Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1+2 - Năm học 2012-2013 - Đoàn Khoa Vịnh

Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động vơí thời gian ngắn nhất

- Sức nhanh biểu hiện ở hình thức cơ bản sau :

 

+Ví dụ : khi nghe tín hiệu dừng thì dừng lại ngay,hoặc đang chạy có tín hiệu thì chạy ngược chiều ngay, Khi nghe tiếng súng phát lệnh hoặc hiệu lệnh “chạy” ,người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát. Trong đời sống khi chúng ta đi xe đạp,xe máy trên đường bất ngờ có 1 tình huốngxày ra như có người chạy qua đường,người đi xe phản ứg nhanh bằng cách phanh(thắng) gấp hoặc điều khiển tay lái để tránh

+ Ví dụ : Số lần bước chạy trong 1s, số lần bước đi bộ trong 1phút , số lần tâng cầu hay nhảy dây trong 15s,20s,30s ,hoặc số lần quạt tay của VĐV bơi,100m

+ Ví dụ : trong đấu võ,đấu liếm ,xuất đòn nhanh,khi đối phương ra đòn tấn công nhanh ,hoặc trong thi đấu bóng chuyền,khi đối phương đập bóng lập tức bên bị tấn công có động tác đỡ bóng,hoặc khi bị ngã lập tức đưa 2 tay chống

+ Sức mạnh tốc độ : Ví dụ : Đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát,đạp chân khi chạy tăng tốc sau xuất phát

