Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 24+25 - Năm học 2012-2013

 1. Chạy ngắn: Luyện tập kỹ thuật chạy cực ly ngắn và nâng câo thành tích

 2. Nhảy xa: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi

I/ Mục tiêu:

* Kiến thức: 1. Chạy ngắn: HS Nắm vững kỹ thuật chạy cực ly ngắn

 2. Nhảy xa: Hiểu và nắm vững kĩ thuật: 4 giai đoạn chạy đà

* Kỹ năng: - HS biết vận dụng, phối hợp kĩ thuật các giai đoạn để thực hiện luyện tập nâng cao thành tích chạy ngắn

 - HS biết vận dụng, phối hợp kĩ thuật các giai đoạn để thực hiện luyện tập được KT nhảy xa kiểu ngồi

 * Thái độ: Nghiêm túc, nhiệt tình, kỷ luật và an toàn.

II- Chuẩn bị

- GV Giáo án + còi + đồng hồ + thước dây

- HS: trang phuc phù hợp + Chuẩn bị tốt hố cát

III- Tiến trình lên lớp:

1/ Kiểm tra bài cũ: trong phần mở đầu

2/ Bài mới:

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 24+25 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 10/11/2012 Ngµy gi¶ng: 12/11/2012 TiÕt: 24 : Ch¹y ng¾n – Nh¶y xa 1. Ch¹y ng¾n : LuyƯn tËp kü thuËt ch¹y cùc ly ng¾n vµ n©ng c©o thµnh tÝch 2. Nh¶y xa: - Nh­ néi dung tiÕt 22 : ¤n kÜ thuËt nh¶y xa kiĨu ngåi (träng t©m giai ®o¹n ch¹y ®µ - giËm nh¶y). I/ Mơc tiªu: * KiÕn thøc: 1. Ch¹y ng¾n: HS N¾m v÷ng kü thuËt ch¹y cùc ly ng¾n 2. Nh¶y xa: HiĨu vµ n¾m v÷ng kÜ thuËt : giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y * Kü n¨ng: - Cã kÜ n¨ng kÕt hỵp c¸c giai ®o¹n ®Ĩ thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt n©ng cao thµnh tÝch ch¹y ng¾n - HS thùc hiƯn t­¬ng ®èi dĩng c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c. * Th¸i ®é : Nghiªm tĩc, nhiƯt t×nh, kû luËt vµ an toµn. II- ChuÈn bÞ - GV Gi¸o ¸n + cßi + ®ång hå + th­íc d©y - HS: trang phuc phï hỵp + ChuÈn bÞ tèt hè c¸t III- TiÕn tr×nh lªn líp : 1/ KiĨm tra bµi cị: trong phÇn më ®Çu 2/ Bµi míi: A/ PhÇn më ®Çu Trỵ giĩp cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1/Khëi ®éng (8’) - Ch¹y th­êng 1- 2 vßng s©n. - Thùc hiƯn 1 sè ®/t TD tay kh«ng. - Xoay c¸c khíp- Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi t¹i chç. 2/KiĨm tra. (2’) ? Thùc hiƯn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp. ? Thùc hiƯn toµn bé kü thuËt nh¶y xa - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, cho ®iĨm Líp tr­ëng tËp trung líp- b¸o c¸o sÜ sè cho líp khëi ®éng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * s C¸n sù ®iỊu khiĨn cho líp thùc hiƯn - (1- 2) HS lªn Thùc hiƯn -Hs kh¸c bỉ xung, nhËn xÐt B/ PhÇn c¬ b¶n - Gv chia 2 nhãm HS (Quay vßng) §¬n vÞ kiÕn thøc - kÜ n¨ng 1/Ch¹y ng¾n(13’) Trỵ giĩp cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS GV: Giao nhiƯm vơ: - Ch¹y ®¹p sau. (2l) - LuyƯn tËp kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp, ch¹y lao vµ ch¹y gi÷a qu·ng (3l) - LuyƯn tËp kü thuËt ch¹y cùc ly ng¾n vµ n©ng c©o thµnh tÝch . (3l) GV: - H­íng dÉn - Sưa sai - NhËn xÐt sau mçi lÇn tËp Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn HS luyƯn tËp theo ®éi h×nh n­íc ch¶y * * * * * * * * * * * * * * * CB XP § §¬n vÞ kiÕn thøc - kÜ n¨ng 2/ Nh¶y xa.(13’) Trỵ giĩp cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS GV: Giao nhiƯm vơ: ¤n toµn bé kü thuËt nh¶y xa kiĨu ngåi (Träng t©m ch¹y ®µ, giËm nh¶y) GV: - H­íng dÉn - Sưa sai GV nh¾c nhë HS luyƯn tËp vµ nhËn xÐt sau sau mçi lÇn tËp. Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn HS luyƯn tËp theo nhãm lÇn l­ỵt theo ®éi h×nh s¬ ®å . