Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1: Lý thuyết - Hạ Chí Trường

I-Mục tiêu :

- Mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 12.

-Khái niệm và ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh.

-Kiến thức: giúp học sinh nắm được cơ bản chương trình học của năm học.Biết khái niệm sức mạnh ,sức mạnh tối đa,sức mạnh nhanh,sức mạnh bền.

-Kỹ năng:Phân biệt được 3 loại sức mạnh.

-Yêu cầu: học sinh tích cực tự giác trong học tập , giữ gìn vệ sinh chung.

II-Địa điểm-Phương tiện

-Địa điểm

 Trường THPT Phan Thanh Giản

-Phương tiện

Học sinh có tập viết để ghi chép.

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1: Lý thuyết - Hạ Chí Trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN DẠY :1 TIẾT DẠY : 1 NGƯỜI DẠY :HẠ CHÍ TRƯỜNG GIÁO ÁN SỐ :1 Lý Thuyết I-Mục tiêu : - Mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 12. -Khái niệm và ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh. -Kiến thức: giúp học sinh nắm được cơ bản chương trình học của năm học.Biết khái niệm sức mạnh ,sức mạnh tối đa,sức mạnh nhanh,sức mạnh bền. -Kỹ năng:Phân biệt được 3 loại sức mạnh. -Yêu cầu: học sinh tích cực tự giác trong học tập , giữ gìn vệ sinh chung. II-Địa điểm-Phương tiện -Địa điểm Trường THPT Phan Thanh Giản -Phương tiện Học sinh có tập viết để ghi chép. III. Tiến trình lên lớp: Noäi dung T.gian Phöông phaùp toå chöùc A/ Phaàn môû ñaàu: 1. caùn söï lôùp oån ñònh lôùp, kieåm tra só soá vaø baùo caùo laïi vôùi giaùo vieân. B/ Phaàn cô baûn. Yeâu caàu : - Hoïc sinh naém ñöôïc nhöõng kieán thöùc, ghi cheùp ñaày ñuû. - Hoïc sinh hieåu nhöõng kieán thöùc cuûa mình vaø choïn caùch töï reøn luyeän coù phöông phaùp phuø hôïp. *. Giôùi thieäu muïc tieâu, noäi dung chöông trình TD 12 * Muïc tieâu: Giuùp hs phaùt trieån toaøn dieän veà ñaïo ñöùc, trí tueä, theå chaát, thaåm myõ vaø caùc kó naêng cô baûn nhaèm hình thaønh nhaân caùch con ngöôøi VN XHCN, xaây döïng tö caùc vaø traùch nhieäm coâng daân, chuaån bò cho hs tieáp tuïc hoïc leân hoaëc ñi vaøo cuoäc soáng, tham gia xaây döïng vaø baûo veä toå quoác * Noäi dung: - Lí thuyeát chung: 2 tieát - Theå duïc: + TDPTC + TDNÑ 7 tieát - Chaïy tieáp söùc: 6 tieát - Chaïy beàn: 5 tieát - Nhaûy xa kieåu: “Öôõn thaân”: 8 tieát - Ñaù caàu: 6 tieát - Caàu loâng: 7 tieát -Bóng chuyền :10 tiết -Bóng đá :10 tiết - kieåm tra hoïc kì, kiểm tra đánh giá thể lực học sinh,dự phòng: 9 tieát - TTTC: 70 tieát KHAÙI NIEÄM VAØ YÙ NGHÓA. a) Khaùi nieäm: Söùc maïnh laø moät trong nhöõng toá chaát theå löïc cuûa con ngöôøi, söùc maïnh laø khaû naêng taïo ra löïc cô hoïc baèng noã löïc cuûa cô baép. Söùc maïnh laø naêng löïc khaéc phuïc löïc caûn beân ngoaøi hoaëc choáng laïi noù baèng söï co cô. Ví duï: Naêng löïc naâng vaät naëng, cöû taï, phoùng lao, suùt boùng, ñaäp boùng, löïc giaäm nhaûy, khaû naêng mang, vaùc, ñaåy, keùo . Trong hoaït ñoâng vaän ñoäng söùc maïnh - söùc nhanh, söùc maïnh - söùc beàn, coù moái quan heä vôùi nhau, töø ñoù ngöôøi ta thöôøng phaân bieät 3 daïng söùc maïnh nhö sau: + Söùc maïnh toái ña: Laø söùc maïnh lôùn nhaát coù theå sinh ra khi co cô toái ña. Ví duï: Cöû taï, ñaåy, keùo, naâng caùc vaät naëng. Taäp luyeän nhieàu laøm cho cô baép nôû to ra. +Söùc maïnh nhanh (coøn goïi laø söùc maïnh toác ñoä) laø naêng löïc phaùt huy söùc maïnh trong moät khoaûng thôøi gian ngaén nhaát. Ví duï: ra ñoøn tay, chaân trong caùc moân voõ, ñoäng taùc giaäm nhaûy, löïc ñaïp cuûa chaân vaøo baøn ñaïp xuaát phaùt ôû caùc cöï ly ngaén. +Söùc maïnh beàn laø naêng löïc duy trì söùc maïnh trong moät thôøi gian vaän ñoäng keùo daøi. Ví duï: ñua xe ñaïp leo ñeøo, ñua thuyeàn, gaùnh vaùc trong moät thôøi gian daøi.Taäp luyeän phaùt trieån söùc maïnh beàn coù taùc duïng giaûm môõ thöøa, goùp phaàn naâng cao khaû naêng hoaït ñoäng cuûa heä tuaàn hoaøn vaø hoâ haáp. b) YÙ nghóa: Taäp luyeän söùc maïnh thöôøng ñöôïc thoâng qua vieäc khaéc phuïc moät troïng löôïng nhaát ñònh.Ví duï: naèm saáp co duoãi tay. Quaù trình luyeän taäp naøy seõ taïo neân nhöõng kích thích vaø nhöõng bieán ñoåi veà chöùc naêng cuûa cô theå vaø cô baép. -Taäp luyeän thöôøng xuyeân lieân tuïc seõ naâng cao naêng löïc söùc maïnh. -Taäp luyeän thöôøng xuyeân taêng cöôøng cung caáp maùu cho cô baép, quaù trình trao ñoåi chaát trong cô theå cao hôn luùc bình thöôøng. Nhôø ñoù cô baép nôû nang, xöông taêng ñoä daøy vaø phaùt trieån vöõng chaéc. -Taäp luyeän söùc maïnh naâng cao naêng löïc cuûa heä thaàn kinh cô vaø reøn luyeän yù chí. -Taäp luyeän söùc maïnh tieâu hao naêng löôïng môõ thöøa, taïo cho cô theå voùc daùng khoeû ñeïp. C/ Phaàn keát thuùc: Nhaän xeùt giôø hoïc Daën doø hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi vaø töï giaùc thöïc hieän nhöõng gì maø giaùo vieân ñaõ giaûng daïy, löu yù veà löôïng vaän ñoäng. Xuoáng lôùp 5’ 30’ 5’ - Hoïc treân lôùp - Phöông phaùp thuyeát trình, giaûng giaûi, ghi cheùp. - Nhaán maïnh caùc noäi dung trong taâm cuûa vaán ñeà Caùc loaïi söùc maïnh khoâng lieân quan tröïc tieáp vôùi nhau, ví duï: ngöôøi cöû taï gioûi (söùc maïnh toái ña) khoâng phaûi laø ngöôøi neùm lao toát (söùc maïnh toác ñoä) Duyệt: Ngày 15-08-2010 ------------------------------ Rút kinh nghiệm GA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docga 1.12sua.doc