Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 21 đến 36 - Năm học 2010-2011

I.MUÏC TIEÂU:

1.Baøi theå duïc : Ôn từ nhịp 1- 35 nam và nữ nhaèm reøn luyeän caùc nhoùm cô,

 -Biết cách thực hiện các động tác từ 1-35

- Thực hiện cơ bản đúng các động tác, phaùt trieån theå löïc chung vaø reøn luyeän tö theá cô baûn

2.Chaïy ngaén :Ôn một số động tác bổ trợ chạy ngắn trò chơi “chạy đuổi ”

- Hoàn chỉnh các giai đoạn chạy ngắn -xuất phát thấp –chạy lao –chạy giữa quãng- chạy về đích

 -Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp –chạy lao –chạy giữa quãng

 - Thực hiện được xuất phát thấp –chạy lao –chạy giữa quãng

 - Nâng dần tốc độ

 -luyeän taäp söùc nhanh thông qua troø chôi,thöïc hieän 1 soá ñoäng taùc boå trôï

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

 - Địa điểm:

 - Phương tiện: ĐDDH, Tranh ảnh,

1.Saân tröôøng

2.Ñöôøng chaïy

III/ TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:

 

 

doc60 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 21 đến 36 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10 phút 1ph 5ph 3ph 2x8nhòp \\ \\ \\ \\ 2ph 2 laàn \\ \\ 2 hs - Cán sự lớp tập trung nhanh, nghiêm túc - Phổ biến ngắn gọn. - Xoay các khớp theo 2 chiều. - Thực hiện các động tác chính xác, đúng biên độ, đúng nhịp điệu và hoạt động tích cực. - GV và HS thực hiện thủ tục lên lớp. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - 4 hàng ngang đứng so le thực hiện đồng loạt. - Cán sự lớp điều khiển. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS 4 hàng ngang, 2 hàng sau đứng. - GV làm mẫu, phân tích ngắn gọn, chính xác; kết hợp giới thiệu tranh ảnh B/ PHẦN CƠ BẢN: 2. Chạy ngắn : Ôn và hoàn thiện xphát thấp chạy lao chạy giữa quãng và về đích Ôn : chạy bước nhỏ Nâng cao đùi Gót chạm mông Chạy đạp sau Toå chöùc vaø phöông phaùp : Kieåm tra laàn löôït 2 hs, thöïc hieän hoaøn chænh vaø tính thaønh tích Nam, nöõ kieåm tra rieâng vaø theo thöù töï maõ soá Hs (caùn söï) hoâ khaåu leänh, gv baám thaønh tích Moãi hs chaïy 2 laàn, thaønh tích naøo toát nhaát seõ laáy laøm keùt quaû kieåm tra Caùch cho ñieåm : Điểm Thành tích Nam 10 9.30’ - 10.00’ 9 10.30’ - 11.00’ 8 11.30’ - 12.30’ 7 12.40’- 13.30’ 6 13.40’- 14.30’ 5 14.40’ - 15.00’ 4 15.00’ - 16.00’ Điểm Thành tích nữ 10 10. 30’ - 11.00’ 9 11.30’ - 12.00’ 8 12.30’ - 13.30’ 7 13.40’ - 14.00’ 6 14.30’ - 15.00’ 5 15.30 - 16.00 4 16.30’ - 17.00’ 28-30phút 10’ 10’ 10’ - Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng và về đích - GV hướng dẫn, làm mẫu, điều khiển Các em tập luyện 4 hàng dọc cùng thực hiện €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € 1 € 2 Khẩu lệnh vào chổ sẵn sàng chạy Mỗi lần 2 em thực hiện gv cử 1 em hô khẩu lệnh gv bấm giờ để xác định thành tích -- các em thực hiện theo số tứ tự C/ PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng: Một số động tác hồi tỉnh. - Củng cố. - Nhận xét. - Dặn dò. - Xuống lớp. 4 – 5 phút 2 – 4 HS - Thực hiện một số động tác hít thở sâu, tích cực. - Tập thêm các bài tập ở nhà. - HS 4 hàng ngang hoặc vòng tròn. - HS thực hiện động tác, HS nhận xét động tác của bạn. