Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 19+20: Chạy nhanh; TT tự chọn; Chạy bền -Trường THCS Thị trấn Trần Tân Châu

I . NHIỆM VỤ:

 1.CN: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.

 Xuất phát cao-chạy nhanh 30-40m.

 2.Thể thao tự chọn: BC: Trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức.

 Ôn tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng.

 3.CB: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU:

 1/ Kiến thức:Tiếp thu và tích cực luyện tập chạy nhanh.

 Nắm cơ bản về kỹ thuật bóng chuyền

 2/ kĩ năng: biết vận dụng kiến thức đ học vo chạy nhanh v chuyền bĩng cao tay.

 3/thái độ: nghim tc ,Tích cực luyện tập nội dung đ học.

 -Tiếp thu và tích cực thực hiện chạy nhanh.

 -Nắm cơ bản về kỹ thuật bóng chuyền.

 -Tích cực luyện tập chạy bền.

III.THỜI GIAN:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 19+20: Chạy nhanh; TT tự chọn; Chạy bền -Trường THCS Thị trấn Trần Tân Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 12 MOÂN : CHAÏY NHANH; TT TÖÏ CHOÏN; CHAÏY BEÀN ˜w™ Tuaàn : 10 Tieát CT : 19+20 Thôøi gian daïy : I . NHIEÄM VUÏ: 1.CN: Luyeän taäp naâng cao kyõ naêng chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau. Xuaát phaùt cao-chaïy nhanh 30-40m. 2.Theå thao töï choïn: BC: Troø chôi chuyeàn vaø baét boùng tieáp söùc. OÂn tung baét boùng vaø tö theá chuaån bò chuyeàn boùng. 3.CB: Luyeän taäp chaïy treân ñòa hình töï nhieân. II.YEÂU CAÀU: 1/ Kiến thức:Tieáp thu vaø tích cöïc luyeän taäp chaïy nhanh. Naém cô baûn veà kyõ thuaät boùng chuyeàn 2/ kĩ năng: biết vận dụng kiến thức đã học vào chạy nhanh và chuyền bóng cao tay. 3/thái độ: nghiêm túc ,Tích cöïc luyeän taäp nội dung đã học. -Tieáp thu vaø tích cöïc thöïc hieän chaïy nhanh. -Naém cô baûn veà kyõ thuaät boùng chuyeàn. -Tích cöïc luyeän taäp chaïy beàn. III.THÔØI GIAN: - 2 tieát (90’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: boùng chuyeàn, phaùt leänh. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi taäp. Khôûi ñoäng: xoay khôùp, caêng cô. Kieåm tra baøi cuõ: Caùc ñoäng taùc boå trôï. (10p) 1’ 1’ 6’(2x8) 2’ II/ Phaàn cô baûn: 1)Chaïy nhanh: _ Luyeän taäp naâng cao kyõ naêng chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau. _ Hoïc: Xuaát phaùt cao-chaïy nhanh 30-40m. 2)TT TC:Boùng chuyeàn. _Troø chôi chuyeàn vaø baét boùng tieáp söùc. _ OÂn tung baét boùng vaø tö theá chuaån bò chuyeàn boùng. 3)Chaïy beàn: _ Luyeän taäp chaïy treân ñòa hình töï nhieân. 200-250m 4)Cuûng coá kyõ thuaät: Caùc ñoäng taùc boå trôï, tö theá chuaån bò chuyeàn boùng, thôû trong chaïy beàn. (73p) 30’x3L 30’x3L 5’ 8’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H. daãn taäp ôû nhaø: Caùc ñt boå trôï, Lt chaïy beàn. -Xuoáng lôùp (7p) 4’ 1’ 2’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, traät töï -nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. -Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra. -HS giaõn caùch 1 dang tay khôûi ñoäng. -Gv goïi 3hs thöïc hieän KT, gv ñaùnh giaù. +Thöïc hieän nhòp nhaøng, phoái hôïp ñaùnh tay. +Naâng cao ñuøi, khoâng ngaõ thaân ra sau. +Ñaïp sau maïnh, thaúng chaân sau. -Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät xuaát phaùt cao. -Chuù yù nghe phaùt leänh phaûn xaï nhanh. -Chaïy taêng toác ñoä nhanh nhaát heát cöï ly. -Chuù yù chaïy theo ñöôøng thaúng phía tröôùc. +Naém caùch chôi, tích cöïc tham gia troø chôi. -Chuù yù caùch caàm boùng, tung vaø ñoùn boùng. -Hai tay, phaûi tung vaø ñoùn boùng ôû treân cao. -Hít thôû ñeàu theo nhòp böôùc chaïy. -Phaân phoái söùc hôïp lyù trong cöï ly chaïy. - Kieân trì, tích cöïc thöïc hieän heát cöï ly. -Hoài tónh tích cöïc sau khi chaïy xong. +HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai. ñ/t, söûa sai laàm thöôøng maéc ñeå RKN. 30m 4m x x x x x x x x -Tung baét boùng theo nhoùm 2 ngöôøi x x x x x x x x 200-250m -Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs RKN. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Ngaøy 14 Thaùng 10 Naêm 2012 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu TRẦN DUY HÀ NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • doctd710.doc