Giáo án Môn Toán - Tiết 39 - Ôn Tập học kì I - Năm học 2008-2009

1.Ki?n th?c:-Tiếp tục củng cố cho học sinh các khái niệm và quy tắc thực hiện các phép tính trên các phân thức

2.Kĩ năng:-Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức, tìm ĐK , tìm giá trị của biến số x để biểu thức xác định , bằng 0 hoặc có giá trị nguyên, lớn nhất, nhỏ nhất

3.Thái độ: Tập trung,nghiêm túc,năng nỗ

II. Chuẩn bị :

1,Giáo viên: Bảng phụ ghi sẳn một số đề bài tập.giáo án

2.Học sinh: Bảng nhóm,sgk,thước.

III.Phương pháp : Vờn đáp và luỵên tập thực hành

IV. Tiến trình dạy học :

 Hoạt động 1: Kiểm tra : Chuyển vào ôn tập

 Hoạt động 2 Ôn tập

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Môn Toán - Tiết 39 - Ôn Tập học kì I - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt : 39 OÂN TAÄP HOÏC KYØ I (tt) I. Môc tiªu : 1.Kiến thức:-TiÕp tôc cñng cè cho häc sinh c¸c kh¸i niÖm vµ quy t¾c thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trªn c¸c ph©n thøc 2.KÜ n¨ng:-TiÕp tôc rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp tÝnh, rót gän biÓu thøc, t×m §K , t×m gi¸ trÞ cña biÕn sè x ®Ó biÓu thøc x¸c ®Þnh , b»ng 0 hoÆc cã gi¸ trÞ nguyªn, lín nhÊt, nhá nhÊt 3.Th¸i ®é: TËp trung,nghiªm tóc,n¨ng nç II. ChuÈn bÞ : 1,Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi s¼n mét sè ®Ò bµi tËp.gi¸o ¸n 2.Häc sinh: B¶ng nhãm,sgk,th­íc. III.Ph­¬ng ph¸p : Vên ®¸p vµ luþªn tËp thùc hµnh IV. TiÕn tr×nh d¹y häc : Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra : ChuyÓn vµo «n tËp Ho¹t ®éng 2 ¤n tËp Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n tËp lÝ thuyÕt th«ng qua bµi tËp tr¾c nghiÖm C¸c em ho¹t ®éng theo nhãm Tæ 1 & 2 lµm tõ c©u 1 ®Õn 5 Tæ 3 & 4 lµm tõ c©u 6 dÕn 10 XÐt xem c¸c c©u sau ®óng hay sai ? 1) lµ mét ph©n thøc ®¹i sè 2) Sè 0 kh«ng ph¶i lµ ph©n thøc ®¹i sè 3) 4) 5) 6) ph©n thøc ®èi cñalµ 7) Ph©n thøc nghÞch ®¶o cña ph©n thøc lµ x + 2 8) 9) 10) Ph©n thøc cã §K lµ §¹i diÖn c¸c nhãm gi¶i thÝch c¬ së bµi lµm cña nhãm , th«ng qua ®ã «n l¹i : §Þnh nghÜa ph©n thøc Hai ph©n thøc b»ng nhau TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc Quy t¾c c¸c phÐp to¸n §K cña biÕn Bµi 1 : Chøng minh ®¼ng thøc : -Muèn chøng minh ®¼ng thøc nµy ta lµm thÕ nµo? GV gîi ý: Rót gän vÕ tr¸i HS lµm bµi vµo vë . Mét em lªn b¶ng lµm bµi Bµi 2 : Cho biÓu thøc P = a) T×m ®iÒu kiÖn cña biÕn ®Ó gi¸ trÞ cña biÓu thøc x¸c ®Þnh b) T×m x ®Ó P = 0 c) T×m x ®Ó P = – d) T×m x ®Ó P > 0; P < 0 Mét ph©n thøc lín h¬n 0 khi nµo ? (Mét ph©n thøc lín h¬n 0 khi tö vµ mÉu cïng dÊu ) P > 0 khi nµo ?(P = cã mÉu d­¬ng, vËy ®Ó p > 0 x - 1 > 0) Mét ph©n thøc nhá h¬n 0 khi nµo ? (Mét ph©n thøc nhá h¬n 0 khi tö vµ mÉu tr¸i dÊu) p < 0 x - 1 < 0x <1 kÕt hîp víi §K cña biÕn th× P < 0 khi x < 1 § S ( Sè 0 lµ mét ph©n thøc ®¹i sè ) S ( x + 1 ) § § S ( ) § § S () S ( x, ) Bµi 1: Ta cã: Bµi 2 :Cho biÓu thøc P = a) BiÓu thøc P x¸c ®Þnh khi : 2x + 10 0; x 0; 2x( x + 5 ) x 0 vµ x -5 b) Rót gän ph©n thøc P = = = = = = = b) P = 0 khi x – 1 = 0 x = 1(TM§K) c) P = -khi 4x - 4 = - 2 4x = 2 x = ( TM§K ) d) P = cã mÉu d­¬ng, vËy ®Ó p > 0 x -1 > 0 x >1 kÕt hîp víi §K cña biÕn th× P > 0 khi x > 1 P = cã mÉu d­¬ng, vËy ®Ó p < 0 x - 1 < 0 x <1 kÕt hîp víi §K cña biÕn th× P < 0 khi x < 1vµ x 0; x –5 Ho¹t ®éng 3 H­íng dÉn vÒ nhµ : ¤n tËp kÜ lÝ thuyÕt ch­¬ng I vµ II Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp , trong ®ã cã bµi tËp tr¾c nghiÖm ®Ó tiÕt sau thi häc kú.

File đính kèm:

  • docTiet 39.doc