Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm (Chuẩn kiến thức)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Mục đích: Giới thiệu cho học sinh hiểu được nội dung, yêu cầu chương trình học tập, biên chế tổ học tập và cử cán sự lớp.

- Yêu cầu: Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe tình hình hoạt động TDTT để từ đó các em say sưa luyện tập.

II. NỘI DUNG.

1. Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 8.

Chương trình môn thể dục lớp 8 nhằm giúp cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở các lớp 6,7. Chuẩn bị học có hiệu quả chương trình lớp 9.

Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

Góp phân rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

Có sự tăng tiên về thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện TT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nề nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2. Yêu cầu.

 

doc96 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µ 5 - 7 b­íc giËm nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. + LuyÖn tËp ch¹y ®µ:ch¹y ®µ 3-5-7 b­íc giËm nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. + Häc kü thuËt trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt. + Hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. 3. Trß ch¬i: “Lß cß tiÕp søc” III. PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng. - NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. - Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y. - Trong tËp luyÖn nh¶y xa häc sinh ch­a thùc hiÖn ®­îc giai ®o¹n trªn kh«ng. 2’ 38’ mçi ®/t 2Lx8N 2l 2l 2l 2l 3l 4l 3 hiÖp 5 phót 3l - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè, søc kháe, ®ång phôc cho gi¸o viªn. §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Líp tr­ëng cho líp khëi ®éng. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - TËp hîp thµnh 3 hµng däc mÆt h­íng quay vµo hè c¸t lÇn l­ît tõng ®«i mét ®o ®µ vµ thùc hiÖn theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn. §HTL x x x x x x - Gi¸o viªn lµm mÉu ph©n tÝch sau ®ã cho häc sinh tËp luyÖn theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn. Gi¸o viªn quan s¸t söa sai. - Yªu cÇu th¶ láng tÝch cùc. - C¸n sù líp tËp trung líp thµnh 4 hµng ngang ®Ó gi¸o ¸n nhËn xÐt giê häc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Gi¸o ¸n: TiÕt 51 Tªn bµi: Nh¶y xa. Ngµy so¹n: 15/11/2007. Ngµy d¹y: A. Môc ®Ých - yªu cÇu: Nh¶y xa: Trß ch¬i ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n. LuyÖn tËp, hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. Yªu cÇu häc sinh biÕt phèi hîp ch¹y ®µ, giËm nh¶y, trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt. B­íc ®Çu hoµn thiÖn kü thô©t nh¶y xa kiÓu ngåi. B. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - Hè c¸t nh¶y xa, cuèc. C. Qu¸ tr×nh lªn líp: NéI DUNG §Þnh l­îng PH¦¥NG PH¸P Tæ CHøC I. PhÇn më ®Çu. - GV nhËn líp nhËn líp kiÓm tra sÜ sè, trang phôc, søc kháe hoc sinh. - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu bµi häc. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Khëi ®éng. - TËp bµi thÓ dôc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c. - Xoay kü c¸c khíp cæ tay, ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng tr­íc sau. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau di chuyÓn 2. Nh¶y xa: ¤n: - Ch¹y ®µ 5 - 7 b­íc giËm nh¶y bËt cao r¬i xuèng c¸t b»ng 2 ch©n. - §µ 5 - 7 b­íc giËm nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. + LuyÖn tËp ch¹y ®µ: Ch¹y ®µ 3-5-7 b­íc giËm nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. + Häc kü thuËt trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt. + Hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. 