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ € - GV hô ”Thể dục “cả lớp đồng thanh hô “khỏe” Rút kinh Nghiệm:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GIAÙO AÙN TD 8 Tuaàn 17:Tieát 35 Ngày soạn: Ngày dạy 20-25/12/10 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TCRLTHÂN THỂ (CHẠY BỀN) I.MUÏC TIEÂU: 1. Chạy bền Luyện tập chạy chạy bền trên địa hình tự nhiên II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: - Phương tiện: ĐDDH, Tranh ảnh, 1.Saân tröôøng III/ TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Đ. lượng YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1 - Ổn định tổ chức: - Cán sự: Tập hợp, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện. - Giáo viên: Nhận lớp, Nắm tình hình sức khỏe HS - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu tiết học. 2 - Khởi động: - Khôûi ñoäng chung : +Xoay caùc khôùp + Xoay khôùp coå + Xoay coå tay keát hôïp coå chaân + Xoay khuyûu tay – caùnh tay – vai + Xoay hoâng + Xoay goái, gập duổi soạc dọc, soạc ngang, động tác lưng bụng 8-10 phút 1ph 5ph 3ph 2x8nhòp \\ \\ \\ \\ 2ph 2 laàn \\ \\ 2 hs - Cán sự lớp tập trung nhanh, nghiêm túc - Phổ biến ngắn gọn. - Xoay các khớp theo 2 chiều. - Thực hiện các động tác chính xác, đúng biên độ, đúng nhịp điệu và hoạt động tích cực. - GV và HS thực hiện thủ tục lên lớp. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - 4 hàng ngang đứng so le thực hiện đồng loạt. - Cán sự lớp điều khiển. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS 4 hàng ngang, 2 hàng sau đứng. - GV làm mẫu, phân tích ngắn gọn, chính xác; kết hợp giới thiệu tranh ảnh B/ PHẦN CƠ BẢN: 1. Chạy bền Chạy bước nhỏ Nâng cao đùi Gót chậm mông Chạy đạp sau Ôn : Chạy bền trên địa hình tự nhiên Gv qui định đường chạy số vòng Chạy 28-30phút 10’ 10’ 10’ - Thực hiện đúng kĩ thuật xphát chạy lao và chạy giữa quãng - GV hướng dẫn, làm mẫu, điều khiển Các em tập luyện 4 hàng ngang đội hình so le cùng tập luyện €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Saân tröôøng €€ XP . C/ PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng: Một số động tác hồi tỉnh. - Củng cố. - Nhận xét. - Dặn dò. - Xuống lớp. 4 – 5 phút 2 – 4 HS - Thực hiện một số động tác hít thở sâu, tích cực. - Tập thêm các bài tập ở nhà. - HS 4 hàng ngang hoặc vòng tròn. - HS thực hiện động tác, HS nhận xét động tác của bạn. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ € - GV hô ”Thể dục “cả lớp đồng thanh hô “khỏe” Rút kinh Nghiệm:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GIAÙO AÙN TD 8 Tuaàn 17:Tieát 36 Ngày soạn: Ngày dạy 20-25/12/10 KIỂM TRA TCRLTHÂN THỂ (CHẠY BỀN) I.MUÏC TIEÂU: 1. Chạy bền Kiểm tra TCRL thân thể (chạy bền) Thực hiện hết số vòng mà gv qui định II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: - Phương tiện: ĐDDH, Tranh ảnh, 1.Saân tröôøng III/ TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Đ. lượng YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1 - Ổn định tổ chức: - Cán sự: Tập hợp, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện. - Giáo