Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 27+28 - Năm học 2012-2013 (Chuẩn kiến thức)

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu nội dung yêu cầu

3.Kiểm tra bài cũ

? Tâng cầu bằng ngực

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung bài học

- Thực hiện tương đối chính xác tâng cầu bằng ngực

- Gv nhận xét và cho điểm

 - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang,

- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 27+28 - Năm học 2012-2013 (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaựo aựn soỏ :27 NOÄI DUNG BAỉI DAẽY Tieỏt ppct : 27 ẹaự caàu : Õn taõng caàu baống ủuứi, taõng caàu baống maự trong baứn chaõn, taõng caàu baống NS :25/11/12 mu baứn chaõn, ủụừ caàu baống ngửùc : Hoùc : Đỏ caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn ( Moọt soỏ ủieồm trong luaọt ủaự caàu(phaựt caàu)) PHAÀN VAỉ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAỉ PHAÂN TÍCH Kể THUAÄT MỞ ĐẦU 1.Nhaọn lụựp 2.Giụựi thieọu noọi dung yeõu caàu 3.Kieồm tra baứi cuừ ? Taõng caàu baống ngửùc 4. Khụỷi ủoọng : Chung Chuyeõn moõn - Caựn sửù lụựp taọp hụùp baựo caựo sú soỏ cuỷa lụựp - Gv nhận lớp giới thiệu noọi dung baứi hoùc - Thửùc hieọn tửụng ủoỏi chớnh xaực taõng caàu baống ngửùc - Gv nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm - Xoay caực khụựp,coồ tay, coồ chaõn, hoõng, . eựp doùc – Ngang, - Chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi Cễ BAÛN ẹHẹN Hoùc : Phaựt caàu chớnh dieọn baống mu baứn chaõn ? ẹụừ caàu baống ngửùc ? Õn taõng caàu baống ủuứi, ? Taõng caàu baống maự trong baứn chaõn ? Moọt soỏ ủieồm trong luaọt ủaự caàu(phaựt caàu) *Yeõu caàu: Thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt caực ủoọng taực boồ trụù vaứ hoùc mụựi *Yeõu caàu: - Thửùc hieọn tửụng ủoỏi ủụừ caàu baống ngửùc - Duứng caực bửụực di chuyeồn sau ủoự nhuựn chaõn haỏt ngửùc leõn cao phoỏi hụùp vụựi ủaựnh tay - ẹieồm tieỏp xuực caàu coự theồ laứ giửừa ngửùc hay giửừa ngửùc, tay buoõng tửù nhieõn Yeõu caàu: - Bieỏt caựch thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt taõng caàu baống ủuứi - Duứng chaõn thuaọn ủeồ ủụừ caàu, ủieồm tieỏp xuực vụựi caàu khi ủeồ caàu rụi laứ baống ủuứi, luực naứy ủuứi cao ngang hoõng vuoõng goực vụựi thaõn ngửụứi. Yeõu caàu: - Bieỏt caựch thửùc taõng caàu baứng maự trong baứn chaõn - Tử theỏ chuaồn bũ nhử ủụừ caàu baống ngửùc sau ủoự duứng maự trong baứn chaõn ủeồ tieỏp xuực vụựi caàu, dung caực bửụực di chuyeồn ủeồ ủoựn hửụựng caàu rụi Yeõu caàu: - Gv ủửa ra moọt soỏ ủieồm luaọt trong luaọt phaựt caàu ủuựng. 21.1: Khi ủửụùc quyeàn phaựt caàu, moói VẹV ủửụùc phaựt quaỷ lieõn tuùc. Sau ủoự chuyeồn quyeàn phaựt caàu cho ủoọi baùn 21.5: chổ ủửụùc khi coự hieọn leọnh cuỷa troùng taứi ( Khoõng quaự 5 giaõy) 21.7: Caàu ủaự sang saõn ủoọi baùn phaỷi ủi treõn lửụựi vaứ naốm trong khu vửùc giửa hai coọt ? Vaứ moọt soỏ ủieồm luaọt khaực nhử ủieồm luaọt ( 21.1-21.4, 21.6-21.8 ủeỏn 21.12 KEÁT THUÙC Cuỷng coỏ Thaỷ loỷng Nhaọn xeựt BTVN - Taõng caàu baống ủuứi - Thaỷ loỷng toaứn thaõn, ruừ tay, phụi caự, ủaựm lửng nheù. - Gv nhaọn xeựt ửu khuyeỏt ủieồm tieỏt daùy - OÂn ủaự caàu. MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU Tieỏt theo PPCT : 27 -Bieỏt