3. Trß ch¬i: “Lß cß tiÕp søc” vµ “bËt xa tiÕp søc“. III. PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng. - NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. - Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y. - Trong tËp luyÖn nh¶y xa häc sinh ch­a thùc hiÖn ®­îc giai ®o¹n trªn kh«ng. 2’ 38’ mçi ®/t 2Lx8N 2l 2l 2l 2l 3l 4l 3 hiÖp 5 phót 3l - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè, søc kháe, ®ång phôc cho gi¸o viªn. §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Líp tr­ëng cho líp khëi ®éng §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - TËp hîp thµnh 3 hµng däc mÆt h­íng quay vµo hè c¸t lÇn l­ît tõng ®«i mét ®o ®µ vµ thùc hiÖn theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn. §HTL x x x x x x - Gi¸o viªn lµm mÉu ph©n tÝch sau ®ã cho häc sinh tËp luyÖn theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn. GV quan s¸t söa sai - Yªu cÇu th¶ láng tÝch cùc. - C¸n sù líp tËp trung líp thµnh 4 hµng ngang ®Ó gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Gi¸o ¸n: TiÕt 52 Tªn bµi: KiÓm tra - nh¶y xa. Ngµy so¹n: 22/11/2007. Ngµy d¹y: A. Môc ®Ých - yªu cÇu: KiÓm tra kÜ thuËt nÐm bãng xa cã ®µ (träng t©m 4 b­íc ®µ chÐo). Yªu cÇu trong qu¸ tr×nh kiÓm tra häc sinh thùc hiÖn nghiªm tóc theo yªu cÇu cña gi¸o viªn ®Ò ra. B. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - 10 qu¶ bãng nÐm, hè c¸t nh¶y xa, cuèc. C. Qu¸ tr×nh lªn líp: NéI DUNG §Þnh l­îng PH¦¥NG PH¸P Tæ CHøC I. PhÇn më ®Çu. - GV nhËn líp nhËn líp kiÓm tra sÜ sè, trang phôc, søc kháe häc sinh. - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu giê kiÓm tra. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Khëi ®éng. - TËp bµi thÓ dôc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c. - Xoay kü c¸c khíp cæ tay, ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng tr­íc sau. - Ch¹y b­íc nhá. - N©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau di chuyÓn 2. Néi dung kiÓm tra nh¶y xa : KiÓm tra kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu “Ngåi” vµ thµnh tÝch. * C¸ch cho ®iÓm: - §iÓm 9 - 10: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt c¶ 4 giai ®o¹n thµnh tÝch 2,8m (n÷), 3,2m (nam). - §iÓm 7 - 8: Thùc hiÖn ®óng 3 giai ®o¹n ch¹y ®µ - giËm nh¶y - trªn kh«ng, kü thuËt tiÕp ®Êt cßn sai sãt. thµnh tÝch 2,2m - 2,8m (n÷); 2,9m - 3,2m (nam). - §iÓm 5 - 6: Kü thuËt giai ®o¹n trªn kh«ng c¬ b¶n ®óng. Thµnh tÝch 2,2m - 2,5m (n÷); 2,6m - 2,9m (nam). - §iÓm 3 - 4: Kh«ng h×nh thµnh ®­îcgiai ®o¹n trªn kh«ng. Thµnh tÝch 2,2m (n÷), 2,6m (nam). III. PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng. - NhËn xÐt kÕt qu¶ giê kiÓm tra. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. - Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y. 2’ 38’ mçi ®/t 2Lx8N 2l 2l 2l 5phót 4l - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè, søc khoÎ, ®ång phôc cho gi¸o viªn. §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Líp tr­ëng cho líp khëi ®éng §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Mçi häc sinh nh¶y thö 1 lÇn vµ chÝnh thøc 3 lÇn ®Ó tÝnh ®iÓm KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît theo giíi tÝnh, mçi ®ît 5-6 häc sinh §HKT GV x x x x x x cb x x x x x x x x - Yªu cÇu th¶ láng tÝch cùc. - C¸n sù líp tËp trung líp thµnh 4 hµng ngang ®Ó GV nhËn xÐt giê kiÓm tra §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Gi¸o ¸n: TiÕt 53 - 64 Tªn bµi: Nh¶y xa . Ngµy so¹n: 23/11/2007. Ngµy d¹y: A. Môc ®Ých - yªu cÇu: Nh»m rÌn luyÖn sù khÐo lÐo, chÝnh x¸c, nhanh nhÑn. Yªu cÇu thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c kü n¨ng t©ng cÇu, chuyÒn cÇu, ph¸t cÇu vµ luËt thi ®Êu. B. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n tËp, mçi häc sinh mét qu¶ cÇu. C. Qu¸ tr×nh lªn líp: NéI DUNG §Þnh l­îng PH¦¥NG PH¸P Tæ CHøC I. PhÇn më ®Çu. - GV nhËn líp nhËn líp kiÓm tra sÜ sè, trang phôc, søc kháe häc sinh - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu ba× häc. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Khëi ®éng. - TËp bµi thÓ dôc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c. - Xoay kü c¸c khíp cæ tay, ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng tr­íc sau. