Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 12: Bài thể dục

A. Mục tiêu.

- Ôn tập toàn bài thẻ dục (nam) 50 động tác

- Ôn tập toàn bài thể dục nữ (chuổn bị kiểm tra)

B. Địa điểm, Phương tiện.

 - Địa điểm: Sân trường THPT Hữu Lũng

 - Phương tiện: trang phục gọn gàng

 C. Tiến trình lên lớp.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 12: Bài thể dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tuần dạy: . Tiết dạy:12 (ppct) Ngày dạy: / / 20 Ngày soạn: / / 20 Tên Bài: BÀI THỂ DỤC A. Mục tiêu. - Ôn tập toàn bài thẻ dục (nam) 50 động tác - Ôn tập toàn bài thể dục nữ (chuổn bị kiểm tra) B. Địa điểm, Phương tiện. - Địa điểm: Sân trường THPT Hữu Lũng - Phương tiện: trang phục gọn gàng C. Tiến trình lên lớp. TT NéI DUNG §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc TG SL PhÇn më ®Çu 1/ NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, hái søc khoÎ HS, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu, môc tiªu cña giê d¹y 2/ Khái ®éng: + §éng t¸c tay cao + §éng t¸c l­ên + §éng t¸c l­ng bông + §éng t¸c vÆn m×nh + §éng t¸c toµn th©n + Xoay c¸c khíp cæ ch©n, tay, gèi, h«ng + Ðp dÎo ngang, däc + Ch¹y b­íc nhá t¹i chç + Ch¹y n©ng cao ®ïi t¹i chç + Ch¹y l¨ng ch©n sau t¹i chç 2phót 5phót 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2L 2L 2L 2L €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - C¸n sù tËp hîp 4 hµng ngang b¸o c¸o GV( 2 Nam, 2 N÷ ), phæ biÕn g¾n gän ®ñ ý - §éi h×nh k® € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS Dµn hµng cù ly 1 s¶i tay, c¸n sù ®iÒu hµnh khëi ®éng, GV quan s¸t nh¾c nhë PhÇn c¬ b¶n 1/ Chia nhãm luyÖn tËp: - Nam «n l¹i tonµ bé 50 ®éng t¸c bµi thÓ dôc liªn hoµn - N÷ «n l¹i toµn bé bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu 10 ®éng t¸c * L­u ý: cã thÓ cho hs «n l¹i nh÷ng ®éng t¸c khã tr­íc vµ GV chØnh söa ®éng t¸c cho chuÈn. Sau ®ã míi cho ghÐp hoµn thiÖn c¶ bµi 2/ Cñng cè l¹i bµi: Gäi 6 HS (3 nam + 3 n÷) lªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®ång thêi söa sai ®éng t¸c 30 phót 5 phót 10lÇn 10 lÇn - Ph©n nhãm tËp luyÖn: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒ CS ƒ ƒ ƒ ƒ CS ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒƒ - Ph­¬ng ph¸p: ph©n nhãm tËp luyÖn. TËp luyÖn ®ång lo¹t theo nhãm vµ lÆp l¹i - HS tÝch cùc tù gi¸c tËp luyÖn theo sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù - GV quan s¸t vµ t söa sai ®ång thêi chÊn chØnh ý thøc TL - §éi h×nh cñng cè: €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒ ƒƒƒ ‚GV -Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸, söa sai - Cã thÓ gäi vµi HS nhËn xÐt söa sai tr­íc sau ®ã GV ®¸nh gi¸. PhÇn kÕt thóc + Th¶ láng tÝch cùc ( §i l¹i hÝt thë s©u) + Th¶ láng toµn th©n, rò m¹nh 2 ch©n, hÝt thë s©u kÕt hîp th¶ láng b¶ vai vµ tay + NhËn xÐt giê tËp,xuèng líp 5phót 4L x8N - §éi h×nh th¶ láng: € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS GV lµm mÉu HS tËp theo €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV -GV nhËn xÐt buæi tËp vµ xuèng líp

File đính kèm:

  • docGiáo án12.doc