Giáo án Thể dục 11 - Tiết 1 đến Tiết 20

I . MỤC TIÊU.

- Giới thiệu mục tiêu và nội dung chương trình lớp 11

- Biết cách thực hiện đông tác 1-2 bài thể dục nhịp điệu nữ, động tác 1-6 nam,

- Bước đầu thực hiện cơ bản đúng cấu trúc, phương hướng, biên độ kỹ thuật động tác tính nhịp điệu của đông tác.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC.

- Địa điểm: - Sân vận động trường phổ thông DTNT – Hòa Bình.

- Học sinh dọn vệ sinh sân tập

- Chuẩn bị của GV: còi lệnh.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH.

 

doc59 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 29/03/2021 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 11 - Tiết 1 đến Tiết 20, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
– 33 II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §Þa ®iÓm: - S©n vËn ®éng tr­êng phæ th«ng DTNT – Hßa B×nh. - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, cäc xµ nh¶y cao - ChuÈn bÞ cña GV: cßi lÖnh. III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. TT Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p – tæ chøc SL TG 1 PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - NhËn líp kiÓm tra sÜ sè - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÌ nhµng mét vßng s©n theo hµng däc. - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh tay, gèi... - Lu©n phiªn ®¸nh tay lªn cao ra sau. - T.hiÖn §T b­íc nhá, n©ng cao ®ïi. 4 x 8N 2 x 8N 10’ Líp tr­ëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. - YC: khÈn tr­¬ng, b¸o c¸o sÜ sè chÝnh x¸c. GV - Ch¹y theo hµng däc trªn ®­êng ch¹y theo chiÒu ng­îc kim ®ång hå.vÒ ®éi h×nh chia nhãm nam, n÷ gi·n hµng khëi ®éng - C¸n sù líp ®Õm nhÞp cho líp khëi ®éng GV C¸n sù líp 2 PhÇn c¬ b¶n I. Nh¶y cao Nhãm nam ¤n ®éng t¸c ch¹y ®µ - giËm nh¶y – trªn kh«ng – tiÕp ®Êt. + C¸ch ®o ®µ, ®¸nh dÊu ®µ. + Ch¹y ®µ x¸c ®Þnh chËn giËm nh¶y vµ ch©n l¨ng. + Ch¹y ®µ giËm nh¶y ®¸ ch©n l¨ng thu ch©n giËm nh¶y qua xµ thÊp. + LuyÖn tËp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - trªn kh«ng qua xµ thÊp tËp kü thuËt trªn kh«ng. + TiÕp ®Êt: khi qua xµ ch©n giËm nh¶y chñ ®éng duçi th¼ng, cïng hai tay ch¹m ®Êt, khuþ gèi, co tay gi¶m chÊn ®éng cho c¬ thÓ. + LuyÖn tËp nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng n©ng cao thµnh tÝch. II. TTTC bµi EA 1. ¤n tËp 30 ®éng t¸c ®· häc 2. Häc ®éng t¸c 31 – 33 a, §éng t¸c 31  b, §éng t¸c 32 c, §éng t¸c 33 3. §æi néi dung häc vµ tËp luyÖn Nam «n, häc AEROBIC N÷ «n, häc néi dung nh¶y cao 4. Bµi tËpbæ trî kü thuËt vµ ph¸t triÓn thÓ lùc. BT: T¹i chç ®¸ ch©n l¨ng. Mét tay vÞn t­êng 1 ch©n lµm trô ch©n kia ®¸ l¨ng tõ sau ra tr­íc, lªn cao. BT: T¹i chç ®­a ®Æt ch©n giËm nh¶y. tËp cã ng­êi phôc vô tay vÞn vµo vai b¹n, ®­a ch©n giËm nh¶y tõ sau ra tr­íc gãt ch©n ch¹m ®Êt ®ång thêi hai tay ®¸nh hç trî. - §i 3 b­íc ®Æt