Đề kiểm tra học kì I Năm học 2011 - 2012 Môn: toán thời gian làm bài: 90 phút

- Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của học sinh trong chương trình học kì 1

- Kiểm tra việc huy động và vận dụng kiên thức của học sinh vào giải bài tập

- Kiểm tra kỹ năng trình bầy bài kểm tra của học sinh

 

doc6 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Năm học 2011 - 2012 Môn: toán thời gian làm bài: 90 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 08/12/2011 Ngµy kiÓm tra: 10/12/2011 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút I. MỤC TIÊU - Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của học sinh trong chương trình học kì 1 - Kiểm tra việc huy động và vận dụng kiên thức của học sinh vào giải bài tập - Kiểm tra kỹ năng trình bầy bài kểm tra của học sinh II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CÊp ®é Tªn chñ ®Ò NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Céng CÊp ®é thÊp CÊp ®é cao TNKQ TL TNKQ TL TN KQ TL TN KQ TL 1. TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ. Lòy thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè h÷u tØ. Hoµn thiÖn ®­îc c¸c c«ng thøc luü thõc víi sè mò tù nhiªn Sè c©u Sè ®iÓm. TØ lÖ %: 1 (C1) 1 10% 1 1 10% 2. TØ lÖ thøc. - TØ sè, tØ lÖ thøc. tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau .BiÕt vËn dông c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµ cña d·y tØ sè b»ng nhau ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n d¹ng: t×m hai sè biÕt tæng (hoÆc hiÖu) vµ tØ sè cña chóng. Sè c©u Sè ®iÓm. TØ lÖ % 1 (C2) 2 20% 1 2 20% 3. §å thÞ cña hµm sè y = ax (a ¹ 0). biÕt vÏ §å thÞ cña hµm sè y = ax (a ¹ 0). Sè c©u Sè ®iÓm. TØ lÖ % 1 (C3) 2 20% 1 2 20% 4. Hai tam gi¸c b»ng nhau. - BiÕt c¸ch xÐt sù b»ng nhau cña hai tam gi¸c. - BiÕt vËn dông c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c ®Ó chøng minh c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, c¸c gãc b»ng nhau Sè c©u Sè ®iÓm. TØ lÖ % 2 (C4;5) 5 50% 2 5 50% T/S c©u T/S ®iÓm. TØ lÖ % 5 (100%) 5 10 100% III. NỘI DUNG ĐỀ Câu 1 (1đ): §iÒn tiÕp ®Ó ®­îc c¸c c«ng thøc ®óng: xm . xn = (xm)n = xm : xn = (xy)n = = C©u 2 (2®): Sè häc sinh cña bèn khèi 6, khèi 7, khèi 8 , khèi 9 tØ lÖ víi c¸c sè 9, 8, 7, 6. BiÕt r»ng sè häc sinh khèi 9 Ýt h¬n sè häc sinh khèi 7 lµ 70 häc sinh. TÝnh sè häc sinh cña mçi líp. C©u 3: (2®): Cho hµm sè y = -3x a) TÝnh f(1), f(2), f(-2) , f(0) b) VÏ ®å thÞ cña hµm sè y = -3x víi c¸c cÆp gi¸ trÞ t­¬ng øng (x0;y0) x¸c ®Þnh ®­îc ë phÇn a. C©u 4: (3®) Cho ABC cã AB =AC. Trªn c¹nh BC lÊy lÇn l­ît 2 ®iÓm D, E sao cho BD=EC. a) VÏ ph©n gi¸c AI cña ABC, Chøng minh r»ng: = b) Chøng minh: ABD=ACE C©u 5 (2®): Trªn h×nh vÏ ta cã AB//CD; AC//BD h·y chøng minh r»ng AB = CD; AC = BD A B C D IV. ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm C©u 1: xm. xn = xm+n xm : xm = xm-n (x¹ 0, m ³n) (0,5®) (xm)n = x m.n (0,5®) C©u 2: Gäi sè HS khèi 6, 7, 8, 9 lµ x, y, z, t ( x,y,z,t Î N*) (0,5®) Ta cã: = = = = = = 35 (0,5®) x=35 . 9 = 315; y = 35 . 8 = 280 z =35 . 7 = 245; t =5 . 6 = 210 (0,5®) Tr¶ lêi: VËy sè häc sinh khèi 6 lµ 315 (hs) khèi 7 lµ 280 (hs) khèi 8 lµ 245 (hs) khèi 9 lµ 210 (hs) (0,5®) C©u 3: a) TÝnh f(1), f(2), f(-2) , f(0) ®óng (1®) b) VÏ ®å thÞ ®óng (1®) C©u 4: GT ABC cã AB=AC BD=EC AI: ph©n gi¸c KL a) = b) ABD=ACE (1®) Gi¶i a) CM: = XÐt AIB vµ AEC cã: AB=AC (gtt) (c) (1®) AI lµ c¹nh chung (c) = (AI lµ tia ph©n gi¸c ) (g) => ABI=ACI (c-g-c) => = (2 gãc t­¬ng øng) b) CM: ABD=ACE. XÐt ABD vµ ACE cã: AB=AC (gt) (c) BD=CE (gt) (c) (1®) = (cmt) (g) => ABD=ACE (c-g-c) C©u 5: A B 2 2 C 1 D (1®) GT AB // CD ; AC //BD KL AB = CD ; AC = BD Chứng minh: - Xét ABD vàDCA có AD chung AB // CD (gt) Â1= D1 ( so le trong) (1®) AC// BD ( gt) Â2= D2 ( so le trong) ABD =DCA ( g.c.g) AB= CD ; AC = BD. Ngày soạn: 14/12/2011 Ngày trả bài: 16/12/2011 Tiết 40: TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I I. Mục Tiêu: 1. Kiến thức: Giáo viên nhận xét kết quả làm bài kiểm tra của học sinh, khả năng vận dụng kiến thức của học sinh 2. Kỹ năng: Giáo viên nhận xét kỹ năng trình bày bài kiểm tra của học sinh 3. Thái độ: trung thực không gian lận trong khi làm bài kiểm tra. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh. 1. GV: Trả bài kiểm tra đã chấm cho học sinh. 2. HS: Xem lại bài kiểm tra của mình. III. Tiến trình bài dạy. 1. Kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới. - GV nêu gương những bài kiểm tra đạt điểm khá giỏi:…. - GV nêu những ưu điểm và những mặt còn hạn chế của các bài kiểm tra, đặc biệt giáo viên cần nhắc nhở những học sinh không biết cách trình bầy một bài kiểm tra sao cho khoa học và sạch đẹp, những bài bài kiểm tra bị điểm yếu kém - GV lấy ví dụ cụ thể bằng các bài kiểm tra.

File đính kèm:

  • docĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOAN 7 NĂM HỌC 2011.doc
Giáo án liên quan