Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 37 đến Tiết 57 - Năm học 2009-2010

A.Mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Đá cầu: Ôn 1 số động tác đã học ở lớp 10. Di chuyển bước lướt tâng “giật cầu ”.

+ Nhảy xa: Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm. Bài tập phát triển thể lực.

+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật tâng búng cầu ; động tác chân lăng,

động tác chân giậm.

-Thái độ:

+ Tác phong khẩn trương nhanh nhẹn; tích cực tự giác trong tập luyện.

B. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm: Tập trên sân trường vệ sinh an toàn

- Phương tiện: Mỗi HS 1 quả cầu, 1 còi.

C.Tiến trình lên lớp

 

doc59 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 37 đến Tiết 57 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* * * * * * * * * * C¸n sù chØ ®¹o c¸c nhãm tËp luyÖn. GV: Bao qu¸t líp, ®i tõng nhãm söa ®/t sai Sau 12’, hai nhãm ®æi néi dung cho nhau. GV: TËp trung líp thµnh 2 hµng däc(mét hµng nam,mét hµng n÷) thø tù tõng hµng, tõng h/s ch¹y nèi tiÕp nhau 5 vßng s©n tËp - §.h×nh håi tÜnh th¶ láng : - G.v tæ chøc h/dÉn hs h.tÜnh th¶ láng - Gv thuyÕt tr×nh, ®/viªn hs yÕu luyÖn tËp - §.h×nh NX,BTVN,xuèng líp - G.viªn h«:ThÓ Dôc, h.sinh (( KhoÎ) D. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n : 6/3/2010 TiÕt 55 Tªn bµi d¹y - CÇu l«ng : ¤n ®¸nh cÇu thÊp thuËn, tr¸i tay, ®¸nh cÇu cao thuËn tay ®Ëp cÇu. Häc mét sè ®iÓm trong luËt cÇu l«ng. - TTTC : Bãng ræ : ¤n luyÖn KT quay ng­êi, KT chuyÒn bãng b»ng mét tay trªn vai, c¸c bµi tËp bæ trî, phèi hîp KT vµ ph¸t triÓn thÓ lùc. A/ Môc tiªu – yªu cÇu bµi d¹y - Gióp HS «n luyÖn k/t ®¸nh cÇu thÊp thuËn, tr¸i tay, k/t ®¸nh cÇu cao thuËn tay. HiÓu mét sè ®iÓm c¬ b¶n trong luËt cÇu l«ng.¤n luyÖn k/t quay ng­êi, k/t chuyÒn bãng b»ng mét tay trªn vai, mét sè bµi tËp bæ trî,ph¸t triÓn thÓ lùcvµ phèi hîp KT - RÌn luyÖn ph¸t triÓn c¸c tè chÊt c¬ thÓ ®Æc biÖt søc nhanh, søc bÒn, sù phèi hîp khÐo lÐo chÝnh x¸c. - RÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kû luËt , ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c tËp luyÖn . B/ §Þa ®iÓm – dông cô S©n tËp ; bãng ræ; mçi h/s1vît cÇu l«ng, 2 h/s mét qu¶ cÇu ; ®­êng ch¹y bÒn trªn ®/h tù nhiªn. C/ TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung bµi d¹y §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc T.gian Sè lÇn I/ PhÇn më ®Çu 1/ NhËn líp : a, HS : C¸n sù líp tËp hîp, b¸o c¸o sÜ sè, lêi chóc søc khoÎ b, GV : NhËn líp, hái t×nh h×nh søc khoÎ HS, phæ biÕn môc tiªu, n.dung vµ giao nhiÖm vô 2/ Khëi ®éng a, Ch¹y nhÑ nhµng s©n tr­êng b, Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng c,TËp bæ trî chuyªn m«n: T¹i chç - Ch¹y b­íc nhá. - N©ng cao ®ïi. - §¸ l¨ng ch©n sau 3 / KiÓm tra bµi cò: KT ®Ëp cÇu chÝnh diÖn. II. C¬ b¶n 1. Bãng ræ - ¤n k/t cÇm bãng, dÉn bãng, di chuyÓn chuyÒn vµ b¾t bãng, k/t dõng ( hai b­íc dõng vµ nh¶y dõng) k/t quay ng­êi. - Häc : KT chuyÒn bãng b»ng méy tay trªn vai 2. CÇu l«ng - ¤n : §¸nh cÇu thÊp thuËn, tr¸i tay . + §¸nh cÇu cao thuËn tay. + §Ëp cÇu chÝnh diÖn - Häc : Mét sè ®iÓm trong luËt cÇu l«ng. 3. Cñng cè GV : TiÕn hµnh cñng cè lu«n ë c¸c nhãm tr­íc khi chuyÓn néi dung tËp luyÖn . III. KÕt thóc 1/Th¶ láng, håi tÜnh c¸c nhãm c¬ tham gai vËn ®éng 2/ NhËn xÐt : KÕt qu¶ Thi, ý thøc, ­u khuyÕt ®iÓm giê häc. 3/ BTVN: ¤n tËp CÇu l«ng, TTTC Bãng ræ 4/ Xuèng líp : 8-10’ 2-3’ 30-32’ 2-3’ 3-5’ 1vßng 1l 2l 1l - C.sù tËp trung líp, b.c¸o sÜ sè nhanh, c.x¸c xxxxxxxxx - Gv nãi ng¾n gän : xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV X x csù GV tæ chøc, h­íng dÉn HS khëi ®éng - Líp thµnh 1 hµng däc - §.h×nh k/®éng tay ko : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV GV cho líp tËp trung vÒ s©n cÇu l«ng, kiÓm tra 2 h/s k/t ®Ëp cÇu chÝnh diÖn. GV:gi÷ nguyªn ®/h h­íng dÉn mét sè ®iÓm c¬ b¶n trong luËt cÇu l«ng. §H h­íng dÉn: ************************ ************************* GV: chia líp thµnh 2 nhãm tæ chøc tËp luyÖn, c¸n sù chØ ®¹o. GV bao qu¸t líp ®i tõng nhãm söa ®/t sai N1( N÷ ): CÇu l«ng: §¸nh cÇu cao thuËn tay, ®Ëp cÇu chÝnh diÖn. ************************ * * * * * * * * ************************* §¸nh cÇu thÊp thuËn, tr¸i tay * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * N2 ( Nam ): bãng ræ. §H: ******** * * * * DÉn,chuyÒn bãng ******** * * * * §H: ChuyÒn bãng b»ng mét tay trªn vai. * * * * * * * * * * * * * * * * ************** ************** ************** ************** - §.h×nh håi tÜnh th¶ láng : - G.v tæ chøc h/dÉn hs h.tÜnh th¶ láng - Gv thuyÕt tr×nh, ®/viªn hs yÕu luyÖn tËp - §.h×nh NX,BTVN,xuèng líp - G.viªn h«:ThÓ Dôc, h.sinh (( KhoÎ) D. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n : 6/3/2010 TiÕt 56 Tªn bµi d¹y - CÇu l«ng : ¤n k/t ®Ëp cÇu chÝnh diÖn, ph¸t cÇu.§Êu tËp - TTTC : Bãng ræ : ¤n luyÖn k/t chuyÒn bãng b»ng mét tay trªn vai. Häc KT hai b­íc nÐm ræ b»ng mét tay trªn vai. - Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®/h tù nhiªn A/ Môc tiªu – yªu cÇu bµi d¹y - Gióp HS «n luyÖn k/t ®Ëp cÇu chÝnh diÖn. §Êu tËp. ¤n luyÖn k/t chuyÒn bãng b»ng mét tay trªn vai.H/s hiÓu vµ thùc hiÖn ®­îc k/t hai b­íc nÐm ræ b»ng mét tay trªn vai - RÌn luyÖn ph¸t triÓn c¸c tè chÊt c¬ thÓ ®Æc biÖt søc nhanh, søc bÒn, sù phèi hîp khÐo lÐo chÝnh x¸c. - RÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kû luËt , ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c tËp luyÖn . B/ §Þa ®iÓm – dông cô S©n tËp ; bãng ræ; mçi h/s1vît cÇu l«ng, 2 h/s mét qu¶ cÇu ; ®­êng ch¹y bÒn trªn ®/h tù nhiªn. C/ TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung bµi d¹y §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc T.gian Sè lÇn I/ PhÇn më ®Çu 1/ NhËn líp : a, HS : C¸n sù líp tËp hîp, b¸o c¸o sÜ sè, lêi chóc søc khoÎ b, GV : NhËn líp, hái t×nh h×nh søc khoÎ HS, phæ biÕn môc tiªu, n.dung vµ giao nhiÖm vô 2/ Khëi ®éng a, Ch¹y nhÑ nhµng s©n tr­êng b, Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng c,TËp bæ trî chuyªn m«n: T¹i chç - Ch¹y b­íc nhá. - N©ng cao ®ïi. - §¸ l¨ng ch©n sau 3 / KiÓm tra bµi cò: KT ChuyÒn bãng b»ng mét tay trªn vai. II. C¬ b¶n 1. Bãng ræ - ¤n : k/t cÇm bãng, dÉn bãng, di chuyÓn chuyÒn vµ b¾t bãng, dõng , chuyÒn bãng b»ng hai tay trªn ®Çu, chuyÒn bãng b»ng mét tay trªn vai. - Häc : 2 b­íc nÐm ræ. 2. CÇu l«ng - ¤n di chuyÓn ®¬n b­íc, ®a b­íc ®¸nh cÇu thÊp thuËn, tr¸i tay . ®¸nh cÇu cao thuËn tay. - Häc ®Ëp cÇu chÝnh diÖn. 3. Cñng cè GV : TiÕn hµnh cñng cè lu«n ë c¸c nhãm tr­íc khi chuyÓn néi dung tËp luyÖn . 4. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. ************* ************* III. KÕt thóc 1/Th¶ láng, håi tÜnh c¸c nhãm c¬ tham gai vËn ®éng 2/ NhËn xÐt : KÕt qu¶ Thi, ý thøc, ­u khuyÕt ®iÓm giê häc. 3/ BTVN: ¤n tËp CÇu l«ng, TTTC Bãng ræ 4/ Xuèng líp : 8-10’ 2-3’ 30-32’ 2-3’ 3-5’ 1vßng 1l 2l 1l - C.sù tËp trung líp, b.c¸o sÜ sè nhanh, c.x¸c xxxxxxxxx - Gv nãi ng¾n gän : xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV X x csù GV tæ chøc, h­íng dÉn HS khëi ®éng - Líp thµnh 1 hµng däc - §.h×nh k/®éng tay ko : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV GV cho líp tËp trung vÒ s©n cÇu l«ng, kiÓm tra 2 h/s k/t ®Ëp cÇu chÝnh diÖn. GV: tËp trung h/s vÒ mét s©n bãng ræ , h­íng dÉn k/t chuyÒn bãng b»ng mét tay trªn ®Çu. Chän h/s tËp thö sau ph©n nhãm tËp luyÖn. §H: H­íng dÉn *************************** GV *************************** N1( Nam ): bãng ræ. ** ** A * A* * * * * * * B * *C B * * C §H: Hai b­íc nÐm ræ ChuyÒn vµ b¾t bãng b»ng mét tay trªn vai , di chuyÓn kh¸c h­íng N2 ( N÷ ): CÇu l«ng: §Êu tËp. ************************ * * * * ************************* §¸nh cÇu thÊp thuËn, tr¸i tay * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C¸n sù chØ ®¹o c¸c nhãm tËp luyÖn. GV: Bao qu¸t líp, ®i tõng nhãm söa ®/t sai Sau 12’, hai nhãm ®æi néi dung cho nhau. GV: TËp trung líp thµnh 2 hµng däc(mét hµng nam,mét hµng n÷) thø tù tõng hµng, tõng h/s ch¹y nèi tiÕp nhau 5 vßng s©n tËp - §.h×nh håi tÜnh th¶ láng : - G.v tæ chøc h/dÉn hs h.tÜnh th¶ láng - Gv thuyÕt tr×nh, ®/viªn hs yÕu luyÖn tËp - §.h×nh NX,BTVN,xuèng líp - G.viªn h«:ThÓ Dôc, h.sinh (( KhoÎ) D. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n : 13/3/2010 TiÕt 57 Tªn bµi d¹y - CÇu l«ng : ¤n ®Ëp cÇu chÝnh diÖn, ®Êu tËp. Häc mét sè chiÕn thuËt. - TTTC : Bãng ræ : ¤n luyÖn c¸c bµi tËp bæ trî, phèi hîp kÜ thuËt vµ ph¸t triÓn thÓ lùc.