Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 2: Thể dục nhịp điệu - Chạy bền - Năm học 2009-2010

I/ Mục Tiêu:

- Học động tác 1, 2, 3 của TDNĐ và HS phải thực hiện được 3 động tác đã

 được học

- HS phải nắm được kỷ thuật động tác và tích cực tập luyện

- HS phải nắm được kĩ thật chạy bên trên điạ hình tự nhiên và tích cực tập luyện

II/ Địa Điểm – Phương Tiện:

 - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện

 - Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi và tranh ảnh (nếu có), .

III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức:

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 2: Thể dục nhịp điệu - Chạy bền - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn số 2 TUẦN 2 Ngày soạn: 20/08/09 Tiết 2: Thể Dục Nhịp Điệu - Chạy Bền Dạy líp10A – 10I - ThÓ dôc nhÞp ®iÖu : + Häc ®éng t¸c 1,2,3 (bµi TDN§ cho nam riªng, n÷ (riªng) - Ch¹y bÒn : Bµi tËp 1 (tr 71) I/ Mục Tiêu: - Học động tác 1, 2, 3 của TDNĐ và HS phải thực hiện được 3 động tác đã được học - HS phải nắm được kỷ thuật động tác và tích cực tập luyện - HS phải nắm được kĩ thật chạy bên trên điạ hình tự nhiên và tích cực tập luyện II/ Địa Điểm – Phương Tiện: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi và tranh ảnh (nếu có), . III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp I. PhÇn më ®Çu: a. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu buæi häc - Th¨m hái häc sinh b. Khëi ®éng: - xoay c¸c khíp : cæ tay, cæ ch©n, h«ng, gèi - Ðp gi©y ch»ng däc, ngang - §i b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng 8-10' 3' 5' - GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp theo ®éi h×nh 4 hµng ngang cù ly hÑp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 h×nh 1a. §«i h×nh nhËn líp - Dµn hµng, cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay. thùc hiÖn theo sù chØ dÉn vµ ®iÒu khiÓn cña GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 h×nh 1b. §éi h×nh khëi ®éng. II. PhÇn c¬ b¶n: 1. Häc: a. ®éng t¸c 1,2,3 bµi TDN§ (dµnh cho N÷) - §éng t¸c 1: GiËm ch©n t¹i chç - §éng t¸c 2: Di chuyÓn ngang kÕt hîp víi cæ - §éng t¸c 3: L­ên 28-30' - Ph­¬ng ph¸p ph©n nhãm: + N÷ tËp ®éng t¸c 1,2,3 bµi TDN§: * * * * * * * * * * * * * * 0 h×nh 2a. §«i h×nh tËp bµi thÓ dôc. Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp - Ch¹y bÒn (dµnh cho nam). b. Häc: ®éng t¸c 1,2,3 bµi TDN§ (dµnh cho nam) - §éng t¸c 1: GiËm ch©n t¹i chç - §éng t¸c 2: Tay ch©n kÕt hîp víi di chuyÓn - §éng t¸c 3: Tay, ngùc di chuyÓn sang ngang. - Ch¹y bÒn (dµnh cho n÷). 2. Cñng cè bµi: 3V 2V 2' + GV giíi thiÖu ®éng t¸c, lµm mÉu nhanh, chËm, võa lµm võa ph©n tÝch vµ cho hs tËp theo tõng ®éng t¸c . + Nam ch¹y bÒn theo tèp 5 em . Mçi tèp ch¹y 3 vßng s©n tr­êng theo sù ®iÒu hµnh cña líp tr­ëng, gi¸m s¸t cña GV. - §éi h×nh, ph­¬ng ph¸p tËp nh­ h×nh 2a. * * * * * * * * * * * * * * 0 + N÷ ch¹y bÒn theo tèp 5 em . Mçi tèp ch¹y 2 vßng s©n tr­êng theo sù ®iÒu hµnh cña líp tr­ëng, gi¸m s¸t cña GV. - §éi h×nh 1b. GV gäi 4 hs lªn thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c ®· häc cho c¶ líp quan s¸t nhËn xÐt sau ®ã gv hÖ thèng. III. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ 3-5' - §éi h×nh 1b. - GV h­íng dÉn hs th¶ láng tÝch cùc. - §éi h×nh 1a - H­íng dÉn néi dung, c¸ch tËp cho hs.

File đính kèm:

  • docTDND Chay ngan chay ben.doc
Giáo án liên quan