Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 45+46 - Năm học 2013-2014 - Trần Đăng Khoa

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2. Giới thiệu ND - YC

3.Kiểm tra bài cũ

? Bốn động tác bài TD

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học

- Thuộc tám động tác bài TD với cờ chú ý biên độ động tác.

- Gv nhận xét và cho điểm.

- Xoay các khớp, ép dọc – ngang, CBN – NCĐ - GCM.

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 45+46 - Năm học 2013-2014 - Trần Đăng Khoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 45 NOÄI DUNG BAỉI DAẽY Tieỏt theo PPCT: 45 Baứi TD: OÂn 8 ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ Hoùc : ẹoọng taực ủieàu hoaứ. NS : 08/02/2014 Baọt nhaỷy : Õn chaùy ủaứ tửù do nhaỷy xa. Hoùc: ẹoọng taực nhaỷy " Bửụực boọ treõn khoõng" Chaùy beàn : Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAỉ PHAÂN TÍCH Kể THUAÄT MễÛ ẹAÀU 1.Nhaọn lụựp 2. Giụựi thieọu ND - YC 3.Kieồm tra baứi cuừ ? Boỏn ủoọng taực baứi TD 4. Khụỷi ủoọng : Chung Chuyeõn moõn - Caựn sửù lụựp taọp hụùp baựo caựo sú soỏ cuỷa lụựp - Gv nhaọn lụựp giụựi thieọu noọi dung yeõu caàu giụứ hoùc - Thuoọc taựm ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ chuự yự bieõn ủoọ ủoọng taực. - Gv nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm. - Xoay caực khụựp, eựp doùc – ngang, CBN – NCẹ - GCM. Cễ BAÛN 1. Baứi TD ? Õn saựu ủoõng taực chuự yự , nhũp ủieọu cuaỷ ủoọng taực Caực loói sai thửụứng maộc ? ẹoọng taực thaờng baống ? ẹoọng taực Phoỏi hụùp 2.Baọt nhaỷy ? OÂn chaùy ủaứ tửù do nhaỷy xa ? Hoùc : Nhaỷy BBTK 2. Chaùy beàn ? Luyeọn taọp Yeõu caàu : - Thuoọc boỏn ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ - Hớt vaứo theo tửng ủoọng taực, tay, chaõn phoỏi hụùp nhũp nhaứng - Chaõn roọng baống vai, tay dang ngang, ngang vai + Goực ủoọ cuỷa tay vuoõng goực, chaõn roọng hụn vai + Coự sửù nhũp nhaứng lieõn keỏt giửừa caực ủoọng taực. - Chaõn dửa ra sau ụỷ caực nhũp 1,2,3,5,6,7 co ụỷ goỏi - Khi co goỏi ụỷ nhũp 2 vaứ 6 ủeồ ủaàu vaứ ngửùc chuực xuoỏng ủaỏt. - Thửùc hieọn ủoọng taực vụựi nhũp quaự nhanh nhaỏt laứ nhũp 2 vaứ 6. + Roỏi loaùn tử theỏ tay ụỷ nhũp 1 vaứ 2, 5 vaứ 6. + Roỏi loaùn tử theỏ cuỷa tay vụựi baọt nhaỷy khi taọp vụựi toỏc ủoọ nhanh. Yeõu caàu :Thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt chaùy ủaứ tửù do vaứ hoùc mụựi nhaỷy BBTK - Chaùy ủaứ tửù do thoaỷi maựi, tay phoỏi hụùp nhũp nhaứnh - Giaọm tửụng ủoỏi toỏt vaứo ủieồm giaọm nhaỷy - Thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt nhaỷy BBTK Tieỏp ủaỏt baống hai chaõn khuợu goỏi giaỷm chaỏn ủoọng - Chaùy nheù nhaứng treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn - Chuự yự nhũp thụỷ, hieọn tửụùng soực hoõng vaứ caựch khaộc phuùc KEÁT THUÙC 1. Cuỷng coỏ 2. Thaỷ loỷng 3. Nhaọn xeựt 4. Daởn doứ - Taựm ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ chuự yự bieõn ủoõ nhũp ủieọu ủoọng taực. - Caờng cụ traựi-phaỷi-sang hai beõn ruừ tay, thaỷ loỷng toaứn thaõn, ủaỏm lửng nheù - OÂn laùi 2 noọi dung ủaừ hoùc chuự yự 8 ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ veà bieõn ủoọ ủ.taực MỤC TIEÂU YấU CẦU Tiết theo PPCT : 45 - Thuoọc taựm ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ chuự yự bieõn ủoọ, nhũp ủieọu ủoọng taực NS:08/02/2014 - Thửùc hieọn tửụng