Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 11: Chạy tiếp sức

i. nhiệm vụ:

 - chạy tiếp sức : kiểm tra

ii. yêu cầu:

- lớp trật tự đúng trang phục, nắm được nội dung tiết học.

iii. sân bãi:

- sân trường.

iv. dụng cụ: bàn đạp , gậy.

v. hoạt động trên lớp :

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 11: Chạy tiếp sức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN 11 BAỉI :CHAẽY TIEÁP SệÙC Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: Thụứi gian: 45 Phuựt I. Nhieọm vuù: - Chaùy tieỏp sửực : Kieồm tra II. Yeõu caàu: Lụựp traọt tửù ủuựng trang phuùc, naộm ủửụùc noọi dung tieỏt hoùc. III. Saõn baừi: Saõn trửụứng. IV. Duùng cuù: Baứn ủaùp , gaọy. V. Hoaùt ủoọng treõn lụựp : Noọi dung TG Hoaùt ủoọng cuỷa thaày Hoaùt ủoọng cuỷa troứ I. Mụỷ ủaàu: 1. Nhaọn lụựp: - Kieồm tra sú soỏ lụựp - Phoồ bieỏn noọi dung baứi . II. Troùng taõm: 1. Khụỷi ủoọng: - KẹC: Xoay caực khụựp: coồ tay, chaõn, khuyừu tay, baừ vai, caựnh tay, hoõng, goỏi, xoaùc doùc, xoaùc ngang. - KẹCM: Chaùy bửụực nhoỷ. Chaùy naõng cao ủuứi Chaùy goựt chaùm moõng Chaùy ủaùp sau. Chaùy taờng toỏc. 2. Chaùy tieỏp sửực : Kieồm tra - Kieồm tra khaỷ naờng phoỏi hụùp trao nhaọn tớn gaọy - Thang ủieồm : - ẹieồm 9-10 : Thửùc hieọn toỏt kyừ thuaọt trao-nhaọn tớn gaọy, phoỏi hụùp toỏt, toỏc ủoọ cao - ẹieồm 7-8: Thửùc hieọn toỏt kyừ thuaọt trao-nhaọn tớn gaọy, phoỏi hụùp toỏt, toỏc ủoọ trung bỡnh. - ẹieồm 5-6: Thửùc cụ baỷn kyừ thuaọt trao-nhaọn tớn gaọy, phoỏi hụùp toỏt, toỏc ủoọbatrung bỡnh. - ẹieồm 3-4:Thửùc hieọn ủửụùc kyừ thuaọt trao-nhaọn tớn gaọy, phoỏi hụùp ủửụùc toỏc ủoọ chaọm. III. Keỏt thuực: - Cuỷng coỏ, nhaọn xeựt, ủaựnh giaự. - Thaỷ loỷng. - Neõu nhieọm vuù giaựo aựn sau. - Ra baứi taọp veà nhaứ cho HS taọp luyeọn. - Xuoỏng lụựp 5’ 35’ 5’ 2x8 nhũp 2 laàn 5’ - Nhaọn lụựp - Hoỷi thaờm sửực khoeỷ HS. - Neõu nhieọm vuù yeõu caàu giaựo aựn - Hửụựng daón HS khụựi ủoọng theo voứng troứn hoaởc haứng ngang - Quan saựt HS khụỷi ủoọng - Cho HS taọp hụùp theo haứng ngang - Phoồ bieỏn noọi dung vaứ hỡnh thửực kieồm tra cho HS naộm - Chaỏm ủieồm cho tửứng HS -Goùi HS leõn thửùc hieọn ủoọng taực - Nhaọn xeựt ủaựnh giaự, hửụựng daón hoùc sinh thaỷ loỷng. - Giaỷi taựn -Lớp trửụỷng tập hợp lụựp,baựo caựo sú soỏ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚  GV - Lụựp trửụỷng ủieàu khieồn lụựp khụỷi ủoọng CS  GV - HS leõn kieồm tra theo tửứng caởp ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ XP ‚ ‚  GV ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚  GV

File đính kèm:

  • docTiet 11.doc