+ Sức bền tốc độ : ví dụ :Khi gắng sức chạy 10-20m cuối trước khi đến đích

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1+2 - Năm học 2012-2013 - Đoàn Khoa Vịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 01 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo PPCT : 01 Lyù thuyeát: - Moät soá phöôùng phaùp taäp luyeän phaùt trieån söùc nhanh (phaàn 1 ) NS :26/08/2012 PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2. Giôùi thieäu ND - YC 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Gv nhaän lớp, Hs baùo caùo só soá. - Khoâng khôûi ñoäng (Tieát lí thuyeát). - Khoâng kieåm tra baøi cu.õ CÔ BAÛN 1/ Khaùi nieäm veà söùc nhanh. 2/ Caùc loaïi söùc nhanh. a/Phaûn öùng nhanh. b/Taàn soá ñoäng taùc c/Ñoäng taùc ñôn nhanh. 3/Söùc nhanh coù söï lieân quan vôùi söùc maïnh toác ñoä vaø söùc beàn toác ñoä -Söùc nhanh laø naêng löïc thöïc hieän nhieäm vuï vaän ñoäng vôí thôøi gian ngaén nhaát - Söùc nhanh bieåu hieän ôû hình thöùc cô baûn sau : +Ví duï : khi nghe tín hieäu döøng thì döøng laïi ngay,hoaëc ñang chaïy coù tín hieäu thì chaïy ngöôïc chieàu ngay,Khi nghe tieáng suùng phaùt leänh hoaëc hieäu leänh “chaïy” ,ngöôøi chaïy phaûn öùng nhanh baèng ñoäng taùc xuaát phaùt. Trong ñôøi soáng khi chuùng ta ñi xe ñaïp,xe maùy treân ñöôøng baát ngôø coù 1 tình huoángxaøy ra nhö coù ngöôøi chaïy qua ñöôøng,ngöôøi ñi xe phaûn öùg nhanh baèng caùch phanh(thaéng) gaáp hoaëc ñieàu khieån tay laùi ñeå traùnh + Ví duï : Soá laàn böôùc chaïy trong 1s, soá laàn böôùc ñi boä trong 1phuùt , soá laàn taâng caàu hay nhaûy daây trong 15s,20s,30s ,hoaëc soá laàn quaït tay cuûa VÑV bôi,100m + Ví duï : trong ñaáu voõ,ñaáu lieám ,xuaát ñoøn nhanh,khi ñoái phöông ra ñoøn taán coâng nhanh ,hoaëc trong thi ñaáu boùng chuyeàn,khi ñoái phöông ñaäp boùng laäp töùc beân bò taán coâng coù ñoäng taùc ñôõ boùng,hoaëc khi bò ngaõ laäp töùc ñöa 2 tay choáng + Söùc maïnh toác ñoä : Ví duï : Ñaïp chaân vaøo baøn ñaïp khi xuaát phaùt,ñaïp chaân khi chaïy taêng toác sau xuaát phaùt + Söùc beàn toác ñoä : ví duï :Khi gaéng söùc chaïy 10-20m cuoái tröôùc khi ñeán ñích. KEÁT THUÙC 1. Cuûng coá 2. Thaû loûng 3. Nhaän xeùt 4.Dặn dò -Đánh giá mức độ và ý thức giờ học. -Các em về nhà ôn lại các nội dung bài học hôm nay. MỤC TIEÂU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT :01 - HS biết cách áp dụng cho tập luyện. NS: 26/08/2012 ND: 28/08/2012 *Ñòa ñieåm - Phöông tieän : : Phoøng hoïc , GV : Coù giaùo aùn ,saùch giaùo vieân . HS : coù vôû,buùt ñeå ghi baøi. ĐLĐV PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 5ph 1-2ph 1x2l - Phòng học. -Giáo viên phổ biến nội dung bài học lý thuyết. 35ph 1x2l 1x2l 1x4l 1-2l -Söû duïng phöông phaùp ñaøm thoaïi,thaûo luaän nhoùm. -GV ra caâu hoûi : Theá naøo goïi laø söùc nhanh? -Chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm nhoû ,moãi nhoùm khoaûng 6-8 em(2 baøn). -Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän 5-7 phuùt. -Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi. GV boå sung vaø ñi ñeán keát luaän -GV giôùi thieäu caùc hình thöùc bieåu hieän cuûa söùc nhanh. -GV ra caâu hoûi : Haõy laáy soá ví duï veà söùc nhanh cuûa phaûn öùng nhanh. -Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän 5-7 phuùt. -Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi. -GV boå sung vaø ñi ñeán keát luaän -GV ra caâu hoûi : Haõy laáy 1 soá ví duï veà söùc nhanh cuûa taàn soá ñoäng taùc? -Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän 5 -7phuùt. -Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi. -GV boå sung vaø ñi ñeán keát luaän -GV ra caâu hoûi : Haõy laáy 1 soá ví duï veà söùc nhanh cuûa ñoäng taùc ñôn nhanh? -Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän 5 -7phuùt. -Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi. -GV boå sung vaø ñi ñeán keát luaän -GV giôùi thieäu söï lieân quan cuûa söùc nhanh vôùi söùc maïnh toác ñoä vaø söùc beàn toác ñoä -GV ra caâu hoûi : Haõy laáy soá ví duï veà söùc maïnh toác ñoä vaø söùc beàn toác ñoä? -Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaân 5 -7phuùt. -Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi. -GV boå sung vaø ñi ñeán keát luaän. 