Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2011-2012

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh.

2. Yêu cầu:

- Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản.

- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện sức khoẻ.

II. Địa điểm - Phương tiện:

 - Phòng học.

-Vở ghi, bút viết.

III. Tiến trình giảng dạy.

 

doc147 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
qua + Ch¹y ®µ + GiËm nh¶y + Trªn kh«ng + TiÕp ®Êt 2/ Ch¹y bÒn: - Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn + Nam 12 vßng s©n + N÷ 11 vßng s©n 8-10 phót 2 vßng 2l x 8n 28' - 30' 3 lÇn 12 vßng 11 vßng §éi h×nh nhËn líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) §éi h×nh khëi ®éng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X(CS) - GV quan s¸t HS thùc hiÖn råi chØnh söa nh÷ng ®éng t¸c sai cho HS. §éi h×nh tËp luyÖn ch¹y bÒn: * * * * * * * * * * ▲(GV) C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay. - CS tËp chung líp. - GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc. - Nh¾c líp tiÕt 66: KiÓm tra nh¶y cao 5' Đội hình kết thúc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ngµy so¹n: 10/04/2012 TUẦN: 33 Ngày dạy: 12/04/2012 TIẾT: 66 KIỂM TRA : NHẢY CAO I.Mục đích, yêu cầu: 1. Mục đích: - Kiểm tra nhảy cao nhằm nâng cao thành tích và bổ xung những kỹ năng còn yếu cho HS. 2. Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc - Trang phục gọn gàng. II. Địa điểm - phương tiện: - Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện - Hố cát, xào và cột nhảy cao. III. Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số: - Phổ biến ND, yêu cầu bài học (giờ kiểm tra). 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc. B. PHẦN CƠ BẢN: 1.¤n tËp: - C¶ líp mçi em nh¶y thö 1 lÇn 2. KiÓm tra: Nh¶y cao kiÓu b­íc qua - Néi dung: Nh¶y cao kiÓu b­íc qua gåm 4 giai ®o¹n: Ch¹y ®µ - giËm nh¶y – qua xµ – tiÕp ®Êt. - C¸ch cho ®iÓm: + XL Giái (§): Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt (3 giai ®o¹n: ch¹y ®µ - giËm nh¶y – qua xµ), vµ qua xµ 0,90m (nam); 0,80 (n÷) + XL Kh¸ (§): Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt qua xµ, c¸c giai ®o¹n kh¸c cã sai sãt nhá, qua xµ 0,90m (nam); 0,80 (n÷) + XL TB (§): Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng giai ®o¹n qua xµ, c¸c giai ®o¹n kh¸c cã sai sãt lín, qua xµ 0,90m (nam); 0,80 (n÷) + XL YÕu (C§): Ch­a h×nh thµnh ®­îc kÜ thuËt qua xµ mÆc dï ch¹y ®µ, giËm nh¶y thùc hiÖn tèt + XL KÐm (C§): Kh«ng thùc hiÖn ®­îc 3 giai ®o¹n kÜ thuËt vµ lµm r¬i xµ. ­ 3/ Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra: - Tæng sè hs ®¹t (§): - Tæng sè hs ch­a ®¹t (C§): 8’- 10’ 2 vßng 2l x 8n 28' - 30' 1 lÇn Đội hình nhận lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X(CS) * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Hè c¸t - HS lÇn l­ît tõng em mét vµo thùc hiÖn. Mçi HS ®­îc nh¶y 2 lÇn, tÝnh thµnh tÝch cao nhÊt. - Gv quan s¸t råi chØnh söa cho häc sinh C/ PHẦN KẾT THÚC: - GV th«ng b¸o ®iÓm cho HS - NX tiÕt häc: Nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng mÆt h¹n chÕ. - DÆn dß cho HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau - Xuèng líp 5' §éi h×nh kÕt thóc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ngµy so¹n: 16/04/2012 TuÇn: 34 Ngµy d¹y: 18/04/2012 TiÕt: 67 CHẠY BỀN - KIỂM TRA I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Kiểm tra chạy bền nhằm năng cao thành tích và bổ xung những kỹ năng còn yếu cho HS 2. Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc - Trang phục gọn gàng. II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập vệ sinh sạch , đảm bảo an toàn tập luyện. III/ TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LUYỆN TẬP A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ NhËn líp: - GV kiÓm tra søc kháe, sÜ sè: - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu cña giê häc (giê kiÓm tra). 2/ Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng quanh s©n. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, vai, gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 8-10' 2 vßng 2L x 8N Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Đội hình khởi động * * * * * * * * * * ▲(GV) B. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Kiểm tra: Chaỵ bền - Nội dung: + Nam: 600m + Nữ: 500m - Cách cho điểm: + XL Giỏi (Đ): Chạy đạt thành tích mức “Giỏi” theo TCRLTT + XL Khá (Đ): Chạy đạt thành tích mức “Khá” theo TCRLTT + XL TB (Đ): Chạy hết cự ly quy định không tính thời gian. + XL Yếu (CĐ): Chạy không hết cự ly quy định 3/ Củng cố bài: - GV nhắc lại nhưng kĩ năng HS thực hiện còn yếu để bổ xung cho kỹ thuật hoàn thiện hơn. 28’-30’ Đội hình kiểm tra: * * * * * * * * * * ▲(GV) - GV chia HS làm nhiều nhóm để kiểm tra, mỗi nhóm từ 4 đến 5 em - Yêu cầu HS đã kiểm tra và chuẩn bị kiểm tra giữ trật tự và quan sát bạn tập C. PHẦN KẾT THÚC - GV th«ng b¸o ®iÓm cho HS - NX tiÕt häc: Nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng mÆt h¹n chÕ. - DÆn dß cho HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau - Xuèng líp 5 phút Đội hình kết thúc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ngµy so¹n : 17/4/2012 TUẦN: 34 Ngày dạy : 19/4/2012 TIẾT: 68 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II, KIỂM TRA TCRLTT - BẬT XA I.Mục đích, yêu cầu: 1. Mục đích: - Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích chuẩn bị kiểm tra học kì. 2. Yêu cầu: - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tự giác II. Địa điểm - phương tiện: - Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện. - Hố cát, ván giậm nhảy, thước dây III. Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số: - Phổ biến ND, yêu cầu bài học. 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc. II. Phần cơ bản: 1. Bật xa a/ Kiểm tra bài: - 1-2 em thực hiện kĩ thuật đứng tại chỗ bật xa. b/ Bật xa - Luyện tập các bài tập bổ trợ – phát triển sức bật: + Đá lăng trước + Đá lăng trước - sau. + Đá lăng sang ngang + Đà một bước đá lăng. c/ Củng cố bài: - GV nhắc lại 1 số kĩ năng HS thực hiện còn yếu. 8-10 phút 2 vòng 2l x 8n 28' - 30' 3 lần Đội hình nhận lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * X(CS) Đội hình TL bật xa * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ván Hố cát - GV quan sát HS tập luyện, sửa động tác sai cho học sinh C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay. - CS tËp chung líp. - GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc. - Bµi tËp «n luyÖn vÒ nhµ. 5' §éi h×nh kÕt thóc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ngµy so¹n: 23/4/2012 TUẦN: 35 Ngày dạy: 25/4/2012 TIẾT: 69 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II, KIỂM TRA TCRLTT - BẬT XA I.Mục đích, yêu cầu: 1. Mục đích: - Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích chuẩn bị kiểm tra học kì. 2. Yêu cầu: - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tự giác II. Địa điểm - phương tiện: - Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện. - Hố cát, ván giậm nhảy, thước dây III. Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số: - Phổ biến ND, yêu cầu bài học. 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc. II. Phần cơ bản: 1. Bật xa a/ Kiểm tra bài: - 1-2 em thực hiện kĩ thuật đứng tại chỗ bật xa. b/ Bật xa - Luyện tập các bài tập bổ trợ – phát triển sức bật: + Đá lăng trước + Đá lăng trước - sau. + Đá lăng sang ngang + Đà một bước đá lăng. c/ Củng cố bài: - GV nhắc lại 1 số kĩ năng HS thực hiện còn yếu. 8-10 phút 2 vòng 2l x 8n 28' - 30' 3 lần Đội hình nhận lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * X(CS) Đội hình TL bật xa * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ván Hố cát - GV quan sát HS tập luyện, sửa động tác sai cho học sinh C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay. - CS tËp chung líp. - GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc. - Bµi tËp «n luyÖn vÒ nhµ. 5' §éi h×nh kÕt thóc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ngµy so¹n: 24/4/2012 TuÇn: 35 Ngµy d¹y: 26/4/2012 TiÕt: 70 KIỂM TRA HỌC KỲ II, TIÊU CHUẨN RLTT: BẬT XA I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục dích: - Kiểm tra nhằm nâng cao thành tích và bổ sung nhưng kĩ năng còn yếu về tiêu chuẩn RLTT cho HS. 2. Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc - Trang phục gọn gàng. II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập vệ sinh sạch , đảm bảo an toàn tập luyện. - Hố cát, ván giậm nhảy, thước dây. III/ TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LUYỆN TẬP A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ NhËn líp: - GV kiÓm tra søc kháe, sÜ sè hs: - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu cña giê häc ( giê kiÓm tra) 2/ Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng quanh s©n. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, vai, gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 8-10 phót 2 vßng 2L x 8N Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Đội hình khởi động * * * * * * * * * * ▲(GV) B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Phần lý thuyết: Câu 1: Kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua có mấy giai đoạn? Em hãy kể tên các giai đoạn đó? Câu 2: Trong các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua theo em giai đoạn nào là quan trọng nhất? Vì sao? 2. Phần thực hành: - Kiểm tra: Bật xa tại chỗ + XL Giỏi (Đ): Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt mức “Giỏi” RLTT. + XL Khá (Đ): Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt mức “Khá” RLTT. + XL TB (Đ): Đạt thành tích RLTT mức “Khá” trở lên, nhưng kĩ thuật không chính xác. Hoặc kĩ thuật thực hiện đúng, nhưng thành tích không đạt mức “Đạt” RLTT + XL Yếu (CĐ): Kĩ thuật không đúng, thành tích không đạt mức “Đạt” RLTT 2/ Củng cố bài: - GV nhắc lại những kỹ năng HS thực hiện còn yếu để bổ xung cho kỹ thuật hoàn thiện hơn 3/ Tổng hợp kết quả kiểm tra: - Tổng số học sinh đạt (Đ): - Tổng số học sinh chưa đạt (CĐ): 28’-30’ 10 phút 20 phút Đáp án câu hỏi lý thuyết: Câu 1: - Có 4 giai đoạn: + Chạy đà + Giậm nhảy + Qua xà + Tiếp đất Câu 2: - Trong 4 giai đoạn, giai đoạn giậm nhảy là quan trọng nhất vì giậm nhảy tạo ra lực bật người lên cao. . Đội hình kiểm tra: * * * * * * * * * * * * * ▲(GV) Ván Hố cát - Những HS đã kiểm tra hoặc chuẩn bị kiểm tra chú ý quan sát bạn tập. C. PHẦN KẾT THÚC - GV th«ng b¸o ®iÓm cho HS - NX tiÕt häc: Nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng mÆt h¹n chÕ. - DÆn dß cho HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau - Xuèng líp 5 phút Đội hình kết thúc: * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲(GV)

File đính kèm:

  • docThe duc 8(8).doc