Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2013-2014

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Đội hình đội ngũ:

 - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay các hướng.

 - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay các hướng, báo cáo.

 - Vận dụng vào tập luyện hằng ngày.

2.Chạy nhanh:

 - Biết tên và cách thực hiện một số động tác bổ trợ cho chạy nhanh.

 - Thực hiện được các đông tác bổ trợ trên.

 - Vận dụng tập luyện hăng ngày.

3. Chạy bền:

 - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên, khắc phục hiện tượng thở dốc.

 - Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên, khắc phục hiện tượng thở dốc.

 - Vận dụng tập luyện hằng ngày.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

- GV: Sân tập, SGV, Tranh, Còi.

- HS: Trang phục, vệ sinh sân tập.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

 

doc74 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÛN: a. Chaïy nhanh: - Chaïy böôùc nhoû. - Chaïy naâng cao ñuøi. - Chaïy ñaïp sau. - Xuaát phaùt cao - chaïy 60 meùt Goïi 1 Hs thöïc hieän kó thuaät, söûa sai chia nhoùm taäp luyeän, Gv ñoân ñoác söûa sai. b. Töï choïn: - Ñeäm boùng - Phaùt boùng thaáp tay Goïi 2Hs thöïc hieän, Gv cuøng Hs quan saùt söûa sai, chia nhoùm taäp luyeän. PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 7 phuùt 2 phuùt 5 phuùt 30 phuùt 15 phuùt 15 phuùt 5 phuùt 3phuùt 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ÑHTH x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ÑHKÑ x x x x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x x x x -> Gv ñoân ñoác ñi tôùi caùc nhoùm, ñoân ñoác söûa sai. x x x x x x x x x x x x x x x x Gv x x x x x x x x x x x x x x x x Gv ñi tôùi töøng nhoùm quan saùt söû sai, ñoân ñoác nhaéc nhôû hs. - 4 haøng ngang cöï ly roäng thaû loûng. - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù buoåi taäp. IV. CUÛNG COÁ HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH TÖÏ HOÏC ÔÛ NHAØ:(3p) Cuûng coá: Goïi 2 Hs thöïc hieän caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc veà boùng chuyeàn - Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: Taäp chaïy böôùc nhoû, taäp ñeäm boùng, taäp phaùt boùng. Tuaàn: 18 OÂN TAÄP HOÏC KÌ Tieát: 35 Lôùp:7 Ngaøy daïy: I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT: - OÂn taäp nhöõng kó naêng maø hoïc sinh ñaõ hoïc ôû hoïc kì I veà töï choïn vaø ÑHÑN. - Qua ñoù giuùp hoïc sinh cuûng coá vaø chuaån bò cho thi hoïc kì . II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: GV: Boá trí saân taäp, SGV, Tranh, Coøi. HS: Trang phuïc, veä sinh saân taäp. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP- TOÅ CHÖÙC 1. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: a. Nhaän lôùp: - Gv nhaän lôùp, kieåm tra sĩ soá. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. b. Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp: Nhö tieát tröôùc - Böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng. 2. PHAÀN CÔ BAÛN: a. Chaïy nhanh: - Chaïy böôùc nhoû. - Chaïy naâng cao ñuøi. - Chaïy ñaïp sau. - Xuaát phaùt cao - chaïy 60 meùt Goïi 1 Hs thöïc hieän kó thuaät, söûa sai chia nhoùm taäp luyeän, Gv ñoân ñoác söûa sai. b. Chaïy beàn: Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 7 phuùt 2 phuùt 5 phuùt 30 phuùt 25 phuùt 5 phuùt 5 phuùt 3 phuùt 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ÑHTH x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ÑHKÑ x x x x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x x x x -> Gv ñoân ñoác ñi tôùi caùc nhoùm ñoân ñoác söûa sai. Gv ñi tôùi töøng nhoùm quan saùt söû