Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT - Năm học 2013-2014

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Phòng cách chấn th¬ơng trong hoạt động TDTT: Cung cấp cho học sinh hiểu biết cần thiết để chủ động phòng trách không để chấn th¬ơng xấy ra trọng hoạt động TDTT.

2. Kỹ năng:

- Hiểu đ¬ợc ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chân th¬ơng trong khi tập luyện.

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an troàn trong tập luyện và thi đấu TDTT.

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác.

- Chú ya nghe giảng, ghi chép những điều cần ghi nhớ.

II. Địa điểm – phương tiện

 Tại lớp học

III. Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 19 / 8/ 2013 Ngày giảng: L7A: 20 / 8/ 2013 L7B: / 8/ 2013 L7C: / 8/ 2013 Tiết 1 Lý thuyết: PHềNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT I. Mục tiờu 1. Kiến thức: - Phũng cỏch chấn thơng trong hoạt động TDTT: Cung cấp cho học sinh hiểu biết cần thiết để chủ động phũng trỏch khụng để chấn thơng xấy ra trọng hoạt động TDTT. 2. Kỹ năng: - Hiểu đợc ý nghĩa, một số nguyờn nhõn cơ bản và cỏch phũng trỏnh chõn thơng trong khi tập luyện. - Biết vận dụng những hiểu biết đó học để đảm bảo an troàn trong tập luyện và thi đấu TDTT. 3. Thỏi độ: - Cú ý thức tự giỏc. - Chỳ ya nghe giảng, ghi chộp những điều cần ghi nhớ. II. Địa điểm – phương tiện Tại lớp học III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp 1. Ổn định : 2’. Lớp 7A: / 26 P:. KP: Lớp 7B: / 28 P:. KP: Lớp 7C: / 28 P:. KP: 2. Kiểm tra : 3. Bài mới : Hoạt động Gv – h/s TG Nội dung Gv : Mục đớch cơ bản và quan trọng nhất khi tham gia tập luyện TDTT là nõng cao sức khoẻ, phỏt triển thể lực của mỗi người. Thế nhưngdo khụng biết hoặc biết nhưng coi thường nhưng khụng chịu tuõn theo cỏc nguyờn tắc, phương phỏp khoa học trong hoạt động TDTT nờn người tập đó để xảy ra chấn thương. |?| Nguyờn nhõn nào dẫn đến để xảy ra chấn thương? H/S : Gv : Cú thể núi Chấn thương là kẻ thự của TDTT. Biết được nguyờn nhõn gõy ra chấn thương thỡ sẽ đưa ra được cỏch phũng trỏnh tốt nhất và hiệu quả nhất. 40’ * ý nghĩa của việc phũng trỏnh chấn thương trong khi hoạt động TDTT. - ý nghĩa quan trọng nhất của phũng trỏnh chấn thương trong hoạt động TDTT là : Bảo vệ sức khoẻ, nõng cao thể lực, trớ tuệ. Một số nguyờn nhõn để xảy ra chấn thương khi hoạt động TDTT. - Khụng thực hiện đỳng một số nguyờn tắc cơ bản trong tập luyện và thi đấu TDTT: + Nguyờn tắc hệ thống. Đú là cần tập luyện TDTT thường xuyờn, kiờn trỡ, cú hệ thống. + Nguyờn tắc tăng tiến. Đú là cần tập từ nhẹ đến nặng và từ đơn giản đến phức tạp dần theo một kế hoạch nhất định, khụng núng vội, ngẫu hứng, tuỳ tiện. + Nguyờn tắc vừa sức. Đú là cần tập phự hợp với sức khoẻ của mỗi người. - Khụng đảm bảo cỏc nguyờn tắc vệ sinh trong tập luyện TDTT như : Địa điểm, trang phục, mụi trường, ăn uống - Khụng tuõn thủ nội quy, kỷ luật trong tập luyện và thi đấu TDTT. IV. Củng cố, dặn dũ : 3’ - Củng cố : ý nghĩa và nguyờn nhõn xảy ra chấn thương - Dặn dũ : Chuẩn bị trang phục cho giờ học sau.

File đính kèm:

  • docTIẾT1-2013.doc