Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 14 - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu:

- Thuộc bảng nhân 9 và vận dụng vào làm các BT có liên quan.

- Biết làm các phép tính với số đo khối lượng và vận dụng vào giải toán. Biết chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng.

- Tham gia học tập tích cực, chủ động.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng

HSY: 163g + 28g = HSK: 96g : 3 =

 50g x 2 = 100g + 45g - 26g =

 42g - 25g =

- Nhận xét, ghi điểm

Dưới lớp đọc bảng nhân 9

2. Bài mới

2.1 Giới thiệu bài

2.2 Luyện tập

BT1: Tính nhẩm

 

doc10 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 14 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hỏ. - Ban ngày đi chăn trâu, đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, mượn sách của bạn. - Sách là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ. - Phải chăm chỉ đèn sách, học hành - Ông Trạng, chăn trâu, mưa gió, nghe giảng, đèn sách, lưng trâu, nền cát, ... - HS viết vào nháp, 2 HS lên bảng viết, dưới lớp quan sát, nhận xét. - 3 câu. Những chữ đầu câu: Ban, Tối, Đã. Tên riêng: Ông Trạng - Nhận xét về độ cao của các con chữ, khoảng cách - HS viết Bài 12: Ông Trạng thả diều Ban ngày đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ,... 3. Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Yêu cầu viết lại với HS viết sai quá nhiều. ____________________________________________ Tiết 3 Mĩ thuật (T) Ôn vẽ theo mẫu: Mẫu có hai đồ vật I. Môc tiªu: - HS hiÓu cÊu tróc cña hai ®å vËt; biÕt quan s¸t, so s¸nh, nhËn xÐt h×nh d¸ng chung cña mÉu vµ h×nh d¸ng cña tõng vËt mÉu. - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc mÉu cã hai ®å vËt. - HS quan t©m t×m hiÓu c¸c ®å vËt ®øng c¹nh nhau. II.§å dïng d¹y häc: - MÉu cã hai ®å vËt. - Bµi vÏ cña HS c¸c líp tr­íc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. KiÓm tra: - Nªu c¸ch vÏ tranh theo ®Ò tµi ? 2. Bµi míi: 2.1 Giíi thiÖu bµi 2.2 Phát triển các hoạt động Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt GV ®Æt mÉu . - C¸c mÉu cã g× gièng gièng hay kh¸c nhau ? - Méu nµo ®øng tr­íc, mÉu nµo ®øng sau? - Hai mÉu cã ®Æc ®iÓm g×? - So s¸nh ®é ®Ëm nh¹t cña hai ®å vËt. - Nªu tªn mét vµi ®å vËt cã h×nh d¸ng t­¬ng tù? -> GVbæ sung, tãm t¾t ý chÝnh. Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ - MNªu c¸ch vÏ theo mÉu ? - Gv gîi ý c¸ch vÏ qua h×nh minh ho¹. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh - GVgiao viÖc cho HS. - GV quan s¸t vµ h­íng dÉn HS. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Gv gîi ý HS nhËn xÐt, xÕp lo¹i mét sè bµi vÏ tèt vµ ch­a tèt. - GV bæ sung nhËn xÐt, ®iÒu chØnh xÕp lo¹i vµ khen ngîi, ®éng viªn mét sè HS cã bµi vÏ tèt. - GV nhËn xÐt chung tiÕt häc. - HS quan s¸t. - HS tr¶ lêi c©u hái. - HS cã thÓ ®Õn gÇn ®Ó quan s¸t vÒ tØ lÖ , kho¶ng c¸ch, ®é ®Ëm nh¹t ë 2 vËt mÉu. - HS ®äc sgk trang 50. - HS tr¶ lêi. - HS vÏ c¸i ca vµ c¸i cèc uèng n­íc. 3. Củng cố, dÆn dß: - Quan s¸t khu«n mÆt ng­êi th©n. __________________________________________________________________ Sáng (4B) Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2010 Tiết 1 Toán Luyện tập (tr 78) I. Mục tiêu: - Thực hiện được phép chia một số có nhiều chữ số cho số có một chữ số. Biết vận dụng chia tổng (hiệu) cho một số. - Vận dụng vào làm các bài tập có liên quan. - Tham gia học tập nghiêm túc, tích cực. