÁT THUÙC 1. Cuûng coá 2. Thaû loûng 3. Nhaän xeùt 4. Dặn dò - Taâng caàu, ñôõ caàu baèng ngöïc. -Cuùi ngöôøi thaû loûng toaøn thaân, ngoài choáng tay phía sau laéc ñuøi. -Nhaän xeùt giôø hoïc. MỤC TIEÂU YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 28 - Hs bieát caùch thöïc hieän taâng caàu baèng ñuøi, baèng maù trong baøn chaân, baèng mu baøn chaân, ñôõ caàu NS: 25/11/2012 baèng ngöïc, ñaù caàu cao chaân chính dieän baèng mu baøn chaân,bieát moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu. ND: 27/11/2012 *Ñòa ñieåm - Phöông tieän : Saân taäp thể dục vệ sinh an toàn nôi taäp luyeân, löôùi, giaùo aùn, soå ñieåm, caàu 1 Hs 1 quaû. ÑLÑV PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8-10’ 1-2 ph 2lx8n 1x2l - CS taäp hôïp lôùp baùo caùo só soá . -Giáo viên phổ biến nội dung: Ñaù caàu. - Lôùp tröôûng ñieàu khieån lôùp khôûi ñoäng. -Giáo viên gọi 2 em lên kiểm tra bài cũ. 28-30’ 5ph 1x2l 6ph 1x3l 1x4l 6ph 1x3l 1x4 8ph 1x3l 1x4 5ph 1x1l TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 1>ÑH ñaù caàu: a>Taäp boå trôï:+Taäp ñoàng loaït: -Caêng cô ñuøi, cô löng, cô buïng. +Taäp theo nhoùm -Di chuyeån caùc höôùng b>OÂn taäp : +Taäp theo caù nhaân. ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ -Taâng caàu baèng ñuøi: -Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. -Taâng caàu baèng mu baøn chaân. -Ñôõ caàu baèng ngöïc. -Phaùt caàu cao chaân +Taäp ñoàng loaït: -Ñaù caàu cao chaân (khoâng caàu) +Taäp nhoùm giôùi tính (2 Hs moät nhoùm) -Phaùt caàu qua cho nhau. * Phaân nhoùm quay voøng: +Nhoùm nöõ taäp phaùt caàu cao chaân. -Taäp theo nhoùm 2 hoïc sinh. +Nhoùm nam thi ñaáu theo toå. +Sau ½ thôøi gian Gv ñoåi noäi dung hoïc. 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l -Gv chæ ñònh töøng nhoùm thöïc hieän, nhoùm khaùc nhaän xeùt, Gv ñaùnh giaù chung. -Thöïc hieän ñoàng loaït caùc ñoäng taùc hoài phuïc. -Ñaùnh giaù yù thöùc tieát hoïc, giao baøi taäp vaø höôùng daãn taäp ôû nhaø.

File đính kèm:

  • docTD 8 Tuan 14 Tiet 2728.doc