Giáo án Thể dục Lớp 11 - Bài 1: Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh - Năm học 2009-2010

 I- MỤC TIấU:

1- Về kiến thức:

 - Nắm chắc những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quõn sự. xỏc định rừ trỏch nhiệm đối với nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, hoàn thành chương trỡnh giỏo dục quốc phũng đạt kết quả tốt:

2- Về thỏi độ:

 - Chấp hành đầy đủ cỏc quy định về đăng kớ nghĩa vụ quõn sự, sẵn sàng nhập ngũ sắn sàng tham gia vào cỏc hoạt động quốc phũng ở nhà trường, ở địa phương và xõy dựng quõn đội.

 - Xõy dựng niềm tự hào và trõn trọng truyền thồng vẻ vang của quõn đội nhõn dõn Việt Nam, săn sàng nhập ngũ, sẵn sàng phục vụ trong ngạch dự bị động viờn.

 II- CẤU TRÚC THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:

 1- Cấu trỳc nội dung:

Bài học gồm 3 phần:

 - Sự cần thiết phải ban hành luật nghĩa vụ quõn sự.

 - Nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quõn sự:

 - Trỏch nhiệm của học sinh.

 2- Nội dung trọng tõm.

 - Nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quõn sự.

 - Trỏch nhiệm của học sinh.

 3- Phõn bố thời gian.

 - Tổng số 4 tiết:

 - Phõn bố:

 Tiết 1: Sự cần thiết ban hành Luật nghĩa vụ quõn sự, giới thiệu khỏi quỏt về luật.

 Tiết 2: Những quy định chung, chuẩn bị cho thanh niờn nhập ngũ.

 Tiết 3: Phục vụ tạingũ trong thời bỡnh, xử lớ cỏc vi phạm Luật nghĩa vụ quõn sự.

 Tiết 4: Trỏch nhiệm của học sinh.

 