sai, ñoân ñoác nhaéc nhôû hs. Hs chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân theo nhoùm söùc khoeû. - 4 haøng ngang cöï ly roäng thaû loûng. - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù buoåi taäp. IV. CUÛNG COÁ HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH TÖÏ HOÏC ÔÛ NHAØ:(3p) Cuûng coá: Goïi 2 Hs thöïc hieän caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc veà chaïy nhanh - Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: Taäp chaïy böôùc nhoû, xuaát phaùt cao chaïy 60 meùt. Tuaàn: 18 OÂN TAÄP HOÏC KÌ Tieát: 36 Lôùp:7 Ngaøy daïy: I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT: - OÂn taäp nhöõng kó naêng maø hoïc sinh ñaõ hoïc ôû hoïc kì I veà töï choïn vaø ÑHÑN. - Qua ñoù giuùp hoïc sinh cuûng coá vaø chuaån bò cho thi hoïc kì . II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: GV: Boá trí saân taäp, SGV, Tranh, Coøi. HS: Trang phuïc, veä sinh saân taäp. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP- TOÅ CHÖÙC 1. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: a. Nhaän lôùp: - Gv nhaän lôùp, kieåm tra sĩ soá. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. b. Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp: Nhö tieát tröôùc - Böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng. 2. PHAÀN CÔ BAÛN: a. Chaïy nhanh: - Chaïy böôùc nhoû. - Chaïy naâng cao ñuøi. - Chaïy ñaïp sau. - Xuaát phaùt cao - chaïy 60 meùt Goïi 1 Hs thöïc hieän kó thuaät, söûa sai chia nhoùm taäp luyeän, Gv ñoân ñoác söûa sai. b. Chaïy beàn: Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. - Daën doø. 7 phuùt 2 phuùt 5 phuùt 30 phuùt 25 phuùt 5 phuùt 8 phuùt 4 phuùt 2 phuùt 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ÑHTH x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ÑHKÑ x x x x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x x x x -> x x x x x x x x x x x x x -> Gv ñoân ñoác ñi tôùi caùc nhoùm ñoân ñoác söûa sai. Gv ñi tôùi töøng nhoùm quan saùt söû sai, ñoân ñoác nhaéc nhôû hs. Hs chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân theo nhoùm söùc khoeû. - 4 haøng ngang cöï ly roäng thaû loûng. - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù buoåi taäp. - Veà nhaø: Oân nhöõng kó naêng coøn yeáu. IV. CUÛNG COÁ HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH TÖÏ HOÏC ÔÛ NHAØ:(3p) Cuûng coá: Goïi 2 Hs thöïc hieän caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc veà chaïy nhanh - Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: Taäp chaïy böôùc nhoû, xuaát phaùt cao chaïy 60 meùt. Tuaàn: 19 KIEÅM TRA HOÏC KÌ I Tieát: 37 Lôùp:7 Ngaøy daïy: I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT: - Nhaèm ñaùnh giaù kieán thöùc maø Hs ñaõ ñaït ñöôïc ôû HK I. - Qua ñoù giuùp Gv coù thoâng tin ñaùnh giaù Hs. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: GV: Boá trí saân taäp, SGV, Tranh, Coøi. HS: Trang phuïc, veä sinh saân taäp. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP- TOÅ CHÖÙC 1. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: a. Nhaän lôùp: - Gv nhaän lôùp, kieåm tra sĩ soá. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. b. Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp: Nhö tieát tröôùc - Böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng. 2. PHAÀN CÔ BAÛN: a. Noäi dung:Kieåm tra theo hình thöùc boác thaêm1 trong 2 noäi dung. 1. Kieåm tra kó thuaät xuaát phaùt cao, kó thuaät böôùc chaïy vaø thaønh tích. 2. Kieåm tra bieán ñoåi ñoäi hình 0-2-4. b. Caùch cho ñieåm: Noäi dung 1 Ñieåm kieåm tra cho theo möùc ñoä thöïc hieän kó vaø thaønh tích cuûa hoïc sinh. Loaïi ñaït: Töø 5-10ñieåm Loaïi chöa ñaït: 1-4ñieåm Ñieåm 9- 10: Thöïc hieän kó thuaät ñuùng, thaønh tích ñaït möùc “Gioûi” Ñieåm 7-8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät thaønh tích ñaït möùc “Khaù” Ñieåm 5-6: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät thaønh tích ñaït möùc “Ñaït” Ñieåm 3- 4:Thöïc hieän töông ñoái ñuùng kó thuaät, thaønh tích chöa ñaït möùc “Ñaït” Ñieåm 1- 2: Chöa hình thaønh ñöôïc kó naêng. Noäi dung 2: Loaïi ñaït: Töø 5-10ñieåm Loaïi chöa ñaït: 1-4ñieåm - Ñieåm 9-10: Thöïc hieän ñuùng, ñeàu, ñeïp. - Ñieåm 7-8: Thöïc hieän töông ñoái nhöng chöa ñeàu . - Ñieåm 5-6:Cô baûn bieát thöïc hieän nhöng coøn sai soùt. -Ñieåm 3- 4: Khoâng thöïc hieän ñuùng ñieåm, daøng haøng, doàn haøng. PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 7 phuùt 2 phuùt 5 phuùt 30 phuùt 5 phuùt 3 phuùt 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ÑHTH x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ÑHKÑ Toå chöùc vaø phöông phaùp kieåm tra: Noäi dung1 - Kieåm tra laøm nhieàu ñôït. - Kieåm tra moãi ñôït 2 Hs moãi Hs tham gia kieåm tra 1 laàn. - Theo söï ñieàu khieåm cuûa Hs Noäi dung 2: - Toå chöùc laøm nhieàu ñôït - Moãi ñôït 5Hs. - Theo söï ñieàu khieån cuûa Gv - 4 haøng ngang cöï ly roäng thaû loûng. - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù buoåi taäp. IV. CUÛNG COÁ HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH TÖÏ HOÏC ÔÛ NHAØ:(3p) Cuûng coá: - Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: Taäp chaïy böôùc nhoû, xuaát phaùt cao chaïy 60 meùt, chaïy beàn Tuaàn: 19 KIEÅM TRA REØN LUYEÄN THAÂN THEÅ Tieát: 38 (BAÄT XA) Lôùp:7 Ngaøy daïy: I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT: - Kieåm tra möùc ñoä reøn luyeän thaân theå cuûa HS - Qua ñoù ñieàu chænh hoïat ñoäng daïy vaø hoïc cho phuø hôïp. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: GV: Boá trí saân taäp, SGV, Coøi. HS: Trang phuïc, veä sinh saân taäp. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP- TOÅ CHÖÙC 1. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: a. Nhaän lôùp: - Gv nhaän lôùp, kieåm tra sĩ soá. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. b. Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp: Coå, vai hoâng goái - Böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng. 2. PHAÀN CÔ BAÛN: a. Noäi dung: Kieåm tra thaønh tích chaïy 60 meùt. b. Caùch cho ñieåm: Ñieåm 9-10: Thöïc hieän ñuùng theo yeâu caàu kó thuaät thaønh tích ñaït möùc “Gioûi” theo TCRLTT. Ñieåm 7- 8:Thöïc hieän ñuùng theo yeâu kó thuaät, thaønh tích ñaït möùc “Khaù” theo TCRLTT. Ñieåm 5- 6:Thöïc hieän theo ñuùng yeâu caàu kó thuaät, thaønh tích ñaït möùc “Ñaït” theo TCRLTT. Ñieåm 3-4:Thöïc hieän theo ñuùng yeâu caàu kó thuaät nhöng thaønh tích khoâng ñaït theo möùc “ Ñaït” theo TCRLTT. PHAÀN KEÁT THUÙC: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. - Daën doø. 7 phuùt 2 phuùt 5 phuùt 30 phuùt 8 phuùt 4 phuùt 2 phuùt 2 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ÑHTH - 4 haøng ngang cöï ly roäng thaû loûng. - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù buoåi taäp. Phöông phaùp toå chöùc: -Moãi laàn kieåm tra 1 hoïc sinh. - Hs kieåm tra theo söï ñieàu khieån cuûa Gv. - Gv thöïc hieän cuøng caùn söï ño thaønh tích. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Haøng ngang thaû loøng. Gv nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát kieåm tra. IV. CUÛNG COÁ HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH TÖÏ HOÏC ÔÛ NHAØ:(3p) Cuûng coá: - Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: Taäp baät xa

File đính kèm:

  • docGIAO AN 7(2).doc