Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 12 - Năm học 2011-2012

I.MUẽC ẹÍCH :

1. kieỏn thửực :

- Theồ duùc : Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 -34.

- Chaùy ngaộn : Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ kĩ thuật; trò chơi “trò chơi chaùy ủuoồi”; xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát - chạy giữa quóng 40m

2.kyừ naờng:

- Theồ duùc :Thực hiện được các động tác, chú ý tư thế biên độ từng nhịp.

- Chaùy ngaộn : Thửùc hieọn ủửụùc các động tác bổ trợ kĩ thuật; trò chơi “trò chơi chaùy ủuoồi”; xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát- chạy giữa quóng 40m

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 12 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 6 GIAÙO AÙN Soỏ : 12 Ngaứy soaùn :18 /9/2011 PPCT : 12 Ngaứy daùy : 22-23/9/2011 BAỉI : THEÅ DUẽC – CHAẽY NGAẫN I.MUẽC ẹÍCH : 1. kieỏn thửực : - Theồ duùc : Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 -34. - Chaùy ngaộn : Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ kĩ thuật; trò chơi “trò chơi chaùy ủuoồi”; xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát - chạy giữa quóng 40m 2.kyừ naờng: - Theồ duùc :Thực hiện được các động tác, chú ý tư thế biờn độ từng nhịp. - Chaùy ngaộn : Thửùc hieọn ủửụùc các động tác bổ trợ kĩ thuật; trò chơi “trò chơi chaùy ủuoồi”; xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát- chạy giữa quóng 40m II. ẹềA ẹIEÅM PHệễNG TIEÄN: 1ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng 2.phửụng tieọn : - Giaựo vieõn : coứi GV,SGK. - HS: trang phuùc hs,veọ sinh saõn taọp,baứn ủaùp,tranh xuất phỏt thấp –chạy lao . III. TIEÁN TRèNH LEÂN LễÙP: PHAÀN VAỉ NOÄI DUNG LVD YEÂU CAÀU VAỉ YEÁU LểNH KYế THUAÄT TOÅ CHệÙC LễÙP I.PHAÀN MễÛ ẹAÀU 1.nhaọn lụựp : 2..g.thieọu noọi dung : a. Theồ duùc : b. Chaùy ngaộn: 3.khụỷi ủoọng : a.chung:xoay coồ tay coồ chaõn,caỳng tay,caựnh tay,hoõng,khụựp goỏi,ủaựnh tay cao thaỏp,tay ngửùc,tay naứy chaùm muừi chaõn kia,gaọp duoói,soaùt ngang ,doùc. b.chuyeõn moõn : -Bửụực nhoỷ,naõng cao ủuứi,goựt chaùm moõng, -ủaùp sau 4.Kiểm tra bài cũ. -Thực hiện từ nhịp 1 - 34 bài TD II.PHAÀN Cễ BAÛN 1. Theồ duùc : ễn Các động tác từ nhịp 1 – 34 2.. Chaùy ngaộn: - một số động tác bổ trợ kỹ thuật: + Đứng mặt hướng chạy xuất phỏt. + Đứng vai hướng chạy xuất phỏt. - Xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát - Chạy giữa quóng: * Luyện tập phối hợp: xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - Hoùc kyừ thuaọt veà ủớch * Luyện tập phối hợp: xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích - “trò chơi chaùy ủuoồi” - Cuỷng coỏ III.PHAÀN KEÁT THUÙC : 1.Thaỷ loỷng 2.daởn doứ ,BT veà nhaứ 3giaựo aựn sau 4.xuoỏng lụựp 10’ 3l-15m 30’-32’ 15’-17 2l-10m 2l-15m 3l-15m 3l-30m 3l-40m 2hs 5’ 1’ 3’ 1’ Caựn sửù taọp hụùp lụựp b.caựo ,GV nhaọn lụựp . -Õn các động tác từ nhịp 1 -34 - Các