viên: Nhận lớp, Nắm tình hình sức khỏe HS - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu tiết học. 2 - Khởi động: - Khôûi ñoäng chung : +Xoay caùc khôùp + Xoay khôùp coå + Xoay coå tay keát hôïp coå chaân + Xoay khuyûu tay – caùnh tay – vai + Xoay hoâng + Xoay goái, gập duổi soạc dọc, soạc ngang, động tác lưng bụng 8-10 phút 1ph 5ph 3ph 2x8nhòp \\ \\ \\ \\ 2ph 2 laàn \\ \\ 2 hs - Cán sự lớp tập trung nhanh, nghiêm túc - Phổ biến ngắn gọn. - Xoay các khớp theo 2 chiều. - Thực hiện các động tác chính xác, đúng biên độ, đúng nhịp điệu và hoạt động tích cực. - GV và HS thực hiện thủ tục lên lớp. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - 4 hàng ngang đứng so le thực hiện đồng loạt. - Cán sự lớp điều khiển. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS 4 hàng ngang, 2 hàng sau đứng. - GV làm mẫu, phân tích ngắn gọn, chính xác; kết hợp giới thiệu tranh ảnh B/ PHẦN CƠ BẢN: 1. Chạy bền Ôn : Chạy bước nhỏ Nâng cao đùi Gót chạm mông Chạy đạp sau Kiểm tra chạy bền Nam chạy 4 vòng sân trường Nữ chạy 3 vòng sân trường Phöông phaùp toå chöùc kieåm tra . - Kieåm tra thaønh nhieàu ñôït , moãi ñôït 3 – 4 hoïc sinh , (caàn xaùc ñònh thôøi gian chaïy cuûa moãi hoïc sinh baèng moät ñoàng hoà). - Moãi hoïc sinh ñöôïc kieåm tra 1 laàn , hoïc sinh ñeán löôït ñöùng sau vaïch chuaån bò , khi coù leänh moùi tieán vaøo vaïch xuaát phaùt ñeå tieán haønh kieåm tra . - Tröôøng hôïp ñaëc bieät môùi kieåm tra 2 laàn.Khi kieåm tra laàn 2 ñieåm khoâng quaù 8 ñieåm . 3 / Caùch cho ñieåm. - Ñieåm kieåmtra cho theo möùc ñoâï thöïc hieän kyõ thuaät vaø thaønh tích cuûa hoïc sinh . * Ñieåm 9 – 10 ( Gioûi ) .Thöïc hieän ñuùng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät , thaønh tích ñaït möùc “gioûi”RLTT. (3.30’ ) nam, nöõ * Ñieåm 7 – 8 ( Khaù ) . Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät xuaát phaùt thaáp vaø kyõ thuaät chaïy giöõa quaõng. Thaønh tích ñaït möùc “khaù”RLTT. (3.35–3.50’)nam, nöõ * Ñieåm 5 – 6 ( Ñaït ) . Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät chaïy giöõa quaõng coù moät soá sai soùt nhoû khi thöïc hieän kyõ thuaät xuaát phaùt thaønh tích ñaït möùc “ñaït” RLTT .( Treân4.30 -4.50’ )nam, nöõ * Ñieåm döôùi 5 ( Cñ ) . Thöïc hieän khoâng ñuùng kyõ thuaät , thaønh tích khoâng ñaït möùc “Ñaït” 28-30phút 10’ 10’ 10’ * Thực hiện đúng kĩ thuật động tác, động tác đúng đẹp - GV hướng dẫn, làm mẫu, điều khiển Các em tập luyện 4 hàng dọc cùng thực hiện €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Saân tröôøng €€ XP . C/ PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng: Một số động tác hồi tỉnh. - Củng cố. - Nhận xét. - Dặn dò. - Xuống lớp. 4 – 5 phút 2 – 4 HS - Thực hiện một số động tác hít thở sâu, tích cực. - Tập thêm các bài tập ở nhà. - HS 4 hàng ngang hoặc vòng tròn. - HS thực hiện động tác, HS nhận xét động tác của bạn. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ € - GV hô ”Thể dục “cả lớp đồng thanh hô “khỏe” Rút kinh Nghiệm:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docthe duc 8 4 cot.doc