Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 51+52: Nhảy cao - Cầu lông

1/ Mục tiêu :

- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy cao “kiểu nằm nghiêng” .

- Thực hiện cơ bản đúng các nghi thức, bài khởi động và các lối tấn thủ của môn Vovinam.

- Thực hiện tốt các động tác rèn võ lực.

- HS hiểu biết được sự ra đời và phát triển của môn phái Vovinam - Việt võ đạo.

- Biết cách thực hiện các nghi thức của môn võ Vovinam và các lối khởi động. Áp dụng tập luyện hằng ngày để duy trì và nâng cao sức khoẻ.

- Giáo dục ý thức kỷ luật cho học sinh.

2/ Sân tập, dụng cụ : Nhà tập, đệm xà- cột, thảm, còi.

3/ Nội dung và phương pháp giảng dạy :

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 51+52: Nhảy cao - Cầu lông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 26 : ngày 20/02/2011 BÀI SOẠN SỐ 26 Tiết : 51+52 NHẢY CAO – CẦU LÔNG Nội dung :- Nhảy cao : Kĩ thuật qua xà “kiểu nằm nghiêng”. Một số điều luật nhảy cao - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch của giáo viên. 1/ Mục tiêu : - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy cao “kiểu nằm nghiêng” . - Thực hiện cơ bản đúng các nghi thức, bài khởi động và các lối tấn thủ của môn Vovinam. - Thực hiện tốt các động tác rèn võ lực. - HS hiểu biết được sự ra đời và phát triển của môn phái Vovinam - Việt võ đạo. - Biết cách thực hiện các nghi thức của môn võ Vovinam và các lối khởi động. Áp dụng tập luyện hằng ngày để duy trì và nâng cao sức khoẻ. - Giáo dục ý thức kỷ luật cho học sinh. 2/ Sân tập, dụng cụ : Nhà tập, đệm xà- cột, thảm, còi. 3/ Nội dung và phương pháp giảng dạy : Nội dung Định LVĐ Phương pháp hình thức tổ chức Số lần TG A/ Phần mở đầu : 1/ Nhận lớp : - Điểm danh. - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu buổi học: 2/ Khởi động : - Bài khởi động phát triển chung : Tay, ngực, bụng, chân, vặn mình,... - Khởi động các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, cánh tay, khuỷu tay, ép dọc, ép ngang, ... - Khởi động chuyên môn : + Bước nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng chân sau. + Khởi động: Hất thẳng chân, hất chân rẽ quạt, đấm thẳng. * Yêu cầu : Khởi động tích cực, tự giác. 2Lx8N 15sx02 tổ mỗi bên 2lx10nhịp. 10-15p - Lớp trưởng tập trung lớp để báo cáo. - GV nhận lớp. - Phương pháp nhận lớp đồng loạt. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx € - GV trực tiếp hướng dẫn lớp khởi động. - Phương pháp khởi động tại chỗ-đồng loạt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € Nội dung Định LVĐ Phương pháp hình thức tổ chức Số lần TG B/ Phần cơ bản : 1. Nhaíy cao : Hoaìn thiãûn kyî thuáût nhaíy cao kiãøu “Nàòm nghiãng”. * Mäüt säú âäüng taïc bäø trå kyî thuáût. - Âi mäüt bæåïc âaì làng, xoay muîi (goït) baìn chán. - Âaì mäüt bæåïc-giáûm nhaíy âaì làng. - Mä phong âäüng taïc