Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 13: Thể dục nhịp điệu - Chạy ngắn - Chạy bền

I– MUÏC TIEÂU :

- TDNÑ: Ôn động tác 1 đến 16.

- Chạy ngắn: Bài tập 5, tập nội dung còn yếu

- Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên.

III– TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

 

doc1 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 13: Thể dục nhịp điệu - Chạy ngắn - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 13 THEÅ DUÏC NHÒP ÑIEÄU– CHAÏY NGAÉN – CHẠY BỀN I– MUÏC TIEÂU : - TDNÑ: Ôn động tác 1 đến 16. - Chạy ngắn: Bài tập 5, tập nội dung còn yếu - Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên. III– TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP 1– Phaàn môû ñaàu : Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. Khôûi ñoäng : Quay xoay caùc khôùp: Coå, vai, tay, hoâng, goái, coå chaân Kiểm tra bài cũ 10' - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( GV ) Khởi động ĐH chéo sole . Động tác 13 đến 16 của bài TDNĐ 2. Phần cơ bản a. TDN điệu - Ôn động tác 1 đến 16 b. Chạy ngắn Bài số 5(trang 61) Chạy tốc độ cao các đoạn ngắn (20 - 30 m) c. Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 30 Chia lớp thành 2 nhóm: nam tập chạy, nữ tập nhịp điệu sau đó đổi nhóm. Đội hình luyện tập o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( GV ) Cán sự hô , cả lớp tập -gv quan sát, nhận xét, sửa sai. lần lượt từng tổ thực hiện : ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ (l/t) €(GV) * đội hình ôn - GV cho xuất phát, xác định điểm mạnh, yếu cụ thể từng hs, nhắc nhỡ khắc phục. - gv nhận xét ưu,khuyết điểm Nữ chạy 2 vòng sân, nam 3 vòng 3– Phaàn keát thuùc : - HS thaû loûng roài taäp trung lôùp. - GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Daën HS veà taäp ôû nhaø - Giaûi taùn 5' Ñoäi hình 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( GV )

File đính kèm:

  • docTIET 13.doc