Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Phan Văn Dũng

I. MỤC TIÊU YÊU CẦU:

 1. Mục tiêu: Giáo viên cung cấp đày đủ cho học sinh một số hiểu biết để chủ động phòng tránh chấn thương. Hạn chế hết mức không để chấn thương xảy ra khi hoạt động thể dục thể thao.

 2. Yêu cầu: Học sinh hiểu được một số nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT.

- Biết vận dụng kiến thức đã học để đảm báo an toàn khi tập luyện và thi đấu.

II. CHUẨN BỊ BÀI DẠY:

1.Chuẩn bị: Sách tài liệu tham khảo

+ Nghiên cứu tiết dạy

2.Nội dung: Giáo viên chuẩn bị

Còi, điều kiện sân bải thoáng mát khô ráo.

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

 1. Nhận lớp:

 + Ổn định tổ chức. Lớp tập hợp 4 hàng dọc

 + Kiểm tra sĩ số học sinh

 2. Kiểm tra bài cũ:

 3. Giới thiệu nội dung bài học:

 

doc73 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Phan Văn Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỏ, chuực giaựo vieõn, giaựo vieõn chuực hoùc sinh. - Giaựo vieõn phoồ bieỏn noọi dung vaứ yeõu caàu ngaộn goùn. - HS ủửựng taùi choó thửùc hieọn caực ủoọng taực khụỷi ủoọng. Caựn sửù lụựp ủieàu khieồn. O O O O O O O O O O O O GV +GV hửoựng daồn hoùc sinh thửùc hieọn . - ẹoọi hỡnh taọp luyeọn . O O O O O O O O (a) (b) O O O O O O O O - HS thửùc hieọn theo tớn hieọu cuỷa GV. - GV quan saựt vaứ sửỷa sai. III ) Keỏt Thuực: + . Cuỷng coỏ . GV taọp trung lụựp thaứnh 4 haứng doùc . goùi moồi toồ 1-2 hoùc sinh leõn thửùc hieọn phaựt boựng. caực toồ khaực leõn nhaọn xeựt .. + . Daởn doứ. Gv nhaọn xeựt tieỏt hoùc .pheõ bỡnh + khen thửụỷng . -HS veà nhaứ luyeọn taọp caực noọi dung ủaừ hoùc . chuự yự ủeỏn taọp theồ lửùc naõng cao sửực khoeỷ theồ chaỏt . Tuaàn :16 BAỉI: BOÙNG CHUYEÀN NS : Tieỏt PPCT : 31 CHAẽY BEÀN ND: I . MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC 1 . Muùc tieõu : - Nhaốm giuựp hoùc sinh luyeọn taọp caực ủoọng taực kú thuaọt trong moõn boựng chuyeàn. - Luyeọn taọp hoùc sinh coự sửực khoeỷ maùnh beàn deỷo dai .hoùc taọp toỏt lao ủoọng toỏt . - Hoùc sinh chuự yự an toaứn trong taọp luyeọn . 2 .Yeõu caàu : - Hoùc sinh luyeọn taọp haờng say yeõu thớch boọ moõn coự tinh thaàn taọp theồ .nghieõm tuực thửùc hieọn - Hoùc sinh thửùc hieọn ủaùt yeõu caàu giaựo vieõn ủửa ra . II . CHUAÅN Bề : 1 .Baứi daùy: GV chuaồn bũ baứi daùy kyừ caứng, phaõn phoỏi thụứi gian hụùp lyự: 2 .Duùng cuù: coứi ,cụứ ,boựng chuyeàn. III . TIEÁN TRèNH BAỉI DAẽY : TG ND PP-Hẹ 10’ 35’ 5’ I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU: 1. Giaựo vieõn nhaọn lụựp, ủieồm danh vaứ phoồ bieỏn noọi dung vaứ yeõu caàu cuỷa baứi hoùc. 2. khụỷi ủoọng + Khụỷi ủoọng chung . - Khụựp coó– khụựp coó tay keỏt hụùp chaõn– khụựp hoõng – khụựp ủaàu goỏi - khụựp caựnh tay + Khụỷi ủoọng rieõng : - Chaùy bửụực nhoỷ taùi choồ . - Chaùy naõng cao ủuứi taùi