ủoỏi chaùy ủaứ tửù do, naộm cụ baỷn kú thuaọt nhaỷy BBTK. ND:10/02/2014 - Kieõn trỡ taọp luyeọn chaùy beàn *ẹũa ủieồm Phửụng tieọn : Saõn trửụứng, saõn boựng chuyeàn veọ sinh an toaứn nụi taọp luyeọn Giaựo aựn, soồ ủieồm , 1Hs/2laự cụứ, xaứ ngang, coọt doùc, hoỏ nhaỷy, neọm. Thụứi gian PHệễNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8-10’ 1-2l 2lx8n 1x2l €€€€€€ €€ ẹoọi hỡnh nhaọn lụựp €€€€€€ €€ €€€€€€ €€ €€€€€€€ € € p ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng p Tửứ ủoọi hỡnh voứng troứn veà ủoọi hỡnh nhaọn lụựp gv kieồm tra baứi cuừ nhaọn xeựt, cho ủieồm. 28-30’ 10-12’ 1x5l 1x4l 1x5l 1x6l 1x4l 1x5l 1x5l 1x3l 10-12’ 1x3l 1x3 1x3l 1x2l 1x3l 3-5’ 100*4-9voứng TRệẽC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SệÛA SAI – LAỉM MAÃU - Nhoựm 1 : Baọt nhaỷy - Nhoựm 2 : Baứi Td vụựi cụứ + Chaùy ủaứ tửù do nhaỷy xa - Hoùc ủoọng taực nhaỷy € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € p Õn 9 ủoọng taực baứi TD phaõn nhoựm luyeọn taọp € € € € € €€ € € € € € €€ €€ €€ p €€ € € € € € €€ € € € € € €€ + Nhaỷy BBTK t - Õn ủoàng loaùt 9 ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ N €€€€ O € € € € € € N€€€€ € € € € € € € € € VG Hoỏ nhaỷy 5m € € € € € € p p Gv ủan xen giửừa hai nhoựm nhaọn xeựt, sửỷa sai Hoaựn ủoồi vũ trớ hai nhoựm 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l € € € € € € € € ẹoọi hỡnh cuỷng coỏ, thaỷ loỷng € € € € € € € € €€€€€€ €€ ẹoọi hỡnh NX-BTVN € € € € € € € € €€€€€€ €€ € € € € € € € € €€€€€€ €€ €€€€€€ €€ p Rỳt Kinh Nghiệm: ......................................................................................................... ...................................................................................................... GIÁO ÁN S : 46 NOÄI DUNG BAỉI DAẽY Tieỏt theo PPC : 46 Baứi TD: Luyeọn taọp naõng cao chaỏt lửụùng baứi TD , oõn 9 ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ. NS 10/02/2014 Baọt nhaỷy : Õn chaùy ủaứ tửù do nhaỷy xa, ủoọng taực nhaỷy " Bửụực boọ treõn khoõng" Troứ chụi " Nhaỷy vaứo voứng troứn tieỏp sửực" PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAỉ PHAÂN TÍCH Kể THUAÄT MễÛ ẹAÀU 1.Nhaọn lụựp 2. Giụựi thieọu ND - YC 3.Kieồm tra baứi cuừ ? Boỏn ủoọng taực baứi TD 4. Khụỷi ủoọng : Chung Chuyeõn moõn - Caựn sửù lụựp taọp hụùp baựo caựo sú soỏ cuỷa lụựp - Gv nhaọn lụựp giụựi thieọu noọi dung yeõu caàu giụứ hoùc - Thuoọc 9 ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ chuự yự bieõn ủoọ ủoọng taực. - Gv nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm. - Xoay caực khụựp, eựp doùc – ngang, CBN – NCẹ - GCM. Cễ BAÛN 1. Baứi TD ? Õn 9 ủoõng taực chuự yự , nhũp ủieọu cuaỷ ủoọng taực Caựch sửỷa loói sai ? ẹoọng taực thaờng baống ? ẹoọng taực Phoỏi hụùp ? ẹoọng taực ủieàu hoaứ loói sai 2.Baọt nhaỷy ? OÂn chaùy ủaứ tửù do nhaỷy xa ? Nhaỷy BBTK, caực loói sai thửụứng gaởp. Troứ chụi " Nhaỷy vaứo voứng troứn tieỏp sửực" Yeõu caàu : - Thuoọc boỏn ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ - Hớt vaứo theo tửng ủoọng taực, tay, chaõn phoỏi hụùp nhũp nhaứng - Chaõn roọng baống vai, tay dang ngang, ngang vai + Goực ủoọ cuỷa tay vuoõng goực, chaõn roọng hụn vai + Coự sửù nhũp nhaứng lieõn keỏt giửừa caực ủoọng taực. - Thửùc hieọn caực nhũp coự chaõn ủửa ra sau ủeồ sửỷa tử theỏ cho chaõn thaỳng - Taọp vụựi toỏc ủoọ chaọm, naõng daàn thaứnh trung bỡnh chaọm, nhũp 2,6 raỏt chaọm + Taọp rieõng baọt nhaỷy va taọp rieõng tử theỏ tay vaứ cụứ + Taọp phoỏi hụùp chaõn vaứ tay, taọp vụựi toỏc ủoọ chaọm sau ủoự nhanh daàn. - ẹoọng taực quaự nhanh, caờng thaỳng - Khoõng bieỏt caựch thaỷ loỷng cụ khụựp, rung laộc coồ tay, thụỷ saõu. Yeõu caàu :Thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt chaùy ủaứ tửù do vaứ hoùc mụựi nhaỷy BBTK - Chaùy ủaứ tửù do thoaỷi maựi, tay phoỏi hụùp nhũp nhaứnh - Giaọm tửụng ủoỏi toỏt vaứo ủieồm giaọm nhaỷy - Thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt nhaỷy BBTK - Tieỏp ủaỏt baống hai chaõn khuợu goỏi giaỷm chaỏn ủoọng - Giaọm nhaỷy khoõng maùnh, khoõng taọn duùng ủửụùc sửực baọt cuỷa baứn chaõn - Giaọm nhaỷy xong co chaõn ngay khoõng hỡnh thaứnh tử theỏ bửụực boọ - Goực ủoọ giaọm nhaỷy quaự lụựn, quaự nhoỷ, chaùm caựt phớa trửụực baống hai baứn chaõn KEÁT THUÙC 1. Cuỷng coỏ 2. Thaỷ loỷng 3. Nhaọn xeựt 4. Daởn doứ - 9 ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ chuự yự bieõn ủoõ nhũp ủieọu ủoọng taực. - Caờng cụ traựi-phaỷi-sang hai beõn ruừ tay, thaỷ loỷng toaứn thaõn, ủaỏm lửng nheù - OÂn laùi 3 noọi dung ủaừ hoùc chuự yự 9 ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ . MỤC TIEÂU YấU CẦU Tiết theo PPCT : 46 - Thuoọc 9 ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ chuự yự bieõn ủoọ, nhũp ủieọu ủoọng taực NS:10/02/2014 - Thửùc hieọn tửụng ủoỏi chaùy ủaứ tửù do, naộm cụ baỷn kú thuaọt nhaỷy BBTK vaứ troứ chụi. ND:12 /02/2014 *ẹũa ủieồm Phửụng tieọn : Saõn trửụứng, saõn boựng chuyeàn veọ sinh an toaứn nụi taọp luyeọn, Giaựo aựn, soồ ủieồm , 1Hs/2laự cụứ, xaứ ngang, coọt doùc, hoỏ nhaỷy, neọm. Thụứi gian PHệễNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8-10’ 1-2l 2lx8n 1x2l €€€€€€ €€ ẹoọi hỡnh nhaọn lụựp €€€€€€ €€ €€€€€€ €€ €€€€€€€ € € p ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng p Tửứ ủoọi hỡnh voứng troứn veà ủoọi hỡnh nhaọn lụựp gv kieồm tra baứi cuừ nhaọn xeựt, cho ủieồm. 28-30’ 10-12’ 1x5l 1x4l 1x5l 1x6l 1x4l 1x5l 1x5l 1x3l 10-12’ 1x3l 1x3 1x3l 1x2l 1x3l TRệẽC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SệÛA SAI – LAỉM MAÃU - Nhoựm 1 : Baọt nhaỷy - Nhoựm 2 : Baứi Td vụựi cụứ + Chaùy ủaứ tửù do nhaỷy xa - OÂn ủoàng loaùt 9 ủoọng taực caực caựn sửù lụựp ủ. khieồn € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € p Õn 9 ủoọng taực baứi TD phaõn nhoựm luyeọn taọp Troứ chụi " Nhaỷy vaứo voứng troứn Tieỏp sửực € € € € € €€ € € € € € €€ €€ p €€ € € € € € €€ € € € € € €€ + Nhaỷy BBTK - Õn 9 ủoọng taực baứi TD vụựi cụứ N €€€€ O € € € € € € N€€€€ € € € € € € € € € € € € VG Hoỏ nhaỷy 5m € € € € € € p p Gv ủan xen giửừa hai nhoựm nhaọn xeựt, sửỷa sai Caực caựn sửù lụựp ủieàu khieồn caực nhoựm luyeọn taọp Hoaựn ủoồi vũ trớ hai nhoựm 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l € € € € € € € € ẹoọi hỡnh cuỷng coỏ, thaỷ loỷng € € € € € € € € €€€€€€ €€ ẹoọi hỡnh NX-BTVN € € € € € € € € €€€€€€ €€ € € € € € € € € €€€€€€ €€ €€€€€€ €€ p Rỳt Kinh Nghiệm: ......................................................................................................... ......................................................................................................

File đính kèm:

  • docTD 7 tuan 24 t 4546.doc