Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 70

A. Mục tiêu của bài:

- Qua bài học này học sinh biết những điểm cơ bản của nguyên tắc vừa sức trong tập luện TDTT.

- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào tập luyện và thi đấu

- Yêu cầu học sinh chú ý nghe giảng, xây dựng bài học và ghi chép bài đầy đủ.

B. Tiến trình bài học:

 

doc170 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 70, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quay người (Không có bóng). + Tập quay người có bóng + Tập quay người có bóng, có đối phương kèm. 2. Học mới: - Kỹ thuật 2 bước ném rổ bằng 1 tay trên vai. 3. củng cố: - Kỹ thuật hai bước dừng. - Kỹ thuật nhảy dừng - Kỹ thuật quay người - Kỹ thuật chuyền bóng bằng 1 tay trên vai. - Kỹ thuật hai bước ném rổ bằng 2 tay trên vai. 4. Luyện tập phát triển sức nhanh, khả năng phối hợp khéo léo và chuẩn xác. - Chạy nhanh bắt bóng ném rổ: + Hai người phục vụ thực hiện 1 lần bắt bóng và 1 lần chuyền bóng + Người thực hiện có 2 lần chuyền bóng và 2 lần bắt bóng và ném rổ IIi. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh và thả lỏng. 2. Giáo viên ngận xét giờ tập 3. Về nhà học sinh tự tập luyện cách di chuyển sức mạnh, nhanh 8 phút 150m 3x8 nhịp 1 lần 1 lần 32 phút 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 phút Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo Gv Lớp trưởng hướng dẫn lớp khởi động Gv nhận xét học sinh thực hiện bài cũ và vào bài mới Từng hàng ngang thực hiện kỹ thuật dẫn bóng tại chỗ và tiến. ƒ€ƒ€ƒƒ ƒ€ƒ€ƒƒ ƒ€ƒ€ƒƒ Hai Hs đứng đối diện theo hàng ngang thực hiện kỹ thuật. Hai hàng ngang cùng thực hiện N1: ƒ€ƒ€ƒƒ ƒ€ƒ€ƒƒ N2 ƒ€ƒ€ƒƒ ƒ€ƒ€ƒƒ Từng Hs thực hiện theo hàng dọc. Gv chú ý sửa sai cho từng Hs (nếu có) ƒ  ƒ  ƒ  ƒ  ƒ  - Một HS thực hiện lại kỹ thuật quay người, chuyền bóng bằng 1 tay trên vai và 2 tay trên đầu. Gv nhận xét và củng cố. Mỗi nhóm 3 học sinh phối hợp thực hiện. - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng. Tuaàn 32 Tieỏt 63 – 64 KIEÅM TRA BOÙNG ROÅ I. Nhieọm vuù: Kieồm tra kyỷ thuaọt boựng roồ II. Yeõu caàu: Thửùc hieọn ủuựng kyỷ thuaọt ủoọng taực. Lụựp traọt tửù ngieõm tuực trong kieồm tra III. ẹũa ủieồm phửụng tieọn: Saõn trửụứng, boựng saõn boựng. IV. Tieỏn trỡnh leõn lụựp: NOÄI DUNG LVẹ PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC I. Mở đầu: 1. ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số 2. Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu của bài học. 3. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân - Tập 6 động tác TD tay không. - Xoay các khớp, ép dây chắng 4. Khở động chuyên môn: - Tại chỗ chạy bước nhỏ 12 giây - Tại chỗ nâng cao đùi 12 giây II. NOÄI DUNG: Kieồm tra kú thuaọt nhaỷy neựm roồ baống moọt tay treõn vai Caựch cho ủieồm: ẹieồm 9 – 10: Thửùc hieọn ủuựng ủoọng taực , coự 2 quaỷ vaứo roồ hoaùc thửùc hieọn kú thuaọt nhaỷy neựm roồ toỏt, coự 01 quaỷ vaứo roồ ẹieồm 7 – 8: Thửùc hieọn ủoọng taực nhaỷy neựm roồ ủuựng, coự 01 quaỷ vaứo roồ hoaởc coự 3 quaỷ truựng vaứnh roồ hay truựng khung chửỷ nhaọt (45cm x 59cm)treõn baỷng roồ, kú thuaọt cụ baỷn ủuựng. ẹieồm 5 – 6: Thửùc hieọn kú thuaọt cụ baỷng ủuựng, coứn moọt vaứi say soựt nhoỷ, coự 1 quaỷ vaứo roồ hoaởc coự 2 quaỷ truựng vaứnh roồ hay truựng khung chửỷ nhaọt (45cm x 59cm) treõn baỷng roồ. ẹieồm 4 – 5: Khoõng thửùc hieọn ủửụùc kú thuaọt cụ baỷng nhaỷy neựm roồ( coự sai soựt). Khoõng coự laàn naứo vaứo roồ hoaùc moọt laàn truựng 1 vaứnh roồ hay truựng khung chửỷ nhaọt (45cm x 59cm)treõn baỷng roồ. ẹieồm 1 - 2: khoõng thửùc hieọn ủửụùc kú thuaọt cụ baỷng. III. Keỏt thuực: Hoài tổnh thaỷ loỷng Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt kieồm tra Coõng boỏ ủieồm Tuyeõn dửụng nhửừng HS ủaùt ủieồm toỏi ủa Daờng baứi taọp veà nhaứ 10 phuựt 30 phuựt 5 phuựt Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo Gv Lớp trưởng hướng dẫn lớp khởi động Phửụng phaựp kieồm tra, moói laàn kieồm tra 1 hoùc sinh vaứ goùi moọt HS chuaồn bũ Moói HS neựm 5 laàn tửứ vaùch qui ủũnh ụỷ nửừa saõn beõn phaỷi baỷng roồ (vụựi HS neựm roồ baứng tay phaỷi) € Lụựp €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ Giaỷi taựn Xuoỏng lụựp. TUAÀN 33 Tiết 65,66 OÂN cầu lông LUYệN TậP CHạY BềN TRÊN ĐịA HìNH Tự NHIÊN A. Mục tiêu của bài: Ôn tập chiến thuật đập cầu thẳng và chéo, chiến thuật phối hợp lùi đánh cầu cao sâu và di chuyển đánh cầu gần lưới. Luyện tập chạy bền. Yêu cầu hs luyện tập tích cực và hoàn thành khối lượng của bài học. B. Sân tập và dụng cụ: - Sân trường, cầu, vợt C. Tiến trình bài học: Nội dung KL/ TG Phương pháp I. Mở đầu: 1. ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số 2. Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu của bài học. 3. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân - Tập 6 động tác TD tay không. - Xoay các khớp, ép dây chắng 4. Khở động chuyên môn: - Tại chỗ chạy bước nhỏ 12 giây - Tại chõ nâng cao đùi 12 giây 5. kiểm tra bài cũ: - Một hs thực hiện kỹ thuật phát cầu cao sâu. - Một hs thực hiện kỹ thuật đập cầu đường thẳng, đường chéo. II. Nội dung bài mới 1. Cầu lông: - Ôn tập: + Kỹ thuật phối hợp đập cầu đường thẳng và đường chéo: + Phát cầu cao sâu + Chiến thuật phối hợp lùi đánh cầu cao – sâu và di chuyển đành cầu gần lưới 3.Củng cố: - Kỹ thuật phối hợp đập cầu đường thẳng và đường chéo: - Phát cầu cao sâu - Chiến thuật phối hợp lùi đánh cầu cao – sâu và di chuyển đành cầu gần lưới 4. Luyện tập chạy bền địa hình khu vực trong trường chạy liên tục đến hết cự ly - Học sinh nam chạy 12000m - Học sinh nữ chạy 700m * Chạy đúng với cảm giác tốc độ của các buổi tập trước đó, khi cách đích 200m (với nam) 150m (với nữ) thì lượng sức mình để tăng tốc hay rút đích IIi. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh và thả lỏng. 2. Giáo viên ngận xét giờ tập 3. Về nhà học sinh tự tập luyện đánh cầu lông, ôn tập bổ trợ phát triển sức mạnh, nhanh - lò cò. - Chạy lên dốc. - Chạy biến tốc 8 phút 150m 3x8 nhịp 1 lần 1 lần 2 lần 32 phút 1 lần 1 lần 5 phút Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo Gv Lớp trưởng hướng dẫn lớp khởi động Gv nhận xét học sinh thực hiện bài cũ và vào bài mới Hai học sinh đứng đối diện qua lưới thực hiện kỹ thuật phát cầu cao sâu Gv phân nhóm và vị trí cho lớp tập luyện: - Hai học sinh đứng đối diện qua lưới và trên sân thực hiện kỹ thuật đập cầu. - các nhóm thay nhau vào sân thự hiện chiến thuật - Giáo viên quan sát và điều chỉnh - Một HS thực hiện chiến thuật phối hợp lùi đánh cầu cao – sâu và di chuyển đành cầu gần lưới Gv nhận xét và củng cố. - Học sinh nam chạy 4 vòng - Học sinh nữ chạy 2 vòng cộng thêm 100m - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng. TUAÀN 34 TIEÁT 67,68 OÂN TAÄP CUOÁI NAấM - OÂN cầu lông LUYệN TậP CHạY BềN TRÊN ĐịA HìNH Tự NHIÊN A. Mục tiêu của bài: Ôn tập chiến thuật đập cầu thẳng và chéo, chiến thuật phối hợp lùi đánh cầu cao sâu và di chuyển đánh cầu gần lưới. Luyện tập chạy bền. Yêu cầu hs luyện tập tích cực và hoàn thành khối lượng của bài học. B. Sân tập và dụng cụ: - Sân trường, cầu, vợt C. Tiến trình bài học: Nội dung KL/ TG Phương pháp I. Mở đầu: 1. ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số 2. Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu của bài học. 3. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân - Tập 6 động tác TD tay không. - Xoay các khớp, ép dây chắng 4. Khở động chuyên môn: - Tại chỗ chạy bước nhỏ 12 giây - Tại chõ nâng cao đùi 12 giây 5. kiểm tra bài cũ: - Một hs thực hiện kỹ thuật phát cầu cao sâu. - Một hs thực hiện kỹ thuật đập cầu đường thẳng, đường chéo. II. Nội dung bài mới 1. Cầu lông: - Ôn tập: + Kỹ thuật phối hợp đập cầu đường thẳng và đường chéo: + Phát cầu cao sâu + Chiến thuật phối hợp lùi đánh cầu cao – sâu và di chuyển đành cầu gần lưới 3.Củng cố: - Kỹ thuật phối hợp đập cầu đường thẳng và đường chéo: - Phát cầu cao sâu - Chiến thuật phối hợp lùi đánh cầu cao – sâu và di chuyển đành cầu gần lưới 4. Luyện tập chạy bền địa hình khu vực trong trường chạy liên tục đến hết cự ly - Học sinh nam chạy 12000m - Học sinh nữ chạy 700m * Chạy đúng với cảm giác tốc độ của các buổi tập trước đó, khi cách đích 200m (với nam) 150m (với nữ) thì lượng sức mình để tăng tốc hay rút đích IIi. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh và thả lỏng. 2. Giáo viên ngận xét giờ tập 3. Về nhà học sinh tự tập luyện đánh cầu lông, ôn tập bổ trợ phát triển sức mạnh, nhanh - lò cò. - Chạy lên dốc. - Chạy biến tốc 8 phút 150m 3x8 nhịp 1 lần 1 lần 2 lần 32 phút 1 lần 1 lần 5 phút Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo Gv Lớp trưởng hướng dẫn lớp khởi động Gv nhận xét học sinh thực hiện bài cũ và vào bài mới Hai học sinh đứng đối diện qua lưới thực hiện kỹ thuật phát cầu cao sâu Gv phân nhóm và vị trí cho lớp tập luyện: - Hai học sinh đứng đối diện qua lưới và trên sân thực hiện kỹ thuật đập cầu. - các nhóm thay nhau vào sân thự hiện chiến thuật - Giáo viên quan sát và điều chỉnh - Một HS thực hiện chiến thuật phối hợp lùi đánh cầu cao – sâu và di chuyển đành cầu gần lưới Gv nhận xét và củng cố. - Học sinh nam chạy 4 vòng - Học sinh nữ chạy 2 vòng cộng thêm 100m - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng. TUAÀN 35 TIEÁT 69,70 THI HOẽC Kè II kiểm tra kỹ thuật cầu lông A. Mục tiêu của bài: - Kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện của học sinh trong quá trình tập luyện và tự tập luyện môn cầu lông. B. Sân tập và dụng cụ: Sân cầu lông của trường, vợt, quả cầu. C. Tiến trình bài học: Nội dung KL/ TG Phương pháp I. Mở đầu: 1. ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số, Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu của bài học. 2. Khởi động: - Tập 6 động tác TD tay không. - Xoay các khớp, ép dây chắng - Tại chỗ chạy bước nhỏ 12 giây - Tại chõ nâng cao đùi 12 giây II. Nội dung bài mới 1. Kiểm tra: - Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay (trên đầu). - Cách cho điểm: Soỏ quaỷ ủaựnh ủửụùc chaỏt lửụùng ủieồm 9-10 7-8 5-6 4 3 2 1 0 A 10 9 8 7 6 5 4 3 B 9 8 7 6 5 4 3 2 C 8 7 6 5 4 3 2 1 A: Đúng kỹ thuật B: Còn một vài sai sót nhỏ. C: Còn sai sót nhiều -- HS kiểm tra được chọn người phục vụ - Trường hợp nười phục vụ phát cầu không chính xác, người kiểm tra không đánh quả cầu đó III. Kết thúc: 1. Giáo viên ngận xét giờ kiểm tra. 3. Về nhà học sinh tự tập luyện bổ trợ phát triển sức mạnh, nhanh 6 phút 34 phút 5 phút Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo Gv Lớp trưởng hướng dẫn lớp khởi động HS kiểm tra đứng một bên sân(trong phạm vi nửa cuối sân) người phục vụ cầm vợt và cầu đứng ở nửa sân bên kia trong khu vực phát cầu Người phục vụ phát cầu cao sâu sang sân để người kiểm tra sử dụng kỹ thuật đánh cầu trên đầu đánh trả lại sao cho điểm rơi của cầu ở 1/3 cuối sân bên người phục vụ Hoùc sinh kieồm tra song tửù thaỷ loỷng

File đính kèm:

  • docGIAO AN KHOI 11.doc