Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Phạm Ngọc Hoan

I. Mục tiêu.

 - Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.

 - Biết được lợi ích, tác dụng của TDTT và cung cấp cho HS những hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT .

 - Có thái độ, hành vi đúng trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.

II. Địa điểm, thiết bị dạy học.

- Địa điểm: Sân trường

 -Thiết bị: Còi TD.

 III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc138 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Phạm Ngọc Hoan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
saân boùng chuyeàn. III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp. NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC A / Phaàn môû ñaàu. 1. Nhaän lôùp: - GV nhaän lôùp, ñieåm danh, kieåm tra taùc phong. - Giôùi thieäu baøi môùi: Phoå bieán nhieäm vuï, noäi dung yeâu caàu baøi daïy. 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung : daøn haøng cöï ly caùch moät saõi tay, xoay caùc nhoùm khôùp, coå, tay, chaân, hoâng, vai, thöïc hieän ñoäng taùc eùp doïc, eùp ngang. -Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. -HS chaïy nheï nhaøng 1 voøng saân tröôøng. 8 phuùt 1 phuùt 7 phuùt 2x8 nhòp - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá. - GV nhaän lôùp höôùng daãn HS khôûi ñoäng B / Phaàn cô baûn. 1.OÂn taäp: + oân taäp ñoäng taùc chuyeàn boùng thaáp tay (ñeäm boùng), ñoäng taùc nhanh nheïn di chuyeån hôïp lyù, tieáp xuùc boùng ñuùng vò trí, khi ñaùnh boùng caàn duoåi thaúng caùnh tay, coù ñoäng taùc ñaïp ñaát phoái hôïp, taïo ñöôøng boùng ñi hôïp lyù ñuùng theo yù ñònh. 2. Kieåm tra boùng chuyeàn: -Noäi dung kieåm tra ñoäng taùc chuyeàn boùng thaáp tay. -Hình thöùc kieåm tra töøng em moät theo danh saùch goïi teân, moät em phuïc vuï tung boùng. Bieåu Ñieåm: +Ñieåm 9-10 Thöïc hieän ñuùng tö theá ñoäng taùc, coù söï phoái hôïp toát giöûa caùc ñoäng taùc, ñöôøng boùng ñi eâm, ñeïp theo höôùng ñaùnh. +Ñieåm 7-8 Thöïc hieän ñuùng tö theá ñoäng taùc kyû thuaät, coù sai soùt moät vaøi quaû hoaëc ñöôøng boùng ñi chöa toát. +Ñieåm 5-6 thöïc hieän cô baûn ñuùng tö theá ñoäng taùc kyû thuaät, chöa coù ñoäng taùc ñaïp ñaát, ñöôøng boùng ñi chöa toát. +Ñieåm 3-4 Thöïc hieän ñöôïc moät hoaëc hai quaû ñuùng kyû thuaät, tö theá ñoäng taùc coøn bò ñoäng, tieáp xuùc sai vò trí, khoâng coù ñoäng taùc di chuyeån hôïp lyù. +Ñieåm 1-2 Thöïc hieän ñoäng taùc sai soùt nhieàu, tö theá bò ñoäng tay ñaùnh boùng khoâng duoåi thaúng. 3. Troø chôi: Thieân ñòa nhaân. -Taäp hôïp voøng troøn GV noùi thieân chæ leân trôøi, ñòa chæ xuoáng ñaát, nhaân chæ vaøo ngöôøi, laøm theo khaáu leänh cuûa Gv neáu em naøo laøm sai chòu phaït. 32 phuùt 8’ 20’ 4’ -GV höôùng daãn hoïc sinh oân taäp khaéc phuùc caùc sai phaïm hay maéc phaûi. -HS nghieâm tuùc luyeän taäp khaéc phuïc caùc sai phaïm. -GV phoå bieán noäi dung vaø hình thöùc kieåm tra, nhaéc nhöõng sai phaïm maø hoïc sinh hya maéc phaûi. Thoâng baùo bieåu ñieåm. -HS taäp trung naém roû bieåu ñieåm hình thöùc kieåm tra. Bình tænh töï tin leân thöïc hieän baøi kieåm tra. GV C / Phaàn keát thuùc. + Thaû loûng tay, chaân, toaøn thaân, phoái hôïp hít thôû. + nhaän xeùt giôø hoïc, coâng boå ñieåm. + Giao baøi taäp veà nhaø luyeän taäp chaïy beàn, Luyeän taäp ñoäng taùc chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy duoåi thaúng chaân laêng. + Xuoáng lôùp. 5 phuùt 2x8 nhòp -GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. IV. Ruùt kinh nghieäm: Ngaøy soaïn : 20/04/2009 Tuaàn : 33 Ngaøy daïy: 22/04/2009 Tieát : 66 Teân baøi : Kieåm tra: CHAÏY BEÀN. I. Muïc tieâu. - Nhaèm giuùp