Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 33+34: Ôn tập kiểm tra học kì 1 - Chạy nhanh

 I-Mục tiêu

 Ôn tập kiểm tra học kì I :+Luyện tập nâng cao kĩ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau. Yêu cầu:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác và tương đối thuần thục.

 +Xuất phát cao –chạy nhanh 60m. Yêu cầu:Phát huy được hết khả năng của từng đối tượng HS.

 II-Địa điểm, phương tiện

 Tại sân tập, kẻ vạch XP, vạch đích,đồng hồ bấm giây, còi TT

 III-Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 33+34: Ôn tập kiểm tra học kì 1 - Chạy nhanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : /12/2008 Ngày giảng : /12/2008 TiÕt 33 +TiÕt 34 ¤n tËp KiÓm tra häc k× I :Ch¹y nhanh I-Môc tiªu ¤n tËp kiÓm tra häc k× I :+LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, Ch¹y ®¹p sau. Yªu cÇu:Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ®éng t¸c vµ t­¬ng ®èi thuÇn thôc. +XuÊt ph¸t cao –ch¹y nhanh 60m. Yªu cÇu:Ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng cña tõng ®èi t­îng HS. II-§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn T¹i s©n tËp, kÎ v¹ch XP, v¹ch ®Ých,®ång hå bÊm gi©y, cßi TT III-Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p- Tæ chøc 1-phÇn më ®Çu -NhËn líp -Khëi ®éng: Xoay c¸c khíp c¬ b¶n, Ðp däc – Ðp ngang,B­íc nhá t¹i chç,T¹i chç n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng,§¸ tr­íc, §¸ ngang. 8-10p -GV&HS lµm thñ tôc nhËn líp -GV phæ biÕn néi dung , yªu cÇu giê häc. Do CSL ®iÒu khiÓn 4 hµng ngang 2-phÇn c¬ b¶n ¤n tËp ch¹y nhanh kiÓm tra häc k× I -LuyÖn tËp n©ng cao kÜ n¨ng : +Ch¹y b­íc nhá. +Ch¹y n©ng cao ®ïi. +Ch¹y ®¹p sau. -XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh 60m 28-30p 2x20m 2x20m 2x20m 3-5 lÇn Tæ chøc luyÖn tËp theo ph­¬ng ph¸p n­íc ch¶y. Theo ®éi h×nh xxxxxxxx| | xx. xxxxxxxx| | xx. xxxxxxxx| | xx. xxxxxxxx| | xx.. X Tæ chøc luyÖn tËp theo nhiÒu ®ît, mçi ®ît 4-5HS. Vµ sau mçi ®ît ch¹y Gv th«ng b¸o thµnh tÝch cho HS. Theo ®éi h×nh. xxxxxxxx| x| | x xxxxxxxx| x| | x xxxxxxxx| x| | x xxxxxxxx| x| | x X 3-phÇn kÕt thóc -Th¶ láng: Nhón nh¶y ng­êi th¶ láng,cói ng­êi th¶ láng ch©n tay. -NhËn xÐt ®µnh gi¸ kÕt qu¶ giê häc vµ giao bµi vÒ nhµ. 3-5p Theo ®éi h×nh 4 hµng ngang GV&HS kÕt thóc giê häc

File đính kèm:

  • docGiao an 7 tiet 33 34.doc