Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Chương trình học kì II (Chuẩn kiến thức)

Nhận lớp.

 Phổ biến nội dung bài học.

Khởi động chung, bài TD sáng.

Khởi động chuyên môn: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông, chạy đạp sau.

 8phút

1lần

2l x 8n

2lần - Tập hợp nhanh nhẹn, nghiêm túc.

- GV phổ biến ngắn gọn, giễ nhớ.

- Đều, đẹp, đúng nhịp điệu.

- Khởi động kỷ các khớp, chạy lỏng cổ chân, nâng cao được đùi, đạp sau tích cực.

 

 

doc11 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Chương trình học kì II (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phèi hîp ®­îc 4 giai ®o¹n kû thuËt nh¶y cao vµ biÕt s÷a sai, thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng nÐm bãng, n©ng cao thµnh tÝch, ®¶m b¶o an toµn. Ngµy so¹n: 07/ 02/ 09 B- Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: ph©n nhãm, lµm mÉu, s÷a sai hæ trî. C- ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S©n b·i, xµ nh¶y, bãng nÐm. PhÇn Néi Dung Häc §Þnh L­îng Yªu cÇu vµ chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p, tæ chøc Më ®Çu NhËn líp. Phæ biÕn néi dung bµi häc. Khëi ®éng chung, bµi TD s¸ng. Khëi ®éng chuyªn m«n: xoay c¸c khíp, ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ gãt ch¹m m«ng, ch¹y ®¹p sau. 8phót 1lÇn 2l x 8n 2lÇn - TËp hîp nhanh nhÑn, nghiªm tóc. - GV phæ biÕn ng¾n gän, giÔ nhí. - §Òu, ®Ñp, ®óng biªn ®é nhÞp ®iÖu. - Khëi ®éng kû c¸c khíp, ch¹y láng cæ ch©n, n©ng cao ®­îc ®ïi, ®¹p sau tÝch cùc. §HNL §HK§ ****** * * * * * * * ****** * * * * * * * ****** * * * * * * * * G V * G V C¬ B¶n Bµi cñ: 1/ Nh¶y cao: T¹i chæ ®¸ l¨ng. - §µ mét, ba b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng. - Ch¹y ®µ ®­a ®Æt ch©n giËm ®¸ l¨ng (kh«ng qua xµ.) - Phèi hîp 4 giai ®o¹n kØ thuËt. (Qua xµ thÊp råi n©ng dÇn xµ) 2/ TTTC: - T¹i chæ tËp ­ìn th©n h×nh c¸nh cung. - §µ 2; 4 b­íc chÐo nÐm bãng xa. - Ch¹y ®µ thùc hiÖn 4 b­íc chÐo nÐm bãng xa. 3/ Còng cè bµi häc. Cho H/S thùc hiÑn l¹i ®éng t¸c 4 b­íc chÐo nÐm bãng xa. 33phót 3lÇn 3lÇn 3lÇn 5lÇn 3lÇn 3lÇn 5lÇn 1lÇn *Nh¶y cao: - Ch©n l¨ng h×nh cuèc, tay ®¸nh tõ d­íi lªn dõng ®ét ngét trªn kh«ng. - GV lµm mÉu, häc sinh quan s¸t vµ thùc hiÖn. Chó ý: B­íc ch¹y ®µ, ®­a ®Æt ch©n giËm, khÐo lÐo qua xµ, tiÕp c¸t nhí chïng gèi ®Ó gi¶m chÊn th­¬ng. -TTTC: GV lµm mÉu häc sinh quan s¸t vµ thùc hiÖn. - Gãc ®é nÐm kho¶ng 400, khi nÐm t¹o ®­îc h×nh c¸nh cung. - Phèi hîp tèt ch¹y ®µ, 4 b­íc chÐo, ra søc cuèi cïng. - Còng cè: Líp quan s¸t vµ cã nhËn xÐt, GV còng cè l¹i bµi häc. ******** ******** ******** ******** GV lµm mÉu h­íng dÉn häc sinh tËp luyÖn, quan s¸t s÷a sai cho häc sinh. KÕt thóc Th¶ láng. HÝt thë s©u, nh¶y rñ ch©n ra tr­íc, sau. NhËn xÐt, dÆn dß. Ra bµi tËp vÒ nhµ. 4phót 2lÇn 1lÇn - Gi¬ tay cao hÝt s©u, h¹ tay xuèng thë ra, nh¶y rñ láng ch©n ra tr­íc , sau. - GV nªu ­u, nh­îc ®iÓm cña tiÕt häc. - VÒ nhµ tËp ch¹y ®µ bËt nh¶y b»ng 1 ch©n víi vËt chuÈn trªn cao, tËp t¹i chæ nÐm bãng. §HTL §HXL * * * * * * * ********* * * * * * * * ********* * * * * * * * ********* * G V * G V Bµi so¹n: TiÕt 44. Nh¶y cao – tttc – ch¹y bÒn A- Môc tiªu: Phèi hîp ®­îc 4 giai ®o¹n kû thuËt nh¶y cao vµ biÕt s÷a sai, thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng nÐm bãng, n©ng cao thµnh tÝch, ®¶m b¶o an toµn. Ngµy so¹n: 07/ 02/ 09 B- Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: ph©n nhãm, lµm mÉu, s÷a sai hæ trî. C- ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S©n b·i, xµ nh¶y, bãng nÐm. PhÇn Néi Dung Häc §Þnh L­îng Yªu cÇu vµ chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p, tæ chøc Më ®Çu NhËn líp. Phæ biÕn néi dung bµi häc. Khëi ®éng chung, bµi TD s¸ng. Khëi ®éng chuyªn m«n: xoay c¸c khíp, ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ gãt ch¹m m«ng, ch¹y ®¹p sau. 8phót 1lÇn 2l x 8n 2lÇn - TËp hîp nhanh nhÑn, nghiªm tóc. - GV phæ biÕn ng¾n gän, giÔ nhí. - §Òu, ®Ñp, ®óng biªn ®é nhÞp ®iÖu. - Khëi ®éng kû c¸c khíp, ch¹y láng cæ ch©n, n©ng cao ®­îc ®ïi, ®¹p sau tÝch cùc. §HNL §HK§ ****** * * * * * * * ****** * * * * * * * ****** * * * * * * * * G V * G V C¬ B¶n Bµi cñ: 1/ Nh¶y cao: T¹i chæ ®¸ l¨ng. - §µ 1;3 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng. - Mét sè ®iÒu luËt (Nh¶y cao) Ph©n nhãm tËp luyÖn - Ch¹y ®µ giËm nh¶y qua xµ thÊp. - Phèi hîp 4 giai ®o¹n kØ thuËt. (Qua xµ thÊp råi n©ng dÇn xµ) 2/ TTTC: - T¹i chæ tËp ­ìn th©n h×nh c¸nh cung. - Mét sè sai vµ c¸ch s÷a. + Rèi ®µ, kh«ng xoay ngùc h­íng nÐm, gãc ®é nÐm qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp. 3/ Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh t­ nhiªn 4/ Còng cè bµi häc. Cho H/S thùc hiÑn l¹i ®éng t¸c 4 b­íc chÐo nÐm bãng xa. 33phót 3lÇn 3lÇn 1lÇn 3lÇn 3lÇn 3lÇn 1lÇn 1lÇn 1lÇn *Nh¶y cao: - Ch©n l¨ng h×nh cuèc, tay ®¸nh tõ d­íi lªn dõng ®ét ngét trªn kh«ng. - LuËt: Nh¶y bµng 1 ch©n, mçi møc xµ ®­îc nh¶y 3 lÇn, nh¶y qua lÇn 1 kh«ng ph¶i nh¶y lÇn 2; 3. - GV nªu thªm mét sè ®iÒu luËt. - Tèc ®é ®µ t¨ng dÇn, ®­a ®Æt ch©n giËm ®óng vÞ trÝ, khÐo lÐo qua xµ, tiÕp c¸t nhí chïng gèi ®Ó gi¶m chÊn th­¬ng. -TTTC: TËp ch¹y ®µ chËm ®Õn nhanh, t¹i chæ tËp nÐm bãng - Phèi hîp tèt 4 giai ®o¹n kû thuËt. * Ch¹y bÒn: Tèc ®é n©ng dÇn, ch¹y láng c¬ thÓ, hÕt cù ly. - Còng cè: Líp quan s¸t vµ cã nhËn xÐt, GV còng cè l¹i bµi häc. ******** ******** ******** ******** GV lµm mÉu h­íng dÉn häc sinh tËp luyÖn, quan s¸t s÷a sai cho häc sinh. KÕt thóc Th¶ láng. HÝt thë s©u, nh¶y rñ ch©n ra tr­íc, sau. NhËn xÐt, dÆn dß. Ra bµi tËp vÒ nhµ. 4phót 2lÇn 1lÇn - Gi¬ tay cao hÝt s©u, h¹ tay xuèng thë ra, nh¶y rñ láng ch©n ra tr­íc , sau. - GV nªu ­u, nh­îc ®iÓm cña tiÕt häc. - VÒ nhµ tËp