Giáo án Thể dục 7 - Tiết 1 đến 4 - Bản đẹp 3 cột

I.Mục tiêu:

-Giới thiệu sơ lược về nội dung và chương trình thể dục 7 (tóm tắt).

-Phòng chống tránh thương khi hoạt động TDTT.

-Biên chế tổ chức khu luyện tập.

-Yêu cầu:

+Học sinh nắm được nội dung và chương trình môn học.

+Hiểu được mục đích yêu cầu để áp dụng vào tập luyện.

II.Địa điểm, phương tiện:

III.Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc8 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 1 đến 4 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn:1-Tieát:1 + 2. LYÙ THUYEÁT CHUNG I.Muïc tieâu: -Giôùi thieäu sô löôïc veà noäi dung vaø chöông trình theå duïc 7 (toùm taét). -Phoøng choáng traùnh thöông khi hoaït ñoäng TDTT. -Bieân cheá toå chöùc khu luyeän taäp. -Yeâu caàu: +Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung vaø chöông trình moân hoïc. +Hieåu ñöôïc muïc ñích yeâu caàu ñeå aùp duïng vaøo taäp luyeän. II.Ñòa ñieåm, phöông tieän: III.Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp. Phaàn noäi dung TG Phöông phaùp - Toå chöùc A) Phaàn môû ñaàu: 1)Nhaän lôùp: -OÅn ñònh lôùp. -Kieåm tra só soá. B)Phaàn cô baûn: I.Giôùi thieäu sô löôïc noäi dung vaø chöông trình: 1)Muïc tieâu: -Chöông trình moân hoïc theå duïc lôùp 7 nhaèm giuùp HS cuûng coá vaø phaùt trieån nhöõng keát quaû ôû lôùp 6 chuaån bò chöông trình lôùp 8. -HS nhaän bieát ñöôïc moät soá kieán thöùc kó naêng cô baûn ñeå hoïc taäp vaø reøn luyeän giöõ gìn söùc khoûe, naâng cao theå löïc. -Goùp phaàn reøn luyeän taùc phong nhanh nheïn, kyû luaät. 2)Yeâu caàu: -Bieát caùch thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï kó thuaät, baøi taäp phaùt trieån theå löïc, troø chôi vaän ñoäng kyõ thuaät ñoäng taùc. -Thöïc hieän ñuùng, ñeàu, ñeïp nhöõng baøi taäp ñoäi hình ñoäi nguõ. -THöïc hieän ñöôïc, ñuùng baøi TD phaùt trieån chung, troø chôi vaän ñoäng, caùc ñoäng taùc boå trôï kyõ thuaät chaïy – nhaûy. 3)Noäi dung chöông trình trong naêm: -Lyù thuyeát chung. -Ñoäi hình ñoäi nguõ. -Baøi theå duïc phaùt trieån chung. -Troø chôi vaø ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. -Troø chôi vaø ñoäng taùc chaïy beàn. -Troø chôi vaø ñoäng taùc nhaûy xa, nhaûy cao. -Troø chôi vaø ñoäng taùc boå trôï neùm boùng. -Moân heå duïc töï choïn. 4)YÙ nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöôg trong hoaït ñoäng TDTT: 1)YÙ nghóa: -Muïc ñích cô baûn quan troïnh nhaát khi taäyp luyeän TDTT laø naâng cao söùc khoûe vaø phaùt trieån theå löïc. Theá nhöng do khoâng bieát hoaëc coi thöôøn gneân deã xaûy ra chaán thöông nhö: -Xaây xaùt nheï (chaûy maùu ít ngoaøi da) -Choaùng, ngaát. -Toån thöông cô. -Bong gaân. -Sai khôùp. -Giaäp hoaëc gaûy xöông 5)Nguyeân nhaân vaø caùch phoøng traùnh xaûy ra chaán thöông: a)Nguyeân nhaân: -Trang puïc taäp luyeän khoâng phuø hôïp. -Aên uoáng quaù nhieàu ngay hoaëc tröôùc, sau khi taäp luyeän. -Khoâng tuaân thuû noäi quy, kyû luaät trong taäp luyeän. b)Caùch phoøng traùnh: -Khi baét ñaàu buoåi taäp phaûi khôûi ñoäng. -Tröôùc khi keát thuùc buoåi taäp phaûi tieán haønh hoài tænh (thaû loûng). -Neân maët trang phuïc theå thao khi taäpi luyeän. -Khoâng aên uoáng quaù nhieàu ngay tröôùc vaø sau khi taäp luyeän. 