HS kieåm tra ñaùnh giaù laïi toaøn boä tö theá ñoäng taùc chaïy beàn 500m, nhaèm giuùp cho hoïc phaùt trieån söùc beàn, taïo cho caùc coù ñöôïc taùc phong nhanh nheïn, tính nghieâm tuùc tính kyû luaät, quen daàn vôùi hình thöùc kieåm tra thi ñaáu noäi dung chaïy beàn. - Yeâu caàu: Hoïc sinh chuaån bò veà theå löïc caùc ñieàu kieän saân baûi, Lôùp traät töï, nghieâm tuùc, töï giaùc luyeän taäp thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc chaïy beàn, bieát khaéc phuïc caùc sai phaïm thöôøng maéc phaûi, phaân phoái söùc löïc hôïp lí, naâng cao thaønh tích chaïy beàn, ñaït keát quaû cao cho baøi kieåm tra. II. Ñòa ñieåm, thieát bò daïy hoïc. - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng, ñöôøng chaïy -Thieát bò:Coøi, ñöôøng chaïy, ñoàng hoà baám giôø, baøn gheá giaùo vieân. III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp. NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC A / Phaàn môû ñaàu. 1. Nhaän lôùp: - GV nhaän lôùp, ñieåm danh, kieåm tra taùc phong. - Giôùi thieäu baøi môùi: Phoå bieán nhieäm vuï, noäi dung yeâu caàu baøi daïy. 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung : daøn haøng cöï ly caùch moät saõi tay, xoay caùc nhoùm khôùp, coå, tay, chaân, hoâng, vai, thöïc hieän ñoäng taùc eùp doïc, eùp ngang. -Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. -HS chaïy nheï nhaøng 1 voøng saân tröôøng. 8 phuùt 1 phuùt 7 phuùt 2x8 nhòp - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá. - GV nhaän lôùp höôùng daãn HS khôûi ñoäng B / Phaàn cô baûn. 1.Kieåm tra chaïy beàn. -Hình thöùc kieåm tra theo nhoùm 5 em moät löôït, nam rieâng nöõ rieâng, theo danh saùch goïi teân cuûa giao vieân. -Moãi hoïc sinh chi kieåm tra moät tröø nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät giaùo vieân coù theå cho kieåm tra laïi laàn hai vao hoâm khaùc. -Giaùo vieân caàn chuù yù nhöõng em coù theå löïc keùm khoaëc nhöõng em coù tieåu söû beänh tim maïch. Bieåu Ñieåm: +Ñieåm 9-10 kyû thuaät ñoäng taùc ñuùng, phaân phoái söùc hôïp lí, ñaït thaønh tích nam 105s, nöõ 114s. +Ñieåm 7-8 thöïc hieän kyû thuaät ñuùng ñaït thaønh tích nam 115s ñeán 104s, nöõ 122sm ñeán 113s. +Ñieåm 5-6 thöïc hieän kyû thuaät ñoäng taùc töông ñoái ñuùng, ñaït thaønh tích nam 125s ñeán 114s, nöõ 136s ñeán 121s. +Ñieåm 3-4 thöïc hieän ñoäng taùc kyû thuaät coøn nhieàu sai soùt, ñaït thaønh tích nam 135s ñeán 124s, nöõ 150s ñeán 135s. +Ñieåm 1-2 thöïc hieän ñoäng taùc kyû thuaät coøn nhieàu sai soùt, thaønh tích ñaït yeáu keùm. 2. Troø chôi: tìm ngöôøi chæ huy. Taäp hôïp lôùp voøng troøn, chæ ñònh ngöôøi chæ huy vaø ngöôøi ñi tìm, caû lôùp haùt caùc baøi haùt taäp theå chuù yù bieán ñoåi caùc ñoäng taùc theo ngöôøi chæ huy khoâng neân nhìn taäp trung vaøo ngöôøi chæ huy deå bò ngöôøi tim phaùt hieän, sau ba laàn xaùc ñònh maø khoâng ñuùng phaûi chòu hình phaït hôïp lí, tieáp thay ñoåi ngöôøi tìm. 32 phuùt 25 phuùt 7’ -GV nhaéc nhôû nhöõng sai phaïm maø hoïc sinh caàn khaéc phuïc, phoå bieån hình thöùc tieán haønh kieåm tra, coâng boá bieåu ñieåm. -Hoïc sinh taäp trung chuù yù naém roû hình thöùc kieåm tra, naém roû bieåu ñieåm bình tænh töï tin leân thöïc hieän baøi kieåm tra. GV -GV quan saùt chuù yù nhöõng em coù theå löïc yeáu keùm. -GV phoå bieán luaät chôi höôùng daãn hoïc sinh chôi ñuùng luaät. C / Phaàn keát thuùc. + Thaû loûng tay, chaân, toaøn thaân, phoái hôïp hít thôû. + nhaän xeùt giôø hoïc, coâng boá keát quaû bai kieåm tra. + Giao baøi taäp veà nhaø luyeän taäp ñoäng taùc chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy duoåi thaúng chaân laêng qua xaø, chuaån bò cho baøi kieåm tra heát hoïc kyø