Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 - Năm học 2010-2011 (Chuẩn kiến thức)

I. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU:

 - Giuùp HS naém baét ñöôïc muïc tieâu, noäi dung chöông trình ñeå thuaän lôïi trong hoïc taäp.

- Lí thuyết: một số PP luyện tập phát triển sức nhanh (p1).

- Khaùi niệm chạy cự li ngắn.

 - Bieát toå, nhoùm ñeå taäp luyeän ñuùng Phöông phaùp

II. ÑÒA ÑIEÅM PHÖÔNG TIEÄN:

 - Saân TD tröôøng, Coøi.

III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/03/2021 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 - Năm học 2010-2011 (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 1 - TIEÁT 1 Ngaøy soaïn: Ngày dạy: MUÏC TIEÂU, NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH TD 8 (TOÙM TAÉT) MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP TAÄP LUYEÄN PHAÙT TRIEÅN SÖÙC NHANH BIEÂN CHEÁ TOÅ CHÖÙC TAÄP LUYEÄN VAØ MOÄT SOÁ QUY ÑÒNH KHI HOÏC TAÄP BOÄ MOÂN I. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU: - Giuùp HS naém baét ñöôïc muïc tieâu, noäi dung chöông trình ñeå thuaän lôïi trong hoïc taäp. Lí thuyết: một số PP luyện tập phát triển sức nhanh (p1). Khaùi niệm chạy cự li ngắn. - Bieát toå, nhoùm ñeå taäp luyeän ñuùng Phöông phaùp II. ÑÒA ÑIEÅM PHÖÔNG TIEÄN: - Saân TD tröôøng, Coøi. III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG LVĐ Yeâu caàu cô baûn veà kæ thuaät PHÖÔNG PHAÙP A. Phaàn chuaån bò 1. Nhaän lôùp: - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung buoåi hoïc 5phuùt - Hoïc sinh nhanh choùng taäp hoïp lôùp - Hoïc sinh chuù yù laéng nghe - Lôùp tröôûng taäp trung 4 haøng ngang cöï li heïp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV + Lôùp tröôûng baùo caùo só soá cho GV + Giaùo vieân phoå bieán ND buoåi hoïc B.Phaàn cô baûn 1. Giôùi thieäu MT-NDCT TD8 a. ÑHÑN b. Baøi theå duïc phaùt trieån chung c. Chaïy nhanh d. Chaïy beàn e. Ñaù caàu f. Nhaûy cao g. Nhaûy xa h. Töï choïn 2. Moät soá phöông phaùp taäp luyeän söùc nhanh 3 Bieân cheá toå taäp luyeän: - Lôùp chia thaønh 4 toå taäp luyeän (2 nam, 2 nöõ). - 1 caùn söï phuï traùch chung (coù naêng khieáu veà TD taùc phong nhanh nheïn). 4. Moät soá quy ñònh - Ñeán lôùp ñuùng giôø, ñuùng trang phuïc. - Ra vaøo lôùp phaûi xin pheùp giaùo vieân. - Phaûi veä sinh caù nhaân, duïng cuï, phöông tieän khi vaøo hoïc. - Phaûi ñeå duïng cuï ñuùng nôi quy ñònh. 35phuùt Hoïc sinh traät töï chuù yù nghe giaûng vaø töï ghi baøi. - Hoïc sinh chuù yù laéng nghe vaø thực hiện - Giaùo vieân neâu cuï theå töøng noäi dung hoïc vaø neâu kyõ naêng kieán thöùc cuûa töøng phaàn. - HS laêng nghe vaø ghi cheùp - Chia 2 toå nam, 2 toå nöõ - Cöû 01 caùn boä phuï traùch chung vaø caùc nhoùm tröôûng - Yeâu caàu coù naêng khieáu veà TDTT. - Giaùo vieân neâu caùc noäi quy, qui ñònh C.Phaàn keát thuùc Xuoáng lôùp: - Giaùo vieân: Nhaän xeùt ñaùnh giaù keát quaû buoåi hoïc. 5phuùt Học sinh chú ý lắng nghe - Taäp trung lôùp 4 haøng ngang cöï ly roäng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Duyeät Cuûa Ban Giaùm Hieäu

File đính kèm:

  • docTiet 1.doc