động tác bổ trợ kĩ thuật; trò chơi “trò chơi chaùy ủuoồi”; xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát- chạy giữa quóng 40m - Caựn sửù ủieàu khieồn thửùc hieọn theo thửự tửù ,GV nhaộc nhụỷ - Chạy tại chỗ Bửụực nhoỷ,naõng cao ủuứi,goựt chaùm moõng, Lụựp chia laứm 2 nhoựm -Bài TD chỳ ý : bỏ nhịp 14 theo SGK .Vỡ thế cỏc nhịp cũn lại sẽ lần lượt dồn lại : TD: nhịp 15 sẽ là nhịp 14. -HS thực hiện đồng loạt, tập chậm từng nhịp - GV nhaộc nhụỷ,sửỷa sai .Chỳ ý cỏc nhịp - Nhịp 4: Kiễng gút, khuỵu gối, hai tay chụng hụng, thõn trờn thẳng, mắt nhỡn trước. - Nhịp 5: Đứng thẳng, đồng thời đưa chõn trỏi sang sang trỏi-lờn cao, chõn và mũi bàn chõn duỗi thẳng ngang gối; chõn phải thẳng, cả bàn chõn chạm đất, mắt nhỡn mũi bàn chõn trỏi. - Nhịp 9: Bước chõn trỏi sang bờn rộng hơn vai, hai tay đưa ra trước-sang ngang, bàn tay ngửa, mắt nhỡn bàn tay trỏi. - Nhịp 10: Dồn trọng tõm vào chõn phải, chõn trỏi duỗi thẳng, mũi chõn chạm đất, nghiờng lườn sang trỏi, tay trỏi chống hụng, tay phải duỗi thẳng hơi ỏp nhẹ vào tai. - Nhịp 13: Như nhịp 11 (bàn tay sấp). - Nhịp 14: gập trờn thõn xuống , sau đú gập thõn vặn mỡnh sang trỏi, tay phải chạm vào bàn chõn trỏi, tay trỏi duỗi thẳng lờn cao, hai chõn thẳng, cỳi đầu mắt nhỡn theo bàn tay phải. - Nhịp 15 Nõng thõn, sau đú gập thõn, vặn mỡnh sang phải, tay trỏi chạm vào bàn chõn phải, tay phải duỗi thẳng lờn cao, hai chõn thẳng, cỳi đầu mắt nhỡn theo bàn tay trỏi. - Nhịp 16: Về như nhịp 13. - Nhịp 18: Đỏ chõn phải lờn cao chếch sang trỏi, mũi chõn duỗi thẳng, chõn trỏi kiễn gút, đồng thời vặn mỡnh sang phải,hai tay giữ chẳng đỏnh từ trờn cao - ra trước - xuống - thấp - ra sau - chếch sang phải. - Nhịp 19: Về tư thế như nhịp 18. - Nhịp 24: Quay sang trỏi về như nhịp 21. - Nhịp 25: Bước chõn trỏi sang ngang rộng hơn vai, sau đú khuỵu gối, dồn trọng tõm nhiều vào chõn trỏi, chõn phải thẳng, mũi chõn chạm đất, thõn thẳng, hai tay đưa ra trước song song cao ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhỡn theo tay. - Nhịp 26: Thu chõn trỏi về với chõn phải thành đứng thẳng, 2 tay dang ngang, bàn tay sấp, mắt nhỡn trước. - Nhịp 27: Bước chõn phải sang ngang rộng hơn vai, sau đú khuỵu gối, dồn trọng tõm nhiều vào chõn phải, chõn trỏi thẳng, mũi chõn chạm đất, chõn thẳng hai tay đưa ra trước song song cao ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhỡn theo tay. - Nhịp 28: Như nhịp 27, nhưng thu chõn về. - Nhịp 29: Hai tay đưa xuống dưới sỏt thõn - ra trước - lờn cao song song, lũng bàn tay hướng vào nhau, hai chõn kiễng gút, mặt ngửa, mắt nhỡn theo tay. - Nhịp 30: Hai tay bắt chộo trước mặt đưa xuống thấp thành chếch sau, khuỵu gối, thõn hơi gập, mắt nhỡn trước. - Nhịp 31: Bật người lờn cao, thõn căng, tay chếch hỡnh chữ V lũng bàn tay hướng vào nhau, mũi chõn thẳng, mặt hơi ngửa. - Nhịp 32: Tiếp đất khuỵu gối trờn nửa bàn chõn, sau đú cả bàn chõn để giảm