Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Đào Việt Long

I. MỤC TIÊU:

- Giới thiệu cho HS hiểu được mục tiêu và nội dung chương trình TD lớp 7, đồng thời biết một số biện pháp phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT và học một số quy định khi học tập bộ môn. Yêu cầu HS nghiêm túc, ghi chép đầy đủ.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

- Học tại phòng học khối lớp 7.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

1. PHẦN MỞ ĐẦU. (3 phút)

 - GV nhận lớp, ổn định lớp, nắm sĩ số.

 - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

 - Nhắc nhở tinh thần học tập.

2. PHẦN CƠ BẢN. (38 phút).

 a. Giới thiệu tóm tắt mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 7.

 * Mục tiêu: Nhằm giúp HS cũng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị học tập có hiệu quả các chương trình lớp 8, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu môn học ở trung học cơ sở là:

 - Biết được một số kiến thức, kỉ năng cơ bản để luyện tập giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

 - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh.

 - Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân vè khả năng TDTT.

 - Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường cũng như ngoài ngoài nhà trường.

 * Nội dung chương trình thể dục lớp 7. (gồm có 10 phần được chia ra trong hai học kì).

 1. Lí thuyết: Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

 

doc158 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Đào Việt Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n mét sè ®«ng t¸c bỉ trỵ cho nÐm bãng. TËp ph¸t triĨn søc m¹nh tay. Ch¬i trß ch¬i "nÐm bãng trĩng ®Ých. I. mơc tiªu: - BËt nh¶y: ¤n ch¹y ®µ giËm nh¶y co ch©n qua xµ, ch¹y ®µ giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. - TTTC: ¤n mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ cho nÐm bãng mµ HS ®· ®­ỵc häc ë líp 6. Yªu cÇu HS thùc hiƯn nghiªm tĩc, v× ®©y lµ m«n TT cã tÝch chÊt nguy hiĨm. Ch¬i trß ch¬i nÐm bãng trĩng ®Ých. Yªu cÇu HS ch¬i nhiƯt t×nh, ®ĩng luËt. Bµi tËp ph¸t triĨn søc m¹nh tay II. ®Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn - TËp t¹i s©n TD tr­êng. - Hè nh¶y, mçi HS 1 qu¶ bãng cao su. III. néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh l­ỵng ph­¬ng ph¸p - tỉ chøc 1. PhÇn më ®Çu. - GV nh©n líp, ỉn ®Þnh líp, n¾m sÜ sè. - Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. - Khëi ®éng: tËp 5 ®éng t¸c TD tay kh«ng: +, §éng t¸c tay. +, §éng t¸c ch©n. +, §éng t¸c gËp bơng. +, §éng t¸c phèi hỵp. +, §éng t¸c toµn th©n. - Khëi ®éng c¸c khíp: Cỉ tay kÕt hỵp cỉ ch©n, khíp vai khíp gèi. Ðp d©y ch»ng däc,d©y ch»ng ngang. Líp tr­ëng chØ huy cho c¶ líp khëi ®éng. 8 phĩt 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV §éi h×nh khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. phÇn