Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 31 đến 32 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Ân Hữu

I .MỤC TIÊU

1.Kiến thức: Kiểm tra Bài TD

2.Kỹ năng : - Nhằm kiểm tra đánh giá lại việc học tập rèn luyện của HS thông qua kĩ năng thực hiện tư thế động tác, khả năng điều khiển, đảm bảo tính liên tục, đúng biên độ.

3.Thái độ: - Thuộc thứ tự và thực hiện động tác liên tục rõ ràng, dứt khoát chính xác và nhịp điệu. Bình tĩnh phấn đấu đạt thành tích cao, biết vận dung luyện tập hàng ngày.

II. CHUẨN BỊ

 1. Thầy: Sổ điểm.

 2.Trò: ghế gv, cờ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 31 đến 32 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Ân Hữu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 16 Tiết 31. Ngày soạn: 1/12/2010 KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ. I .MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Kiểm tra Bài TD 2.Kỹ năng : - Nhằm kiểm tra đánh giá lại việc học tập rèn luyện của HS thông qua kĩ năng thực hiện tư thế động tác, khả năng điều khiển, đảm bảo tính liên tục, đúng biên độ. 3.Thái độ: - Thuộc thứ tự và thực hiện động tác liên tục rõ ràng, dứt khoát chính xác và nhịp điệu. Bình tĩnh phấn đấu đạt thành tích cao, biết vận dung luyện tập hàng ngày. II. CHUẨN BỊ 1. Thầy: Sổ điểm. 2.Trò: ghế gv, cờ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A– PHẦN MỞ BÀI. -Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết tra. - Phần khởi động. 8’ (2’) (6’) 2/8 + Ñuùng vò trí, khaån tröông, traät töï, haøng nguõ ngay ngaén, ñuùng cöï li. Baùo caùo só soá, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. + Xoay tích cöïc– nhanh daàn duõi heâùt khôùp, đúng bieân ñoä. + Vaän toác xoay chaäm ® nhanh . + Eùp vaø keùo caêng töøng phaàn vaø toaøn phần caùc nhoùm cô, daây chaèng. Đội hình nhận lớp Đội hình khởi động B – PHẦN CƠ BẢN . 1 – Phổ biến nội dung, yêu cầu, phương pháp kiểm tra. +Nội dung kiểm tra Kiểm tra bài TD với cờ 32’ Về kĩ thuật : Thuộc thứ tự các nhịp, tư thế động tác rõ ràng, dứt khoát liên tục, chính xác có tính nhịp điệu . Đúng biên độ của động tác. - Kiểm tra: 1 lần 4-5 học sinh. - Kiểm tra toàn bài thể dục ĐÁP ÁN XẾP LOẠI KỂM TRA BÀI TD VỚI CỜ + Điểm G: Thực hiện cả 9 động tác bài thể dục, đúng nhịp, đúng biên độ, biết kết hợp hít thở. + Điểm K:Thực hiện được cả 9 động tác ở mức tương đối đúng, nhưng chưa đẹp, chưa thở sâu ở động tác vươn thở hoặc động tác thăng bằng thực hiện với biên độ hẹp. + Điểm Tb: có 1- 2 động tác thực hiện sai. + Điểm Y:thực hiện sai 3 động tác trở lên sai và chưa đúng biên độ, động tác gò bó thiếu rõ ràng. + Điểm Kém: Thực hiện sai 6 động tác trở lên. Đội hình kiểm tra C –PHẦN KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng , thư dũi cơ bắp. - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở , dặn dò .Trực nhật chuẩn bị sân bãi ,ôn luyện bài TD chuẩn bị kiểm tra. - Hướng dẫn giao bài tập về nhà. 3’ +Gập thân cuối người vũ tay vai . +Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoay đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: Luyện tập đá lăng trước sau , sang ngang 1-2 lần ; nhảy