choồ * Hoùc sinh chaùy khụỷi ủoọng 2 voứng saõn + Chaùy bửụực nhoỷ 10 m . +Chaợ naõng cao ủuứi 10 m. + Chaùy goựt chaùm moõng 10m II. PHAÀN Cễ BAÛN: *Boựng chuyeàn: a. Moọt soỏ baứi taọp boồ trụù. - Di chuyeồn bửụực ủi thửụứng. - Di chuyeồn sang ngang. + Troứ chụi boựng chuyeàn 6 chaùm b. Luyeọn taọp chuyeàn boựng cao tay - ủeọm boựng - phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn . + GV yeõu caàu hoùc sinh thửùc hieọn . - theo nhoựm hai ngửụứi 1 quaỷ boựng . + Hoùc sinh tieỏp tuùc taọp luyeọn sua khi ủửụùc sửỷa sai . * Baứi taọp thi ủaỏu . + Lụựp thửùc hieọn baứi taọp thi ủaỏu 6 – 6 2) Chaùy beàn . + HS luyeọn taọp chaùy beàn treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn vaứ thử giaỷn sau khi chaùy . -HS thaỷ loỷng . III. PHAÀN KEÁT THUÙC: 1 . Cuỷng coỏ: GV taọp trung lụựp thaứnh 4 haứng doùc . goùi moồi toồ 1-2 hoùc sinh leõn thửùc hieọn .. caực toồ khaực leõn nhaọn xeựt .gv boồ sung . 2 . Daởn doứ: GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc .pheõ bỡnh + khen thửụỷng . -HS veà nhaứ luyeọn taọp caực noọi dung ủaừ hoùc . 3. Xuoỏng lụựp. - ẹoọi hỡnh khụiỷ ủoọng x x x x x x x x x x x x x x x x I GV +GV hửoựng daồn hoùc sinh thửùc hieọn . - ẹoọi hỡnh taọp luyeọn O O O O O O (a) (b) O O O O O O O O - HS thửùc hieọn theo tớn hieọu cuỷa GV. - GV quan saựt vaứ sửỷa sai. ẹoọi hỡnh voứng troứn quanh saõn trửụứng. HS taọp trung thaứnh 4 haứng ngang. GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự. Tuaàn : 16 BAỉI: KIEÅM TRA BOÙNG CHUYEÀN NS : Tieỏt PPCT : 32 ND: I . MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC 1 . Muùc tieõu : - Kieồm tra quaự trỡnh taọp luyeọn moõn boựng chuyeàn cuỷa tửứng hoùc sinh . 2 .Yeõu caàu : - Hoùc sinh thửùc hieọn baứi kieồm tra nghieõm tuực. II . CHUAÅN Bề : 1 . Baứi kieồm tra:Saõn boựng chuyeàn sach seừ, veừ caực vaùch kieồm tra. 2 . Duùng cuù: Coứi, thửụực daõy, boựng chuyeàn. III . TIEÁN TRèNH BAỉI DAẽY : TG ND PP-Hẹ 10’ 35’ I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU: a. Noọi dung khụỷi ủoọng + Khụỷi ủoọng chung . - Khụựp coó – khụựp coó tay keỏt hụùp chaõn – khụựp hoõng – khụựp ủaàu goỏ khụựp caựnh tay : + Khụỷi ủoọng rieõng : - ẹeọm boựng. - Chuyeàn boựng cao tay trửụực maởt. - Phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn. II. PHAÀN Cễ BAÛN: * Kieồm tra boựng chuyeàn: - Noọi dung kieồm tra: Moói hoùc sinh thửùc hieọn phaựt boựng thaỏp tay 5 laàn vaứ ủeọm boựng vaứo oõ naờm laàn. - Caựch cho ủieồm: ẹieồm kieồm tra cho theo mửực ủoọ thửùc hieọn kú thuaọt vaứ ủoọ chớnh xaực cuỷa tửứng hoùc sinh. + ẹieồm 9-10: Phaựt boựng qua lửụựi vaứo trong saõn 5 quaỷ, ủeọm boựng vaứo oõ naờm laàn. ( Thửùc hieọn ủuựng kú thuaọt) + ẹieồm 7-8: Phaựt boựng qua lửụựi vaứo trong saõn tửứ 3-4 quaỷ, ủeọm boựng vaứo oõ tửứ 3-4 laàn. ( Thửùc hieọn ủuựng kú thuaọt). + ẹieồm 5-6: Kú thuaọt thửùc hieọn tửụng ủoỏi ủaùt. Thửùc hieọn caỷ hai noọi dung ủaùt tửứ 5-6 laàn chớnh xaực. + ủieồm 3-4: Kú thuaõt thửùc hieọn chửa ủaùt. Thửùc hieọn caỷ hai noọi dung dửụựi 5 laàn chớnh xaực. III. PHAÀN KEÁT THUÙC: 1 . Cuỷng coỏ: GV taọp trung lụựp thaứnh 4 haứng doùc . goùi moồi toồ 1-2 hoùc sinh leõn thửùc hieọn .. caực toồ khaực leõn nhaọn xeựt .gv boồ sung . 