Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1: Lí thuyết - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Phước Chí

I . NHIỆM VỤ:

1. Lợi ích tc dụng của TDTT (mục 1)

 II.YÊU CẦU:

 - Biết được lợi ích tác dụng của TDTT đối với cơ thể.

 - Có thái độ và hành vi nghiêm túc trong giờ học cũng như

 tập luyện hằng ngy.

III.THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:

 - Giấy,bt.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1: Lí thuyết - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Phước Chí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 1 MOÂN : LÝ THUYẾT ˜w™ Tieát CT : 1 Thôøi gian daïy : Tuaàn 01(15/8-20/8) I . NHIEÄM VUÏ: 1. Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1) II.YEÂU CAÀU: - Biết được lợi ích tác dụng của TDTT đối với cơ thể. - Có thái độ và hành vi nghiêm túc trong giờ học cũng như tập luyện hằng ngày. III.THÔØI GIAN: - 1 tieát (45’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - Giấy,bút. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi taäp. (3p) 2’ 1’ II/ Phaàn cô baûn: 1)Lợi ích góp phần hình thành nhân cách học sinh 2)Cuûng coá: Tác dụng của việc tập luyện TDTT thường xuyên. (38p) 33’ 5’ III/ Phaàn keát thuùc: -Nhaän xeùt ñaùnh giaùtiết học. -H. daãn HS ôû nhaø ở nhà ôn lại những nội dung đã học. -Xuoáng lôùp (4p) 2’ 1’ 1’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. HS tập hợp 4 hàng ngang. -Biết tập luyện TDTT giúp chúng ta có sức khỏe tốt và trở thành người có ích cho xã hội. -Góp phần giáo dục đạo đức và hính thành nhân cách cho học sinh. -Giúp học sinh có một nếp sống lành mạnh vui tươi, học tập và làm việc khoa học. -Tập luyện thường xuyên TDTT có tác dụng: +Phòng chống,chữa bệnh. +Phát triển các tố chất thể lực nhanh, mạnh, bền, khéo léo. -Biết được lợi ích tác dụng của TDTT trong đời sống. -HS tập hợp 4 hàng ngang ngồi xuống. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù -Thöïc hieän toát nội dung học ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. HS tập hợp 4 hàng ngang Phước Chỉ, ngaøy 12 Thaùng 08 Naêm 2011 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu LÊ QUANG VINH NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docG.A1 -LT xong pc.doc