caựch thửùc hieọn taõng caàu baống ủuứi, maự trong,đỏ cầu cao chõn, moọt soỏ ủieồm luaọt NS :25/11/12 -Thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng taõng caàu baống ủuứi,maự trong,đỏ cầu cao chõn, moọt soỏ ủieồm luaọt ND :27/11/12 * Địa điểm-Phương tiện :Sõaõn trường, vệ sinh nụi taọp luyeọn, GA, SẹCN, caàu ủaự 10-15 quaỷ 1 saõn ủaự caàu Thụứi gian PHệễNG PHAÙP VAỉ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 4-6’ 1-3’ 1x1l 2lx8n ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng Đội hỡnh 4 haứng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs taọp hụùp baựo caựo sú soỏ cuỷa lụựp Đội hỡnh voứng troứn cửù li roọng, dưới sự điều khiển của ban caựn sửù lớp Đội hỡnh 4 haứng ngang cửù li hẹp,, 30-36’ 1-2 hs 1x2l 12-17’ 1x4l 1x6l 1x3l 1x4l 12-16’ 1x4l 1x5l TRệẽC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – LAỉM MAÃU – PHAÂN NHOÙM – SệÛA SAI... - Đỏ caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn € € € € € € € € € € € € pGv laứm maóu kú thuaọt ủoọng taực ( pp ủoàng loaùt) Nhoựm 1 : Õn ủụừ caàu baống ngửùc, đỏ caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mubaứn chaõn € € € € € € € € € € € € Gv quan sat caực nhoựm luyeọn taọp vaứ sửỷa sai Nhoựm 2 : Taõng caàu baống ủuứi, maự trong € € oõn đỏ caàu cao chaõn chớnh dieọn... Taõng caàu baống ủuứi, maự trong baứn chaõn € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € pGv giụựi thieọu moọt soỏ ủieồm luaọt Hoaựn ủoồi vũ trớ giửừa 2 nhoựm nam vaứ nửừ Gv ủieàu khieồn vaứ quan saựt caực nhoựm luyeọn taọp ủoàng thụứi sửa sai 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l ẹoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li heùp € € € € € € ẹoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li roọng € € € € € € ẹoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li heùp € € € € € € pGv Giaựo aựn soỏ :28 NOÄI DUNG BAỉI DAẽY Tieỏt ppct : 28 ẹaự caàu : Õn taõng caàu baống ủuứi, phaựt caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn NS :25/11/12 ủụừ caàu baống ngửùc ; ẹaự caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn ( Moọt soỏ ủieồm trong luaọt ủaự caàu(ủaỏu taọp)) PHAÀN VAỉ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAỉ PHAÂN TÍCH Kể THUAÄT MỞ ĐẦU 1.Nhaọn lụựp 2.Giụựi thieọu noọi dung yeõu caàu 3.Kieồm tra baứi cuừ ? Đỏ caàu cao chaõn ... 4. Khụỷi ủoọng : Chung Chuyeõn moõn - Caựn sửù lụựp taọp hụùp baựo caựo sú soỏ cuỷa lụựp - Gv nhận lớp giới thiệu noọi dung baứi hoùc - Thửùc hieọn tửụng ủoỏi chớnh xaực phaựt caàu cao chaõn chớnh dieọn baống ... - Gv nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm - Xoay caực khụựp,coồ tay, coồ chaõn, hoõng, . eựp doùc – Ngang, - Naõng cao ủuứi Cễ BAÛN ẹHẹN Hoùc : ẹaự caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn ? ẹụừ caàu baống ngửùc ? Đỏ caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn ? Moọt soỏ ủieồm trong luaọt ủaự caàu(ẹaự caàu ) ủaỏu taọp *Yeõu caàu: Thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt caực ủoọng taực boồ trụù vaứ hoùc mụựi - tử theỏ chaồun bũ tửụng tửù nhử phaựt caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn - Duứng lửùc cuỷa chaõn thuaọn ủaự caàu cao chaõn baống mu baứn chaõn, ủieồm tieỏp caàu baống mu