2 . Daởn doứ: GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc .pheõ bỡnh + khen thửụỷng . -HS veà nhaứ luyeọn taọp caực noọi dung ủaừ hoùc . 3. Xuoỏng lụựp. - ẹoọi hỡnh khụiỷ ủoọng x x x x x x x x x x x x x x x x I GV Giaựo vieõn phoồ bieỏn caựch thi cho hoùc sinh. Hoùc sinh taọp trung ngoaứi saõn boựng chuyeàn. GV goùi ủeỏn teõn ngửụứi naứo thỡ ngửụứi aỏy vaứo thửùc hieọn. Moói hoùc sinh thửùc hieọn laàn lửụùt 5 laàn phaựt boựng vaứ 5 laàn ủeọm boựng vaứo oõ. x x x x x x x x x x x x x x x x HS taọp trung thaứnh 4 haứng ngang GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự. ẹoùc ủieồm cho tửứng hoùc sinh. Tuaàn :17 OÂN TAÄP KIEÅM TRA HOẽC Kè I NS : Tieỏt PPCT : 33,34 ND: I . MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC 1 . Muùc tieõu : - Giuựp hoùc sinh oõn taọp laùi kú thuaọt xuaỏt phaựt cao chaùy nhanh 60m. - ẹaựnh giaự ủuựng khaỷ naờng thửùc hieọn kú thuaọt ủoọng taực cuỷa tửứng hoùc sinh. 2 .Yeõu caàu : - Hoùc sinh luyeọn taọp nghieõm tuực. - Hoùc sinh thửùc hieọn ủaùt yeõu caàu giaựo vieõn ủửa ra . II . CHUAÅN Bề : 1 . Baứi daùy: GV chuaồn bũ baứi daùy kyừ caứng, phaõn phoỏi thụứi gian hụùp lyự. 2 . Duùng cuù: coứi, ủoàng hoà baỏm giaõy, thửụực daõy daứi. III . TIEÁN TRèNH BAỉI DAẽY : TG ND PP-Hẹ 10’ 35’ I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU: 1. Giaựo vieõn nhaọn lụựp, ủieồm danh vaứ phoồ bieỏn noọi dung vaứ yeõu caàu cuỷa baứi hoùc. 2. khụỷi ủoọng + Khụỷi ủoọng chung . - Khụựp coó– khụựp coó tay keỏt hụùp chaõn– khụựp hoõng – khụựp ủaàu goỏi - khụựp caựnh tay + Khụỷi ủoọng rieõng : - Chaùy bửụực nhoỷ taùi choồ . - Chaùy naõng cao ủuứi taùi choồ * Hoùc sinh chaùy khụỷi ủoọng 2 voứng saõn + Chaùy bửụực nhoỷ 10 m . +Chaợ naõng cao ủuứi 10 m. + Chaùy goựt chaùm moõng 10m II. PHAÀN Cễ BAÛN: - GV tieỏn haứnh cho hoùc sinh luyeọn taọp xuaỏt phaựt chaùy nhanh 60 m . - HS thửùc hieọn theo phửụng phaựp xoay voứng . + GV nhaộc nhụỷ chuự yự ủeỏn kyừ thuaọt ,toỏc ủoọ nhaốm hoaứn thieọn cuaồn bũ kieồm tra . - GV nhaộc nhụỷ hoùc sinh tớch cửùc taọp luyeọn gv chuự yự ủeỏn kyừ thuaọt cuỷa hoùc sinh. - HS thaỷ loỷng III. PHAÀN KEÁT THUÙC: 1 .Cuỷng coỏ : GV taọp trung lụựp thaứnh 4 haứng doùc . goùi moồi toồ 1-2 hoùc sinh leõn thửùc hieọn 2.Daởn doứ: Gv nhaọn xeựt tieỏt hoùc .pheõ bỡnh + khen thửụỷng . -HS veà nhaứ luyeọn taọp caực noọi dung ủaừ hoùc . 