qua xaì. - Chaûy âaì chênh diãûn, giáûm nhaíy co chán qua xaì. * Mäüt säú baìi táûp phaït triãøn sæïc maûnh chán : - Báût nhaíy taûi chäø bàòng mäüt chán. - Báût nhaíy bàòng hai chán. - Âæïng lãn ngäöi xuäúng bàòng hai chán. * Mäüt säú âiãøm trong luáût Âiãöu kinh (pháön nhaíy cao). - Khu væûc chaûy âaì daìi täíi thiãøu 15m ( thi quäúc tãú 20-25m). - Cäüt chäúng xaì phaíi cæïng vaì âuïng âäü cao væåüt trãn âäü cao thæûc tãú maì xaì âæåüc náng lãn, êt nháút laì 10cm. Khoaíng caïch giæîa hai cäüt laì 4-4,04m. Trong thi âáúu khäng âæåüc thay âäøi vë trê cäüt, træítæåìng håüp täø træåíng troüng taìi cho pheïp nhæng chè thæûc hiãûn sau khi caïc VÂV âaî nhaíy hãts mäüt voìng. - Giaï âåî xaì ngang daìi 6cm, räüng 4cm, khäng âæåüc phuí cao su hoàûc báút cæï cháút liãûu naìo coï taïc duûng laìm tàng ma saït giæîa giaï âåî vaì xaì ngang. - Xaì ngang daìi 3,98-4,02m bàòng såüi thuíy tinh, kim loaûi nheû hoàûc caïc váût liãûu phuì håüp khaïc. Xaì gäöm 3 pháön, pháön giæîa coï hçnhtruû troìn, âæåìng kênh tiãút diãûn ngang laì 30mm (± 1mm). Hai âáöu xaì hçnh truû vuäng coï chiãöu räüng 30-35mm, daìi 15-20cm, âãø âàût lãn giaï âåî xaì. Gias âåî xaì vaì hai âáöu xaì phaíi cæïng vaì nhàôn, khäng âæåüc boüc cao su hoàûc caïc váût liãûu taûo ra ma sat giæîa xaì vaì giaï âåî. Xaì sån maìu tràõng xen keî våïi 3-4 vaûch maìu âen (hoàûc âoí) daìi 20-30cm. Troüng læåüng xaì khäng quaï 2kg, phaíi cán bàòng khi âàût lãn giaï âåî, khäng âæåüc voîng quaï 2cm, giæîa âáöu xaì vaì cäüt coï khoaíng caïch täúi thiãøu 1cm. - Khu væûc tiãúp âáút coï kichs thæåïc täúi thiãøu 5m x 3m. Khu væûc råi xuäúng vaì hai cäüt chäúng xaì phaíi bäú trê sao cho khi sæí duûng coï khoaíng träúng 10cm giæîa chungs âãø traïnh laìm rung xaì ngang. - VÂV phaíi giáûm nhaíy bàòng mäüt chán. - Mäùi VÂV coï thãø bàõt âáöu nhaíy tæì báút kyì mæïc xaì naìo cao hån mæïc xaì khåíi âiãøm âæåüc täø troüng taìi giaïm âënh tuyãn bäú træåïc âoï. Åí mäùi mæïc xaì, VÂV âæåüc quyãön nhaíy täúi âa 3 láön. Ba láön nhaíy hoíng liãn tiãúp báút kãø åí mæïc xaì naìo VÂV seî bë loaíi khoíi nhæîng láön nhaíy sau âoï. - ÅÍ mäùi mæïc xaì, xaì ngang khäng âæåüc náng lãn dæåïi 2cm - Mäüt säú træåìng håüp phaûm quy : + Khi nhaíy laìm råi xaì. + Chaûy chui qua dæåïi xaì hoàûc chaûy quaï vaûch giåïi haûn bãn ngoaìi hai cäüt xaì bàng báút kyì bäü pháûn naìo cuía cå thãø. Tuy nhiãn nãúu khi nhaíy VÂV chaûm baìnchán vaìo khu væûc xaíåi xuäúng vaì theo yï kiãún cuía troüng taìi giaïm âënh laì khäng taûo thãm låüi thãúnaìo, thç láön nhaíy âoï seî khäng bë coi laì phaûm quy. 2/ TTTC( võ vovinam). A .Giới thiệu môn học: a. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa môn học, giới thiệu môn phái Vovinam - Việt võ đạo(tóm tắt). b. Đọc nội quy kỷ luật lớp học. c. Giới thiệu các nghi thức của Vovinam. + Lối chào Vovinam - Việt võ đạo: * Ý nghĩa: Bàn tay biểu trưng cho sức mạnh là bàn tay thép. Trái tim biểu trưng cho tình thương là trái tim từ ái. + Cách thực hiện: Gồm có: Nghiêm lễ (dự lệnh), Lễ (động lệnh) * Nghiêm lễ: Đứng nghiêm, đưa bàn tay phải đặt lên ngực trái ở vùng tim, các ngón tay khép chặt. Bàn tay phải và cánh tay ngoài ( cẳng tay) thẳng hang, song song với mặt đất. * Lễ: Cúi thân mình về trước 45o cho đên khi đầu ngón tay trái chạm gối trái. Thân mình không nghiêng lệch, mặt luôn ngước nhìn thẳng về người mình chào. Giữ nguyên ở vị thế này chừng 2 giây rồi mới thẳng người lên, đồng thời hạ tay xuống trở về tư thế nghiêm. 1lần 5lần 30p 38-40p GV hæåïng dáùn HS thæûc hiãûn. x x x x x x GV quan saït vaì sæía sai cho HS. Táûp trung låïp thaình 4 haìng ngang, coï thãø cho hoüc sinh ngäöi. Giaïo viãn trçnh baìy näüi dung baìi hoüc coï thãø âæa ra mäüt säú cáu hoíi dáùn dàõt giuïp hoüc sinh hiãøu vaì tham gia xáy dæûng buäøi hoüc, goïp pháön giuïp HS nàõm væîng kiãún thæïc, tæì âoï hçnh thaình hæïng thuï hoüc táûp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Giáo viên giới thiệu sơ lược khái quát về sự hình thành và phát triển của môn phái.Hs chú ý lắng nghe, nghiêm túc. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Theo đội hình 4 hàng ngang đứng so le. Nội dung Định LVĐ Phương pháp hình thức tổ chức Số lần TG B. Học 12 lối khởi động: - Đầu cổ - Xoay hông - Tay ngực - Lưng bụng - Quay tay - Xoạc chân - Xoay khớp tay, chân. - Xoay gối chân - Vặn mình. - Toàn thân - Lườn. - 03 kiểu chạy chân trì. ( Xem phụ lục kèm theo) C. Học 1 thế thủ: * Thế tấn thủ ( công thủ): Chân trái bước lên trước một bước, mũi chân trái quay vào trong, đầu gối trái chùng xuống, chân phải thẳng, mũi chân hướng về trước. Tay trái nắm đấm để cao ngang tầm vai gập khuỷu tay lại thành góc khoảng 900. Tay phải nắm đấm để cao ngang che ngực trái(gập khuỷu tay lại đặt trước ngực trái). Vai trái hơi nhô ra trước, ngực hơi nghiêng, mắt nhìn thẳng, đầu hơi thấp. D. Học 4 thế tấn căn bản: - Trung bình tấn. - Đinh tấn. - Trảo mã tấn. - Độc lập tấn. ( Xem phụ lục kèm theo) C/ Phần kết thúc : - Thả lỏng. - Nhận xét ưu-nhược điểm. - Ra bài tập về nhà : + Ôn lại các KT đã học. + Tập chạy bền hàng ngày trong tuần (chạy việt dã, chạy biến tốc, tăng dần khối lượng và chất lượng). - Xuống lớp. 2lầnx8nhịp 5lần 5lần 5p - Gv giới thiệu động tác làm mẫu nhanh, chậm. - Gv đứng cùng chiều, vừa tập vừa hô để vừa tập vừa hô để Hs tập theo. - Đứng quay mặt về phía Hs vừa tập vừa hô để Hs tập theo. - Hô theo lệnh để hs tự tập, gv sửa sai. - Tập luyện theo phương pháp đồng loạt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tập luyện theo phương pháp đồng loạt. - Phương pháp xuống lớp đồng loạt. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

File đính kèm:

  • docbai the thao tu chon vo vovinam.doc