5ph - Goïi 1 soá em nhắc lại noäi dung cuûa caùc phaàn. - GV nhaän xeùt öu,khuyeát ñieåm cuûa giôø hoïc . - Veà nhaø hoïc thuoäc toaøn boä noäi dung hoâm nay hoïc GIÁO ÁN SỐ : 02 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo PPCT : 02 Đhñn: - OÂn ñi ñeàu vaø ñoåi chaân khi sai nhòp. NS : 26/08/2012 Chaïy ngaén: - OÂn chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau, moät soá troø chôi phaùt trieån söùc nhanh. Hoïc : Khaùi nieäm veà chaïy cöï ly ngaén. PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2. Giôùi thieäu ND - YC 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Gv nhaän lớp, Hs baùo caùo só soá. -Giáo viên phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc. -Chaïy nheï nhaøng moät voøng saân->ñi voøng troøn thöïc hieän caùc ÑT khôûi ñoäng. -Kyõ thuaät chaïy ñaïp sau. CÔ BAÛN 1. ÑHÑN. OÂn ñi ñeàu vaø ñoåi chaân khi sai nhòp. 2. Chaïy ngaén Oân chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau . -Củng cố: chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau . -Troø chôi :*Baät coùc tieáp söùc : *Hoïc : khaùi nieän veà chaïy cöï ly ngaén. *ÑHÑN. OÂn ñi ñeàu vaø ñoåi chaân khi sai nhòp. -Yeâu caàu :Hoïc sinh thöïc hieän ñược kyõ thuaät ñaùnh tay, doùng haøng, ñoåi ñöôïc chaân khi ñi sai nhòp. *Chaïy ngaén:Oân chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau . Yeâu caàu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng chaïy böôùc nhoû coù ñoä mieát cuûa coå chân, baøn chaân, thả lỏng toàn thân, naâng cao ñuøi phaûi cao vaø vuoâng goùc vôùi cô theå, chaïy ñaïp sau duoãi thaúng ñöôïc chaân sau . *Yêu cầu: Học sinh biết cách chơi, chơi đúng luật. *Chaïy ñöôïc theå hieän khaû naêng veà söùc nhanh vaø söùc beàn cuûa con ngöôøi. Chaïy ñöôïc toå chöùc thi ñaáu theo nhieàu cöï ly khaùc nhau töø 60m, 80m, 100m, 10000m, 42195m ( chaïy ma ra toâng). Döïa theo ñaëc thuø chuyeân moân chaïy ñöôïc chia thaønh 3 nhoùm cöï ly. 60m, 80m, 100m, 200m, 400m, cöï ly naøy chaïy treân ñöôøng thaúng, 200m, 400m vöøa chaïy treân ñöôøng thaúng vöøa chaïy treân ñöôøng voøng. Ñaëc ñieåm chaïy cöï ly ngaén laø cô theå phaûi laøm vieäc vôùi cöôøng ñoä cöïc ñaïi. Coøn coù loaïi hình khaùc nhö : chaïy tieáp söùc, chaïy vöôït raøo, chaïy vieät daõ *Yêu cầu: Học sinh hiểu về khái niệm chạy cự ly ngắn. KEÁT THUÙC 1. Cuûng coá 2. Thaû loûng 3. Nhaän xeùt 4.Dặn dò -Học sinh thực hiện cơ bản đúng các động tác thả lỏng. - Căng cơ, thả lỏng các khớp. - Đánh giá mức độ và ý thức giờ học. - Các em về nhà ôn lại các nội dung bài học hôm nay. MỤC TIEÂU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 02 - Hoïc sinh bieát thöïc hieän ñoäng taùc ñoåi chaân khi sai nhòp; NS:26/08/2012 - Bieát caùch thöïc hieän chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau. Troø chôi. ND:28/08/2012 *Ñòa ñieåm - Phöông tieän : Saân tröôøng, saân baõi saïch seõ, coøi, ñoàng hoà theå thao, giaùo aùn,soå ñieåm. ĐLĐV PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8-10’ 1-2 ph 2lx8n 1x2l xxxxxxxxx -Taäp hôïp lôùp 4 haøng ngang cöï li heïp - baùo caùo,GV nhaãn lôùp. xxxxxxxxx -Lôùp tröôûng cho lôùp giaûn haøng khôûi ñoäng .caùc khôùp. xxxxxxxxx -Goïi 1-2 em leân traû lôøi caâu hoûi baøi cuû. xxxxxxxxx 28-30’ 8ph 1x3l 1x4l 5ph 1x2l 1x3l 5ph 1x3l 10ph 1-2l TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU *GV phaân nhoùm oân theo ñoäi hình , phaân nhoùm theo toå caùc nhoùm tröôûng ñieàu khieån, giaùo vieân quan saùt söûa sai . *Taäp luyeän theo ñoäi hình phaân nhoùm theo giôùi tính ,löùa tuoåi , giaùo vieân quan saùt chung . *CS ñieàu khieån lôùp oân theo ñoäi hình phaân nhoùm xxxx bnc ññs thöïc hieän theo ñoäi hình doøng chaûy. xxxx . -Giaùo vieân quan saùt chung. xxxx .. xxxx .. *CS khieån troø chôi xxxxxxxx ---------------------------------- theo ñoäi hình doøng chaûy 10m -Giaùo vieân quan saùt chung xxxxxxxxx ---------------------------------- *GV söû duïng phöông phaùp ñaøm thoaïi,thaûo luaän nhoùm.€€€€€€€€€€€ - Hoïc sinh nghe,ghi cheùp,thaûo luaän nhoùm,traû lôøi €€€€€€€€€€€ caâu hoûi . €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ G V 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l - Goïi 1 soá em nhaéc laïi noäi dung cuûa caùc phaàn 1,2. - Cho lôùp thaû loûng cô theå - GV nhaän xeùt öu,khuyeát ñieåm cuûa giôø hoïc . - Veà nhaø hoïc thuoäc toaøn boä noäi dung hoâm nay hoïc.

File đính kèm:

  • docTUAN 1.doc