doc8 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/04/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Bài 1: Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
caàu hoù phaỷi luoõn trao doài baỷn chaỏt caựch maùng ủoự. + Moùi quaõn nhaõn (taùi nguừ vaứ dửù bũ) trong thụứi gian taọp trung laứm nhieọm vuù coự quyeàn vaứ nghúa vuù cuỷa coõng daõn, noựi leõn quaõn ủoọi ta laứ quaõn ủoọi caựch maùng, moọt boọ phaọn cuỷa nhaứ nửựục coọng hoaứ XHCN Vieọt Nam. ễỷ moọt soỏ nửụực tử baỷn, ngửụứi daõn khi laứm nghúa quaõn sửù bũ tửụực moọt soỏ quyeàn nhử ửựng cửỷ, baàu cửỷ + Moùi coõng daõn nam khoõng phaõn bieọt thaứnh phaàn xaừ hoọi, tớn ngửụừng, toõn giaựo, trỡnh ủoọ ,coự nghúa vuù phuùc vuù taùi nguừ trong QẹND Vieọt Nam. ẹoỏi vụựi coõng daõn nửừ coự trỡnh ủoọ chuyeõn moõn, kú thuaọt caàn cho quaõn ủoọi, trong thụứi bỡnh, ủaờng kớ nghúa vuù QS vaứ ủửụùc goùi taọp trung huaỏn luyeọn neỏu tửù nguyeọn thỡ coự theồ ủửụùc phuùc vuù taùi nguừ, trong thụứi chieỏn coõng daõn nửừ ủửụùc goùi nhaọp nguừ vaứ ủaỷm nhieọm coõng taực thớch hụùp. ẹoỏi vụựi coõng daõn ủang trong thụứi kỡ bũ phaựp luaọt hoaởc toaứ aựn tửựục quyeàn phuùc vuù trong caực LLVT, coõng daõn ủang bũ giam giửừ thỡ khoõng ủửụùc laứm NVQS. b) Chuaồn bũ cho thanh nieõn phuùc vuù taùi nguừ. Chuaồn bũ toỏt seừ taùo ủieàu kieọn cho thanh nieõn khi nhaọp nguừ hoaứn thaứnh ủửụùc nghúa vuù cuỷa mỡnh. Noọi dung chuaồn bũ cho thanh nieõn. - Laứm toỏt coõng taực giaựo duùc chớnh trũ, tử tửụỷng. ẹaõy laứ vieọc laứm raỏt coõng phu, phaỷi ủửụùc tieỏn haứnh tửứ nhoỷ ủeỏn luực trửụỷng thaứnh, ga81n chaởt cheừ giửừa gia ủỡnh nhaứ trửụứng, xaừ hoọi. Luực naứy caàn taọp trung giaựo duùc: Loứng yeõu nửụực, yeõu CNXH, Luaọt NVQS, traựch nhieọm nghúa vuù cuỷa thanh nieõn ủoỏi vụựi sửù nghieọp baỷo veọ toồ quoỏc. - Huaỏn luyeọn quaõn sửù phoồ thoõng, theo chửụng trỡnh GDQP 10, 11, 12. Laứm toỏt nhieọm vuù huaỏn luyeọn phoồ thoõng seừ taùo thuaọn lụùi ủeồ tieỏp thu chửụng trỡnh huaỏn luyeọn cụ baỷn cuỷa ngửụứi chieỏn sú. - ẹaứo taùo caựn boọ, nhaõn vieõn chuyeõn moõn kú thuaọt cho quaõn ủoọi. + Xaực ủũnh roừ traựch nhieọm cuỷa caực cụ quan nhaứ nửụực, caực ủũa phửụng coự trửụứng daùy ngheà, trửụứng trung hoùc chuyeõn nghieọp, trửụứng cao ủaỳng, trửụứng ủaùi hoùc. + Thaỏy roừ yự nghúa khi laứm toỏt vieọc naứy: Coự lụùi cho kinh teỏ phaựt trieồn; quoỏc phoứng, quaõn ủoọi seừ giaỷm bụựt trửụứng lụựp; laứ ủieàu kieọn ủeồ giaỷm thụứi gian phuùc vuù taùi nguừ ủoỏi vụựi moọt soỏ coõng daõn. -ẹaờng kớ NVQS vaứ kieồm tra sửực khoỷe ủoỏi vụựi coõng daõn nam ủuỷ 