Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tuần 28 - Năm học 2010-2011

 I - mục tiêu.

1. Bật nhảy:

- Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà

- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

2. Đá cầu:

- Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, bằng mu bàn chân; chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, bằng mu bàn chân; thực hiện đợc chuyền cầu bằng mu bàn chân.

3. Chạy bền:

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.

- Thực hiện đợc chạy trên địa hình tự nhiên, duy trì và nâng dần sức bền.

->Tích cực tập tăng sức mạnh chân, sức bền, rèn sự khéo léo, tự giác tập luyện hàng ngày.

II - địa điểm - phơng tiện.

1. Địa điểm: Sân trờng, hố cát.

2. Phơơng tiện:

 - HS: Giày TT

 - GV: Cột, xà, đệm, cầu, cuốc.

 III - tiến trình dạy - học.

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/03/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tuần 28 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 28 Ngµy so¹n: 01. 03. 11 TiÕt 53 Ngµy d¹y : 08. 03. 11 bËt nh¶y - ®¸ cÇu - ch¹y bÒn I - môc tiªu. 1. BËt nh¶y: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ, ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ, ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 2. §¸ cÇu: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn t©ng cÇu b»ng ®ïi, b»ng m¸ trong bµn ch©n, b»ng mu bµn ch©n; chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng t©ng cÇu b»ng ®ïi, b»ng m¸ trong bµn ch©n, b»ng mu bµn ch©n; thùc hiÖn ®­îc chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n. 3. Ch¹y bÒn: - BiÕt c¸ch ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Thùc hiÖn ®­îc ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, duy tr× vµ n©ng dÇn søc bÒn. ->TÝch cùc tËp t¨ng søc m¹nh ch©n, søc bÒn, rÌn sù khÐo lÐo, tù gi¸c tËp luyÖn hµng ngµy. II - ®Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. 1. §Þa ®iÓm: S©n tr­êng, hè c¸t. 2. Ph­¬ng tiÖn: - HS: Giµy TT - GV: Cét, xµ, ®Öm, cÇu, cuèc. III - tiÕn tr×nh d¹y - häc. néi dung ®l Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A .PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. 2.Khëi ®éng. +Xoay c¸c khíp. +Ðp däc, Ðp ngang, bông. + Bæ trî chuyªn m«n: - Ch¹y b­íc nhá - Ch¹y n©ng cao ®ïi - §¸ l¨ng 3. KiÓm tra bµi cò: Phèi hîp c¸c ®éng t¸c t©ng cÇu ®· häc. B.PhÇn c¬ b¶n 1. BËt nh¶y * Häc: Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duçi th¼ng ch©n l¨ng qua xµ §éng t¸c ch¹y ®µ giËm nh¶y t­¬ng tù nh­ co ch©n qua xµ, chØ kh¸c lµ khi qua xµ ch©n l¨ng duçi th¼ng vÒ tr­íc. * LuyÖn tËp: - Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ - Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duçi th¼ng ch©n l¨ng qua xµ 2. §¸ cÇu * ¤n: - T©ng cÇu b»ng ®ïi - T©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n - T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n. - Phèi hîp c¸c ®éng t¸c t©ng cÇu ®Ó t©ng ®¹t10 - 15 lÇn/ l­ît t©ng. Chó ý kho¶ng c¸ch tr¸nh va vµo nhau * Häc: ChuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n Tung nhÑ cÇu lªn cao ë phÝa tr­íc, co ch©n sau lªn cao ra tr­íc dïng mu bµn ch©n ®¸ nhÑ vµo cÇu cho bay sang b¹n ®èi diÖn. Sau ®ã tiÕp tôc ®ãn vµ chuyÒn cÇu. 3. Cñng cè: - ChuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n - Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duçi th¼ng ch©n l¨ng qua xµ 4. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn C.PhÇn kÕt thóc - Håi tÜnh - NhËn xÐt giê häc - Giao BTVN: ¤n ch¹y ®µ giËm nh¶y; t©ng cÇu, chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n; rÌn søc m¹nh ch©n, søc bÒn. 8 - 10’ 2 x 8nh 2 x 8 nh 1 lÇn 1 lÇn 10 lÇn 2’ 1 lÇn 30 - 32’ 1lÇn 2 lÇn 3 lÇn 3 lÇn 3-5’ 3 l­ît 1 lÇn 2 - 4’ 2’ 1- 2 lÇn 1 lÇn 500m nam, 450m n÷ 5’ - C¸n sù tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè x x x x x x x x x x X x x x x x - C¸n sù ®iÒu khiÓn líp khëi ®éng x x x x x x x x x x x x X - 1HS thùc hiÖn, HS kh¸c nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - GV h­íng dÉn, ph©n tÝch ng¾n gän. - HS lÇn l­ît thùc hiÖn theo 2 nhãm nam n÷ riªng x x x x - GV quan s¸t söa sai chung - HS luyÖn tËp c¸ nh©n x x x x x x - GV nh¾c HS hÕt 3 l­ît l¹i tÝnh l­ît kh¸c. - GV h­íng dÉn - HS luyÖn tËp theo ®«i x x x x x x x x - GV quan s¸t nh¾c nhë chung - 2 HS thùc hiÖn, líp nhËn xÐt - GV nhËn xÐt söa sai cho HS (cho ®iÓm) - GV nªu y/c - HS ch¹y theo nhãm nam n÷ riªng, nam ch¹y tr­íc n÷ sau, ch¹y xong tù th¶ láng. - HS th¶ láng t¹i chç x x x x x x x x x x X x x x x x TuÇn 28 Ngµy so¹n: 01. 