Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 59: Bật nhảy; Đá cầu; Chạy bền- Năm học 2010-2011

I/-MỤC TIU:

 1/.Nhiệm vụ:

 - Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.Bật nhảy bằng hai chân tay với vào vật ở trên cao

 - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân. phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập.

 - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

2/. Yêu cầu:

 a.Kiến thức:

 -Bật nhảy:- Biết cch thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.Bật nhảy bằng hai chân tay với vào vật ở trên cao.

 -Đá cầu:-Biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân (theo nhĩm 2-3 người), phát cầu thấp chân chính diện. Một số điểm trong luật đ cầu. Đấu tập.

 -Biết cách thực hiện chạy theo địa hình quy định.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 59: Bật nhảy; Đá cầu; Chạy bền- Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 19 / 03 / 2011 Tuần :30 Ngày dạy : 22 / 03 / 2011 Tiết :59 Bài : BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU –CHẠY BỀN ---------oOo------- I/-MỤC TIÊU: 1/.Nhiệm vụ: - Baät nhaûy: OÂn chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø.Baät nhaûy baèng hai chaân tay vôùi vaøo vaät ôû treân cao - Ñaù caàu: OÂn taâng caàu baèng mu baøn chaân, chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. Ñaáu taäp. - Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. 2/. Yeâu caàu: a.Kieán thöùc: -Bật nhảy:- Biết cách thực hiện chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø.Baät nhaûy baèng hai chaân tay vôùi vaøo vaät ôû treân cao. -Đá cầu:-Bieát caùch thöïc hieän taâng caàu baèng mu baøn chaân, chuyeàn caàu bằng mu baøn chaân (theo nhóm 2-3 người), phaùt caàu thaáp chaân chính dieän. Một số điểm trong luật đá cầu. Đaáu taäp. -Bieát caùch thöïc hieän chaïy theo ñòa hình quy ñònh. b.Kæ naêng: +Thöïc hieän ñöôïc baät nhaûy bằng 2 chaân, tay vôùi vaät treân cao,chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xa.ø +Thöïc hieän cơ bản đúng tâng cầu bằng mu chính diện,chuyền cầu bằng mu bàn chân (theo nhóm 2-4 người) -Thực hiện được phát cầu thấp chân bằng mu chính diện -Vận dụng vào đấu tập +Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy theo ñòa hình quy ñònh, duy trì vaø naâng daàn söùc beàn c.Thaùi ñoä, haønh vi: -Coù yù thöùc töï giaùc hoïc taäp môn thể dục - Coù tính kæ luaät, taùc phong nhanh nheïn,khỏe mạnh trong hoạc động TDTT và có thói quen giöõ gìn veä sinh . - Bieát vaän duïng nhöõng kieán thöùc kæ naêng ñaõ hoïc vaøo sinh hoaït ôû tröôøng vaø töï taäp luyeän ôû tröôøng ,naâng cao söùc khoûe. - Thực hiện nếp sống lành mạnh,không uống rượu bia,hút thuốc và các chất kích thích khác . II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : + Ñòa ñieåm: Saân tröôøng, veä sinh saïch seû nôi luyeän taäp. + Phöông Tieän: GV chuaån bò 1 coøi, vaùn giaäm, ñeäm, 10 - 20 quaû caàu ñaù.Vaät treo,xaø III/. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: ÑL HOAÏT ÑOÄNG GV HOAÏT ÑOÄNG HS NOÄI DUNG 8-10 Phuùt 2lx8n 1lx15m 28-30’ 5-6 p * GV nhaän lôùp, kieåm tra só soá, chónh ñoán trang phuïc, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. * GV neâu Muïc tieâu tieát hoïc. -Giaùo vieân quan saùt ñoäng vieân hoïc sinh khôûi ñoäng tích cöïc -Nhaéc hs tích cöïc, ñuùng ñoäng taùc-heát cöï ly quy ñònh. -GV phaân tích vaø höôùng daãn taäp luyeän - GV nhaéc laïi 1 soá yeáu lónh k/thuaät HS thöïc hieän coøn yeáu. thò phaïm cuûng coá sau ñoù cho HS l/ taäp -Neâu roõ noäi dung taäp luyeän theo nhoùm -Cho hs luyện tập chạy đà chính diện lăng duỗi thẳng qua xà - Luyện bật nhảy tay với vật trên cao -GV höôùng daãn vaø söûa sai - GV nhaéc laïi sô löôïc töøng phaàn cuûa luaät ñaù caàu cho HS naém sau ñoù toå chöùc cho caùc em ñaáu taäp vôùi nhau. -Goïi 1-2 hs phaùt caàu -Nhaän xeùt hs thöïc hieän -Nhắc hs phaân phoái söùc vaø keát hôïp nhòp thôû hai laàn hít vaøo hai laàn thôû ra khi chaïy.. -GV ñieàu khieån HS thaû loûng. -GV nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm vaø xeáp loaïi giôø hoïc. - HS t/luyeän noäi dung ñaõ hoïc vaøo moãi buoåi saùng hoaëc thôøi gian thích hôïp. -GV neâu ngaén goïn noäi dung giaùo aùn sau. -GV: “giaûi taùn -Luyeän taäp taäp trung,sau ñoù phaân 2 nhoùm nam nöõ taäp luyện ,đổi vị trí luyện tập - Nhóm nữ - Nhóm nam: thay đổi N1N2N3 -Taäp trung caû lôùp xem - HS thực hiện cả lớp cho ý kiến -Nam chaïy 3 voøng,Nöõ 2 voøng - ÑH voøng troøn ñi thaû loûng. - ÑH haøng ngang laøm thuû tuïc xuoáng lôùp./. -”HS: “ khoûe!”./. I/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 1/.Nhaän lôùp : 2/. Nội dung 3/. Khôûi ñoäng: a/. Khôûi ñoäng chung: Xoay caùc khôùp : coå tay - coå chaân, khuyûu tay, khôùp vai, caùnh tay, hoâng, goái ; eùp ngang – eùp doïc. b/. Khôûi ñoäng chuyeân moân: - Chaïy böôùc nhoû - Chaïy naâng cao ñuøi - Chaïy goùt chaïm moâng 4/. Kiểm tra bài cũ: II/ PHAÀN CÔ BAÛN: 1/- Baät nhaûy: OÂn: -Caùc ñoäng taùc ñaù laêng -Ñaø 1 böôùc ñaù laêng -Ñaø 1 böôùc giaäm nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy chaân laêng duoãi thaúng qua xaø -Baät nhaûy baèng 2 chaân tay vôùi vaät treân cao 2./ Ñaù Caàu : * OÂn : -Taâng caàu baèng mu baøn chaân -Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân -Phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân * Ñaáu taäp: toå chöùc thi ñaáu *Củng cố: - Phát cầu thấp chân chính diện 3/ Chạy bền: -Chạy vòng sân trường III/ PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng cô khôùp : HS thöïc hieän caùc ñoäng taùc vung tay-chaân, keát hôïp hít saâu thôû maïnh . Ñeå giuùp cô theå hoài tænh. - Nhaän xeùt - ñaùnh giaù tieát hoïc. - Giao baøi taäp veà nhaø - Neâu nhieäm vuï giaùo aùn sau - Xuoáng lôùp:

File đính kèm:

  • docgiao an thi GVG.doc