Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 47 - Phạm Thanh Ngân

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Nhãy cao: + Luyện tập nâng cao kỹ năng nhãy cao kiểu nằm nghiên.

 Cầu lông: + Ôn kỹ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay.

 + Ôn những nội dung học sinh còn yếu.

 Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 2. Kỹ năng: Nhãy cao: + Thực hiện được hoàn chỉnh kỹ thuật nhãy cao kiểu nằm nghiên.

 Cầu lông : + Thực hiện được kỹ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay ( tốt đối với nam và tương đối đối với nữ)

 Chạy bền: + Chạy với tốc độ vừa sức.

 3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh lòng yêu thích, thái độ tích cực trong tập luyên TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

1.Địa điểm : Sân trường THPT Nguyễn Trân ( nơi sạch sẽ, an toàn, thoáng mát).

2.Phương tiện :

 Giáo viên : Giáo án, bộ trụ xà nhãy cao, nệm, đường chạy, phương pháp giảng dạy.

 Học sinh : Nắm kỹ bài cũ, trang phục gọn gàng sạch sẽ, chuẩn bị dụng cụ tập luyện: Vợt cầu lông, bông cầu.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 47 - Phạm Thanh Ngân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD – ĐT Bình Định Trường THPT Nguyễn Trân Tiết : 47 Tuần : Người soạn: Phạm Thanh Ngân --- š&› --- Ngày soạn : 15/ 2/ 2009 GIÁO ÁN TÊN BÀI DẠY: NHÃY CAO : LUYỆN TẬP NÂNG CAO KỸ THUẬT VÀ THÀNH TÍCH NHÃY CAO KIỂU “NẰM NGHIÊNG” CẦU LÔNG : ÔN KỸ THUẬT DI CHUYỂN KẾT HỢP ĐÁNH CẦU THẤP THUẬN VÀ TRÁI TAY CHẠY BỀN : CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nhãy cao: + Luyện tập nâng cao kỹ năng nhãy cao kiểu nằm nghiên. Cầu lông: + Ôn kỹ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay. + Ôn những nội dung học sinh còn yếu. Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: Nhãy cao: + Thực hiện được hoàn chỉnh kỹ thuật nhãy cao kiểu nằm nghiên. Cầu lông : + Thực hiện được kỹ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay ( tốt đối với nam và tương đối đối với nữ) Chạy bền: + Chạy với tốc độ vừa sức. 3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh lòng yêu thích, thái độ tích cực trong tập luyên TDTT. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm : Sân trường THPT Nguyễn Trân ( nơi sạch sẽ, an toàn, thoáng mát). 2.Phương tiện : Giáo viên : Giáo án, bộ trụ xà nhãy cao, nệm, đường chạy, phương pháp giảng dạy. Học sinh : Nắm kỹ bài cũ, trang phục gọn gàng sạch sẽ, chuẩn bị dụng cụ tập luyện: Vợt cầu lông, bông cầu. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A. PHẦN Ở ĐẦU: 5–8 ‘ 1 - Nhận lớp: + Điểm danh. + Hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh 2’ 1 - Giáo viên đúng giờ nhận lớp - Học sinh:+Tập trung nhanh, trang phục gọn gàng. +Báo cáo sĩ số và tình hình sức khoẻ của lớp. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ä : Giáo viên 2 - Nội dung: + Ôân kỹ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận và trái tay. + Lyện tập nâng cao kỹ thuật nhãy cao kiểu “nằm nghiêng”. 1’ 1 - Giaùo vieân phoå bieán ngaén goïn ñaày ñuû noäi dung. - Hoïc sinh chuù yù laéng nghe vaø naém baét noäi dung yeâu caàu giôø hoïc. X X X X X X X X X X X X X X Ä 3- Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp. + Éùp dẽo các cơ. 2’ 2 lần 8 nhịp - Học sinh khởi động tích cực nghiêm túc không thụ động. - Khởi động chuyên môn: + Đá chân lăng từ sau ra trước. + Cầm vợt xoay cổ tay. 2’ 2 lần 8 nhịp - Kiểm tra bài củ: + Gọi 2 học sinh lên kiểm tra nội dung nhãy cao kiểu “nằm nghiêng” 1’ B - PHẦN CƠ BẢN: 1. Nhoùm nöõ luyeän taäp naâng cao thaønh tích nhaõy cao kieåu “naèm nghieâng”, nhoùm nam oân kyõ thuaät di chuyeån keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän vaø traùi tay. a. Nhoùm nöõ luyeän taäp naâng cao thaønh tích nhaõy cao kieàu”naèm nghieâng”: + Hoaøn thieän 4 giai ñoaïn kyõ thuaät nhaõy cao kieåu naèm nghieâng. + Naâng cao thaønh tích nhaõy cao kieåu ‘ naèm nghieâng”. b.Nhoùm nam oân kyõ thuaät di chuyeån keát hôïp ñaùnh caàu thuaän vaø traùi tay: Thöïc hieän di chuyeån khoâng caàu sau ñoù thöïc hieän coù caàu: +Di chuyeàn böôùc cheùo, böôùc ñeäm. +Di chuyeån tieán ñôû caàu hai goùc gaàn löôùi. +Di chuyeån luøi hai goùc cuoái saân.â 2 – Ñoåi nhoùm: Nhoùm nam luyeän taäp naâng cao thaønh tích nhaõy cao kieåu “naèm nghieâng”, nhoùm nöõ oân kyõ thuaät di chuyeån keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän vaø traùi tay. 3- Ñoái ñaõi caù bieät: + Hoïc sinh ñau oám, söùc khoûe yeáu khoâng ñuû khaû naêng hoïc taäp. + hoïc sinh coù khaû naêng hoïc toát. + Hoïc sinh coøn yeáu. 4 – Cuõng coá: 3. Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy treân ñòa hình töï nhieân. 32–35’ 13’ 13’ 5’ - Tiến hành phân nhóm ôn luyện theo yêu cầu của bài. Giáo viên: + Hướng dẫn các em ôn luyện, cắt cử cán sự quản lý. + Quan sát, sửa sai cho từng em. + Yêu cầu học sinh phải chú trọng đến việc hoàn thiện kỹ thuật, nghiêm túc trong tập luyện và phát huy tinh thần tự giác. Học sinh: + Nghiêm túc trong tập luyện. + Luyện tập nâng cao thành tích nhãy cao kiểu “ nằm nghiêng”: Phối hợp hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỷ thuật ở mức xà thấp ( 70 cm). Sau mỗi lần nhảy nâng dần xà lên thêm 5 cm. Chú trọng đến phần hoàn thiện kỹ thuật. Giai đoạn chạy đà: Giai đoạn dậm nhãy, đá chân lăng: Cách đặt chân dậm nhãy: Giai đoạn trên không qua xà: + Ôn kỹ thuật di chuyền kết hợp đánh cầu thấp thuận và trái tay: Luyện tập động tác kỹ thuật không cầu thật nhuần nhuyễn mới luyện tập với cầu. Di chuyển nhanh nhẹn chính xác, đánh đúng kỹ thuật. Tiến trình ôn luyện như nhau nhưng yêu cầu đối với nam cao hơn đối với nữ (đặc biệt là thành tích nhãy cao). - Cho kiến tập. - Có bài tập nâng cao. - Có bài tập phù hợp, động viên các em luyện tập thêm tại nhà. - GV chốt trọng tâm giờ học Cho caùc em chaïy theo nhoùm nam vaø nöõ. Ñoäng vieân caùc em khoâng neân ñi boä. Nam: 1 voøng saân Nöõ : 2 voøng saân X X X X X X X Ä Nhoùm nam luyeän taäp caàu loâng. Ä Giaùo vieân quan saùt söûa sai. ¬ ® ¯ ¯ X X X X X X X X X X X X X X X X Nhoùm nöõ luyeän taäp nhaõy cao. Tieán haønh ñoåi nhoùm giöõa nam vaø nöõ. Boá trí vò trí quan saùt thuaän lôïi cho caùc em kieán taäp X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ä - Giaùo vieân phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu cuûa baøi taäp chaïy beàn. SVĐ C– PHẦN KẾT THÚC: 3-5’ X X X X X X X X X X X X X X Ä 1. Thả lõng: tập hợp lớp 2’ - Cho học sinh giãn cách đội hình, yêu cầu học sinh thả lõng tích cực. - Giáo viên hướng dẫn thả lõng. - Giáo viên nhận xét lớp dặn dò và giao bài tập. 2. Nhật xét ưu khuyết điểm. 1’ - Yêu cầu học sinh nghe để rút kinh nghiệm. 3. Bài tập về nhà. 1’ - Luyện tập chạy bền, tiếp tục ôn luyện các kỹ thuật đã được ôn trong buổi học. 4. Xuống lớp: dặn dò lớp. 1’ - Thầy trò chào nhau. IV – RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG: ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ Tam Quan, Ngày Tháng Năm 2009 Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh thực hiện Bùi Miền Pham Thanh Ngân

File đính kèm:

  • docga 47.doc
Giáo án liên quan