baứn chaõn chớnh dieọn caứo chaõn ngang hoõng, tay phoỏi hụùp tửù nhieõn maột nhỡn theo caàu vaứ duứng caực bửụực lửụựt – trửụùt ủeồ di chuyeồn *Yeõu caàu: - Thửùc hieọn tửụng ủoỏi ủụừ caàu baống ngửùc - Duứng caực bửụực di chuyeồn sau ủoự nhuựn chaõn haỏt ngửùc leõn cao phoỏi hụùp vụựi ủaựnh tay - ẹieồm tieỏp xuực caàu coự theồ laứ giửừa ngửùc hay giửừa ngửùc, tay buoõng tửù nhieõn. Yeõu caàu: - Bieỏt caựch phaựt caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn - Bửụực chaõn khoõng thuaọn ra trửụực 1 bửụực chaõn thuaọn ủaự maùnh tửứ sau ra trửụực, ủieồm tieỏp xuực caàu baống mu baứn chaõn chớnh dieọn, cao ngang goỏi, Yeõu caàu: - Gv ủửa ra moọt soỏ ủieồm luaọt trong luaọt phaựt caàu ủuựng. 21.3: Trong ủaự ủoõi : ( vớ duù beõn A phaựt caàu trửụực) - Laàn phaựt caàu ủaàu ủaàu tieõn cuỷa 5 quaỷ thửự nhaỏt : A1 phaựt, B1 ủụừ - Laàn phaựt caàu ủaàu ủaàu tieõn cuỷa 5 quaỷ thửự hai : B1 phaựt, A1 ủụừ - Laàn phaựt caàu ủaàu ủaàu tieõn cuỷa 5 quaỷ thửự ba : A2 phaựt, B2 ủụừ - Laàn phaựt caàu ủaàu ủaàu tieõn cuỷa 5 quaỷ thửự tử : B2 phaựt,A2 ủụừ Sau ủoự laởp laùi. KEÁT THUÙC Cuỷng coỏ Thaỷ loỷng Nhaọn xeựt BTVN - ẹaự caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn - Thaỷ loỷng toaứn thaõn, ruừ tay, phụi caự, ủaựm lửng nheù. - Gv nhaọn xeựt ửu khuyeỏt ủieồm tieỏt daùy - OÂn ủaự caàu. MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU Tieỏt theo PPCT : 28 -Bieỏt caựch thửùc hieọn taõng caàu baống ủuứi, maự trong,đỡ cầu băng ngực,đỏ cầu cao chõn NS :25/11/12 - Thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng taõng caàu baống ủuứi,maự trong, đỡ cầu băng ngực,đỏ cầu cao chõn ND :27/11/12 -Hiểu và nắm rừ một số điểm luật vận dụng vào đấu tập * Địa điểm-Phương tiện :Sõaõn trường, vệ sinh nụi taọp luyeọn, GA, SẹCN, caàu ủaự 10-15 quaỷ 1 saõn ủaự caàu Thụứi gian PHệễNG PHAÙP VAỉ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 4-6’ 1-3’ 1x1l 2lx8n ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng Đội hỡnh 4 haứng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs taọp hụùp baựo caựo sú soỏ cuỷa lụựp Đội hỡnh voứng troứn cửù li roọng, dưới sự điều khiển của ban caựn sửù lớp Đội hỡnh 4 haứng ngang cửù li hẹp,, 30-36’ 1-2 hs 1x2l 12-17’ 1x4l 1x6l 1x3l 1x4l 12-16’ 1x4l 1x5l 1x1l TRệẽC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – LAỉM MAÃU – PHAÂN NHOÙM – SệÛA SAI... - ẹaự caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn € € € € € € € € € € € € pGv laứm maóu kú thuaọt ủoọng taực ( pp ủoàng loaùt) Nhoựm 1 : Õn ủụừ caàu baống ngửùc, € € € € € € € € € € € € Gv quan sat caực nhoựm luyeọn taọp vaứ sửỷa sai Nhoựm 2 : oõn Đỏ caàu cao chaõn chớnh dieọn... € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € pGv giụựi thieọu moọt soỏ ủieồm luaọt... Vaứ ủaỏu taọp theo nhoựm Hoaựn ủoồi vũ trớ giửừa 2 nhoựm nam vaứ nửừ Gv ủieàu khieồn vaứ quan saựt caực nhoựm luyeọn taọp ủoàng thụứi sửa sa 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l ẹoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li heùp € € € € € € ẹoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li roọng € € € € € € ẹoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li heùp € € € € € € pGv

File đính kèm:

  • docTD 8TUAN 14TIET 2728.doc