Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 2: Thể dục - Chạy tiếp sức - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng

 I-Mục tiêu :

- TD: Dạy động tác 1, 2, 3 bài thể dục nhịp điệu. Động tác 1 đến 10 bài thể dục phát triển chung.

-Chạy tiếp sức : Ôn trao-nhận tín gậy 2 người. (tại chỗ và chạy chậm)

-Chạy bền

-Kiến thức: Học sinh biết được động tác mới học trong bài TDNĐ và bài thể dục phát triển chung.

-Kỹ năng: Học sinh thực hiện được các động tác trong bài thể dục, và trao, nhận gậy được.

- Thái độ, hành vi của học sinh: tự giác, tích cực tập luyện.

II-Địa điểm-Phương tiện

-Địa điểm: Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản.

-Phương tiện:

+ Học sinh: đồng phục thể dục

+ Giáo viên: chuẩn bị Máy cassette, đĩa nhạc, 20 cây gậy, tranh, còi, vôi

- Thời gian: 45 phút.

 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 2: Thể dục - Chạy tiếp sức - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sôû GD & ÑT Beán Tre Tröôøng THPT Phan Thanh Giaûn Toå TD – QPAN GIÁO ÁN SỐ :2 THỂ DỤC-CHẠY TIẾP SỨC-CHẠY BỀN Tuần: 1 I-Mục tiêu : - TD: Dạy động tác 1, 2, 3 bài thể dục nhịp điệu. Động tác 1 đến 10 bài thể dục phát triển chung. -Chạy tiếp sức : Ôn trao-nhận tín gậy 2 người. (tại chỗ và chạy chậm) -Chạy bền -Kiến thức: Học sinh biết được động tác mới học trong bài TDNĐ và bài thể dục phát triển chung. -Kỹ năng: Học sinh thực hiện được các động tác trong bài thể dục, và trao, nhận gậy được. - Thái độ, hành vi của học sinh: tự giác, tích cực tập luyện. II-Địa điểm-Phương tiện -Địa điểm: Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản. -Phương tiện: + Học sinh: đồng phục thể dục + Giáo viên: chuẩn bị Máy cassette, đĩa nhạc, 20 cây gậy, tranh, còi, vôi - Thời gian: 45 phút. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Phần và nội dung thời gian Yêu cầu và chỉ dẫn kĩ thuật Phương pháp - biện pháp lên lớp I-Phần mở đầu Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học Hỏi thăm SK HS Khởi động chung Khởi động chuyên môn 10’ CS tập hợp lớp báo cáo sĩ số Yêu cầu khẩn trương nhanh Nữ học 3 động tác bài TDNĐ, nam học 10 đt bài TDPTC, Ôn trao nhận gậy người số 1,2 đã học ở lớp 11, chạy bền. GV hỏi SK HS trong buổi học như thế nào Yêu cầu thực hiện hết biên độ động tác, sử dụng các khớp linh hoạt. Giáo viên hướng dẫn lại bài khởi động TDNĐ. ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ §éi h×nh nhËn líp -GV giao nhiÖm vô -Học sinh trả lời cho GV biết. -C¸n sù ®iÒu khiÓn ®éi h×nh K§ CS pGV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ §éi h×nh khëi ®éng II-Phần cơ bản 1: Giôùi thieäu baøi TDNÑ, baøi TD phaùt trieån chung 2. Chạy tiếp sức: 3: TDNĐ và chạy tiếp sức. 3.1. TDNĐ Baøi TDNÑ nöõ: ÑT 1 (tay): ÑT 2 (thaân mình): ÑT 3 (chaân): Baøi nam: ñt 1 -10 3.2. kyõ thuaät trao nhaän gaäy 4. cuûng coá 5: chaïy beàn 30’ 6’ 20’ 10’ 1lx8n 4lx8n 4lx8n 2’ 2’ Giôùi thieäu baøi TDNÑ nöõ coù 10 ñt (keå teân), baøi TD phaùt trieån chung 50 ñt. - Coù 2 caùch trao nhaän gaäy: treân xuoáng vaø döôùi leân. SGK trang 31,32,33 SGK TRANG20,21 tranh Người trao và người nhận đứng sao cho vai trái người nhận thẳng hàng với vai phải người trao. Khoảng cách từ 1m-1,3m, thực hiện trao gậy từ trên xuống. Löu yù: khi nhaän gaäy khoâng nhìn veà sau. Goïi 2 hs leân trao nhaän gaäy, thöïc hieän ñt 1 baøi TDNÑ, 5 ñt TDPTC. y/c: chaïy chaäm, hít thôû saâu, 2 böôùc hít vaøo, 2 böôùc thôû ra, chaïy theo haøng, khoâng vöôït leân tröôùc, khoaûng caùch giöõa 2 ngöôøi 1.5 -2m, nam 2 voøng, nöõ 1 voøng. ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ đứng ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ đứng ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ngồi ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ngồi pGV GV cho xem lại tranh ảnh, phân tích sơ nét ưu và hạn chế của 2 kt trao và nhận để học sinh nắm được. (PP sử dụng lời nói). GV chia 2 nhoùm, nam hoïc chaïy tieáp söùc, nöõ TDNÑ Người trao cầm gậy tay phải, người nhận tay trái, vai phải người trao thẳng hàng với vai trái người nhận, khoảng cách 1-1,3m. người trao chân trái đứng sau, khi trao bước chân trái lên trước, người nhận chân trái đứng sau để nhận gậy. CS ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ nữ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV cho xem tranh aûnh, thò phaïm ñoäng taùc. (PP tröïc quan, lôøi noùi, phaân chia). ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Taäp ñoàng loaït, PP taäp luyeän. Sau khi GV daïy xong 3 ñoäng taùc, roài chia nhoùm ra taäp luyeän. Sau khi ñoåi nhoùm, nam hoïc baøi TDPTC, GV thöïc hieän caùc böôùc nhö thöïc hieän cho nöõ ôû phaàn hoïc TDNÑ. Taïi choã trao nhaän gaäy 10 laàn, sau ñoù chaïy chaäm 10 laàn. §éi h×nh ch¹y tiÕp søc (Nhãm 2 ng­êi): ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ‚CS pGV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ III-Phần kết thúc Thả lỏng Đánh giá nhận xét Bài tập về nhà Giới thiệu giờ học sau Xuống lớp 5’ CS lớp dẫn lớp thực hiện tích cực Tuyên dường những Hs tập luyện tích cực và phê bình Hs tập luyện chưa tích cực Ôn bài TDNĐ (3đt), nam 10đt. Oân taäp Bài TDND từ động tác 1 đến 3 , bài TDPTC từ động tác 1 đến 10.Oân taäp taïi choã trao tín gaäy, chaïy laäp laïi 30m.Chạy bền Gv “ TD “ Hs “ Khỏe “ Gv và Hs chào nhau xuống lớp p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ CS Ñoäi hình thaû loûng. Ruùt kinh nghieäm giaùo aùn ....................................................................................................................................................................................... Kí duyệt Ba Tri, ngày tháng năm 2010. Người soạn Phan Quốc Hùng

File đính kèm:

  • docgiao an 2.doc