Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến 66 - Năm học 2010-2011

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu:

- Giúp hs có một số hiểu biết đúng về TDTT để các em chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT.

* Yêu cầu:

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luyện và thi đấu TDTT.

II.ĐỊA DIỂM,PHƯƠNG TIỆN TẬP LUYỆN

3. Địa điểm: Sân trường

4. Phương tiện: Chuẩn bị sân bãi

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc135 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến 66 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
haúng qua xaø ñeå lôùp nhaän xeùt ruùt kinh nghieäm.. - BTVN: Baät nhaûy chuaån bò kieåm tra HKII, chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. - Nhaän xeùt buoåi taäp. 6phuùt 17phuùt 17phuùt 5phuùt €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €(HS) * Phaân nhoùm luyeän taäp - Lôùp Tröôûng phuï traùch nhoùm luyeän taäp ñoäng taùc nhaûy böôùc boä vaø Baät nhaûy baèng hai chaân, tay vôùi vaøo vaät treân cao , baät xa tieáp söùc. - Lôùp phoù phuï traùch nhoùm luyeän taäp - GV giao nhieäm vuï cuï theå cho töøng nhoùm vaø bao quaùt caû lôùp.(GV laøm maãu , phaân tích laïi caùc giai ñoaïn ñoäng taùc kó thuaät Khoù ñuùng vaø sai ñeå lôùp quan saùt, ñònh hình ñuùng vaø thöïc hieän. GV quan saùt vaø söûa sai cho hs.) -Sau ñoù ñoåi nhoùm €€€€ €€ €€€€ €€ € €€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €(GV) - GV nhaän xeùt buoåi taäp vaø höôùng daãn hs luyeän taäp ôû nhaø * Ñaùnh giaù möùc ñoä hoaøn thaønh giaùo aùn : Tiết PPCT: 67 Tên bài: @ ÔN TẬP HKII BẬT NHẢY NGÀY SOẠN: 12/05/11 I.MỤC TIÊU: 1. Mục tiêu - Bật nhảy: Ôn Nhảy bước bộ trên không. *Bật nhảy bằng hai chân., * Tay với vào vật trên cao. *Bật xa tiếp sức. 2. Yêu cầu: - Thực hiện tốt các động tác bổ trợ bật nhảy, chơi trò chơi tích cực - Thực hiện được các động tác bổ trợ và kĩ thuật tương đối chính xác - Hoàn thành cự li chạy, đảm bảo kỉ luật trong tập luyện II.ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN TẬP LUYỆN 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Chuẩn bị sân bãi , còi, tranh ảnh, đệm, cột, xà, III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội Dung giảng dạy Định Lượng Phương Pháp –tổ chức A.PHẦN MỠ ĐẦU 1. Giáo viên nhận lớp: kiểm tra sỉsố, đồng phục, ổn định tổ chức, kiểm tra tình hình sức khoẻ HS. 2. Phổ biến nội dung: Nhiệm vụ, yêu cầu bài tập 3. GV hướng dẫn nội dung luyện tập 4. Khởi động: + Chung: Xoay kỹ các khớp (cổ tay, chân, cẳng tay, vai, hông, gối) , Ép ngang, ép dọc, Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chổ + Chuyên môn: Bật cao tại chổ, chạy đá lăng, má ngoài, má trong B.PHẦN CƠ BẢN 1. Bật nhảy: Ôn: - Nhảy bước bộ trên không - Bật nhảy: Ôn Nhảy bước bộ trên không. *Bật nhảy bằng hai chân., * Tay với vào vật trên cao. *Bật xa tiếp sức. C.PHẦN KẾT THÚC 1. Cho hs thả lỏng hồi tỉnh: Đi lại hít thở sâu, rũ cơ, xoa đùi, 2. Củng cố: Cho một hs thực hiện , một HS Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà để lớp nhận xét rút kinh nghiệm. 