17 tuoồi. + Laứ vieọc laứm haứng naờm cuỷa caực ủũa phửụng. + ẹeồ naộm chaộc lửùc lửụùng, laứm keỏ hoaùch goùi thanh nieõn nhaọp nguừ naờm sau, hửụựng daón coõng taực chuaồn bũ phuùc vuù taùi nguừ cho thanh nieõn. c) Phuùc vuù taùi nguừ trong thụứi bỡnh. - Lửựa tuoồi goùi nhaọp nguừ. Coõng daõn nam ủuỷ 18 tuoồi ủeỏn heỏt 25 tuoồi (tớnh theo ngaứy, thaựng, naờm sinh ). - Thụứi haùn phuùc vuù taùi nguừ trong thụứi bỡnh : + ẹoỏi vụựi haù sú quan, binh sú laứ 18 thaựng. + ẹoỏi vụựi haù sú quan chổ huy, haù sú quan vaứ binh sú chuyeõn moõn kú thuaọt do quaõn ủoọi ủaứo taùo, haù sú quan vaứ binh sú treõn taứu haỷi quaõn laứ 24 thaựng. - Nhửừng coõng daõn sau ủaõy ủửụùc taùm hoaừn goùi nhaọp nguừ trong thụứi bỡnh: + Chửa ủuỷ sửực khoỷe phuùc vuù taùi nguừ theo keỏt luaọn cuỷa hoọi ủoàng khaựm sửực khoỷe. + Laứ lao ủoọng duy nhaỏt phaỷi trửùc tieỏp nuoõi ngửụứi khaực trong gia ủỡnh khoõng coứn sửực lao ủoọng hoaởc chửa ủeỏn tuoồi lao ủoọng. + Coự anh, chũ hoaởc em ruoọt laứ haù sú quan, binh sú ủang phuùc vuù taùi nguừ. + Giaựo vieõn, nhaõn vieõn y teỏ, thanh nieõn xung phong ủang laứm vieọc ụỷ vuứng saõu, vuứng xa, bieõn giụựi, haỷi ủaỷo, vuứng ủaởc bieọt khoự khaờn; caựn boọ, coõng chửực, vieõn chửực ủửụùc ủieàu ủoọng ủeỏn laứm vieọc ụỷ nhửừng vuứng noựi treõn. + ẹang nghieõn cửựu coõng trỡnh khoa hoùc caỏp nhaứ nửụực ủửụùc boọ trửụỷng, thuỷ trửụỷng cụ quang ngang boọ hoaởc ngửụứi coự chửực vuù tửụng ủửụng chửựng nhaọn. + ẹang hoùc ụỷ caực trửụứng phoồ thoõng, trửụứng daùy ngheà, trửụứng trung hoùc chuyeõn nghieọp, trửụứng cao ủaỳng, trửụứng ủaùi hoùc do chớnh phuỷ quy ủũnh. + ẹi xaõy dửùng vuứng kinh teỏ mụựi trong 3naờm ủaàu. - Nhửừng coõng daõn sau ủaõy ủửụùc mieón goùi nhaọp nguừ trong thụứi bỡnh : + Con cuỷa lieọt sú, con cuỷa thửụng binh haùng moọt, con cuỷa beọnh binh haùng moọt. + Moọt ngửụứi anh hoaởc em trai cuỷa lieọt sú . + Moọt con trai cuỷa thửụng binh haùng hai. + Thanh nieõn xung phong, caựn boọ, coõng chửực, vieõn chửực ủaừ phuùc vuù ụỷ vuứng saõu, vuứng xa, bieõn giụựi, haỷi ủaỷo, vuứng ủaởc bieọt khoự khaờn ủaừ phuùc vuù tửứ 24 thaựng trụỷ leõn. - Hieọn nay, ủeồ khuyeỏn khớch, taùo ủieàu kieọn cho thanh nieõn tranh thuỷ hoùc taọp naõng cao trỡnh ủoọ theo thoõng tử lieõn boọ soỏ 1144/TTLB-QP-GDẹT ngaứy 15/6/95 hoaừn goùi nhaọp nguừ cho hoùc sinh ủang hoùc ụỷ caực trửụứng thuoọc heọ taọp trung, daứi haùn do caỏp tổnh, caỏp boọ quaỷn lyự - Cheỏ ủoọ chớnh saựch ủoỏi vụựi haù sú quan, binh sú phuùcvuù taùi nguừ : + ẹaỷm baỷo cheỏ ủoọ vaọt chaỏt vaứ tinh thaàn phuứ hụùp vụựi tớnh chaỏt