Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 14: Cầu lông, đẩy tạ

I Mục tiêu :

1 Kiến thức :

- Cầu lông : Ôn kỹ thuật đánh cầu thấp tay,kỹ thuật đánh cầu trên đầu

- TTTC : Đẩy tạ

2 Kỹ năng

- Yêu cầu HS nhớ lại kỹ thuật đánh cầu thấp tay,đánh cầu trên đầu

- Yêu cầu HS thực hiện được kỹ thuật ra sức cuối cùng

3 Thái độ hành vi

HS tham gia tập luyện nhiệt tình

II Địa điểm – phương tiện

- Địa điểm : trên sân nhà thiếu nhi.Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện tập luyện

- Phương tiện :

+ Giáo viên : Tạ,vợt,trái cầu lông,còi

+ HS : trang phực đúng qui định .Mỗi HS phải có một cây vợt và một quả cầu lông

III Tiến trình lên lớp :

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 14: Cầu lông, đẩy tạ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7 Tiết 14 CẦU LÔNG , ĐẨY TẠ I Mục tiêu : 1 Kiến thức : - Cầu lông : Ôn kỹ thuật đánh cầu thấp tay,kỹ thuật đánh cầu trên đầu - TTTC : Đẩy tạ 2 Kỹ năng - Yêu cầu HS nhớ lại kỹ thuật đánh cầu thấp tay,đánh cầu trên đầu - Yêu cầu HS thực hiện được kỹ thuật ra sức cuối cùng 3 Thái độ hành vi HS tham gia tập luyện nhiệt tình II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : trên sân nhà thiếu nhi.Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện : + Giáo viên : Tạ,vợt,trái cầu lông,còi + HS : trang phực đúng qui định .Mỗi HS phải có một cây vợt và một quả cầu lông III Tiến trình lên lớp : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP SL TL I Phaàn môû ñaàu 1.Nhaän lôùp : Giaùo vieân ñieåm danh , phoå bieán yeâu caàu , nhieäm vuï buoåi hoïc . 2.Khôûi ñoäng - Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân. - Ñi theo voøng troøn ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø hít thôû saâu: Ñaùnh tay cao, Tay ngöïc, Vaën mình, gaäp, Xoay coå chaân, coå tay taïi choã theo nhòp . 2x8 5’ 10’ Đội hình nhận lớp €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ˜GV -HS chạy khởi động GV quan sát Xgv II Phần cơ bản 1 Cầu lông : - Ôn kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay - Ôn kỹ thuật đánh cầu trên đầu 2 Đẩy tạ : - Ôn tư thế chuẩn bị trượt đà - Ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng Bài tập 2/200 sgk-TD 11: tập có tạ và không có tạ 10-15’(một số bài tập bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh tay) - Phát triển thể lực : + Nằm sắp chống đẩy taynhanh 5 lần + Trược đà liên tục 5 bước + Trược đà liên tục 5 bước x4 lần/4 tổ 2lần 2lần 13’ 12’ Đội hình ôn cầu lông €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ Hố cát €gv €€€€ €€€€ gv nhắc lại những kỹ thuật PHẦN BỔ SUNG :

File đính kèm:

  • doctiet 14.doc