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng BT1 (a) SGK trang 77 - Nhận xét, ghi điểm 2. Bài mới 2.1 Giới thiệu bài 2.2 Luyện tập BT1: Đặt tính rồi tính - HS đọc YCBT. - Yêu cầu HS làm vào vở, gọi HS lên bảng chữa bài. - HS làm, chữa. Lớp nhận xét. - Nhận xét, chốt ý. BT2: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu... - Nêu cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu? - HS đọc yêu cầu BT. HS nêu cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu. - Yêu cầu HS làm, gọi HS lên bảng chữa - HS làm, chữa bài. Lớp nhận xét. - Nhận xét, chốt ý. BT3 - HS đọc YCBT. - Bài toán cho biết gì? Yêu cầu tìm gì? - HS trả lời. + Cho biết: Có 3 toa xe, mỗi toa chở được 14 580kg. Có 6 toa xe, mỗi toa chở được13 275kg. + Hỏi: Trung bình mỗi toa xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng. - Yêu cầu HS nêu cách làm. - HSK,G nêu cách làm. Lớp làm vào vở. - Gọi HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, chốt ý. - HS làm, lên bảng làm bài. Lớp nhận xét. BT4: Tính bằng hai cách. - HS đọc YCBT. - Yêu cầu HS nêu 2 cách tính. - HS nêu. - Yêu cầu HS làm bài, chữa. - Nhận xét, chốt ý. - HS làm, 2 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét 3. Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học. - Dặn HS làm VBT, ôn lại các KT đã học, chuẩn bị bài sau. ______________________________________________ Tiết 2 Tập làm văn Thế nào là miêu tả? I. Mục tiêu: - Hiểu được thế nào là miêu tả: Miêu tả là vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của cảnh, của người, của vật để giúp người nghe, người đọc hình dung được các đối tượng ấy. - Nhận biết được câu văn miêu tả trong truyện Chú Đất Nung, bước đầu viết được 1,2 câu miêu tả một trong những hình ảnh yêu thích trong bài thơ Mưa. - Tham gia học tập nghiêm túc, tích cực. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: 2, 3 HS lên bảng. Đọc lại câu chuyện của tiết TLV trước. - Nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới 2.1 Giới thiệu bài 2.2 Phát triển các hoạt động HĐ1: Nhận xét BT1 - HS đọc YCBT - Yêu cầu HS đọc đoạn văn. - HS đọc. Lớp đọc thầm. - Tìm sự vật được miêu tả trong đoạn văn. - cây sòi, cây cơm nguội, lạch nước - Nhận xét, chốt ý. BT2 - HS đọc YCBT, đọc các cột trong bảng theo chiều ngang. - Giải thích cách thực hiện yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS hoàn thành bảng kết quả. STT Tên sự vật Hình dáng Màu sắc Chuyển động Tiếng động M1: Cây sòi cao lớn lá đỏ chói lọi lá rập rình... 1 2 - Nhận xét, chốt ý. BT3: - Để tả được hình dáng của cây sòi, màu sắc của lá sòi, cây cơm nguội, tác giải phải quan sát bằng giác quan nào? - Để tả được chuyển động của lá cây, tác giả phải quan sát bằng giác quan nào? - Để tả được chuyển động của dòng nước, tác giả phải quan sát bằng giác quan nào? - Muốn miêu tả sự vật, người viết phải làm gì? - HS đọc kĩ đoạn văn - Tìm các sự vật được miêu tả trong đoạn văn. Hoàn thành vào bảng trong VBT. - Nêu kết quả. Lớp nhận xét, bổ sung. - HS đọc YCBT, lớp đọc thầm đoạn văn, suy nghĩ để trả lời câu hỏi. - Quan sát bằng mắt. - Quan sát bằng mắt. - Mắt, tai - Quan sát thật kĩ đối tượng. HĐ2: Ghi nhớ - Yêu cầu hS đọc phần ghi nhớ - Vài HS đọc nội dung phần ghi nhớ trong SGK HĐ3: Luyện tập BT1 - HS đọc YCBT - Yêu cầu HS đọc thầm truyện Chú Đất Nung - Yêu cầu HS tìm các câu văn miêu tả - Lớp đọc thầm truyện, tìm câu văn miêu tả - Vài HS nêu kết quả - Nhận xét, chốt ý đúng Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. BT2 - Một HS đọc YCBT - Miêu tả một hình ảnh trong đoạn thơ mưa mà em thích. - HSG làm mẫu, lớp lắng nghe. - Làm vào VBT, nối tiếp nhau đọc bài 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà tìm đọc các bài văn miêu tả, các câu miêu tả trong các bài tập đọc, tập viết văn miêu tả, chuẩn bị bài sau. __________________________________________________________________ Sáng (2A) Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 Tiết 1 Toán Bảng trừ I. Mục tiêu: - Thuộc các bảng trừ trong phạm vi 20, biết vận dụng bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để làm tính cộng rồi trừ liên tiếp. - Vận dụng vào làm các bài tập có liên quan. - Tham gia học tập tích cực, chủ động. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: BT3 SGK trang 68 - Nhận xét, ghi điểm Dưới lớp đọc thuộc các bảng trừ đã học 2. Bài mới 2.1 Giới thiệu bài 2.2 Luyện tập BT1: Tính nhẩm - HS nêu yêu cầu bài tập. - Gọi lần lượt từng hS nêu kết quả - HS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét - Nhận xét, chốt ý 11 - 2 = 9 12 - 3 = 9 13 - 4 = 9 ... ... ... 14 - 5 = 9 15 - 6 = 9 16 - 7 = 9 17 - 8 - 9 .... .... .... .... BT2: Tính - Yêu cầu HS quan sát các dãy phép tính - HS đọc yêu cầu BT, lớp theo dõi, quan sát vào các dãy tính - Nêu cách thực hiện dãy tính? - Nhiều HS trả lời - Yêu cầu HS làm vào vở, gọi HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, chốt ý - HS làm bài, lần lượt từng HS lên bảng chữa, lớp nhận xét 5 + 6 - 8 = 3 9 + 8 - 9 = 8 3 + 9 - 6 = 6 8 + 4 - 5 = 7 6 + 9 - 8 = 7 7 + 7 - 9 = 5 _____________________________________________ Tiết 2 Tự nhiên xã hội Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà I. Mục tiêu: - Nêu được một số việc cần làm để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. Biết được các biểu hiện khi bị ngộ độc. - Xếp đồ dùng trong nhà gọn gàng, ngăn nắp để tránh sự nhầm lẫn gây nên ngộ độc. Loại bỏ thức ăn đã hỏng. - Có ý thức phòng tránh ngộ đọc khi ở nàh, nhắc nhở người thân II. Các hoạt động dạy học chủ yếu: __________________________________________ Tiết 3 Luyện từ và câu Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm hỏi I. Mục tiêu: - Nêu được một số từ ngữ về tình cảm gia đình (BT1). Biết sắp xếp các từ đã cho thành câu theo mẫu Ai làm gì? (BT2). Điền đúng dấu chấm hỏi vào đoạn văn có ô trống (BT3). - Tham gia học tập tichs cực, chủ động. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu: __________________________________________ Tiết 4 Hoạt động ngoài giờ lên lớp ______________________________________________ Chiều (2C) Tiết 1 Toán (T) Ôn tập các bảng trừ ___________________________________________ Tiết 2 Tiếng Việt (T) Ôn tập: Câu kiểu Ai làm gì? __________________________________________________________________ Sáng (2A) Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010 Tiết 1 Toán Luyện tập I. Mục tiêu: - Biết vận dụng bảng trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm, trừ có nhớ trong phạm vi 100, giải toán về ít hơn. Biết tìm số bị trừ, số hạng chưa biết. - Vận dụng vào làm một số bài tập có liên quan. - Tham gia học tập tích cực, chủ động. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu: ____________________________________________ Tiết 2 Chính tả Tập chép: Tiếng võng kêu I. Mục tiêu: - Chép chính xác đoạn viết chính tả, trình bày đúng hai khổ thơ đầu của bài Tiếng võng kêu. Làm được các BT chính tả. - Rèn kĩ năng viết chữ đẹp, giữ vở sạch. - Rèn tính kiên trì, tỉ mỉ, óc quan sát. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu: _____________________________________________ Tiết 3 Tập làm văn Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái. ViÕt nh¾n tin I. Mục tiêu: - Biết quan sát tranh và trả lời đúng câu hỏi về nội dung tranh (BT1), viết được một mẩu tin nhắn ngắn gọn, đủ ý (BT2). - Rèn khả năng quan sát, tỉ mỉ - Tham gia học tập tích cực. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu: ___________________________________________ Tiết 4 Sinh hoạt Kiểm điểm tuần 14. Phương hướng tuần sau __________________________________________________________________

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 14 tong hop.doc
Giáo án liên quan