c¬ b¶n. a. BËt nh¶y: GV tỉ chøc cho HS «n nh­ néi dung tiÕt 59 b. TTTC: HS n÷ «n c¸c ®«ng t¸c bỉ trỵ - Ngåi xỉm tung vµ b¾t bãng - Tung vµ b¾t bãng qua khoeo ch©n. - Tung vµ b¾t bãng b»ng hai tay Tỉ tr­ëng ®iỊu khiĨn cho c¸c thµnh viªn trong tỉ m×nh tËp luyƯn. GV ®i l¹i quan s¸t sưa sai cho HS tỉ chøc cho HS. - GV tỉ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i "nÐm bãng trĩng ®Ých. - Bµi tËp ph¸t triĨn søc m¹nh tay. n»m sÊp chèng ®Èy. Sau khi hÕt thêi gian quy ®Þnh GV chuyĨn ®ỉi néi dung HS nam chuyĨn sang «n TTTC, HS n÷ «n bËt nh¶y 32 phĩt §éi h×nh tËp luyƯn x x x x x x x x x x x x x §éi h×nh tËp luyƯn x x x x x x x x x GV §éi h×nh tËp luyƯn x x x x x x x x x x x x x x x x 3. PhÇn kÕt thĩc. - Th¶ láng toµn th©n, mét sè ®éng t¸c håi tÜnh. Rị c¼ng ch©n, c¬ ®ïi, b¾p ch©n - Nh©n xÐt giê häc. - Ra bµi tËp vỊ nhµ. - Xuèng líp. 5 phĩt §éi h×nh xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV tuÇn 31 - tiÕt 61 Ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2008 - bËt nh¶y: - KiĨm tra BËt nh¶y (ch¹y ®µ chÝnh diƯn, giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. I. mơc tiªu: - KiĨm tra BËt nh¶y GV tỉ chøc cho HS kiĨm tra ch¹y ®µ chÝnh diƯn, giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. Yªu cÇu HS thùc hiƯn tèt kû thuËt, ®¹t thµnh tÝch cao. II. ®Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn - TËp t¹i s©n TD tr­êng. - Hè nh¶y, th­íc ®o mÐt. III. néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh l­ỵng ph­¬ng ph¸p - tỉ chøc 1. PhÇn më ®Çu. - GV nh©n líp, ỉn ®Þnh líp, n¾m sÜ sè. - Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu tiÕt kiĨm tra vµ c«ng bè c¸ch cho ®iĨm . - Khëi ®éng: tËp 5 ®éng t¸c TD tay kh«ng: +, §éng t¸c tay. +, §éng t¸c ch©n. +, §éng t¸c gËp bơng. +, §éng t¸c phèi hỵp. +, §éng t¸c toµn th©n. - Khëi ®éng c¸c khíp: Cỉ tay kÕt hỵp cỉ ch©n, khíp vai khíp gèi. Ðp d©y ch»ng däc,d©y ch»ng ngang. Líp tr­ëng chØ huy cho c¶ líp khëi ®éng. 8 phĩt 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV §éi h×nh khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. phÇn c¬ b¶n. a. BËt nh¶y: KiĨm tra ch¹y ®µ chÝnh diƯn, giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. b. Tỉ chøc vµ ph­¬ng ph¸p kiĨm tra: - Mçi HS chØ ®­ỵc thùc hiƯn - KiĨm tra thµnh nhiỊu ®ỵt, mçi ®ỵt 5, 6 HS. GV kh«ng tỉ chøc cho 1 HS nh¶y liªn tiÕp 2 lÇn. c. C¸ch cho ®iĨm: §iĨm cho theo kh¶ n¨ng thùc hiƯn cđa tõng HS - §iĨm 9 - 10: C¶ 2 lÇn thùc hiƯn ®Ịu ®ĩng ®«ng t¸c. - §iĨm 7 - 8: Trong hai lÇn thùc hiƯn cã mét lÇn nh¶y chØ t­¬ng ®èi ®ĩng. - §iĨm 5 - 6: C¶ 2 lÇn thùc hiƯn chØ thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®ĩng. - §iĨm 3 - 4: C¶ 2 lÇn thùc hiƯn ®Ịu kh«ng ®ĩng kØ thuËt. 