ch¹y ®µ bËt nh¶y b»ng 1 ch©n víi vËt chuÈn trªn cao, tËp t¹i chæ nÐm bãng. §HTL §HXL * * * * * * * ********* * * * * * * * ********* * * * * * * * ********* * G V * G V Bµi so¹n: TiÕt 45. Nh¶y cao – tttc A- Môc tiªu: Thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c bæ trî kû thuËt, Hoµn thiÖn kû thuËt nh¶y cao, thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng nÐm bãng, n©ng cao thµnh tÝch, ®¶m b¶o an toµn. Ngµy so¹n: 14/ 02/ 09 B- Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: ph©n nhãm, lµm mÉu, s÷a sai hæ trî. C- ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S©n b·i, xµ nh¶y, bãng nÐm. PhÇn Néi Dung Häc §Þnh L­îng Yªu cÇu vµ chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p, tæ chøc Më ®Çu NhËn líp. Phæ biÕn néi dung bµi häc. Khëi ®éng chung, bµi TD s¸ng. Khëi ®éng chuyªn m«n: xoay c¸c khíp, ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ gãt ch¹m m«ng. 8phót 1lÇn 2l x 8n 2lÇn - TËp hîp nhanh nhÑn, nghiªm tóc. - GV phæ biÕn ng¾n gän, giÔ nhí. - §Òu, ®Ñp, ®óng biªn ®é nhÞp ®iÖu. - Khëi ®éng kû c¸c khíp. Ch¹y láng cæ ch©n, n©ng cao ®­îc ®ïi.. §HNL §HK§ ****** * * * * * * * ****** * * * * * * * ****** * * * * * * * * G V * G V C¬ B¶n Bµi cñ: 1/ Nh¶y cao: T¹i chæ ®¸ l¨ng. - T¹i chæ ®­a ®Æt ch©n giËm nh¶y. - §µ 1;3 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng. Ph©n nhãm tËp luyÖn - Ch¹y ®µ giËm nh¶y qua xµ thÊp. - Hoµn thiÖn kû thuËt nh¶y cao kiÓu”b­íc qua” (Qua xµ thÊp råi n©ng dÇn xµ) 2/ TTTC: - T¹i chæ tËp ­ìn th©n h×nh c¸nh cung. - T¹i chæ nÐm bãng xa. - Thùc hiÖn 4 giai ®o¹n kû thuËt nÐm bãng xa. 3/ Còng cè bµi häc. Cho H/S thùc hiÖn l¹i ®éng t¸c qua xµ thÊp kiÓu nh¶y b­íc qua. 33phót 3lÇn 3lÇn 3lÇn 3lÇn 3lÇn 3lÇn 3lÇn 3lÇn 1lÇn *Nh¶y cao: - Ch©n l¨ng h×nh cuèc, tay ®¸nh tõ d­íi lªn dõng ®ét ngét trªn kh«ng. - §­a ®Æt ch©n giËm tõ gãt ®Õn c¶ bµn ch©n. Gãc ®é giËm nh¶y 900, gãc ®é bay 70-800 Tèc ®é ch¹y ®µ t¨ng dÇn, ®­a ®Æt ch©n giËm ®óng vÞ trÝ, khÐo lÐo qua xµ, tiÕp c¸t cÇn chïng gèi ®Ó gi¶m chÊn th­¬ng. ( Chó ý 3 b­íc ®µ cuèi) -TTTC: GV lµm mÉu, h« nhÞp h/s thùc hiÖn. ( Chó ý ®éng t¸c lËt h«ng cÇn nhanh, gãc ®é nÐm hîp lý) TTCB cÇn tho¶i m¸i, ch¹y ®µ cÇn thùc hiÖn 2 giai ®o¹n, nÐm xong gi÷ th¨ng b»ng tèt. - Còng cè: Líp quan s¸t vµ cã nhËn xÐt, GV còng cè l¹i bµi häc. *GV ******** ******** ******** ******** GV lµm mÉu h­íng dÉn häc sinh tËp luyÖn, quan s¸t s÷a sai cho häc sinh. KÕt thóc Th¶ láng. HÝt thë s©u, nh¶y rñ ch©n ra tr­íc, sau. NhËn xÐt, dÆn dß. Ra bµi tËp vÒ nhµ. 4phót 2lÇn 1lÇn - Gi¬ tay cao hÝt s©u, h¹ tay xuèng thë ra, nh¶y rñ láng ch©n ra tr­íc , sau. - GV nªu ­u, nh­îc ®iÓm cña tiÕt häc. - VÒ nhµ tËp ch¹y ®µ bËt nh¶y b»ng 1 ch©n víi vËt chuÈn trªn cao, tËp t¹i chæ nÐm bãng. §HTL §HXL * * * * * * * ********* * * * * * * * ********* * * * * * * * ********* * G