nhieọm vuù cuỷa quaõn ủoọi. + ẹửụùc hửụỷng cheỏ ủoọ nghổ pheựp naờm theo quy ủũnh . + ẹửụùc hửụỷng cheỏ ủoọ phaàn traờm phuù caỏp haứng thaựng theo quy ủũnh . + ẹửụùc tớnh nhaõn khaồu ụỷ gia ủỡnh ủeồ hửụỷng cheỏ ủoọ ủieàu chổnh ủaỏt canh taực, dieọn tớch nhaứ ụỷ. + ẹửụùc tớnh thụứi gian coõng taực lieõn tuùc. + ẹửoc hửụỷng cheỏ ủoọ ửu tieõn mua veự ủi laùi baống caực phửụng tieõn giao thoõng . + ẹửụùc hửụỷng ửu ủaừi bửu phớ . d) Xửỷ lyự caực vũ phaùm luaọt nghúa vuù quaõn sửù: - Xửỷ lyự caực vi phaùm luaọt NVQS, nhaàm baỷo ủaỷm tớnh nghieõm minh vaứ trieọt ủeồ cuỷa phaựp luaọt. - Baỏt keồ ai vi phaùm luaọt NVQS ủieàu bũ xửỷ lyự theo phaựp luaọt tuyứ theo mửực ủoọ vi phaùm nheù hay naởng maứ xửỷ lyự kổ luaọt, xửỷ phaùt haứnh chớnh, bũ truy cửựu traựch nhieọm hỡnh sửù. III- Nhiệm vụ của học sinh trong việc chấp hành luật NVQS 1 . Hoùc taọp quaõn sửù , chớnh trũ, reứn luyeọn theồ lửùc do trửụứng lụựp toồ chửực . - ẹeà cao traựch nhieọm cuỷa caực trửụứng (hieọu trửụỷng ) trong vieọc toồ chuc huaỏn luyeọn quaõn sửù phoồ thoõng cho thanh nieõn ụỷ cụ sụỷ mỡnh. - Noọi dung huaỏn luyeọn quaõn sửù (GDQP) do boọ quoỏc phoứng quy ủũnh, caực boọ GD-ẹT, Boọ lao ủoọng – thửụng binh vaứ xaừ hoọi ban haứnh chửụng trỡnh ủeồ thửùc hieọn thoỏng nhaỏt treõn phaùm vi caỷ nửụực. - Traựch nhieọm cuỷa HS ủang hoùc taùi caực trửụứng : + phaỷi hoùc taọp xong chửụng trỡnh GDQP theo quy ủũnh. +Coự thaựi ủoọ nghieõm tuực, traựch nhieọm ủaày ủuỷ trong hoùc taọp reứn luyeọn ủaùt keỏt quaỷ toỏt trong hoùc taọp . + Keỏt hụùp hoùc ủi ủoõi vụựi haứnh, vaọn duùng kieỏn thửực ủaừ hoùc vaứo vieọc xaõy dửùng neỏp soỏng sinh hoaùt taọp theồ, kổ luaọt vaờn minh ,, chaỏp haứnh ủaày ủuỷ caực quy ủũnh trong luaọt NVQS. 2. Chaỏp haứnh nhửừng quy ủũnh veà ủaờng kớ NVQS. - Tuoồi ủaờng kớ NVQS: + Moùi coõng daõn nam ủuỷ 17 tuoồi trong naờm, nhửừng coõng daõn trong naờm , theo leọnh goùi cuỷa chổ huy trửụỷng QS huyeọn ( Quaọn, thaứnh phoỏ trửùc thuoọc tổnh) . - Hoùc sinh ủaờng kớ NVQS theo quy ủũnh cuù theồ cuỷa trửụỷng ban chổ huy quaõn sửù huyeọn ( Quaọn, thaứnh phoỏ trửùc thuoọc tổnh) nụi cử truự vaứ hửụựng daón cuỷa nhaứ trửụứng. - YÙ nghúa cuỷa vieọc ủaờng kớ NVQS : + ẹaờng kớ NVQS ủeồ naộm tỡnh hỡnh baỷn thaõn vaứ gia ủỡnh HS giuựp cho vieọc tuyeồn choùn. Goùi nhaọp nguừ chớnh xaực. + ẹaỷm baỷo coõng baống XH trong thửùc hieọn luaọt NVQS. +HS ủaờng kớ phaỷi keõ khai ủaày ủuỷ, chớnh xaực, ủuựng thụứi gian quy ủũnh . 