dây cá nhân hoặc bật nhảy tâm cấp 1-4lần - Luyện tập chạy bền cự li 500m nam, nữ. Đội hình xuống lớp Bảng thống kê: Lớp Sĩ số G K Tb Y Kém 7a1 IV. NHẬN XÉT RÚT KINH NGHIỆM Tuần : 16. Tiết 32. Ngày soạn:2/12/2010 Bài: BẬT NHẢY: Hoàn thiện và nâng cao thành tích trong khi tập CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền 500 mét I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: + Bật nhảy: Hoàn thiện và nâng cao thành tích trong khi tập + Chạy bền: Luyện tập chạy bền 500 mét 2.Kĩ năng: - Thực hiện tốt các bước chạy, giậm đà đúng vạch, biết điều chỉnh đà - Biết phân phối sức trong khi chạy bền và hồi tĩnh sau khi chạy. . 3.Thái độ: - Có tinh thần tự giác tập luyện, biết giúp đỡ bạn trong khi tập, vận dụng luyện tập ở nhà nhằm nâng cao sức khỏe.. II.CHUẨN BỊ 1.Thầy:Nệm 2. Trò Vệ sinh sân tập III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A – PHẦN MỞ BÀI. Nhận lớp điểm danh ,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu tiết học . - Phần khởi động. Kiểm tra bài (8’) 2’ 6’ 2/8 + Ñuùng vò trí, khaån tröông, traät töï, haøng nguõ ngay ngaén, ñuùng cöï li. Baùo caùo só soá, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. + Xoay tích cöïc– nhanh daàn duõi heâùt khôùp, đúng bieân ñoä. + Vaän toác xoay chaäm ® nhanh . + Eùp vaø keùo caêng töøng phaàn vaø toaøn phần caùc nhoùm cô, daây chaèng. -Gv goïi 2-3 HS leân thöïc hieän laïi ñoäng taùc đà 3, 5 bước bật nhảy. Đội hình nhận lớp Đội hình khởi động B. PHẦN CƠ BẢN 1 Baät nhaûy: - Ñaø 3 böôùc giaäm nhaûy 1 chaân vaøo hố cát 16’ 1-6 - Xaùc ñònh ñuùng chaân giaäm nhaûy -Bieát caùch ñieàu chænh ñaø hôïp lyù Sai: Giaäm nhaûy khoâng maïnh, khoâng taän duïng söùc baät cuûa baøn chaân; giaäm nhaûy xong co chaân ngay khoâng hình thaønh tö theá böôùc boä treân khoâng; Goùc giaäm nhaûy quaù nhoû hoaëc quaù lôùn. Caùch söûa: Ñaët chaân giaïm treân vaùn, chaân laêng phía sau- Giaäm nhaûy chaân laêng chaïm caùt; ñi 3 böôùc giaäm nhaûy, ñaët chaân laêng chaïm caùt phía tröôùc; Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy vöôït qua chöôùng ngaïi vaät cao 0,3-0,5 meùt, ñaët chaân laêng chaïm caùt phía tröôùc. Gv phaân nhoùm cho HS taäp vaø quan saùt söûa sai 2.Chaïy beàn. Khi chạy biết phân phối sức, biết phối hợp hít thở sâu trong khi chạy - phaân chaïy theo nhoùm söùc khoûe 3 Cuûng coá: Gv cho töøng nhoùm thöïc hieän laïi ñoäng taùc , hoïc sinh nhaän xeùt – giaùo vieân boå sung vaø cho hoïc sinh thöïc hieän ñuùng trình dieãn cho caû lôùp xem C –PHAÀN KEÁT THUÙC - Ñi boä thaû loûng , thö duõi cô baép. - Nhaän xeùt tieát hoïc - Nhaéc nhôû , daën doø .Tröïc nhaät chuaån bò saân baõi ,oân luyeän baøi TD chuaån bò kieåm tra. - Höôùng daãn giao baøi taäp veà nhaø. +Gaäp thaân cuoái ngöôøi vuõ tay vai . +Nhuùn nhaûy duoãi caúng chaân thaû loûng. + Xoa ñuøi nheï nhaøng lieân tuïc. - Ñaùnh giaù tình hình luyeän taäp cuûa HS . Xeáp loaïi: Luyeän taäp baøi TD 5-8 laàn , luyeän taäp moät soá ñoäng taùc boå trôï baät nhaûy 2-4 laàn , luyeän taäp chaïy beàn cöï li 450m nöõ , 500m nam. Đội hình thả lỏng Đội hình xuống lớp IV . RUÙT KINH NGHIEÄM

File đính kèm:

  • docTuần 16.doc