V * G V Bµi so¹n: TiÕt 46. Nh¶y cao – tttc – Ch¹y bÒn A- Môc tiªu: Thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c bæ trî kû thuËt, Hoµn thiÖn kû thuËt nh¶y cao, thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng nÐm bãng, n©ng cao thµnh tÝch, ®¶m b¶o an toµn. Ngµy so¹n: 14/ 02/ 09 B- Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: ph©n nhãm, lµm mÉu, s÷a sai hæ trî. C- ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S©n b·i, xµ nh¶y, bãng nÐm. PhÇn Néi Dung Häc §Þnh L­îng Yªu cÇu vµ chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p, tæ chøc Më ®Çu NhËn líp. Phæ biÕn néi dung bµi häc. Khëi ®éng chung, bµi TD s¸ng. Khëi ®éng chuyªn m«n: xoay c¸c khíp, ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ gãt ch¹m m«ng. 8phót 1lÇn 2l x 8n 2lÇn - TËp hîp nhanh nhÑn, nghiªm tóc. - GV phæ biÕn ng¾n gän, giÔ nhí. - §Òu, ®Ñp, ®óng biªn ®é nhÞp ®iÖu. - Khëi ®éng kû c¸c khíp. Ch¹y láng cæ ch©n, n©ng cao ®­îc ®ïi.. §HNL §HK§ ****** * * * * * * * ****** * * * * * * * ****** * * * * * * * * G V * G V C¬ B¶n 1/ Nh¶y cao: T¹i chæ ®¸ l¨ng. - T¹i chæ ®­a ®Æt ch©n giËm nh¶y. - §µ 1;3 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng. Ph©n nhãm tËp luyÖn - Ch¹y ®µ giËm nh¶y qua xµ thÊp. - Hoµn thiÖn kû thuËt nh¶y cao kiÓu”b­íc qua” (Qua xµ thÊp råi n©ng dÇn xµ) 2/ TTTC: - T¹i chæ tËp ­ìn th©n h×nh c¸nh cung. - T¹i chæ nÐm bãng xa. - Hoµn thiÖn 4 giai ®o¹n kû thuËt nÐm bãng xa. - ThÓ lùc: BËt nh¶y t¹i chæ b»ng 2 ch©n 3/ Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 4/ Còng cè bµi häc. Cho H/S thùc hiÖn l¹i ®éng t¸c nÐm bãng. 33phót 3lÇn 3lÇn 3lÇn 3lÇn 3lÇn 3lÇn 3lÇn 2lÇn 1lÇn 1lÇn *Nh¶y cao: - Ch©n l¨ng h×nh cuèc, tay ®¸nh tõ d­íi lªn dõng ®ét ngét trªn kh«ng. - §­a ®Æt ch©n giËm tõ gãt ®Õn c¶ bµn ch©n. Tèc ®é ch¹y ®µ t¨ng dÇn, ®­a ®Æt ch©n giËm ®óng vÞ trÝ, khi bay gÇn ®Õn ®iÓm cao nhÊt th× gËp th©n, tiÕp c¸t cÇn chïng gèi ®Ó gi¶m chÊn th­¬ng. ( Chó ý 3 b­íc ®µ cuèi) -TTTC: + GV lµm mÉu, h« nhÞp h/s thùc hiÖn. (Gi¸o viªn quan s¸t s÷a sai) - Dïng lùc cña 2 ch©n bËt cao tay ®¸nh d­íi lªn. * Ch¹y bÒn hÕt cù ly, phèi hîp tèt nhÞp thë 2-2 víi b­íc ch¹y, kh«ng gß bã khi ch¹y. - Còng cè: Líp quan s¸t vµ cã nhËn xÐt, GV còng cè l¹i bµi häc. *GV ******** ******** ******** ******** GV lµm mÉu h­íng dÉn häc sinh tËp luyÖn, quan s¸t s÷a sai cho häc sinh. GV nªu mét sè sai th­êng m¾c hs cÇn kh¾c phôc. KÕt thóc Th¶ láng. HÝt thë s©u, nh¶y rñ ch©n ra tr­íc, sau. NhËn xÐt, dÆn dß. Ra bµi tËp vÒ nhµ. 4phót 2lÇn 1lÇn - Gi¬ tay cao hÝt s©u, h¹ tay xuèng thë ra, nh¶y rñ láng ch©n ra tr­íc , sau. - GV nªu ­u, nh­îc ®iÓm cña tiÕt häc. - VÒ nhµ tËp bËt nh¶y b»ng 1 ch©n, 2 ch©n víi vËt chuÈn trªn cao, tËp t¹i chæ nÐm bãng. §HTL §HXL *GV ************ ************ ************ *GV

File đính kèm:

  • docTD9KII, 08-09.doc