Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 4

A. Chuẩn bị.

I. Mục đích yêu cầu.

- Tiếp tục sủng cố ĐHĐN yêu cầu học sinh tập hợp được hàng ngang, dóng hàng,điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy.

- ôn tập một số động tác bổ trợ chạy nhanh, yêu cầu học sinh thực hiện tương đối chính xác. Tiếp tục luyện tập chạy bền

II. Phương tiện : Sân tập, đường chạy 20m, đồng hồ bấm giây.

B. Quá trình lên lớp.

I. Kiểm tra bài cũ:

Em hãy phân tích động tác tại chỗ đánh tay, TTCB , tay đánh như thế nào?

II. Bài mới:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 04 Ngµy so¹n:05/09/2008 Ngµy d¹y : (12/09/2008) TiÕt 7 ®h®n - ch¹y nhanh - ch¹y bỊn A. ChuÈn bÞ. I. Mơc ®Ých yªu cÇu. - TiÕp tơc sđng cè §H§N yªu cÇu häc sinh tËp hỵp ®­ỵc hµng ngang, dãng hµng,®iĨm sè vµ c¸ch ®iỊu khiĨn cđa ng­êi chØ huy. - «n tËp mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ ch¹y nhanh, yªu cÇu häc sinh thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. TiÕp tơc luyƯn tËp ch¹y bỊn II. Ph­¬ng tiƯn : S©n tËp, ®­êng ch¹y 20m, ®ång hå bÊm gi©y. B. Qu¸ tr×nh lªn líp. I. KiĨm tra bµi cị: Em h·y ph©n tÝch ®éng t¸c t¹i chç ®¸nh tay, TTCB , tay ®¸nh nh­ thÕ nµo? II. Bµi míi: Néi dung lv® Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: - GV nhËn líp nhËn líp kiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn mơc ®Ých, yªu cÇu,nhiƯm vơ bµi häc. 2.Khëi ®éng * Khëi ®éng : +) khëi ®éng chung: xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp h«ng, gèi, thùc hiƯn 7 ®éng t¸c tay kh«ng do gv qui ®Þnh +) Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y b­íc nhá. - N©ng cao ®ïi . - Gãt ch¹m m«ng II. PhÇn c¬ b¶n. 1. ¤n §H§N. - TËp hỵp hµng däc, hµng ngang - C¸ch ®iỊu khiĨn cđa chØ huy 10' 2’ 8’ Mçi §T 2Lx 8N 2Lx8n 2Lx8n 2Lx8n 30' - C¸n sù tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho gv xÕp thµnh 4 hµng ngang ë cù ly hĐp. *§HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV «n l¹i sau ®ã cư líp tr­ëng lªn chØ huy, GV chÊn chØnh kh¸­ lƯnh t­ thÕ cđa chØ huy, c¸ch ®iỊu khiĨn ®éi h×nh. 2. ¤n ch¹y nhanh: - Ch¹y b­íc nhá. - N©ng cao ®ïi. - Gãt ch¹m m«ng - Vai h­íng ch¹y xuÊt ph¸t 3. Ch¹y bỊn: Ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. III. PhÇn kÕt thĩc. 1. Håi tÜnh. C¶ líp thùc hƯn ®éng t¸c th¶ láng, mét sè ®éng t¸c ®iỊu hoµ. 2. Gv nhËn xÐt kÕt qu¶ ý thøc tËp luyƯn cđa hs - Giao bµi tËp vỊ nhµ.