3. BTVN: Các động tác bổ trở bật nhảy, chạy bền trên bờ biển 4. Nhận xét buổi tập, dặn dò tiết học sau 5-8 phút 4phút 2lx8n 30-35 phút 2-5lần 7phút 2-5lần 6phút 2- 3lần 6phút 3-5 Phút 2lx8n 2phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số , báo cáo €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ ( ĐH1) - Đội hình khởi động €(GV) ( ĐH2) Sau đó GV cho HS quay bên phải thành 4 hàng dọc chạy đá lăng - GV nêu nhiệm vụ ôn tập và cách thức thực hiện. (ĐH1) - Triển khai đội hình luyện tập - Tổ 1 và tổ 2 là nhóm 1 : Ôn Bật nhảy. Tổ 3 và tổ 4 là nhóm , sau đó đổi nhóm - Đội hình Ôn “Bước bộ” GV - Sau đó GV cho HS chạy đà tự do nhảy xa € € € € € € €GV € € € € € € GV phân tích và làm mẫu, sau đó gọi 2 hs lên thự hiện € € € € € € €GV € € € € € € - Cán sự điều khiển cho nhóm mình tập luyện. Mỗi hs trong tổ thay nhau lên chỉ huy - GV đi lại quan sát, nhắc nhở, uốn nắn cho các em, nhắn mạnh và nêu những biện pháp sửa kỹ thuật các em còn mắc phải, Sau đó đổi nhóm - Đội hình lớp thả lỏng (ĐH2) - Đội hình lớp củng cố , dặn dò và xuống lớp €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €(GV) GV nhaän xeùt buoåi taäp vaø höôùng daãn hs luyeän taäp ôû nhaø. Tiết PPCT: 69 Tên bài: THI KIỂM TRA HKII BẬT NHẢY NGÀY SOẠN :12/05/11 A. MỤC TIÊU: 1. Nhiệm vụ: - Kiểm tra bật nhảy. 2. Yêu cầu: - Nghiêm túc, nổ lực bản thân để đạt kết quả tốt nhất. B. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Chuẩn bị sân bãi, trụ, sào , đệm. C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Nội Dung giảng dạy Định Lượng Phương Pháp –tổ chức I. Phần mở đầu: - Nhận lớp, kiểm tra ss, đồng phục, ổn định tổ chức, . . . - Phổ biến nội dung, yêu cầu, kiểm tra tình hình sức khoẻ HS. - Khởi động: + Xoay kỹ các khớp (cổ tay, chân, cẳng tay, vai, hông, gối) + Ép ngang, ép dọc, căng cơ đùi trước, sau. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II. Phần cơ bản: 1. Kiểm tra ,cho điểm: a. Nội dung: kiểm tra kĩ thuật và động tác “ chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà” b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Mỗi lần kiểm tra 1 em. - Mỗi em thực hiện 2 lần nhảy c. Cách cho điểm: * Nam và nữ - Điểm 9 – 10: Cả hai lần nhảy đều đúng động tác dạt thành tích mức giỏi - Điểm 7 – 8: Cả hai lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt thành tích khá - Điểm 5 – 6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng và thành tích đạt thành tích trung bình - Điểm 3 – 4: Cả hai lần nhảy đều không thực hiện được động tác III. Kết thúc: - Cho hs thả lỏng hồi tỉnh: Đi lại hít thở sâu, rũ cơ, xoa đùi, - BTVN: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, - Nhận xét buổi tập. 5phút 35phút 5phút €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €(GV) €(HS)€€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV quan sát và chấm điểm cho HS kiểm tra. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €(GV) - GV nhận xét buổi tập và hướng dẫn hs luyện tập ở nhà * Đánh giá mức độ hoàn thành giáo án : Tiết PPCT: 69 Tên bài: @ KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT ( CHẠY NHANH ) NGÀY SOẠN : A. MỤC TIÊU: 1. Mục đích: - Dựa vào kết quả kiểm tra, thi và sổ theo giỏi của gv, gv thông qua kết quả của các lần kiểm tra gv biết được thể lực của từng hs nhằm có cách giảng dạy phù hợp A. MỤC TIÊU: 1. Mục đích: - Kiểm tra chạy nhanh 2. Yêu cầu: - Nghiêm túc, nổ lực bản thân để đạt kết quả tốt nhất. B. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Chuẩn bị sân bãi, đường chạy, bục vỗ xuất phát, đồng hồ. C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Nội Dung giảng dạy Định Lượng Phương Pháp –tổ chức I. Phần mở đầu: - Nhận lớp, kiểm tra ss, đồng phục, ổn định tổ chức, . . . - Phổ biến nội dung, yêu cầu, kiểm tra tình hình sức khoẻ HS. - Khởi động: + Xoay kỹ các khớp (cổ tay, chân, cẳng tay, vai, hông, gối) + Ép ngang, ép dọc, căng cơ đùi trước, sau. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II. Phần cơ bản: 1. Kiểm tra, cho điểm: a. Nội dung: Kiểm tra Kĩ thuật xp cao, kĩ thuật bước chạy và thành tích. b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Mỗi lần kiểm tra 2 em. - Mỗi em chỉ tham gia kiểm tra 1 lần: XP cao – chạy nhanh 60m . Trường hợp đặt biệt , GV có thể cho kiểm tra lần 2, không được điểm tối đa quá 8. c. Cách cho điểm: * Nam: - Điểm 9 – 10: Thực hiện đúng kĩ thuật xp, kĩ thuật bước chạy và thành tích đạt 9”5–10’’1 - Điểm 7 – 8: Thực hiện đúng kĩ thuật xp, kĩ thuật bước chạy và thành tích đạt 10”2 – 10”9 - Điểm 5 – 6: Thực hiện đúng kĩ thuật xp, kĩ thuật bước chạy và thành tích đạt 11”00 – 12” * Nữ: Điểm 9 – 10: Thực hiện đúng kĩ thuật xp, kĩ thuật bước chạy và thành tích đạt 10”4 – 11”1 - Điểm 7 – 8: Thực hiện đúng kĩ thuật xp, kĩ thuật bước chạy và thành tích đạt 11”2 – 11”8 - Điểm 5 – 6: Thực hiện đúng kĩ thuật xp, kĩ thuật bước chạy và thành tích đạt 11”9 – 12”5 III. Kết thúc: - Cho hs thả lỏng hồi tỉnh: Đi lại hít thở sâu, rũ cơ, xoa đùi, - BTVN: chạy bền trên địa hình tự nhiên - Nhận xét buổi tập. 5phút 35phút 5phút €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €(GV) € Đích 60m €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €(GV) - GV nhận xét buổi tập và hướng dẫn hs luyện tập ở nhà * Đánh giá mức độ hoàn thành giáo án : Tiết PPCT: 66 Tên bài: @ KIỂM TRA CHẠY BỀN NGÀY SOẠN: 24/04/11 A. MỤC TIÊU: 1. Nhiệm vụ: - Kiểm tra chạy bền. 2. Yêu cầu: - Nghiêm túc, nổ lực bản thân để đạt kết quả tốt nhất. B. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Chuẩn bị sân bãi, đường chạy, vạch xuất phát, đồng hồ. C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Nội Dung giảng dạy Định Lượng Phương Pháp –tổ chức A.PHẦN MỠ ĐẦU 1. Giáo viên nhận lớp: kiểm tra sỉsố, đồng phục, ổn định tổ chức, kiểm tra tình hình sức khoẻ HS. 2. Phổ biến nội dung: Nhiệm vụ, yêu cầu bài tập 3. GV hướng dẫn nội dung luyện tập 4. Khởi động: + Chung: Xoay kỹ các khớp (cổ tay, chân, cẳng tay, vai, hông, gối) , Ép ngang, ép dọc, Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chổ + Chuyên môn: Bật cao tại chổ, chạy đá lăng, má ngoài, má trong B.PHẦN CƠ BẢN 1. Chạy bền: a. Nội dung: Kiểm tra chạy 500m (nam, nữ) có tính thời gian. b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Mỗi lần kiểm tra 3 em. - Mỗi em chỉ tham gia kiểm tra 1 lần. c. Cách cho điểm: * Nam: - Điểm 9 – 10: Chạy hết cự ly quy định, thành tích đạt 3 phút đối với nam, 4 phút đối với nữ.. - Điểm 7 – 8: Chạy hết cự ly quy định, thành tích đạt 4 phút đối với nam, 5 phút đối với nữ.. - Điểm 5 – 6: Chạy hết cự ly quy định không tính thời gian . - Điểm 3 – 4: Chạy được 1/3 cự ly quy định. - Điểm 1 –2: Chạy được 1/2 cự ly quy định trở xuống. III. Kết thúc: - Cho hs thả lỏng hồi tỉnh: Đi lại hít thở sâu, rũ cơ, xoa đùi, - BTVN: Ôn lại các môn đã học - Nhận xét buổi tập. 5-7 phút 2 phút 33phút Ktra ktra 5phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số , báo cáo €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ ( ĐH1) - Đội hình khởi động €(GV) ( ĐH2) Sau đó GV cho HS quay bên phải thành 4 hàng dọc chạy đá lăng - GV nêu nhiệm vụ ôn tập và cách thức thực hiện. (ĐH1) €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €(GV) €(HS) - GV chia lớp ra thành nhiều đợt, mỗi đợt chạy 3 – 5HS. - Mỗi HS chạy một lần sau khi khởi động kĩ. - Chạy xung quanh sân trường cự ly chạy + Nam : 4 vòng sân trường. + Nữ : 3 vòng sân trường. €(GV) €(HS) €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV quan sát và chấm điểm cho HS kiểm tra. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €(GV) - GV nhận xét buổi tập và hướng dẫn hs luyện tập ở nhà * Đánh giá mức độ hoàn thành giáo án :

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 7.doc