Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1: Bài thể dục - Chạy tiếp sức

A. Mục tiêu.

- Giới thiệu mục tiêu, nội dung, chương trình thể dục lớp 12

- Biết cách thực hiện được kỹ thuật trao - nhận tín gậy. Thực hiện tốt các động tác bổ trợ chuyên môn. Củng cố KT trao và nhận tín gạy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 người.

- Bước đầu thực hiện được động tác 1 - 2 (BTDNĐ nữ); động tác 1 - 5 (BTD PTC nam).

B. Địa điểm, Phương tiện.

 - Đường chạy 30 - 40m

 - Tín gậy: 10c

 C. Tiến trình lên lớp.

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 26/03/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1: Bài thể dục - Chạy tiếp sức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tuần dạy: . Tiết dạy: 1 (ppct) Ngày dạy: / / 20 Ngày soạn: / / 20 Tên Bài: BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC A. Mục tiêu. - Giới thiệu mục tiêu, nội dung, chương trình thể dục lớp 12 - Biết cách thực hiện được kỹ thuật trao - nhận tín gậy. Thực hiện tốt các động tác bổ trợ chuyên môn. Củng cố KT trao và nhận tín gạy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 người. - Bước đầu thực hiện được động tác 1 - 2 (BTDNĐ nữ); động tác 1 - 5 (BTD PTC nam). B. Địa điểm, Phương tiện. - Đường chạy 30 - 40m - Tín gậy: 10c C. Tiến trình lên lớp. TT NéI DUNG §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc TG SL PhÇn më ®Çu 1/ NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, hái søc khoÎ HS, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu, môc tiªu cña giê d¹y 2/ Phæ biÕn môc tiªu, néi dung ch­¬ng tr×nh TD 12. 3/ Khái ®éng: + §éng t¸c tay cao + §éng t¸c l­ên + §éng t¸c l­ng bông + §éng t¸c vÆn m×nh + §éng t¸c toµn th©n + Xoay c¸c khíp cæ ch©n, tay, gèi, h«ng + Ðp dÎo ngang, däc + Ch¹y b­íc nhá t¹i chç + Ch¹y n©ng cao ®ïi t¹i chç + Ch¹y l¨ng ch©n sau t¹i chç 2phót 2phót 5phót 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2L 2Lx8N 2L 2L 2L €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - C¸n sù tËp hîp 4 hµng ngang b¸o c¸o GV( 2 Nam, 2 N÷ ), phæ biÕn g¾n gän ®ñ ý ®éi h×nh k® € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS Dµn hµng cù ly 1 s¶i tay, c¸n sù ®iÒu hµnh khëi ®éng, GV quan s¸t nh¾c nhë PhÇn c¬ b¶n 1/ Chia nhãm luyÖn tËp: - N÷ TDND ®éng t¸c 1 – 2 GV qua l¹i c¸c nhãm quan s¸t, nh¾c nhë, ®éng viªn, söa sai ( NÕu cã ) - Nam «n tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî chuyªn m«n, «n kÜ thuËt trao – nhËn tÝn gËy + Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy VÑV chaïy ñoaïn ñaàu trong chaïy tieáp söùc 4 x 100m,xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm tín gaäy ôû tay phaûi.Khi tay choáng ñaát ñeå xuaát phaùt,ngoùn caùi,ngoùn troû taùch nhö ño gang vaø choáng saùt phía sau vaïch xuaát phaùt,naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi .Khi ñoùng baøn ñaïp,caùc baøn ñaïp caàn ñaït leäch sang beân phaûi oâ chaïy.Vò trí ñoùng baøn ñaïp caàn ñaûm baûo ñeå ñöôïc chaïy lao sau xuaát phaùt (coù lôïi cho vieäc taêng toác ñoä) treân moät ñöôøng thaúng laø ñöôøng tieáp tuyeán töø vò trí xuaát phaùt tôùi vaïch giôùi haïn beân traùi oâ chaïy.Khi ñoùng baøn ñaïp caàn chuù yù sao cho truïc doïc cuûa hai baøn ñaïp ñeàu // vôùi ñöôøng tieáp tuyeán (töø vò trí ñaët baøn ñaïp ñeán ñöôøng voøng;Khoaûng caùch caùc baøn ñaïp vôùi nhau vaø vôùi vaïch xuaát phaùt,goùc ñoä caùc baøn ñaïp vaãn nhö khio xuaát phaùt vaøo ñöôøng voøng.Kó thuaät xuaát phaùt cuõng theo caùc leänh (Vaøo choã,saün saøng,chaïy ) Nhö ôû chaïy cöï li ngaén. + Taäp taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy. TTCB Töøng ñoâi,soá 1 vaø soá 3 caàm tín gaäy ôû tay phaûi ñöùng sau soá 2 vaø soá 4.Ñöùng chaân tröôùc,chaân sau thaân treân hôi ngaû veà tröôùc gaàn vôùi tö theá khi chaïy.Ngöôøi chaïy caàn ñöùng leäch sang beân,sao cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau.Hai HS ñöùng ôû tö theá cuøng caàm tín gaäy,hai tay caàm gaäy ñeàu duoãi thaúng vaø gaàn // vôùi maët ñaát – ñoù laø thôøi ñieåm hoaøn thaønh vieäc trao – nhaän tín gaäy ( sau ñoù HS trao seõ buoâng tín gaäy vaø ñaùnh tay veà sau,HS nhaän seõ caàm tín gaäy vaø ñaùnh tay ñoù veà tröôùc) +Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån + Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy tay traùi vaø ngöôïc laïi) 2/ ChuyÓn ®æi néi dung: C¸ch tæ chøc nh­ trªn 3/ Cñng cè: Gäi 6 HS (3 Nam, 3 N÷ ) lªn tËp 2 ®éng t¸c cña bµi TDND, vµ 5 ®éng t¸c cña nam. Sau ®ã cho HS nhËn xÐt vµ GV nh¾c nh÷ng ®iÓm cÇn l­u ý 15 phót 10phót 5 phót 4-6 L 2L- 8N 2- 4L ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒ CS - tËp trao tÝn gËy t¹i chç €€€€€€€ €€€€€€€ € CS -GV h­íng dÉn c¸ch thøc thùc hiÖn ®éng t¸c vµ lµm mÉu 1-2 lÇn - CS h­íng dÉn lµm theo nhãm - TËp trao nhËn tÝn gËy di chuyÓn €€€€€€ € €€€€€€ € ƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒ ‚GV -§éi h×nh nh­ trªn nh­ng ®æi néi dung (nt) - Cñng cè €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV -Gäi 6 hs kiªm tra c¸c ®éng t¸c võa häc cho ®iÓm miÖng PhÇn kÕt thóc + Th¶ láng tÝch cùc ( §i l¹i hÝt thë s©u) + Th¶ láng toµn th©n, rò m¹nh 2 ch©n, hÝt thë s©u kÕt hîp th¶ láng b¶ vai vµ tay + NhËn xÐt giê tËp,xuèng líp 5phót 4L x8N € € € € € € € € € ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV ƒCS GV lµm mÉu HS tËp theo €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV -GV nhËn xÐt buæi tËp vµ xuèng líp

File đính kèm:

  • docGiáo án1.doc.doc