6)Bieân cheá toå chöùc khi taäp luyeän: -Lôùp tröôûng taäpi hôïp lôùp ñieåm soá vaø baùo caùo cho GV khi thöïc haønh. -Traät töï vaø nghieâm chænh ñieàu khieån toå-nhoùm taäp luyeän. -Tuyeät ñoái chaáp haønh quy ñònh noäi quy khi thöïc haønh (khoâng laøm maát traät töï trong giôø hoïc). C)Keát thuùc: -Cuûng coá: Döïa vaøo nhöõng ñieàu ñaõ hoïc caùc em haõy traû lôøi nhöõng caâu hoûi sau: ?Muïc ñích taäp luyeän TDTT laø gì? (ñeå naâng cao söùc khoûe vaø theå löïc). ?Nguyeân nhaân xaûy ra chaán thöông ñoù laø gì? (Khoâng tuaân thuû noäi quy, kyû luaät trong taäp luyeän). ?Khoâng khôûi ñoäng khi taäp luyeän nhö vaäy ñuùng hay sai? (Sai). -Nhaän xeùt-ñaùnh giaù. -Höôùng daãn HS veà nhaø. -Xem laïi baøi ñaõ hoïc. 10’ 60’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 20’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu buoåi hoïc. -GV giôùi thieäu sô löôïc toùm taét noäi dung chöông trænh. -Giôùi thieäu giaûi thích cho HS naém veà muïc tieâu vaø yeâu caàu cuûa moân hoïc. -Giôùi thieäu sô löôïc noäi dung trong naêm ñeå HS naém ñöôïc noäi dung caàn hoïc. -GV höôùng daãn vaø giaûi thích veà yù nghóa vaø vieäc phoøng traùnh chaán thöông trong taäp luyeän TDTT. -Nguyeân nhaân vaø caùch phoøng traùnh chaán thöông cho HS naém. -Giôùi thieäu toùm taét vaøi chaán thöông thöôøng gaëp. -GV höôùng daãn HS thöïc hieän. -GV thöïc hieän maåu 1-2 laàn. -Ban caùn söï lôùp thöïc hieän 2-3 laàn. -GV neâu caâu hoûi vaø goïi HS traû lôøi. -GV höôùng daãn vaø boå sung khi HS traû lôøi chöa hoaøn chænh. -Tuyeân döông nhöõng HS traû lôøi toát. -Nhaän xeùt-ñaùnh giaù giôø hoïc. -GV vaø HS keát thuùc giôøi hoïc. --------—–—–-------- Ngaøy . . . thaùng . . . naêm . . . Duyeät cuûa TBM Tuaàn:2-Tieát:3 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ-CHAÏY NHANH-CHAÏY BEÀN I.Muïc tieâu: -OÂn: Taäp hôïp haøng doïc, haøng ngang vaø caùch ñieàu khieån, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. Quay sang traùi, quay phaûi, quay ñaèng sau. Yeâu caàu HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc. -OÂn: Moät soá ñoäng taùc ñeå phaùt trieån söùc nhanh, troø chôi: chaïy tieáp söùc. Yeâu caàu: thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -Luyeän taäp chaïy beàn, yeâu caàu: chaïy ñöôïc heát cöï ly qui ñònh. II.Ñòa ñieåm, phöông tieän: III.Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp. Noäi dung TG Phöông phaùp-Toå chöùc A)Phaàn môû ñaàu: 1)Nhaän lôùp: 2)Khôûi ñoäng: -Xoay caùc khôùp: coå tay, coå chaân ñaàu goái, hoâng, vai.. B)Phaàn cô baûn: 1)Ñoäi hình ñoäi nguõ: -Taäp hôïp haøng doïc, haøng ngang, vaø caùch ñieàu khieån. -Ñöùng nghhieâm, ñöùng nghæ. -Quay phaûi, traùi, ñaèng sau 2)Chaïy nhanh: *Moät soá ñoäng taùc boå trôï söùc nhanh: -Chaïy böôùc nhoû. -Chaïy goùt chaïm moâng. -Chaïy naâng cao ñuøi. -Ñöùng taïy choå ñaùnh tay. *Troø chôi: “Chaïy tieáp söùc”. -Khi coù tieáng coøi xuaát phaùt em soá 1 rôøi vaïch xuaát phaùt chaïy veà vò trí khu vöïc laù côø, chaïy veà voøng qua laù côù vaø chaïm tay em soá 2. Em soá 2 thöïc hieän nhö em soá 1, troø chôi cöù tieáp tuïc cho ñeán heát. 3)Chaïy beàn: -Luyeän taäp chaïy beàn cöï ly 300m nöõ vaø 400m nam. C)Keát thuùc: 1)Thaû loûng: Ñi theo voøng troøn vaø hít thôû saâu. -Moät soá ñoäng taùc thaû loûng. 