Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 17: Nhảy xa + TTTC (Đẩy tạ)

I - Mục tiêu:

 - Nhảy xa: +Thực hiện được động tác bổ trợ chuyên môn.

 + Tập hoàn chỉnh kĩ thuật và nâng cao thành tích

 - TTTC: + Ôn tập các bài tập bổ trợ chuyên môn

 + Ôn tập giai đoạn ra sức cuối cùng và giai đoạn giữ thăng bằng

 + HS hiểu và bước đầu thực hiện được kĩ thuật trượt đà.

II - Địa điểm, phương tiện:

 - Địa điểm: Ngoài sân trường THPT Hữu Lũng

 - Phương tiện : + Chuẩn bị vệ sinh sân tập, trang cát, bục giậm nhảy.

 + Chuẩn bị 2 quả tạ(một tạ nam + một tạ nữ)

III - Tiến trình lên lớp:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 17: Nhảy xa + TTTC (Đẩy tạ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tuần dạy: . Tiết dạy: 17(PPCT) Ngày dạy: / / 20 Ngày soạn: / / 20 Tên Bài: NH¶Y Xa+ TTTC (®Èy t¹) I - Môc tiªu: - Nh¶y xa: +Thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c bæ trî chuyªn m«n. + TËp hoµn chØnh kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch - TTTC: + ¤n tËp c¸c bµi tËp bæ trî chuyªn m«n + ¤n tËp giai ®o¹n ra søc cuèi cïng vµ giai ®o¹n gi÷ th¨ng b»ng + HS hiÓu vµ b­íc ®Çu thùc hiÖn ®­îc kÜ thuËt tr­ît ®µ. ¬ II - §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Ngoµi s©n tr­êng THPT H÷u Lòng - Ph­¬ng tiÖn : + ChuÈn bÞ vÖ sinh s©n tËp, trang c¸t, bôc giËm nh¶y. + ChuÈn bÞ 2 qu¶ t¹(mét t¹ nam + mét t¹ n÷) III - TiÕn tr×nh lªn líp: TT NéI DUNG §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc TG SL PhÇn më ®Çu 1/ NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, hái søc khoÎ HS, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu, môc tiªu cña giê d¹y 2/ Khái ®éng: + §éng t¸c cæ + §éng t¸c tay cao + §éng t¸c l­ên + §éng t¸c l­ng bông + §éng t¸c vÆn m×nh + §éng t¸c ch©n + Xoay c¸c khíp cæ ch©n, tay, gèi, h«ng + Ðp dÎo ngang, däc + Ch¹y b­íc nhá t¹i chç + Ch¹y n©ng cao ®ïi t¹i chç + Ch¹y l¨ng ch©n sau t¹i chç 2 ' 5-7 ' 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 2L 2L 2L €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV C¸n sù tËp hîp 4 hµng ngang b¸o c¸o GV( 2 Nam, 2 N÷ ), phæ biÕn g¾n gän ®ñ ý ®éi h×nh k®: € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS - Dµn hµng cù ly 1 s¶i tay, c¸n sù ®iÒu hµnh khëi ®éng, GV quan s¸t nh¾c nhë - Ph­¬ng ph¸p: tËp luyÖn ®ång lo¹t lÆp l¹i PhÇn c¬ b¶n 1. NhÈy xa: - Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt + §¸ l¨ng ch©n sau kÕt hîp ®¸nh tay lªn cao®Èy h«ng ­ìn th©n. + T¹i chç bËt cãc ­ìn th©n + Mét b­íc ®µ giËm nh¶y b­íc bé tiÕp ®Êt b»ng ch©n giËm nh¶y + Mét b­íc dµ giËm b­íc bé v¸ tiÕp ®Êt b»ng ch©n l¨ng + Ba b­íc ®µ giËm nh¶y b­íc bé tiÕp ®Êt b»ng ch©n giËm nh¶y + Ba b­íc ®µ giËm nh¶y b­íc bé v¸ tiÕp ®Êt b»ng ch©n l¨ng -TËp hoµnchØnh kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch. + Mét b­íc ®µ hoµn chØnh kt (lµm chËm m« pháng ngoµi hè c¸t) + Ba b­íc ®µ hoµn chØnh kt (lµm chËm m« pháng ngoµi hè c¸t) - TËp hoµn chØnh kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch trong hè c¸t + TËp víi bôc + TËp hoµn thiÖn kh«ng bôc 2.TTTC (§Èy t¹) - ¤n tËp giai ®o¹n th¨ng b»ng. - ¤n tËp giai ®o¹n ra søc cuèi cïng - Giíi thiÖu kÜ thuËt chuæn bÞ vµ tr­ît ®µ *Chó ý : T­ thÕ ch©n vµ c¸ch dïng søc 3. Cñng cè l¹i bµi - Gäi 2 hs lªn thùc hiÖn hoan thiÖn ®éng t¸c kÜ thuËt vµ söa sai 15 ' 10' 5 ' 5L 5L 5L 5L 3L 3L 3L 3L 1- 2L 5L 10L -§H: € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS - Ph­¬ng ph¸p: tËp luyÖn ®ång lo¹t lÆp l¹i - GV tÝch cùc söa sai kÞp thêi. - §H: €€€€"€ €€€€"€ €€€€"€ €€€€"€ ‚GV ƒCS - GV gi¶ng gi¶i ng¾n gän lµm mÉu vµ h­íng dÉn hs tËp luyÖn. - Hs tÝch cù tËp luyÖn - P2: Ph©n nhãm tËp luyÖn theo hµng ngang tËp luyÖn lu©n phiªn lÆp l¹i. Hè c¸t ‚GV € €€€€€€ €€€€€€ - GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c sau ®ã h­íng dÉn häc sinh tËp luyÖn - GV quan s¸t söa sai uèn n¾n kÞp thêi. € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS - GV h­íng dÉn hs tËp luyÖn. - P2: TËp luyÖn ®ång lo¹t lÆp l¹i - Gv söa sai tÝch cùc. €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV -- Gäi 2-3 häc sinh lªn kiÓm tra l¹i bµi häc vµ cã nhËn xÐt söa sai. PhÇn kÕt thóc + Th¶ láng tÝch cùc ( §i l¹i hÝt thë s©u) + Th¶ láng toµn th©n, rò m¹nh 2 ch©n, hÝt thë s©u kÕt hîp th¶ láng b¶ vai vµ tay + NhËn xÐt giê tËp, giao BTVN vµ xuèng líp * BTVN: ¤n l¹i KT nh¶y xa vµ TTTC ®· häc 2' 2 ' 1' 4x 8N € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS GV lµm mÉu HS tËp theo €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CS ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV -GV n.xÐt giê häc vµ xuèng líp.

File đính kèm:

  • docnx-tttc4.doc.doc