Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT - Nguyễn Phước Vinh

I/. MỤC TIÊU :

- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

- Trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT và thi đấu. Hiểu biết những nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh trấn thương trong luyện tập TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Trn lớp - vở, bt.

 

III. THỜI GIAN : 45 pht

 

IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT - Nguyễn Phước Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN : 1 TIẾT : 1 Ngày Sọan : Ngày dạy: PHOØNG TRAÙNH CHAÁN THÖÔNG KHI HOAÏT ÑOÄNG TDTT I/. MUÏC TIEÂU : Giuùp hoïc sinh phaùt trieån toaøn dieän veà ñaïo ñöùc, trí tueä, theå chaát, thaåm myõ vaø caùc kyõ naêng cô baûn nhaèm hình thaønh nhaân caùch con ngöôøi Vieät Nam XHCN. Goùp phaàn reøn luyeän neáp soáng laønh maïnh, taùc phong nhanh nheïn, kæ luaät, thoùi quen töï giaùc taäp luyeän TDTT, giöõ gìn veä sinh. Trang bò cho hoïc sinh moät soá hieåu bieát ñuùng veà TDTT ñeå caùc em tích cöïc RLTT vaø thi ñaáu. Hieåu bieát nhöõng nguyeân nhaân cô baûn vaø caùch phoøng traùnh traán thöông trong luyeän taäp TDTT. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Trên lớp - vở, bút. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG LVÑ Yeâu caàu cô baûn kæ thuaät PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. 8phuùt - Hoïc sinh nhanh choùng taäp hoïp lôùp - Hoïc sinh chuù yù laéng nghe - Lôùp tröôûng oån ñònh lôùp, baùo caùo só soá cho giaùo vieân. B. PHAÀN CÔ BAÛN : Phoøng traùnh chaán thöông khi hoaït ñoängTDTT : YÙ nghóa cuûa phoøng traùnh chaán thöông TDTT: - Muïc ñích cô baûn vaø quan trong nhaát khi tham gia taäp luyeän TDTT laø naâng cao söùc khoûe, phaùt trieån theå löïc cuûa moãi ngöôøi. Theá nhöng do khoâng bieát hoaëc xem thöôøng, khoâng chòu tuaân theo caùc quy taéc, phöông phaùp khoa hoïc trong hoaït ñoäng TDTT, neân ngöôøi taäp ñaõ ñeå xaûy ra chaán thöông nhö : Xaây saùt. Choaùng, ngaát. Toån thöông cô Boâng gaân Toån thöông khôùp vaø sai khôùp Giaäp hoaëc gaõy xöông. - Chaán thöông laøm aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoûe, theå löïc, thi ñaáu, keát quaû hoïc taäp hieän taïi cuõng nhö lao ñoäng vaø coâng taùc sau naøy laø ñi ngöôïc laïi vôùi muïc ñích khi tham gia taäp luyeän TDTT. Do ñoù, chaán thöông laø keû thuø cuûa TDTT. Bieát ñöôïc nguyeân nhaân vaø caùch phoøng traùnh khoâng ñeå chaán thöôngxaûy ra laø yeâu caàu quan troïng trong quaù trình taäp luyeän vaø thi ñaáu TDTT. Caâu hoûi trao ñoåi vôùi hoïc sinh : - Muïc ñích taäp luyeän TDTT laø gì ? - Coù em naøo ñaõ ñeå xaûy ra chaán thöông khi taäp luyeän TDTT ? - Haõy keå moät soá chaán thöông TDTT maø em bieát ? 32 phuùt - Hoïc sinh traät töï chuù yù nghe giaûng vaø töï ghi baøi. - Hoïc sinh chuù yù laéng nghe vaø phaùt bieåu - Hoïc sinh chuù yù nghe giaûng vaø töï ghi baøi. - Hoïc sinh ñoùng goùp xaây döïng baøi, traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa GV. C. KEÁT THUÙC : - Nhaéc nhôû hoïc sinh veà oân baøi vaø chuaån bò baøi tieáp theo. - Nhaän xeùt. - Xuoáng lôùp. 5 phuùt - Ghi cheùp caån thaän ñaà ñuû. - Veà yù thöùc hoïc taäp cuûa lôùp. - GV cho xuoáng lôùp. RUÙT KINH NGHIEÄM: DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

File đính kèm:

  • docTiet 1(1).doc