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ m¸ trong, m¸ ngoµi, ®¸ l¨ng tr­íc, l¨ng sau. 2. §¸ cÇu: a. T©ng cÇu. - T©ng cÇu b»ng ®ïi. - T©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n. - T©ng cÇu b»ng m¸ ngoµi bµn ch©n - T©ng cÇu b»ng m¸ mu bµn ch©n - ChuyÒn cÇu theo nhãm 2 ng­êi - ChuyÒn c©u theo nhãm 3 ng­êi - §ì cÇu b»ng ngùc: b. Ph¸t cÇu: - TTCB: §øng tù nhiªn h­íng vÒ khu ph¸t cÇu cña s©n bªn kia tay tr¸i hoÆc ph¶i cÇm ®Õ cÇu. - Ph¸t cÇu: tung nhÑ cÇu lªn ®Ó cÇu r¬i c¸ch mÆt ®Êt tõ 30 - 40cm ch©n ph¶i (tr¸i) vÒ sau nhanh chãng duçi ra ®­a vÒ tr­íc chän ®óng ®iÓm r¬i cña cÇu vµo mu bµn ch©n dïng søc cña ch©n ®¸ ®i. 3. LuËt thi ®Êu: - Ph¸t cÇu ®óng. - Lçi ph¸t cÇu. III. PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng. - NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. - Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y. 2’ 38’ mçi ®/t 2Lx8N 2l 5 phót 3l - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè, søc khoÎ, ®ång phôc cho gi¸o viªn. §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Líp tr­ëng cho líp khëi ®éng. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Tõ ®éi h×nh khëi ®éng líp xÕp thµnh 4 hµng ngang.gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch tõng néi dung mét - Häc sinh tËp lÇn l­ît tõng néi dung theo yªu cÇu cña gi¸o viªn - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai. - Gi¸o viªn gi¶ng gi¶i, ph©n tÝch luËt ®¸ cÇu sau mçi buæi tËp. - Yªu cÇu th¶ láng tÝch cùc. - C¸n sù líp tËp trung líp thµnh 4 hµng ngang ®Ó gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Gi¸o ¸n: TiÕt 65 - 68 Tªn bµi: ¤n tËp kiÓm tra cuèi n¨m. Ngµy so¹n: 26/11/2007. Ngµy d¹y: A. Môc ®Ých - yªu cÇu: - Cñng cè kü thuËt nh¶y cao “kiÓu b­íc” qua . Yªu cÇu hoµn thiÖn 4 giai ®o¹n cña kü thuËt. - KiÓm tra cuèi n¨m: Kü thuËt nh¶y cao kiÓu “b­íc qua”. Yªu cÇu hoµn thiÖn 4 giai ®o¹n cña kü thuËt vµ thµnh tÝch theo c¸c møc quy ®Þnh. B. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n tËp, ®Öm, cét,xµ nh¶y cao. C. Qu¸ tr×nh lªn líp: NéI DUNG §Þnh l­îng PH¦¥NG PH¸P Tæ CHøC I. PhÇn më ®Çu. - GV nhËn líp nhËn líp kiÓm tra sÜ sè, trang phôc, søc kháe häc sinh. - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu ba× häc vµ giê kiÓm tra. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Khëi ®éng: - TËp bµi thÓ dôc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c. - Xoay kü c¸c khíp cæ tay, ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng tr­íc sau. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau di chuyÓn. 2. Néi dung «n tËp: * Kü thuËt nh¶y cao liÓu “b­íc qua”. - Giai ®o¹n ch¹y ®µ. - Giai ®o¹n giËm nh¶y. - Giai ®o¹n trªn kh«ng. - Giai ®o¹n tiÕp ®Êt. * ¤n tËp mét sè trß ch¬i, ®éng t¸c bæ trî vµ ph¸t triÓn thÓ lùc: - Trß ch¬i: “lß cß tiÕp søc”, “nh¶y v­ît rµo tiÕp søc vµ “khÐo v­íng ch©n”. * §éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh, sù khÐo lÐo, linh ho¹t cña ch©n - §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng. - §µ 3 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng. - BËt nh¶y b»ng 2 ch©n (mét ch©n) tay víi vµo vËt ë trªn cao. - Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ vµ duçi th¼ng ch©n l¨ng qua xµ. 3. Néi dung kiÓm tra: KiÓm tra toµn bé 4 giai ®o¹n cña nh¶y cao kiÓu b­íc qua kÕt hîp víi thµnh tÝch quy dÞnh cña Nam vµ N÷ riªng 4. C¸ch cho ®iÓm: - §iÓm 9 -10: §óng kü thuËt, thµnh tÝch 1m20 nam,1m n÷. - §iÓm 7 - 8: §óng c¶ 4 giai ®o¹n thµnh tÝch ®¹t 1m05 nam, 90cm N÷. - §iÓm 5 - 6: 1m (nam), 85cm (n÷). - §iÓm 3 - 4: Kh«ng thùc hiÖn ®óng kü thuËt trªn kh«ng, thµnh tÝch thÊp. III. PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng. - NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. - Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y. 2’ 38’ mçi ®/t 2Lx8N 2l 2l 2l 2 5 phót - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè, søc khoÎ, ®ång phôc cho gi¸o viªn. §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Líp tr­ëng cho líp khëi ®éng §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV §HTL X (cb) x (cb) x x x x x x x x x x x x x x x x x x Häc sinh tËp lÇn l­ît tõng néi dung theo yªu cÇu cña gi¸o viªn - GV quan s¸t söa sai - á mçi møc xµ häc sinh ®­îc nh¶y 3 lÇn, mçi nhãm kiÓm tra lµ 5 häc sinh - Yªu cÇu th¶ láng tÝch cùc. - C¸n sù líp tËp trung líp thµnh 4 hµng ngang ®Ó GV nhËn xÐt giê häc §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docgiao an TD8 CN rat hay(1).doc