3. ẹi kieồm tra sửực khoeỷ vaứ khaựm sửực khoỷe. - Traựch nhieọm cụ quan : + Kieồm tra sửực khoỷe, cho nhửừng coõng daõn ủaờng kớ NVQS laàn ủaàu, do cụ quan quaõn sửù huyeọn (( Quaọn, thaứnh phoỏ trửùc thuoọc tổnh) phuù traựch. Nhaàm kieồm tra theồ lửùc, phaựt hieọn nhửừng beọnh taọt vaứ hửụựng daón coõng daõn phoứng beọnh, chửừa beọnh ủeồ giửừ vửừng vaứ naõng cao sửực khoỷe chuaồn bũ cho vieọc nhaọp nguừ. + Khaựm sửực khoỷe, cho nhửừng coõng daõn trong dieọn nhaọp nguừ, do hoọi ủoàng khaựm sửực khoỷe huyeọn ( Quaọn, thaứnh phoỏ trửùc thuoọc tổnh) Phuù traựch. Nhaốm tueồn choùn nhửừng coõng daõn ủuỷ tieõu chuaồn vaứo phuùc vuù taùi nguừ. * Traựch nhieọm HS: + ẹi kieồm tra vaứ khaựm sửực khoỷe theo giaỏy goùi cuỷa ban chổ huy quaõn sửù huyeọn ( Quaọn, thaứnh phoỏ trửùc thuoọc tổnh) nụi cử truự . + ẹi kieồm tra vaứ khaựm sửực khoỷe, ủuựng thụứi gian , ủũa ủieồm theo quy ủũnh trong giaỏy goùi trong luực kieồm tra, khaựm sửực khoỷe, phaỷi tuaõn thuỷ ủaày ủuỷ caực nguyeõn taộc thuỷ tuùc ụỷ phoứng khaựm. 4. Chaỏp haứnh nghieõm chổnh leọnh goùi nhaọp nguừ. - Traựch nhieọm cụ quan : + Leọnh goùi nhaọp nguừ : theo quy ủũnh cuỷa UBND, chổ huy trửụỷng quaõn sửù huyeọn, quaõn, thũ xaừ, thaứnh phoỏ thuoọc tổnh goùi tửứng coõng daõn nhaọp nguừ. + leọnh goùi nhaọp nguừ phaỷi ủửụùc ủửatrửụực 15 ngaứy ng. - Traựch nhieọm cuỷa coõng daõn ủửụùc goùi nhaọp nguừ : + Phaỷi coự maởt ủuựng thụứi gian, ủũa ủieồm ghi trong leọnh goùi nhaọp nguừ. + Coõng daõn khoõng chaỏp haứnh leọnh goùi nhaọp nguừbũ xửỷ lyự theo ủieàu 69 cuỷa luaọt NVQS vaứ vaón trong dieọn nhaọp nguừ cho ủeỏn khi heỏt 35 tuoồi. Keỏt luaọn : - Luaọt NVQS cuỷa chuựng ta nhaốm thửứa keỏ, phaựt huy truyeàn thoỏng yeõu nửụực, chuỷ nghúa anh huứng caựch maùng cuỷa nhaõn daõn ta, nhaốm thửùc hieọn quyeàn laứm chuỷ cuỷa coõng daõn vaứ taùo ủieàu kieọn cho coõng daõn laứm troứn nghúa vuù baỷo veọ toồ quoỏc. ẹoàng thụứi njoự ủaựp ửựng ủửụùc nhu caàu xaõy dửùng quaaõn ủoọi trong thụứi kiỡ mụựi. - Luaọt NVQS goàm 11 chửụng, 71 ủieàu. Khi nghieõn cửựu, hoùc taọp luaọt NVQS, HS caàn naộm vửừng moọt soỏ noọi dung cụ baỷn : nghúa vuù cuỷa QNTN vaứ QNDB, naộm vửừng coõng taực chuaồn bũ cho thanh nieõn nhaọp nguừ, naộm vửừng nhửừng vaỏn ủeà chớnh phuùc vuù taùi nguừ trong thụứi bỡnh nhử : Lửựa tuoồi oùi nhaọp nguừ, thụứi gian phuùc vuù taùi nguừ, naộm ủoỏi tửụùng ủửụùc hoaừn goùi nhaọp nguừ vaứ naộm ủửoc cheỏ ủoọ chớnh saựch ủoỏi vụựi haù sú quan, binh sú taùi nguừcuừng nhử vieọc xửỷ lyự caực vi phaùm luaọt NVQS. - Treõn cụ sụỷ naộm vửừng luaọt NVQS ủeồ cho HS thửùc hieọn theo ủuựng nhửừng gỡ luaọt ủaừ quy ủũnh .

File đính kèm:

  • docBAI 2 Luat nhia vu QS va trach nhiem cua HS.doc