Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 31+32 - Năm học 2013-2014

I. MỤC TIÊU:

* Bật nhảy: Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát .Yªu cÇu HS thực hiện tốt chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát.

* Chạy Bền: Luyện tập chạy bền.

HS chạy hết cự li quy định, phân phối sức hợp lý, phối hợp nhịp nhàng giữa các bước chạy và nhịp thở.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:

- Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: Còi, đường chạy đà, hố nhảy xa.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 31+32 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 08/12/2013. Ngày dạy:09/12/2013 Tiết 31. BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: * Bật nhảy: Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát .Yªu cÇu HS thực hiện tốt chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. * Chạy Bền: Luyện tập chạy bền. HS chạy hết cự li quy định, phân phối sức hợp lý, phối hợp nhịp nhàng giữa các bước chạy và nhịp thở. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi, đường chạy đà, hố nhảy xa. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức 1. PHẦN MỞ ĐẦU: a, NhËn líp: - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt häc. b, Khëi ®éng: * Khëi ®éng chung. + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. - Tay cao, tay ngùc, vÆn m×nh, víi, l­ng bông, Toµn th©n + Xoay c¸c khíp: Cæ tay kÕt hîp cæ ch©n, - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi. -Ðp d©y ch»ng ngang -däc * Khëi ®éng chuyªn m«n. - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau 2. PHẦN CƠ BẢN: Bài cũ: Thực hiện chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. a) Bật nhảy: - Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. b)Chạy bền: Luyện tập chạy cự li 400m nữ và 600m nam. c. Củng cố: + Gọi 1, 2 hs thực hiện chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. 3. PHẦN KẾT THÚC: - Th¶ láng, håi tÜnh. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc, gv khen th­ëng nh÷ng em cã thµnh tÝch tèt trong tiÕt häc b»ng trµng ph¸o tay cña c¶ líp, nh¾c nhë ®éng viªn c¸c em cßn yÕu - H­íng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. Gi¶i t¸n - KhoÎ 7 - 8p 2Lx8nh 32 -34p 3-4p 22-23p 6 - 8p 3 - 4p - Líp trëng tËp hîp líp,b¸o c¸o cho GV €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc € HS (LT) §éi h×nh khëi ®éng - Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp trëng. - GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c. - GV gọi hs lên thực hiện lớp nhận xét. GV đánh giá cho điểm. x x x x x x x x x x €(Gv) - Gv điều khiển cho h/s tập luyện, sữa sai. - Chạy theo nhiều nhóm, mỗi nhóm 7 - 8 em( nam, nữ riêng). Chạy về tự thả lỏng. - Gv gäi hs lªn thùc hiÖn, gv gäi hs nhËn xÐt, gv nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i tiÕt häc. §éi h×nh th¶ láng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV h­íng dÈn c¸c em thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tØnh. - HS dån hµng. GV xuèng líp Ngày soạn: 08/12/2013. Ngày dạy: 11/12/2013 Tiết 32. BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: * Bật nhảy: Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. + Trò chơi (GV chọn). Yªu cÇu HS thực hiện tốt chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát, và chơi trò chơi tích cực, vui vẽ. * Chạy Bền: HS chạy hết cự li quy định, phân phối sức hợp lý, phối hợp nhịp nhàng giữa các bước chạy và nhịp thở. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi, đường chạy đà, hố nhảy xa. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức 1. PHẦN MỞ ĐẦU: a, NhËn líp: - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt häc. b, Khëi ®éng: * Khëi ®éng chung. + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. - Tay cao, tay ngùc, vÆn m×nh, víi, l­ng bông, Toµn th©n + Xoay c¸c khíp: Cæ tay kÕt hîp cæ ch©n, - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi. -Ðp d©y ch»ng ngang -däc * Khëi ®éng chuyªn m«n. - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau 2. PHẦN CƠ BẢN: Bài cũ: Thực hiện chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. a) Bật nhảy: - Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. - Trò chơi “ Nhảy lß cß tiếp sức”, b)Chạy bền: Luyện tập chạy cự li 400m nữ và 600m nam. 3. PHẦN KẾT THÚC: - Củng cố: + Gọi 1, 2 hs thực hiện chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. - Th¶ láng, håi tÜnh. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc, gv khen th­ëng nh÷ng em cã thµnh tÝch tèt trong tiÕt häc b»ng trµng ph¸o tay cña c¶ líp, nh¾c nhë ®éng viªn c¸c em cßn yÕu - H­íng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. Gi¶i t¸n - KhoÎ 6 - 8p 2Lx8nh 32 -34p 3-4p 22-23p 6 - 8p 3 - 4p - Líp trëng tËp hîp líp,b¸o c¸o cho GV €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc € HS (LT) §éi h×nh khëi ®éng - Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp trëng. - GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c. - GV gọi HS lên thực hiện lớp nhận xét. GV đánh giá cho điểm. x x x x x x x x x x €(Gv) - Gv điều khiển cho h/s tập luyện, sữa sai. - Gv phổ biến cách chơi, luật chơi, sau đó cho h/s chơi thử 1 đến 2 lần rồi cho chơi chính thức. - Chạy theo nhiều nhóm, mỗi nhóm 7 - 8 em( nam, nữ riêng). Chạy về tự thả lỏng. §éi h×nh th¶ láng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV h­íng dÈn c¸c em thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tØnh. - HS dån hµng. GV xuèng líp

File đính kèm:

  • docgiao an 7(1).doc