Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 2: Bài thể dục - Chạy tiếp sức

A. Mục tiêu.

* Chạy tiếp sức:

- Bài tập phát triển tốc độ, chạy lặp lại tốc độ tối đa 3 x 30m

- Ôn kĩ thuật trao và nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 người (Số 1 và số 2; số 2 và số 3; số 3 và số 4)

* Bài thể dục: - Ôn tập động tác 1-2 của nữ, động tác 1-5 của nam

 - Học mới động tác 3 của nữ và động tác 6- 15 của nam

B. Địa điểm, Phương tiện.

Sân thể dục: - Đường chạy 30 - 40m

 - Tín gậy: 10c

 - Cờ, dây đích, còi, ®ång hå bÊm gi©y

C. Tiến trình lên lớp.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 2: Bài thể dục - Chạy tiếp sức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tuần dạy: . Tiết dạy: 02 Ngày dạy: / / 20 Ngày soạn: / / 20 Tên Bài: BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC A. Mục tiêu. * Chạy tiếp sức: - Bài tập phát triển tốc độ, chạy lặp lại tốc độ tối đa 3 x 30m - Ôn kĩ thuật trao và nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 người (Số 1 và số 2; số 2 và số 3; số 3 và số 4) * Bài thể dục: - Ôn tập động tác 1-2 của nữ, động tác 1-5 của nam - Học mới động tác 3 của nữ và động tác 6- 15 của nam B. Địa điểm, Phương tiện. Sân thể dục: - Đường chạy 30 - 40m - Tín gậy: 10c - Cờ, dây đích, còi, ®ång hå bÊm gi©y C. Tiến trình lên lớp. TT NéI DUNG §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc TG SL PhÇn më ®Çu 1/ NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, hái søc khoÎ HS, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu, môc tiªu cña giê d¹y 2/ Khái ®éng: + §énh t¸c cæ + §éng t¸c tay cao + §éng t¸c l­ên + §éng t¸c l­ng bông + §éng t¸c vÆn m×nh + §éng t¸c ch©n + Xoay c¸c khíp cæ ch©n, tay, gèi, h«ng + Ðp dÎo ngang, däc + Ch¹y b­íc nhá t¹i chç + Ch¹y n©ng cao ®ïi t¹i chç + Ch¹y l¨ng ch©n sau t¹i chç 2phót 5-7phót 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV C¸n sù tËp hîp 4 hµng ngang b¸o c¸o GV( 2 Nam, 2 N÷ ), phæ biÕn g¾n gän ®ñ ý ®éi h×nh k® € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS Dµn hµng cù ly 1 s¶i tay, c¸n sù ®iÒu hµnh khëi ®éng, GV quan s¸t nh¾c nhë PhÇn c¬ b¶n 1/ Chia nhãm luyÖn tËp: * N÷ TDND: - ¤n tËp ®éng t¸c 1 – 2 . GV qua l¹i c¸c nhãm quan s¸t, nh¾c nhë, ®éng viªn, söa sai ( NÕu cã ) - Häc míi ®éng t¸c 3 * Nam «n tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî chuyªn m«n, «n kÜ thuËt trao – nhËn tÝn gËy Bµi tËp 1: “ T¹i chç thùc hiÖn ®éng t¸c trao tÝn gËy” Bµi tËp 2: “T¹i chç ®éng t¸c tay kh«ng nhËn tÝn gËy” chó ý khi cã tÝn hiÖu” hÊp” th× cã 2 nhÞp 1 – 2 Bµi tËp 3: TËp trao nhËn tÝn gËy di chuyÓn -TËp di chuyÓn sè 1,2 – sè 3,4 2/ ChuyÓn ®æi néi dung: C¸ch tæ chøc nh­ trªn - Nam «n ®éng t¸c 1 -5 vµ häc míi ®éng t¸c 6 -15 cña bµi thÓ dôc liªn hoµn - N÷ häc ch¹y tiÕp søc néi dung nh­ trªn 3/ Cñng cè: Gäi 6 HS (3 Nam, 3 N÷ ) lªn tËp 2 ®éng t¸c cña bµi TDND, vµ 5 ®éng t¸c cña nam. Sau ®ã cho HS nhËn xÐt vµ GV nh¾c nh÷ng ®iÓm cÇn l­u ý 15 phót 10phót 5phót 4-6 L 2L- 8N 2- 4L 2- 4L 2- 4L 2- 4L - Ph©n nhãm tËp luyÖn: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒ CS - tËp trao tÝn gËy t¹i chç €€€€€€€ €€€€€€€ € CS -GV h­íng dÉn c¸ch thøc thùc hiÖn ®éng t¸c vµ lµm mÉu 1-2 lÇn - CS h­íng dÉn lµm theo nhãm - TËp trao nhËn tÝn gËy di chuyÓn €€€€€€ € €€€€€€ € ƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒ ‚GV -§éi h×nh nh­ trªn nh­ng ®æi néi dung (nt) - Cñng cè €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV -Gäi 6 hs kiªm tra c¸c ®éng t¸c võa häc cho ®iÓm miÖng PhÇn kÕt thóc + Th¶ láng tÝch cùc ( §i l¹i hÝt thë s©u) + Th¶ láng toµn th©n, rò m¹nh 2 ch©n, hÝt thë s©u kÕt hîp th¶ láng b¶ vai vµ tay + NhËn xÐt giê tËp,xuèng líp 5/ 4L x8N € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS GV lµm mÉu HS tËp theo €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV

File đính kèm:

  • docGa2.doc