( t¹i chç ®¸nh tay) VI.Rĩt kinh nghiƯm sau giê d¹y 2Lx8n 2Lx8n 2Lx8n 3 lÇn nam(500m) n÷(300m) 5' Yªu cÇu : §Çu gèi th¶ láng,cỉ ch©n th¶ láng, tay ®¸nh tù nhiªn bơng hãp. - Y/c ®ïi vu«ng gãc song song víi mỈt ®Êt - Y/c gãt ch©n ch¹m m«ng - y/c ch©n thuËn ®Ĩ tr­íc, ch©n kh«ng thuËn ®Ĩ sau, ch©n nä tay kia - Chĩ ý khi ch¹y song ®i l¹i hÝt thë ®Ịu, kh«ng ®­ỵc ngåi t¹i chç §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän vỊ ý thøc häc tËp vµ néi dung bµi hä Tuần 04 Ngµy so¹n:05/09/2008 Ngay dạy:12/09/2008 TiÕt 8 ®h®n - ch¹y nhanh - ch¹y bỊn A. ChuÈn bÞ. I. Mơc ®Ých yªu cÇu. - H­íng dÉn l¹i cho c¸c em ®i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i, ®øng l¹i, ®ỉi ch©n khi ®i ®Ịu sai nhÞp. BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0-2-4 - Yªu cÇu c¸c em hiĨu ®­ỵc khÈu lƯnh vµ thùc hiƯn ®ĩng, ®Ịu, ®Đp - TiÕp tơc «n tËp c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ: ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau, «n ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Yªu cÇu c¸c em thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c cđa tõng ®éng t¸c. II. Ph­¬ng tiƯn : S©n tËp, ®­êng ch¹y 20m, ®ång hå bÊm gi©y. B. Qu¸ tr×nh lªn líp. I. KiĨm tra bµi cị: Em h·y nªu khÈu lƯnh cđa ®éi h×nh 0-2-4? II. Bµi míi: Néi dung lv® Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: - GV nhËn líp nhËn líp kiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn mơc ®Ých, yªu cÇu,nhiƯm vơ bµi häc. 2.Khëi ®éng +) khëi ®éng chung: xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp h«ng, gèi, thùc hiƯn 7 ®éng t¸c tay kh«ng :§T tay, ch©n, bơng, vỈn m×nh, nghiªng m×nh, bËt nh¶y, ®iỊu hoµ II. PhÇn c¬ b¶n. 1. ¤n §H§N. - §i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i 10' 2Lx8n 30' 3L - C¸n sù tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho gv. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - KhÈu lƯnh: Vßng bªn ph¶i ( vßng tr¸i). B­íc! - §éng lƯnh: b­íc! bao g׬ - §ỉi ch©n khi sai nhÞp - BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0-2-4 2. ¤n ch¹y nhanh: - Ch¹y b­íc nhá. - N©ng cao ®ïi. - Gßt ch¹m m«ng 3. Ch¹y bỊn: Ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. III. PhÇn kÕt thĩc. 1. Håi tÜnh. C¶ líp thùc hƯn ®éng t¸c th¶ láng, mét sè ®éng t¸c ®iỊu hoµ. 2. Gv nhËn xÐt kÕt qu¶ ý thøc tËp luyƯn cđa hs - Giao bµi tËp vỊ nhµ.( t¹i chç ®¸nh tay) 3. Xuèng líp VI.Rĩt kinh nghiƯm sau giê d¹y 2L 2L 3l 3l 3l cịng r¬i vµo ch©n phÝa bªn sÏ vßng -Thay b»ng b­íc ch©n sau vỊ tr­íc nh­ b×nh th­êng th× nhanh chãng chuyĨn thµnh b­íc tr­ỵt ®Ĩ ch©n tr­íc tiÕp tơc b­íc vỊ tr­íc - §HTL: gièng ®éi h×nh khëi ®éng. - Gi¸o viªn sư dơng PH­¬ng ph¸p ®ång lo¹t sau ®ã cho c¸c em di chuyĨn 2 lÇn víi cù ly 8 m - Nam ch¹y 5 vßng, n÷ ch¹y 3 vßng( ch¹y theo nhãm) - Yªu cÇu häc sinh th¶ láng tÝch cùc. - Gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän vỊ ý thøc häc tËp vµ néi dung bµi häc §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docTUAN 4.doc