chấn động, hai tay đưa ra trước song song, bàn tay sấp, mắt nhỡn theo tay. - Nhịp 33: Đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, mắt nhỡn trước. - GV laứm maóu ,phaõn tớch laùi cho HS ,HS laứm sau. -Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao - Xuất phát thấp: + Vào chỗ + Sẵn sàng + Chạy - Chạy lao (SGV trang26 - 28) -ễÛ hieọu leọnh ‘’vaứo choó ‘’ troùng lửụùng cụ theồ doàn leõn 5 ủieồm tửùa :2 muừi chaõn ,ủaàu goỏi chaõn sau vaứ 2 baứn tay.Luực naứy ,vai hụi nhoõ veà trửụực (chửa qua vaùch xuaỏt phaựt )chaõn sau quyứ goỏi ,ủuứi taùo vụựi maởt ủaỏt 1 goực khoaỷng 75-900 . -ễÛ hieọu leọnh saỹn saứng khoõng naõng moõng quaự cao or quaự thaỏp .ẹoọng taực naõng moõng leõn khoõng giaọt cuùc maứ naõng moõng leõn 1 caựch tửứ tửứ ,ủaởc bieọt caàn chuự yự taọp trung laộng nghe hieọu leọnh xuaỏt phaựt .Troùng taõm cụ theồ doàn nhieàu vaứo 2 tay ,vai coự theồ nhoõ ra trửụực qua vaùch xuaỏt phaựt . _ ễÛ hieọu leọnh ‘’chaùy’’ caàn sửỷ duùng sửực hụùp lyựcuỷa 2 chaõn ủeồ ủaùp vaứo baứn ủaùp .Chaõn trửụực laứ 70-75% ,chaõn sau 25-30% . -yeõu caàu taùo ra toỏc ủoọ chaùy ban ủaàu lụựn ủeỏn toỏc ủoọ toỏi ủa,ủaựnh tay tớch cửùc ủeồ giửừ thaờng baống + Tư thế + Bước chạy +Đánh tay ( SGV tr 28 ) - kết thỳc giai đoạn chạy lao là chạy giữa quóng. Duy trỡ toỏc ủoọ chaùy lao vaứ taờng daàn ủoọ daứi bửụực chaùy .Khoõng giaỷm toỏc ủoọ . tớch cực đạp sau, cố gắng cao nhất và duy trỡ tốc độ cho đến khi về đớch -Thực hiện cả xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng liờn tục hết cự ly chạy . HS vaứo choó ủuựng caựch nhanh choựng ,yeõu caàu chaùy lao ra khoõng naõng thaõn treõn quaự sụựm laứm toỏc ủoọ chửừng laùi .Caàn taùo ra toỏc ủoọ chaùy ban ủaàu lụựn vaứ duy trỡ toỏc ủoọ chaùy lao ,taờng taàn soỏ vaứ ủoọ daứi bửụực chaùy cho ủeỏn heỏt cửù ly caựch ủớch khoaỷng 2-3 bửụực . -Y/c: Thực hiện đúng tư thế xuất phát, đúng hiệu lệnh, góc độ chạy lao, đặt chân chạy giữa - Chạy về đích và đánh đích: -Khi coứn 5-10m ,gaộng heỏt sửực ,duứng ngửùc or vai ủaựnh ủớch.qua ủớch xong chaùy giaỷm toỏc ủoọ 5-10m (SGV tr 28 ) Dùng ngực hoặc vai để đánh đích, không nhảy chạm đích Y/ c: Đúng hiệu lệnh, tư thế, bước chạy, đánh đích. Nâng cao thành tích sau mỗi lần chạy - HS tự giác tham gia trò chơi đúng luật 20m x x x x x x x x x x 3-4m - GV laứm maóu ,phaõn tớch laùi cho HS ,HS laứm sau. - GV neõu muùc ủớch cuỷa troứ chụi vaứ caựch chụi ,luaọt chụi. - Goùi 2 em leõn thửùc hieọn laùi caực ủoọng taực vửứa hoùc. GV nhaọn xeựt ruựt kinh nghieọm. -Hớt thụỷ saõu taùi choó -Neõu laùi choó HS coứn maộc phaỷi -Veà nhaứ thửùc hieọn laùi 8 nhũp ủaừ hoùc -TD-CHAẽY NGAẫN – CHẠY BỀN -HS hoõ to khoeỷ ẹh h. ngang xen keừ X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 40m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 40m x x Đ hỡnh 2 hàng ngang,cỏn sự hổ trợ làm trọng tài

File đính kèm:

  • docthe duc 8(14).doc