ch©n giËm nh¶y.TTCB ch©n tr­íc ch©n sau, ch©n giËm nh¶y ®Ó sau ®i bé ba b­íc thùc hiÖn nh­ ®éng t¸c ®¸ ch©n l¨ng. - Ch¹y chËm 3 b­íc thùc hiÖn ®éng t¸c ®­a ®Æt ch©n giËm nh¶y. ( TËp nh­ ®i bé nh­ng thùc hiÖn ®éng t¸c ch¹y chËm). + BT: §i bé 3 b­íc thùc hiÖn ®éng t¸c ®¸ ch©n l¨ng xoay vai, lËt th©n, hai tay chèng ®Êt. + BT: Ch¹y ®µ giËm nh¶y ®¸ ch©n l¨ng, thu ch©n giËm qua xµ thÊp. ( X¸c ®Þnh ch©n giËm nh¶y vµ ch©n l¨ng) + LuyÖn tËp søc bËt: Thùc hiÖn ®éng t¸c hai ch©n bËt nh¶y cÇu thang. Kü thuËt ®øng s¸t nhau, dïng søc cña hai ch©n bËt lªn cÇu thang. 5. Bµi tËp th¶ láng håi tÜnh. - NhÞp 1 ®­a hai tay lªn cao vµ hÝt thë s©u, N2 cói xuèng thë ra tõ tõ l¾c vai nhÑ nhµng, th¶ láng tay, sau ®ã ®øng lªn th¶ láng ch©n. 30’ 10’ 10’ 10’ 4’ Hs; chia thµnh hai nhãm nam, n÷ . Khi nam «n tËp kü thuËt ch¹y ®µ giËm nh¶y trªn kh«ng th× n÷ tËp c¸c ®éng t¸c ®· häc cña bµi EA vµ ng­îc l¹i. - Gi¸o viªn quan s¸t chung nªu nh­ng sai xãt vÒ kü thuËt yªu cÇu Hs söa ch÷a. - Gv lµm mÉu ®éng t¸c - h­íng dÉn Hs thùc hiÖn GV - Gv lµm mÉu ®éng t¸c - h­íng dÉn Hs thùc hiÖn GV 3 PhÇn kÕt thóc Cñng cè bµi - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra - Bµi tËp vÒ nhµ - Xuèng líp 1-2 phót - TËp bµi TD AEROBIC - «n luyÖn nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng qua xµ - Ch¹y bÒn n©ng cao søc kháe NhËn xÐt bæ xung sau giê gi¶ng: Bµi so¹n sè 19 Nh¶y cao – TTTC: Bµi EaROBIC b¾t buéc - Thêi gian so¹n: - Thêi gian gi¶ng: I . Môc tiªu. - Nh¶y cao: - Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kü thuËt - Mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc - TTTC : - ¤n 33 ®éng t¸c cña bµi AEROBIC - Häc ®éng t¸c 34 – 37 II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §Þa ®iÓm: - S©n vËn ®éng tr­êng phæ th«ng DTNT – Hßa B×nh. - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, cäc xµ nh¶y cao - ChuÈn bÞ cña GV: cßi lÖnh. III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. TT Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p – tæ chøc SL TG 1 PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - NhËn líp kiÓm tra sÜ sè - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÌ nhµng mét vßng s©n theo hµng däc. - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh tay, gèi... - Lu©n phiªn ®¸nh tay lªn cao ra sau. - T.hiÖn §T b­íc nhá, n©ng cao ®ïi. 4 x 8N 2 x 8N 10’ Líp tr­ëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. - YC: khÈn tr­¬ng, b¸o c¸o sÜ sè chÝnh x¸c. GV - Ch¹y theo hµng däc trªn ®­êng ch¹y theo chiÒu ng­îc kim ®ång hå.vÒ ®éi h×nh chia nhãm nam, n÷ gi·n hµng khëi ®éng - C¸n sù líp ®Õm nhÞp cho líp khëi ®éng GV C¸n sù líp 2 PhÇn c¬ b¶n I. Nh¶y cao Nhãm nam ¤n ®éng t¸c ch¹y ®µ - giËm nh¶y – trªn kh«ng – tiÕp ®Êt. + C¸ch ®o ®µ, ®¸nh dÊu ®µ. + Ch¹y ®µ x¸c ®Þnh chËn giËm nh¶y vµ ch©n l¨ng. + Ch¹y ®µ giËm nh¶y ®¸ ch©n