Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì II - Phạm Ngọc Thuộc

 I. Mục tiêuù, Yêu cầu:

- Nhảy xa : ễn tập một số động tỏc bổ trợ: Chạy nhảy bước bộ, chạy đà giậm nhảy tay với vào vật trên cao, trò chơi : “ Lò cò tiếp sức”

- TTTC (Bóng chuyền ) : Laứm quen vụựi moọt soỏ ủoọng taực boồ trụù moõn Bóng chuyền tung và bắt bóng bằng hai tay, chuyền bóng cao tay , duy chuyển trượt ngang, trượt dọc.

- Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tửù giaực vaứ tớch cửùc taọp luyeọn .

II.Địa điểm,Phương tiện :

- Saõn trửụứng THCS Bình Thuận, ảnh kĩ thuật, bóng

 III.Tiến trình dạy học:

 

doc68 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì II - Phạm Ngọc Thuộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoỷ Chạy nâng cao đùi , chaùy ủaùp sau,chạy tăng tốc -Ôõn taọp và chuẩn bị trước khi kiểm tra 5 phuựt 1 phuựt 1 phuựt 5 phuựt Mổi động tác 2x8 nhũp - Lụựp trửụỷng (caựn sửù lụựp) taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang baựo caựo sổ soỏ cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - ẹoọi hỡnh daứn haứng khụỷi ủoọng €(LT) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phaàn cụ baỷn. 1 Kieồm tra kĩ thuật động tác và thành tích Chạy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn nam 800m, nữ 600m 2 ẹieồm kieồm tra cho theo mửực ủoọ thửùc hieọn kĩ thuật động tác và thành tích cuỷa từng hoùc sinh: - ẹieồm 9 - 10: Thửùc hieọn ủuựng kĩ thuật động tác và thành tích 2”25 S nam, 2” 15 S nữ - ẹieồm 7 - 8: Thửùc hieọn ủuựng kĩ thuật động tác và thành tích 2”37 S nam, 2” 27 S nữ - ẹieồm 5- 6 : Thửùc hieọn kĩ thuật động tác coứn sai soựt và thành tích 2”51 S nam, 2” 45 S nữ - ẹieồm 4 trụỷ xuoỏng : Thửùc hieọn kĩ thuật động tác sai và thành tích 3” 05 S nam, 3” 05 S nữ 35 phuựt Tổ chức kiểm tra - Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt, Nam riêng nữ riêng moói ủụùt 6-8 HS - Nhửừng HS ủeỏn lửụùt kieồm tra ủửụùc goùi teõn, tieỏn vaứo ủửựng ụỷ vạch XP quy ủũnh -GV phân công HS phục vụ ,hổ trợ kiểm tra -Moói HS ủửụùc tham gia kieồm tra moọt laàn Trửụứng hụùp HS bũ xeỏp loaùi trung bình hoaởc yếu. GV coự theồ cho kieồm tra laàn 2. khi kieồm tra laùi, ẹieồm kieồm tra toỏi ủa khoõng ủửụùc 9-10. 0 (Baứn GV) €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc và công bố điểm + Hửụựng daón veà nhaứ taọp luyeọn vaứ chuaồn bũ baứi hoùc sau + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. NHAÄN XEÙT SAU GIễỉ DAẽY VAỉ RUÙT KINH NGHIEÄM: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngaứy soaùn :8/03 Tuaàn : 35 Ngaứy giaỷng : Tieỏt : 68 NHảY XA I. Mục tiêuù, Yêu cầu: - Nhảy xa : Trò chơi “Chạy vượt chướng ngại vật”, Luyện tập Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”( kiểm tra thử) - Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tửù giaực vaứ tớch cửùc taọp luyeọn . II.Địa điểm,Phương tiện : - Saõn trửụứng THCS Bình Thuận, Hố nhảy thước đo III.Tiến trình dạy học: Noọi dung LVẹ Phửụng phaựp-Toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Giụựi thieọu baứi mụựi: Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu baứi daùy. 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ từ trên xuống dưới . - Khởi động chuyên môn: ép vai, ép ngang, ép dọc, chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi. 7 phuựt 1 phuựt 1 phuựt 5phuựt Mỗi động tác 2x8 nhũp - Lụựp trửụỷng (caựn sửù lụựp) taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang baựo caựo sổ soỏ cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - ẹoọi hỡnh daứn haứng khụỷi ủoọng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phaàn cụ baỷn. 1. Nhaỷy xa: - Trò chơi Chạy vượt chướng ngại vật - Luyện tập Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi” -( Kiểm tra thử) 2.Cuỷng coỏ 35 phuựt 5 phuựt 5-6 laàn 5 phút 4 phuựt - Bốn tổ thi dấu với nhau -GV hướng dân HS tập luyện €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ € GV€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV quan sát sửa sai €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV goùi 2 – 3 HS leõn thửùc hieọn GV vaứ HS nhaọn xeựt, goựp yự. C / Phaàn keỏt thuực. - Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. - Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc. -Hửụựng daón veà nhaứ taọp luyeọn vaứ chuaồn bũ baứi hoùc sau. - Xuoỏng lụựp. 3 phuựt €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. NHAÄN XEÙT SAU GIễỉ DAẽY VAỉ RUÙT KINH NGHIEÄM: .... .. Ngaứy soaùn :10/05 Tuaàn : 36 Ngaứy giaỷng : Tieỏt : 69 KIểM TRA HỌC Kè II I. Mục tiêuù,Yêu cầu: - Kiểm tra đánh giá quá trình tập luyện của HS về kĩ thuật động tác và thành tích Nhảy xa kiểu “ngồi” - Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tham gia kiểm tra cố gắng đạt kết quả cao . II.