3.Xuoỏng lụựp - ẹoọi hỡnh khụỷ ủoọng x x x x x x x x x x x x x x x x I GV X X X X 10m GV hửụựng daồn hoùc sinh taọp luyeọn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XP ẹ x x 60m HS taọp trung thaứnh 4 haứng ngang. GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự. Tuaàn :18 BAỉI: KIEÅM TRA HOẽC Kè I NS : Tieỏt PPCT: 35,36 ND: I . MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC: 1 . Muùc tieõu : - Nhaốm ủaựnh giaự laùi quaự trỡnh taọp luyeọn cuỷa hoùc sinh. - Phaựt hieọn ra nhửừng hoùc sinh coự toỏ chaỏt ủeồ boài dửụừng nhaốm phuùc vuù cho caực giai thi ủaỏu theồ thao sau naứy. 2.Yeõu caàu: - Thửùc hieọn nghieõm tuực theo sửù hửụựng daõỷn cuỷa giaựo vieõn. II . CHUAÅN Bề : 1.Baứi daùy: GV chuaồn bũ baứi daùy kyừ caứng .phaõn phoỏi thụứi gian hụùp lyự. 2.Duùng cuù: Coứi ,cụ, ủoàng hoà baỏm daõy, thửụực daõy daứi. III . TIEÁN TRèNH BAỉI DAẽY : TG NOÄI DUNG PHệễNG PHAÙP 5’ I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU. 1. Giaựo vieõn nhaọn lụựp, ủieồm danh vaứ phoồ bieỏn noọi dung vaứ yeõu caàu cuỷa baứi hoùc. 2. khụỷi ủoọng + Khụỷi ủoọng chung . - Khụựp coó– khụựp coó tay keỏt hụùp chaõn– khụựp hoõng – khụựp ủaàu goỏi - khụựp caựnh tay + Khụỷi ủoọng chuyeõn moõn: - Chaùy bửụực nhoỷ taùi choồ . - Chaùy naõng cao ủuứi taùi choồ * Hoùc sinh chaùy khụỷi ủoọng 2 voứng saõn + Chaùy bửụực nhoỷ 10 m . +Chaợ naõng cao ủuứi 10 m. + Chaùy goựt chaùm moõng 10m * Yeõu caàu: HS khụỷi ủoọng tớch cửùc theo sửù hửụựng daồn cuỷa caựn sửù lụựp. II. PHAÀN Cễ BAÛN: * Kieồm tra xuaỏt phaựt cao chaùy nhanh 60m. * Caựch cho ủieồm: ẹieồm kieồm tra cho theo mửực ủoọ thửùc hieọn vaứ thaứnh tớch ủaùt ủửụùc cuỷa tửứng hoùc sinh. - ẹieồm 9-10: Thửùc hieọn ủuựng kú thuaọt vaứ thaứnh tớch ủaùt: Nam: 9,5s ,Nửừ: 10,4s. - ẹieồm 7-8: Thửùc hieọn ủuựng kú thuaọt vaứ thaứnh tớch ủaùt: Nam: 10,2, Nửừ: 11,2s. - ẹieồm 5-6: Thửùc hieọn ủửụùc nhửừng ủieồm cụ baỷn cuỷa kú thuaọtvaứ thaứnh tớch ủaùt ụỷ mửực: Nam: 11,0s, Nửừ: 11,9s. Hoaởc kú thuaọt thửùc hieọn tửụng ủoỏi chớnh xaực, nhửng thaứnh tớch khoõng ủaùt ụỷ mửực ủieồm 5-6. - ẹieồm 3-4: Chaùy ủeồ goựt chaõn chaùm ủaỏt vaứ thaứnh tớch khoõng ủaùt ụỷ mửực ủieồm 5-6. III. PHAÀN KEÁT THUÙC. - Moọt soỏ ủoọng taực thaỷ loỷng nheù nhaứng - Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự tieỏt kieồm tra. - ẹoùc thaứnh tớch kieồm tra cho hoùc sinh. - Daởn doứ. - Xuoỏng lụựp. ẹoọi hỡnh khụiỷ ủoọng x x x x x x x x x x x x x x x x GV X X X X 10m GV kieồm tra laứm nhieàu ủụùt, moói ủụùt 2 hs. Moói hs chổ ủửụùc thửùc hieọn moọt laàn chaùy ủeồ laỏy thaứnh tớch. Lụựp taọp trung thaứnh 4 haứng ngang, Gv goùi ủeỏn teõn ai thỡ ngửụứi ủoự leõn thửùc hieọn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x XP ẹ 60m HS taọp trung thaứnh 4 haứng ngang khoõng giaừn caựch. GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.

File đính kèm:

  • docGiao an HKI lop 7.doc