l¨ng thu ch©n giËm nh¶y qua xµ thÊp. + LuyÖn tËp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - trªn kh«ng qua xµ thÊp tËp kü thuËt trªn kh«ng. + TiÕp ®Êt: khi qua xµ ch©n giËm nh¶y chñ ®éng duçi th¼ng, cïng hai tay ch¹m ®Êt, khuþ gèi, co tay gi¶m chÊn ®éng cho c¬ thÓ. + LuyÖn tËp nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng n©ng cao thµnh tÝch. II. TTTC bµi EA 1. ¤n tËp 33 ®éng t¸c ®· häc 2. Häc ®éng t¸c 34 – 37 a, §éng t¸c 34  b, §éng t¸c 35 c, §éng t¸c 36 d, §éng t¸c 37 3. §æi néi dung häc vµ tËp luyÖn Nam «n, häc AEROBIC N÷ «n, häc néi dung nh¶y cao 4. Bµi tËpbæ trî kü thuËt vµ ph¸t triÓn thÓ lùc. BT: T¹i chç ®¸ ch©n l¨ng. BT: T¹i chç ®­a ®Æt ch©n giËm nh¶y. - §i 3 b­íc ®Æt ch©n giËm nh¶y.TTCB ch©n tr­íc ch©n sau, ch©n giËm nh¶y ®Ó sau ®i bé ba b­íc thùc hiÖn nh­ ®éng t¸c ®¸ ch©n l¨ng. - Ch¹y chËm 3 b­íc thùc hiÖn ®éng t¸c ®­a ®Æt ch©n giËm nh¶y. + BT: §i bé 3 b­íc thùc hiÖn ®éng t¸c ®¸ ch©n l¨ng xoay vai, lËt th©n, hai tay chèng ®Êt. + BT: Ch¹y ®µ giËm nh¶y ®¸ ch©n l¨ng, thu ch©n giËm qua xµ thÊp. ( X¸c ®Þnh ch©n giËm nh¶y vµ ch©n l¨ng) + LuyÖn tËp søc bËt: Thùc hiÖn ®éng t¸c hai ch©n bËt nh¶y cÇu thang. Kü thuËt ®øng s¸t nhau, dïng søc cña hai ch©n bËt lªn cÇu thang. 5. Bµi tËp th¶ láng håi tÜnh. - NhÞp 1 ®­a hai tay lªn cao vµ hÝt thë s©u, N2 cói xuèng thë ra tõ tõ l¾c vai nhÑ nhµng, th¶ láng tay, sau ®ã ®øng lªn th¶ láng ch©n. 30’ 10’ 10’ 10’ 4’ Hs; chia thµnh hai nhãm nam, n÷ . Khi nam «n tËp kü thuËt ch¹y ®µ giËm nh¶y trªn kh«ng th× n÷ tËp c¸c ®éng t¸c ®· häc cña bµi EA vµ ng­îc l¹i. - Gi¸o viªn quan s¸t chung nªu nh­ng sai xãt vÒ kü thuËt yªu cÇu Hs söa ch÷a. - Gv lµm mÉu ®éng t¸c - h­íng dÉn Hs thùc hiÖn GV - Gv lµm mÉu ®éng t¸c - h­íng dÉn Hs thùc hiÖn GV 3 PhÇn kÕt thóc Cñng cè bµi - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra - Bµi tËp vÒ nhµ - Xuèng líp 1-2 phót - TËp bµi TD AEROBIC - «n luyÖn nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng qua xµ - Ch¹y bÒn n©ng cao søc kháe NhËn xÐt bæ xung sau giê gi¶ng: Bµi so¹n sè 20 Nh¶y cao – TTTC: Bµi EaROBIC b¾t buéc - Thêi gian so¹n: - Thêi gian gi¶ng: I . Môc tiªu. - Nh¶y cao: - Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kü thuËt - Mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc - TTTC : - ¤n bµi AEROBIC ( ghÐp nh¹c) - Häc míi xÕp ®éi h×nh II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §Þa ®iÓm: - S©n vËn ®éng tr­êng phæ th«ng DTNT – Hßa B×nh. - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, cäc xµ nh¶y cao - ChuÈn bÞ cña GV: cßi lÖnh. III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. TT Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p – tæ chøc SL TG 1 PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - NhËn líp kiÓm tra sÜ sè - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÌ nhµng mét vßng s©n