§Êu tËp A/ Môc tiªu – yªu cÇu bµi d¹y - Gióp HS «n luyÖn k/t ®Ëp cÇu chÝnh diÖn, ®Êu tËp. Mét sè bµi tËp bæ trî,ph¸t triÓn thÓ lùcvµ phèi hîp k/t. - R/luyÖn p/triÓn c¸c tè chÊt c¬ thÓ ®Æc biÖt søc nhanh, sù phèi hîp khÐo lÐo chÝnh x¸c. - RÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kû luËt , ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c tËp luyÖn . B/ §Þa ®iÓm – dông cô S©n tËp ; bãng ræ; mçi h/s1vît cÇu l«ng, 2 h/s mét qu¶ cÇu ; ®­êng ch¹y bÒn trªn ®/h tù nhiªn. C/ TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung bµi d¹y §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc T.gian Sè lÇn I/ PhÇn më ®Çu 1/ NhËn líp : a, HS : C¸n sù líp tËp hîp, b¸o c¸o sÜ sè, lêi chóc søc khoÎ b, GV : NhËn líp, hái t×nh h×nh søc khoÎ HS, phæ biÕn môc tiªu, n.dung vµ giao nhiÖm vô 2/ Khëi ®éng a, Ch¹y nhÑ nhµng s©n tr­êng b, Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng c,TËp bæ trî chuyªn m«n: T¹i chç - Ch¹y b­íc nhá. - N©ng cao ®ïi. - §¸ l¨ng ch©n sau 3 / KiÓm tra bµi cò: KT ®Ëp cÇu chÝnh diÖn. II. C¬ b¶n 1. Bãng ræ - Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc, bµi tËp bæ trî. - §Êu tËp. 2. CÇu l«ng - §Ëp cÇu chÝnh diÖn. - §Êu tËp. 3. Cñng cè GV : TiÕn hµnh cñng cè lu«n ë c¸c nhãm tr­íc khi chuyÓn néi dung tËp luyÖn III. KÕt thóc 1/Th¶ láng, håi tÜnh c¸c nhãm c¬ tham gai vËn ®éng 2/ NhËn xÐt : KÕt qu¶ Thi, ý thøc, ­u khuyÕt ®iÓm giê häc. 3/ BTVN: ¤n tËp CÇu l«ng, TTTC Bãng ræ 4/ Xuèng líp : 8-10’ 2-3’ 30-32’ 2-3’ 3-5’ 1vßng 1l 2l 1l - C.sù tËp trung líp, b.c¸o sÜ sè nhanh, c.x¸c xxxxxxxxx - Gv nãi ng¾n gän : xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV X x csù GV tæ chøc, h­íng dÉn HS khëi ®éng - Líp thµnh 1 hµng däc - §.h×nh k/®éng tay ko : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV GV cho líp tËp trung vÒ s©n cÇu l«ng, kiÓm tra 2 h/s k/t ®Ëp cÇu chÝnh diÖn. §H h­íng dÉn: ************************ ************************* - GV: chia líp thµnh 2 nhãm tæ chøc tËp luyÖn, c¸n sù chØ ®¹o. - GV bao qu¸t líp ®i tõng nhãm söa ®/t sai. Tæ chøc cho h/s ®Êu tËp, thùc tËp träng tµi.Sè cßn l¹i quan s¸t. Sau 7’ nhãm kh¸c vµo thi ®Êu. N1( N÷ ): CÇu l«ng: ®Ëp cÇu chÝnh diÖn. ®Êu tËp trªn 2 s©n ************************ * * * * ************************* ************************ * * * * ************************* N2 ( Nam ): bãng ræ.( thi ®Êu trªn 2 s©n ) §H: *************************** *************************** *************************** - §.h×nh håi tÜnh th¶ láng : - G.v tæ chøc h/dÉn hs h.tÜnh th¶ láng - Gv thuyÕt tr×nh, ®/viªn hs yÕu luyÖn tËp - §.h×nh NX,BTVN,xuèng líp - G.viªn h«:ThÓ Dôc, h.sinh (( KhoÎ) D. Rót kinh nghiem

File đính kèm:

  • docTD 11 Tiet 37 57 Quang Ninh.doc