Giáo án Thể dục Khối 6 - Tuần 25 - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Thế Quyết

 

 I. MỤC TIÊU :

• Bật nhảy : Ôn bật xa tiếp sức; Chạy đà tự do nhảy xa.

• Chạy nhanh : Trò chơi “Chạy tiếp sức ”. Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 40m

 *YÊU CẦU :

• Bật nhảy : Biết và thực hiện được tương đối đúng chạy đà tự do nhảy xa, động tác bật xa tiếp sức. Biết vận dụng tự tập hằng ngày.

• Chạy nhanh : Biết và thực hiện được tương đối đúng trò chơi “Chạy tiếp sức”, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển kĩ thuật. Biết vận dụng tự tập hằng ngày.

II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN :

- Saân thÓ dôc.

- Tranh ảnh, cờ, nệm nhảy.

III. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY :

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/02/2021 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 6 - Tuần 25 - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Thế Quyết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: TuÇn 25 TiÕt 49 BẬT NHẢY + CHẠY NHANH I. MỤC TIÊU : Bật nhảy : Ôn bật xa tiếp sức; Chạy đà tự do nhảy xa. Chạy nhanh : Trò chơi “Chạy tiếp sức ”. Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 40m *YÊU CẦU : Bật nhảy : Biết và thực hiện được tương đối đúng chạy đà tự do nhảy xa, động tác bật xa tiếp sức. Biết vận dụng tự tập hằng ngày. Chạy nhanh : Biết và thực hiện được tương đối đúng trò chơi “Chạy tiếp sức”, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển kĩ thuật. Biết vận dụng tự tập hằng ngày. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân thÓ dôc. Tranh ảnh, cờ, nệm nhảy. III. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG ®Þnh l­îng PHÖÔNG PHAÙP- TOÅ CHÖÙC I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hông,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên môn: * Chạy tại chỗ . * Chaïy böôùc nhoû . * Chaïy naâng cao ñuøi. * Chaïy goùt chaïm moâng. 3 . Kiểm tra bài cũ. ( Bật nhảy ) 8 phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. Goïi hoïc sinh thöïc thöïc hieän động tác chạy đà tự do nhảy xa Cho hoïc sinh nhaän xeùt. Giaùo vieân cho điểm, nhaän xeùt chung. II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Bật nhảy : - Ôn bật xa tiếp sức - Chạy đà tự do nhảy xa. 2. Chạy nhanh : _ Xuất phát cao chaïy nhanh 20 -40 m. - Trò chơi “ Chạy tiếp sức ”. 3. Củng cố ( Chạy nhanh ) 32 phuùt 12 phút 15 phút 5 phút 5 phút - Giaùo thò phaïm và phân tích kĩ thuật động tác bật xa; chạy đà tự do nhảy xa moät laàn cho hoïc sinh quan saùt. Sau ñoù daïy cho caùc em töøng động tác . Vöøa giaûng daïy vöøa chuù yù quan saùt caùc em taäp luyeän ñeå söûa kyõ thuaät ñoäng taùc cho caùc em . ************** xxxx *************** - Giáo viên thị phạm lại khiển cho các em ôn tập - Vừa cho các em ôn tập vừa chú ý quan sát sửa sai cho các em. - Gv phổ biến trò chơi “ Chạy tiếp sức ” và tiến hành cho các em chơi. Nhận xét, đánh giá trò chơi. - Gọi 2 học sinh lên thực hiện lại các động tác xuất phát cao chạy nhanh 20 – 30 m.Lớp quan sát nhận xét.Giáo viên kết luận và cho điểm các em. III. PHẦN KẾT THÚC. - Th¶ láng + Tập động tác điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. - Giao bµi tËp vÒ nhµ 5 phút - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. - GV nhËn xÐt ­u, nh­îc ®iÓm, rót kinh nghiÖm - GV gao cô thÓ cho HS Ngày dạy: TUẦN: 25 TiÕt : 50 BẬT NHẢY + CHẠY NHANH + CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU : Bật nhảy : Ôn chạy đà tự do nhảy xa , trò chơi “ BËt xa tiÕp søc ”. Chạy nhanh: Trò chơi “Chạy tiếp sức ”, bài tập phát triển tốc độ. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. *YÊU CẦU : Bật nhảy : Biết và thực hiện được tương đối động tác chạy đà tự do nhảy xa , trò chơi “ Nhảy cừu ”. Biết vận dụng tự tập hằng ngày. Chạy nhanh : Biết và thực hiện được tương đối đúng trò chơi “Chạy tiếp sức”. Biết vận dụng tự tập hằng ngày. Chạy bền : Chạy bền : Biết và thực hiện tốt các động tác kĩ thuật đã học, phát triển thể lực. Biết tự tập và kiên trì tập luyện để phát triển sức bền. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân thÓ dôc nhµ tröôøng . Tranh ảnh, cờ, nệm nhảy. III. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP- TOÅ CHÖÙC I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hông,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên môn: * Chạy tại chỗ . * Chaïy böôùc nhoû . * Chaïy naâng cao ñuøi. * Chaïy goùt chaïm moâng. 3 . Kiểm tra bài cũ. ( Bật nhảy ) 8 phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. Goïi hoïc sinh thöïc thöïc hieän động tác chạy đà tự do nhảy xa. Cho hoïc sinh nhaän xeùt. Giaùo vieân cho điểm, nhaän xeùt chung. II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Bật nhảy : - Chạy đà tự do nhảy xa. - Trò chơi “ bËt xa tiÕp søc ”. + Chuẩn bị : Tập hợp học sinh thành 2-4 hàng dọc nam riêng, nữ riêng. + Cách chơi : Các em lần lượt bËt xa vÒ phÝa tr­íc Sau đó về tợp hợp ở cuối hàng 2. Chạy nhanh : - Trò chơi “ Chạy tiếp sức ”. _ Xuất phát cao chaïy nhanh 30 -40 m. 3. Củng cố ( Bật nhảy ) 4. Chạy bền : - Chạy trên địa hình tự nhiên. 32 phuùt 10 phút 12 phút 5 phút 5 phút - Giaùo thò phaïm và phân tích kĩ thuật động tác bật xa; chạy đà tự do nhảy xa moät laàn cho hoïc sinh quan saùt. Sau ñoù daïy cho caùc em töøng động tác . Vöøa giaûng daïy vöøa chuù yù quan saùt caùc em taäp luyeän ñeå söûa kyõ thuaät ñoäng taùc cho caùc em . ***************** ***************** xxxx €GV ******** ******** ******** ******** - Gv phổ biến trò chơi và tiến hành cho các em chơi. Nhận xét, đánh giá trò chơi. - Gọi 2 học sinh lên thực hiện chạy đà tự do nhảy xa. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc 4 vòng sân, nam trước nữ sau GV hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. III. PHẦN KẾT THÚC. - HỒI TĨNH: + Tập động tác điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. - Giao bµi tËp vÒ nhµ 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên.

File đính kèm:

  • docTD6 tuan 25(1).doc