Địa điểm,Phơng tiện : Saõn trửụứng THCS Bình Thuận. Hố nhảy xa ,thướt đo III.Tiến trình dạy học: Noọi dung LVẹ Phửụng phaựp-Toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Giụựi thieọu baứi mụựi: Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu baứi daùy,cách kiểm tra và cho điểm. 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ: -Chaùy bửụực nhoỷ Chạy nâng cao đùi , chaùy ủaùp sau,chạy tăng tốc -Ôõn taọp và chuẩn bị trước khi kiểm tra 5 phuựt 1 phuựt 1 phuựt 5 phuựt Mổi động tác 2x8 nhũp - Lụựp trửụỷng (caựn sửù lụựp) taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang baựo caựo sổ soỏ cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - ẹoọi hỡnh daứn haứng khụỷi ủoọng €(LT) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phaàn cụ baỷn. 1 Kieồm tra kĩ thuật động tác và thành tích Nhảy xa kiểu “ngồi” 2 ẹieồm kieồm tra cho theo mửực ủoọ thửùc hieọn kĩ thuật động tác và thành tích đạt đợc cuỷa từng hoùc sinh: - ẹieồm 9- 10: Thửùc hieọn ủuựng kĩ thuật động tác và thành tích 4 m nam,3,6 m nữ - ẹieồm 7- 8 Thửùc hieọn ủuựng kĩ thuật động tác và thành tích 3,8m (nam) , 3,3 m (nữ) - ẹieồm 5- 6 : Thửùc hieọn kĩ thuật động tác coứn sai soựt và thành tích 3,5m (nam) 2,8m (nữ) - ẹieồm 4 trụỷ xuoỏng : Thửùc hieọn kĩ thuật động tác coứn sai soựt và thành tích không đạt các mức nh trên hoặc ngợc lại 35 phuựt Tổ chức kiểm tra - Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt, moói ủụùt 10 HS.Nam riêng nữ riêng - Nhửừng HS ủeỏn lửụùt kieồm tra ủửụùc goùi teõn, tieỏn vaứo ủửựng ụỷ vũ trớ chuaồn bũ quy ủũnh -GV phân công HS phục vụ ,hổ trợ kiểm tra -Moói HS ủửụùc tham gia kieồm tra moọt laàn Trửụứng hụùp HS bũ xeỏp loaùi trung bình hoaởc yếu. GV coự theồ cho kieồm tra laàn 2. khi kieồm tra laùi, ẹieồm kieồm tra toỏi ủa khoõng ủửụùc 9-10. 0 (Baứn GV) € GV€ € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc và công bố điểm + Hửụựng daón veà nhaứ taọp luyeọn vaứ chuaồn bũ baứi hoùc sau + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. NHAÄN XEÙT SAU GIễỉ DAẽY VAỉ RUÙT KINH NGHIEÄM: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngaứy soaùn :17/5 Tuaàn : 37 Ngaứy giaỷng : Tieỏt : 70 KIểM TRA TIÊU CHUẩN RèN LUYÊN THÂN THể I. Mục tiêuù,Yêu cầu: - Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh hai nội dung : Chaùy con thoi 4x10m, chaùy tuyứ sửực 5 phuựt - Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tham gia kiểm tra cố gắng đạt kết quả cao . II.Địa điểm,Phương tiện : Saõn trửụứng THCS Bình Thuận. đường chạy, thướt đo,đĐồng hồ TT III.Tiến trình dạy học: Noọi dung LVẹ Phửụng phaựp-Toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Giụựi thieọu baứi mụựi: Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu baứi daùy,cách kiểm tra và cho điểm. 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ: -Chaùy bửụực nhoỷ Chạy nâng cao đùi , chaùy ủaùp sau,chạy tăng tốc -Ôõn taọp và chuẩn bị trước khi kiểm tra 5 phuựt 1 phuựt 1 phuựt 5 phuựt Mổi động tác 2x8 nhũp - Lụựp trửụỷng (caựn sửù lụựp) taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang baựo caựo sổ soỏ cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - ẹoọi hỡnh daứn haứng khụỷi ủoọng €(LT) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phaàn cụ baỷn. 1. Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh hai nội dung : Chaùy con thoi 4x10m, chaùy tuyứ sửực 5 phuựt 2. Cách xếp loại từng nội dung: Tiêu chuẩn đánh giá thể lực của HS theo ba loại : Tốt, đạt , chưa đạt a/ Chaùy con thoi 4x10m - Tốt : < 12,10s (nam), <12,60s (nữ) - Đạt: < ,= 12,90s (nam), <,= 13,60s(nữ) - Chưa đạt: Các mức còn lại b/ Chaùy tuyứ sửực 5 phuựt - Tốt : > 980m (nam), >850m (nữ) - Đạt: >,= 880m (nam), >,= 770m (nữ) - Chưa đạt: Các mức còn lại 35 phuựt Tổ chức kiểm tra - Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt, moói ủụùt 8 -10 HS.Nam riêng nữ riêng -GV phân công HS phục vụ ,hổ trợ kiểm tra -Moói HS ủửụùc tham gia kieồm tra moọt laàn Trửụứng hụùp đặc biệt GV coự theồ cho kieồm tra laàn 2 10m N O 0 (Baứn GV) 50m L€ € € € € 10m € € € € € 10m 10m 10m € € € € € M10m C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc và công bố thể lực của HS + Hửụựng daón veà nhaứ taọp luyeọn vaứ chuaồn bũ baứi hoùc sau + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. NHAÄN XEÙT SAU GIễỉ DAẽY VAỉ RUÙT KINH NGHIEÄM: ..

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8 HKII hoan chinh.doc