hai. + Xuoáng lôùp. 5 phuùt 2x8 nhòp -GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. IV. Ruùt kinh nghieäm: Ngaøy soaïn : 25/04/2009 Tuaàn : 34 Ngaøy daïy: 27/04/2009 Tieát : 67 Teân baøi : OÂn taäp: BAÄT NHAÛY I. Muïc tieâu. - Nhaèm giuùp HS luyeän taäp chaïy ñaø giaäm nhaûy hình thaønh ñoäng taùc böôùc boä treân khoâng, chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy duoåi thaúng chaân laêng qua xaø, giuùp caùc em phaùt trieån söùc maïnh chaân, keát hôïp söï kheùo leùo taïo ñieàu kieän caùc em phaùt trieån theå löïc toaøn dieän, chuaån bò cho noäi dung kieåm tra heát hoïc kyø hai. - Yeâu caàu: Lôùp traät töï, nghieâm tuùc, töï giaùc luyeän taäp thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc boä trôï, chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy duoåi thaúng qua xaø, bieát phaùt huy chaân giaäm nhaûy chaïy ñuùng ñaø, chaân laêng phoái hôïp toát kheùo leùo qua xaø.. II. Ñòa ñieåm, thieát bò daïy hoïc. - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng, hoá nhaûy. -Thieát bò: Coøi, hoá caùt, saøo xaø nhaûy. III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp. NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC A / Phaàn môû ñaàu. 1. Nhaän lôùp: - GV nhaän lôùp, ñieåm danh, kieåm tra taùc phong. - Giôùi thieäu baøi môùi: Phoå bieán nhieäm vuï, noäi dung yeâu caàu baøi daïy. 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung : HS chaïy nheï nhaøng 1 voøng saân tröôøng, daøn haøng cöï ly caùch moät saõi tay, xoay caùc nhoùm khôùp, coå, tay, chaân, hoâng, vai, thöïc hieän ñoäng taùc eùp doïc, eùp ngang. -Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. 8 phuùt 1 phuùt 7 phuùt 2x8 nhòp - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá. - GV nhaän lôùp höôùng daãn HS khôûi ñoäng B / Phaàn cô baûn. 1.Baät nhaûy. +Ñoäng taùc chaïy giaäm nhaûy hình thaønh ñoäng taùc böôùc boä treân khoâng. +Ñoäng taùc chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy duoåi thaúng chaân laêng qua xa. Ñoäng taùc giaäm nhaûy maïnh, ñaù laêng toát, qua xaø kheùo leùo, tieáp ñaát baèng chaân giaäm tröôùc. - chuù yù chaïy ñaø chính xaùc böôùc ñaø maïnh meõ, taïo ra ñoäng taùc giaäm nhaûy toát. 2. Troø chôi: ngöôøi thöøa thöù ba: -Taäp hôïp lôùp thaønh voøng troøn, ñöùng theo nhoùm hai ngöôøi moät ñöùng tröôùc sau, chæ ñònh ngöôøi chaïy ngöôøi ñuoåi, ngöôøi chaïy ñöùng vaøo tröôùc haøng naøo thì ngöôøi thöù ba cuûa haøng ñoù thay theá chay, neáu ngöôøi ñuoåi chaïm ngöôøi chaïy thì ñoåi vò trí laïi, chaïy khoâng quaù xa ñoäi hình voøng troøn. 32 phuùt 25 phuùt 7’ -GV höôùng daãn hoïc sinh vaøo oân taäp moät laàn, chuù yù khaéc phuïc sai phaïm -GV goïi moät hai em thöïc hieän khoâng toát leân thöïc hieän caû lôùp nhaän xeùt, gv nhaän xeùt ñöa ra baøi taäp khaéc phuïc. -GV laøm maåu phaân tích ñoäng taùc vaø höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän. Hoá caùt -GV goïi moät vaøi em thöïc hieän chöa toát, leân thöïc hieän caû lôùp nhaän xeùt giaùo vieân nhaän xeùt keát luaän ñöa ra caùc bai taäp khaéc phuïc sai phaïm. -GV phoå bieán luaät chôi höôùng daãn hoïc sinh ñuùng luaät. GV -Hoïc sinh naém luaät chôi nghieâm tuùc traùnh va chaïm. C / Phaàn keát thuùc. + Thaû loûng tay, chaân, toaøn thaân, phoái hôïp hít thôû. + nhaän xeùt giôø hoïc. + Giao baøi taäp veà nhaø luyeän taäp chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy duoåi thaúng chaân laêng qua xaø chuaån bò cho baøi kieåm tra heát hoïc kyø hai. + Xuoáng lôùp. 5 phuùt 2x8 nhòp -GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. IV. Ruùt kinh nghieäm:

File đính kèm:

  • docGIAO AN 7 MOI NHAT.doc
Giáo án liên quan