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3/ Cđng cè(4’) ? Thùc hiƯn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp, ch¹y lao, ch¹y gi÷a qu·ng, vỊ ®Ých. ? Thùc hiƯn toµn bé kü thuËt nh¶y xa vµo hè c¸t? C. PhÇn kÕt thĩc Trỵ giĩp cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS - GV: Giao nhiƯm vơ: th¶ láng nhĐ nhµng t¹i chç, tËp ®éng t¸c ®iỊu hßa (3’) - GV nhËn xÐt chung giê häc (1’) Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn c¶ líp thùc hiƯn HS c¶ líp th¶ láng nhĐ nhµng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * s 4/H­íng dÉn vỊ nhµ(1’): VỊ nhµ luyƯn tËp mét sè kü n¨ng ®· häc Ngµy so¹n: 10/11/2012 Ngµy gi¶ng: 15/11/2012 TiÕt: 25 : Ch¹y ng¾n – Nh¶y xa 1. Ch¹y ng¾n : LuyƯn tËp kü thuËt ch¹y cùc ly ng¾n vµ n©ng c©o thµnh tÝch 2. Nh¶y xa: Hoµn thiƯn kÜ thuËt nh¶y xa kiĨu ngåi I/ Mơc tiªu: * KiÕn thøc: 1. Ch¹y ng¾n: HS N¾m v÷ng kü thuËt ch¹y cùc ly ng¾n 2. Nh¶y xa: HiĨu vµ n¾m v÷ng kÜ thuËt : 4 giai ®o¹n ch¹y ®µ * Kü n¨ng: - HS biÕt vËn dơng, phèi hỵp kÜ thuËt c¸c giai ®o¹n ®Ĩ thùc hiƯn luyƯn tËp n©ng cao thµnh tÝch ch¹y ng¾n - HS biÕt vËn dơng, phèi hỵp kÜ thuËt c¸c giai ®o¹n ®Ĩ thùc hiƯn luyƯn tËp ®­ỵc KT nh¶y xa kiĨu ngåi * Th¸i ®é : Nghiªm tĩc, nhiƯt t×nh, kû luËt vµ an toµn. II- ChuÈn bÞ - GV Gi¸o ¸n + cßi + ®ång hå + th­íc d©y - HS: trang phuc phï hỵp + ChuÈn bÞ tèt hè c¸t III- TiÕn tr×nh lªn líp : 1/ KiĨm tra bµi cị: trong phÇn më ®Çu 2/ Bµi míi: A/ PhÇn më ®Çu Trỵ giĩp cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1/Khëi ®éng (8’) - Ch¹y th­êng 1- 2 vßng s©n. - Thùc hiƯn 1 sè ®/t TD tay kh«ng. - Xoay c¸c khíp- Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi t¹i chç. 2/KiĨm tra. (2’) ? Thùc hiƯn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp. ? Thùc hiƯn toµn bé kü thuËt nh¶y xa - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, cho ®iĨm Líp tr­ëng tËp trung líp- b¸o c¸o sÜ sè cho líp khëi ®éng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * s C¸n sù ®iỊu khiĨn cho líp thùc hiƯn - (1- 2) HS lªn Thùc hiƯn -Hs kh¸c bỉ xung, nhËn xÐt B/ PhÇn c¬ b¶n - Gv chia 2 nhãm HS (Quay vßng) §¬n vÞ kiÕn thøc - kÜ n¨ng 1/Ch¹y ng¾n(13’) Trỵ giĩp cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS GV: Giao nhiƯm vơ: - Ch¹y ®¹p sau. (2l) - LuyƯn tËp kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp, ch¹y lao vµ ch¹y gi÷a qu·ng (3l) - LuyƯn tËp kü thuËt ch¹y cùc ly ng¾n vµ n©ng c©o thµnh tÝch . (3l) GV: - H­íng dÉn - Sưa sai - NhËn xÐt sau mçi lÇn tËp Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn HS luyƯn tËp theo ®éi h×nh n­íc ch¶y * * * * * * * * * * * * * * * CB XP § §¬n vÞ kiÕn thøc - kÜ n¨ng 2/ Nh¶y xa.(13’) Trỵ giĩp cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS GV: Giao nhiƯm vơ: ¤n toµn bé kü thuËt nh¶y xa kiĨu ngåi (Träng t©m ch¹y ®µ, giËm nh¶y) GV: - H­íng dÉn - Sưa sai GV nh¾c nhë HS luyƯn tËp vµ nhËn xÐt sau sau mçi lÇn tËp. Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn HS luyƯn tËp theo nhãm lÇn l­ỵt theo ®éi h×nh s¬ ®å . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3/ Cđng cè(4’) ? Thùc hiƯn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp, ch¹y lao, ch¹y gi÷a qu·ng,vỊ ®Ých ? Thùc hiƯn toµn bé kü thuËt nh¶y xa vµo hè c¸t? C. PhÇn kÕt thĩc Trỵ giĩp cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS - GV: Giao nhiƯm vơ: th¶ láng nhĐ nhµng t¹i chç, tËp ®éng t¸c ®iỊu hßa (3’) - GV nhËn xÐt chung giê häc (1’) Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn c¶ líp thùc hiƯn HS c¶ líp th¶ láng nhĐ nhµng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * s 4/H­íng dÉn vỊ nhµ(1’): VỊ nhµ luyƯn tËp mét sè kü n¨ng ®· häc

File đính kèm:

  • doclang giang mau moi hihi T2425.doc