03. 11 TiÕt 54 Ngµy d¹y : 11. 03. 11 bËt nh¶y - ®¸ cÇu I - môc tiªu. 1. BËt nh¶y: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ, ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ, ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 2. §¸ cÇu: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn t©ng cÇu b»ng ®ïi, b»ng m¸ trong bµn ch©n, b»ng mu bµn ch©n; chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n; ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. BiÕt 1 sè ®iÓm trong LuËt ®¸ cÇu (s©n, l­íi, néi dung thi ®Êu). - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng t©ng cÇu b»ng ®ïi, b»ng m¸ trong bµn ch©n, b»ng mu bµn ch©n; thùc hiÖn ®­îc chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n, ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. ->TÝch cùc tËp t¨ng søc m¹nh ch©n, rÌn sù khÐo lÐo, tù gi¸c tËp luyÖn hµng ngµy. II - ®Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. 1. §Þa ®iÓm: S©n tr­êng, hè c¸t. 2. Ph­¬ng tiÖn: - HS: Giµy TT - GV: Cét, xµ, ®Öm, cÇu, cuèc. III - tiÕn tr×nh d¹y - häc. néi dung ®l Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A .PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 2.Khëi ®éng. +Xoay c¸c khíp. +Ðp däc, Ðp ngang, bông. + Bæ trî chuyªn m«n: - Ch¹y b­íc nhá - Ch¹y n©ng cao ®ïi - §¸ l¨ng B.PhÇn c¬ b¶n 1. BËt nh¶y * LuyÖn tËp: - Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ - Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duçi th¼ng ch©n l¨ng qua xµ Lçi sai: Ch©n l¨ng ®¸ vµo xµ; khi qua xµ ch©n l¨ng co, ch©n giËm duçi; ch¹m ®Öm b»ng ch©n l¨ng. * Cñng cè: Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duçi th¼ng ch©n l¨ng qua xµ. 2. §¸ cÇu * ¤n: - T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n * Giíi thiÖu 1 sè ®iÓm trong luËt ®¸ cÇu - S©n: Dµi: 11,88m, réng 6,10m tÝnh ®Õn mÐp ngoµi. + C¸c ®­êng: ph©n ®«i s©n; ®­êng giíi h¹n khu tÊn c«ng c¸ch ®­êng ph©n ®«i s©n 1,98m. §­êng giíi h¹n khu ph¸t cÇu n»m sau biªn ngang cuèi s©n réng 2m dµi 0,2m - L­íi: Víi thiÕu niªn: 1,40m. - Néi dung thi ®Êu: §¬n (nam, n÷); ®«i (nam, n÷); §éi (3nam, 3n÷); §ång ®éi (tõ 6 - 9 ng­êi thi: ®¬n, ®«i, ®éi, ®«i, ®¬n)    * Häc: Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n 2 c¸ch thùc hiÖn: - §øng ch©n trô tr­íc: §¸ m¹nh cÇu sang ®èi ph­¬ng b»ng ch©n l¨ng hoÆc b­íc 1 b­íc ch©n trô råi míi ®¸ ch©n l¨ng. - §øng ch©n trô sau: B­íc ch©n trô lªn 1 b­íc dïng ch©n l¨ng ®¸ m¹nh cÇu sang s©n ®èi ph­¬ng. Chó ý: vÞ trÝ ph¸t cÇu ë trong v¹ch 2m cuèi s©n. * LuyÖn tËp: Ph¸t cÇu - chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n. * Cñng cè - kiÓm tra: - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n C.PhÇn kÕt thóc - Håi tÜnh - NhËn xÐt giê häc - Giao BTVN: ¤n ch¹y ®µ giËm nh¶y, t©ng cÇu; chuyÒn cÇu, ph¸t cÇu b»ng mu bµn ch©n; rÌn søc m¹nh ch©n, søc bÒn. 8 - 10’ 2 x 8nh 2 x 8 nh 1 lÇn 1 lÇn 10 lÇn 30 - 32’ 3 - 5lÇn 3 - 5 lÇn 1’ 1 lÇn 2’ 2’ 1 lÇn 2 qu¶ 5 - 7’ 2’ 1 lÇn 5’ - C¸n sù tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè x x x x x x x x x x X x x x x x - C¸n sù ®iÒu khiÓn líp khëi ®éng x x x x x x x x x x x x X - GV nªu lçi sai vµ c¸ch söa: X¸c ®Þnh l¹i ®iÓm giËm nh¶y, tËp ®éng t¸c ch©n l¨ng qua xµ, bËt r¬i xuèng b»ng ch©n giËm, ®µ 1 - 3 b­íc giËm nh¶y qua xµ, tËp hoµn chØnh kÜ thuËt. - HS lÇn l­ît thùc hiÖn theo 2 nhãm nam n÷ riªng x x x x - GV quan s¸t söa sai chung - 1 HS cã ®éng t¸c ®óng thùc hiÖn, líp quan s¸t häc tËp. - HS luyÖn tËp c¸ nh©n x x x x x x - GV nh¾c HS hÕt 3 l­ît l¹i tÝnh l­ît kh¸c. - GV lÇn l­ît giíi thiÖu trªn s©n ®¸ cÇu - HS nghe, ghi nhí - GV h­íng dÉn - 1 sè ®«i vµo ph¸t qua l­íi x x - HS cßn l¹i luyÖn tËp theo ®«i ngoµi s©n x x x x x x x x - GV quan s¸t nh¾c nhë chung - 2 HS thùc hiÖn, líp nhËn xÐt - GV nhËn xÐt söa sai cho HS (cho ®iÓm) - HS th¶ láng t¹i chç x x x x x x x x x x X x x x x x

File đính kèm:

  • docTD 7 tuan 28.doc