2)GV nhaän xeùt giôøi hoïc; Giao baøi taäp vaø höôùng daãn HS taäp ngoaøi giôø. 5-7 ‘ 2-3 ‘ 3-4 ‘ 30-33‘ 7-8’ 16-18’ 2x20m 2x20m 2x20m 2x8 nhòp 2 laàn 6-7’ 4-5‘ 2-3’ 1-2’ -Lôùp taäp hôïp laïi thaønh 3 haøng ngang. -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. -Ñoäi hình daõn caùch moät dang tay. -Taäp theo ñoäi hình haøng ngang. -GV nhaéc laïi ñoäng taùc cô baûn cho HS naém. -HS thöïc hieän moãi ñoäng taùc 3-4 laàn. -Thöïc hieän theo töøng toå. -Taäp hôïp ñoäi hình theo haøng ngang moãi haøng = 1toå. -Lôùp chia laøm 2 ñoäi vôùi soá löôïng baèng nhau. -Thöïc hieän 1-2 laàn, taäp theo hình thöùc thi ñua xem toå naøo thaéng. -Thöïc hieän theo nhoùm nam rieâng, nöõ rieâng. -Nam 8 voøng, nöõ 7 voøng. -Do GV höôùng daãn ñieàu khieån, thaû loûng. -Töø ñoäi hình voøng troøn chuyeån thaønh ngang. -Lôùp taäp hôïp theo haøng ngang. -GV vaø HS keát thuùc giôø hoïc. --------—–—–-------- Ngaøy . . . thaùng . . . naêm . . . Duyeät cuûa TBM Tuaàn:2-Tieát:4 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ-CHAÏY NHANH-CHAÏY BEÀN I.Muïc tieâu: -OÂn: “ÑHÑN” tieát 3, ñieåm soá töø 1 ñeán heát vaø ñieåm soá 1-2, 1-2. Hoïc: Bieán ñoåi ñoäi hình 0-2-4 -OÂn: Ñoäng taùc boå trôï söùc nhanh, troø chôi. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. -Luyeän taäp chaïy beàn, yeâu caàu: chaïy ñöôïc heát cöï ly qui ñònh. II.Ñòa ñieåm, phöông tieän: -Hai laù côø vaø vaïch xuaát phaùt. III.Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp. Phaàn noäi dung TG Phöông phaùp - Toå chöùc A)Phaàn môû ñaàu: 1)Nhaän lôùp: 2)Khôûi ñoäng: -Xoay caùc khôùp: coå tay, coå chaân ñaàu goái, hoâng, vai.. B)Phaàn cô baûn: 1)Ñoäi hình ñoäi nguõ: -OÂn taäp haøng doïc, haøng ngang, vaø caùch ñieàu khieån. -Ñöùng nghhieâm, ñöùng nghæ. -Quay phaûi, traùi, ñaèng sau -Ñieåm soá töø 1 ñeán heát vaø ñieåm soá theo chu kì 1-2. 1-2.. *Hoïc: Bieán ñoåi ñoäi hình 0-2-4. -Khaåu leänh: “Theo chu kyø 0-2-4 ñieåm soá, theo soá ñaõ ñieåm..böôùc. nhöõng em soá 0 ñöùng taïi choå, em soá 2 böôùc 2 böôùc, soá 4 böôùc 4 böôùc vaø böôùc ñoàng loaït chaân traùi tröôùc”. -Khaåu leänh: “Veà vò trí cuõböôùc, ñoäi hình quay ñaèng sau vaø böôùc veà vôùi soá böôùc ñaõ tieán. Khi veà vò trí cuõ caùc em thöïc hieän quay ñaèng sau”. 2)Chaïy nhanh: * Luyeän taäp moät soá ñoäng taùc boå trôï söùc nhanh: -Chaïy böôùc nhoû. -Chaïy goùt chaïm moâng. -Chaïy naâng cao ñuøi. 3)Chaïy beàn: -Luyeän taäp chaïy beàn cöï ly 300m nöõ vaø 400m nam. C)Keát thuùc: 1)Thaû loûng: Ñi theo voøng troøn vaø hít thôû saâu. -Moät soá ñoäng taùc thaû loûng. 2)GV nhaän xeùt giôøi hoïc; Giao baøi taäp vaø höôùng daãn HS taäp ngoaøi giôø. 5’ 2’ 3‘ 35’ 18’ 10’ 2x20m 2x20m 2x20m 7’ 5’ 4’ 1’ -Lôùp taäp hôïp laïi thaønh 3 haøng ngang. -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. -Ñoäi hình daõn caùch moät dang tay. -Taäp theo ñoäi hình haøng ngang. -HS thöïc hieän moãi ñoäng taùc 1laàn. -HS thöïc hieän theo caû lôùp. -Caùn söï ñieàu khieån. -GV cho HS taäp hôïp ñoäi hình theo haøng ngang vaø thöïc hieän theo töøng haøng. -Nhöõng haøng thöïc hieän tieán leân phía tröôùc, nhöõng haøng coøn laïi ngoài phía döôùi quan saùt vaø nhaän xeùt. -Taäp hôïp ñoäi hình haøng ngang moãi haøng töông öùng moät toå. -Taäp hôïp ñoäi hình “taêng taàng soá ñoäng taùc vaø taêng daàn toác ñoä” -Thöïc hieän theo nhoùm nam rieâng, nöõ rieâng. -Nam 8 voøng, nöõ 7 voøng. -Do GV höôùng daãn ñieàu khieån, thaû loûng. -Töø ñoäi hình voøng troøn chuyeån thaønh ngang. -Lôùp taäp hôïp theo haøng ngang. -GV vaø HS keát thuùc giôø hoïc. --------—–—–-------- Ngaøy . . . thaùng . . . naêm . . . Duyeät cuûa TBM

File đính kèm:

  • docThe duc 7(12).doc