Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 66: Kiểm tra bật nhảy - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Bình Thạnh

 

I . NHIỆM VỤ:

 1.Kiểm tra động tác “chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà”.

 II.YÊU CẦU:

 1.Kiến thức:

 -Biết cch thực hiện động tác “chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua x”.

 

 2.Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản đúng động tác “chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà”.

 

III.THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

 V.DỤNG CỤ:

 - Trụ -x, cịi, bàn ghế gv.

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 66: Kiểm tra bật nhảy - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Bình Thạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 32 MOÂN : KIEÅM TRA BẬT NHẢY ˜w™ Tieát CT : 66 Thôøi gian daïy :Tuaàn 32(11-16/4)(13/HKII) I . NHIEÄM VUÏ: 1.Kieåm tra động tác “chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà”. II.YEÂU CAÀU: 1.Kiến thức: -Biết cách thực hiện động tác “chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà”. 2.Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng động tác “chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà”. III.THÔØI GIAN: - 1 tieát (45’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - Trụ -xà, còi, baøn gheá gv. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp. Khôûi ñoäng: Xoay kỷ các khôùp, caêng cô. KTBC: (7p) 1’ 1’ 5’(2lx8n) II/ Phaàn cô baûn: 1)Nội dung: Kieåm tra động tác “chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà”. 2)Toå chöùc vaø PP kieåm tra: 3)Thang ñieåm : 9 – 10 ñieåm 8 – 7 ñieåm 5 – 6 ñieåm 3 _ 4 điểm *)Cuûng coá kyõ thuaät: Ruùt kinh nghieäm kieåm tra. (33p) III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H. daãn taäp ôû nhaø: Luyeän taäp tâng cầu chuẩn bị kt. -Xuoáng lôùp. (5p) 3’ 1’ 1’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, traät töï -nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. -Đội hình khởi động : -Cả 2 lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích ở mức “giỏi”. -Trong 2 lần nhảy có 1 lần nhảy tương đối đúng và đạt TT mức “khá”. -Cả 2 lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và đạt TT mức “đạt”. -Cả 2 lần nhảy đều không thực hiện được động tác. -Hs chuù yù nghe gv nhaéc nhôû, vaø ruùt kinh nghieäm quaù trình kieåm tra. -Kieåm tra nhieàu ñôït, moãi ñôït 5-6 hs. -Moãi hs nhảy 2 laàn, không nhảy 2 lần liên tục. -Gv tuyeân döông hs toát vaø pheâ bình hs chöa ñaït, caû lôùp ruùt kinh nghieäm. -Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. - Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. Đội hình thả lỏng : Bình Thạnh, Ngaøy 10 Thaùng 04 Naêm 2011 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban giaùm hieäu Đặng Thị Kim Cương NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docG.A 32-7 bật nhảy.doc