32 phĩt 2 lÇn §éi h×nh kiĨm tra x x x x x x x x x x x x x 3. PhÇn kÕt thĩc. - Th¶ láng toµn th©n, mét sè ®éng t¸c håi tÜnh. Rị c¼ng ch©n, c¬ ®ïi, b¾p ch©n - Nh©n xÐt giê häc vµ GV ®äc c«ng bè ®iĨm. - Ra bµi tËp vỊ nhµ. - Xuèng líp. 5 phĩt §éi h×nh xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV tuÇn 31 - tiÕt 62 Ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2008 - KiĨm tra: M«n TTTC (KiĨm tra kØ thuËt nÐm bãng trĩng ®Ých). I. mơc tiªu: - KiĨm tra kû thuËt nÐm bãng trĩng ®Ých. Yªu cÇu HS thùc hiƯn ®ĩng kû thuËt, ®¹t thµnh tÝch cao. II. ®Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn - TËp t¹i s©n TD tr­êng. - Bãng cao su 15 qu¶. III. néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh l­ỵng ph­¬ng ph¸p - tỉ chøc 1. PhÇn më ®Çu. - GV nh©n líp, ỉn ®Þnh líp, n¾m sÜ sè. - Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu tiÕt kiĨm tra vµ c«ng bè c¸ch cho ®iĨm . - Khëi ®éng: tËp 5 ®éng t¸c TD tay kh«ng: +, §éng t¸c tay. +, §éng t¸c ch©n. +, §éng t¸c gËp bơng. +, §éng t¸c phèi hỵp. +, §éng t¸c toµn th©n. - Khëi ®éng c¸c khíp: Cỉ tay kÕt hỵp cỉ ch©n, khíp vai khíp gèi. Ðp d©y ch»ng däc,d©y ch»ng ngang. Líp tr­ëng chØ huy cho c¶ líp khëi ®éng. 8 phĩt 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV §éi h×nh khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. phÇn c¬ b¶n. a. M«n TTTC: KiĨm tra kû thuËt nÐm bãng trĩng ®Ých. b. Tỉ chøc vµ ph­¬ng ph¸p kiĨm tra: - Mçi HS chØ ®­ỵc thùc hiƯn - KiĨm tra thµnh nhiỊu ®ỵt, mçi ®ỵt 5, 6 HS. c. C¸ch cho ®iĨm: §iĨm cho theo kh¶ n¨ng thùc hiƯn kû thuËt cđa tõng HS. - §iĨm 9 - 10: C¶ 3 lÇn thùc hiƯn ®ĩng kû thuËt ra søc cuèi cïng, thµnh tÝch c¶ 3 lÇn ®Ịu trĩng ®Ých. - §iĨm 7 - 8: Trong ba lÇn thùc hiƯn kû thuËt cã 1 lÇn kØ thuËt thùc hiĨn chØ t­¬ng ®èi ®ĩng, thùc hiƯn ®­ỵc 2 lÇn nÐm trĩng ®Ých. - §iĨm 5 - 6: Cã 2 lÇn thùc hiƯn sai kû thuËt, chØ thùc hiƯn nÐm trĩng ®Ých 1 lÇn. - §iĨm 3 - 4: C¶ 3 lÇn thùc hiƯn kØ thuËt ®Ịu sai kØ thuËt, thµnh tÝch kh«ng nÐm bãng trĩng ®Ých lÇn nµo. 32 phĩt 3 lÇn §éi h×nh kiĨm tra x x x x x x x x x x x x x 3. PhÇn kÕt thĩc. - Th¶ láng toµn th©n, mét sè ®éng t¸c håi tÜnh. Rị c¼ng ch©n, c¬ ®ïi, b¾p ch©n - Nh©n xÐt giê häc vµ GV ®äc c«ng bè ®iĨm. - Ra bµi tËp vỊ nhµ. - Xuèng líp. 5 phĩt §éi h×nh xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV tuÇn 32 - tiÕt 63 Ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2008 - kiĨm tra ch¹y bỊn (ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, cù ly 500m tÝnh thµnh tÝch, xÕp lo¹i theo tiªu chuÈn RLTT). I. mơc tiªu: - KiĨm tra ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Yªu cÇu häc sinh ch¹y hÕt cù ly quy ®Þnh (500m). II. ®Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn - TËp t¹i s©n TD tr­êng. - §­êng ch¹y bỊn. III. néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh l­ỵng ph­¬ng ph¸p - tỉ chøc 1. PhÇn më ®Çu. - GV nh©n líp, ỉn ®Þnh líp, n¾m sÜ sè. - Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu tiÕt kiĨm tra vµ c«ng bè c¸ch