theo hµng däc. - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh tay, gèi... - Lu©n phiªn ®¸nh tay lªn cao ra sau. - T.hiÖn §T b­íc nhá, n©ng cao ®ïi. 4 x 8N 2 x 8N 10’ Líp tr­ëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. - YC: khÈn tr­¬ng, b¸o c¸o sÜ sè chÝnh x¸c. GV - Ch¹y theo hµng däc trªn ®­êng ch¹y theo chiÒu ng­îc kim ®ång hå.vÒ ®éi h×nh chia nhãm nam, n÷ gi·n hµng khëi ®éng - C¸n sù líp ®Õm nhÞp cho líp khëi ®éng GV C¸n sù líp 2 PhÇn c¬ b¶n I. Nh¶y cao Nhãm nam ¤n ®éng t¸c ch¹y ®µ - giËm nh¶y – trªn kh«ng – tiÕp ®Êt. + C¸ch ®o ®µ, ®¸nh dÊu ®µ. + Ch¹y ®µ x¸c ®Þnh chËn giËm nh¶y vµ ch©n l¨ng. + Ch¹y ®µ giËm nh¶y ®¸ ch©n l¨ng thu ch©n giËm nh¶y qua xµ thÊp. + LuyÖn tËp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - trªn qua xµ thÊp tËp kü thuËt trªn kh«ng. + TiÕp ®Êt: khi qua xµ ch©n giËm nh¶y chñ ®éng duçi th¼ng, cïng hai tay ch¹m ®Êt, khuþ gèi, co tay gi¶m chÊn ®éng cho c¬ thÓ. + LuyÖn tËp nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng n©ng cao thµnh tÝch. II. TTTC bµi EA 1. ¤n tËp bµi AEROBIC Thùc hiªn toµn bé bµi vµ ghÐp nhac  2. XÕp ®éi h×nh a. §éi h×nh ®éng t¸c 1 b. §éi h×nh tõ ®éng t¸c 2 – 9 c. §éi h×nh tõ ®éng t¸c 10 – 16 d. §éi h×nh tõ ®éng t¸c 16 - 25 e. §éi h×nh tõ ®éng t¸c 25 - 35 f. §éi h×nh tõ ®éng t¸c 36 - 37 3. Bµi tËpbæ trî kü thuËt vµ ph¸t triÓn thÓ lùc. BT: T¹i chç ®¸ ch©n l¨ng. BT: T¹i chç ®­a ®Æt ch©n giËm nh¶y. - §i 3 b­íc ®Æt ch©n giËm nh¶y.TTCB ch©n tr­íc ch©n sau, ch©n giËm nh¶y ®Ó sau ®i bé ba b­íc thùc hiÖn nh­ ®éng t¸c ®¸ ch©n l¨ng. - Ch¹y chËm 3 b­íc thùc hiÖn ®éng t¸c ®­a ®Æt ch©n giËm nh¶y. + BT: §i bé 3 b­íc thùc hiÖn ®éng t¸c ®¸ ch©n l¨ng xoay vai, lËt th©n, hai tay chèng ®Êt. + BT: Ch¹y ®µ giËm nh¶y ®¸ ch©n l¨ng, thu ch©n giËm qua xµ thÊp. ( X¸c ®Þnh ch©n giËm nh¶y vµ ch©n l¨ng) + LuyÖn tËp søc bËt: Thùc hiÖn ®éng t¸c hai ch©n bËt nh¶y cÇu thang. Kü thuËt ®øng s¸t nhau, dïng søc cña hai ch©n bËt lªn cÇu thang. 5. Bµi tËp th¶ láng håi tÜnh. - NhÞp 1 ®­a hai tay lªn cao vµ hÝt thë s©u, N2 cói xuèng thë ra tõ tõ l¾c vai nhÑ nhµng, th¶ láng tay, sau ®ã ®øng lªn th¶ láng ch©n. 30’ 10’ 10’ 10’ 4’ Hs; chia thµnh hai nhãm nam, n÷ . Thùc hiªn trªn 2 hè nh¶y cao dµnh chon nam, n÷ riªng - Gi¸o viªn quan s¸t chung nªu nh­ng sai xãt vÒ kü thuËt yªu cÇu Hs söa ch÷a. GV - Gv lµm mÉu ®éng t¸c víi nh¹c dÉn Hs thùc hiÖn Cù ly hÑp ë ngoµi s©n Cù ly r«ng ë ®éng t¸c sè 2 §éi h×nh chång th¸p GV - Gv lµm mÉu ®éng t¸c - h­íng dÉn Hs thùc hiÖn GV 3 PhÇn kÕt thóc Cñng cè bµi - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra - Bµi tËp vÒ nhµ - Xuèng líp 1-2 phót - TËp bµi TD AEROBIC - «n luyÖn nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng qua xµ - Ch¹y bÒn n©ng cao søc kháe NhËn xÐt bæ xung sau giê gi¶ng:

File đính kèm:

  • docGiao an TD lop 11 chon bo rat hay.doc
Giáo án liên quan