cho ®iĨm . - Khëi ®éng: tËp 5 ®éng t¸c TD tay kh«ng: +, §éng t¸c tay. +, §éng t¸c ch©n. +, §éng t¸c gËp bơng. +, §éng t¸c phèi hỵp. +, §éng t¸c toµn th©n. - Khëi ®éng c¸c khíp: Cỉ tay kÕt hỵp cỉ ch©n, khíp vai khíp gèi. Ðp d©y ch»ng däc,d©y ch»ng ngang. Líp tr­ëng chØ huy cho c¶ líp khëi ®éng. 8 phĩt 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV §éi h×nh khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. phÇn c¬ b¶n. a. KiĨm tra ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. b. Tỉ chøc vµ ph­¬ng ph¸p kiĨm tra: - KiĨm tra thµnh nhiỊu ®ỵt, mçi ®ỵt 5, 6 HS. c. C¸ch cho ®iĨm: - §iĨm 9 - 10: Ch¹y ®¹t thµnh tÝch møc 1'45 (nam), 1'54 (n÷). - §iĨm 7 - 8: Ch¹y ®¹t thµnh tÝch møc 1'55 (nam), 2'02 (n÷). - §iĨm 5 - 6: Ch¹y ®¹t thµnh tÝch møc 2'05 (nam), 2'16 (n÷). - §iĨm 3 - 4: khong tÝnh thµnh tÝch hoỈc bá cuéc. 32 phĩt 2 lÇn §éi h×nh kiĨm tra ch¹y bỊn x x x x x x x x x x x x x x x XP x x x x §Ých x x GV x x x x x 3. PhÇn kÕt thĩc. - Th¶ láng toµn th©n, mét sè ®éng t¸c håi tÜnh. Rị c¼ng ch©n, c¬ ®ïi, b¾p ch©n - Nh©n xÐt giê häc vµ GV ®äc c«ng bè ®iĨm. - Ra bµi tËp vỊ nhµ. - Xuèng líp. 5 phĩt §éi h×nh xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV tuÇn 32 - tiÕt 64 - 65 - 66 Ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008 - «n tËp cuèi n¨m. I. mơc tiªu: - ¤n tËp cuèi n¨m. GV tỉ chøc cho HS «n bËt nh¶y. Yªu cÇu HS «n nh­ néi dung tiÕt 60 II. ®Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn - TËp t¹i s©n TD tr­êng. - Hè nh¶y, mçi HS 1 qu¶ bãng cao su. III. néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. néi dung ®Þnh l­ỵng ph­¬ng ph¸p - tỉ chøc 1. PhÇn më ®Çu. - GV nh©n líp, ỉn ®Þnh líp, n¾m sÜ sè. - Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. - Khëi ®éng: tËp 5 ®éng t¸c TD tay kh«ng: +, §éng t¸c tay. +, §éng t¸c ch©n. +, §éng t¸c gËp bơng. +, §éng t¸c phèi hỵp. +, §éng t¸c toµn th©n. - Khëi ®éng c¸c khíp: Cỉ tay kÕt hỵp cỉ ch©n, khíp vai khíp gèi. Ðp d©y ch»ng däc,d©y ch»ng ngang. Líp tr­ëng chØ huy cho c¶ líp khëi ®éng. 8 phĩt 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp 2L x 8 nhÞp §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV §éi h×nh khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. phÇn c¬ b¶n. a. ¤n tËp cuèi n¨m. ¤n bËt nh¶y: GV tỉ chøc cho HS «n nh­ néi dung tiÕt 60. GV ph©n líp thµnh 2 nhãm nam, n÷ riªng, «n bËt nh¶y, ¤n: - Ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. - Ch¹y ®µ chÝnh diªn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. - 32 phĩt §éi h×nh tËp luyƯn (nam) x x x x x x x x x x x x x §éi h×nh tËp luyƯn (n÷) x x x x x x x x x x x x x 3. PhÇn kÕt thĩc. - Th¶ láng toµn th©n, mét sè ®éng t¸c håi tÜnh. Rị c¼ng ch©n, c¬ ®ïi, b¾p ch©n - Nh©n xÐt giê häc. - Ra bµi tËp vỊ nhµ. - Xuèng líp. 5 phĩt §éi h×nh xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 7_1.doc